Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2008 ROKU dr inż. Arkadiusz Borowiec Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2008 ROKU dr inż. Arkadiusz Borowiec Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2008 ROKU dr inż. Arkadiusz Borowiec Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska

2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. W 2008 roku ustawa była zmieniana 3-krotnie, w roku bieżącym ostatnio – 23 października W 2008 roku ustawa była zmieniana 3-krotnie, w roku bieżącym ostatnio – 23 października Wydanych zostało 5 nowych aktów wykonawczych do ustawy Pzp Wydanych zostało 5 nowych aktów wykonawczych do ustawy Pzp

3 Decyzje administracyjne W 2008r. Prezes UZP wydał 64 decyzje administracyjne w pierwszej instancji oraz 4 decyzje w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy W 2008r. Prezes UZP wydał 64 decyzje administracyjne w pierwszej instancji oraz 4 decyzje w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Dla porównania: w 2007r. Prezes UZP wydał 146 decyzji administracyjnych w pierwszej instancji oraz 11 decyzji w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy; w 2006r. odpowiednio 2202 i 135. W 2005r. odpowiednio 5720 i 258 Dla porównania: w 2007r. Prezes UZP wydał 146 decyzji administracyjnych w pierwszej instancji oraz 11 decyzji w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy; w 2006r. odpowiednio 2202 i 135. W 2005r. odpowiednio 5720 i 258 Jest to spowodowane ograniczeniem kompetencji Prezesa UZP w zakresie wydawania decyzji administracyjnych Jest to spowodowane ograniczeniem kompetencji Prezesa UZP w zakresie wydawania decyzji administracyjnych

4 Wpis, odmowa wpisu i skreślenie z listy organizacji zrzeszających wykonawców, którym przysługują środki odwoławcze Nie została wydana żadna decyzja dotycząca wpisu na listę organizacji zrzeszających wykonawców, którym przysługują środki odwoławcze. W 2007 roku wydano 2 takie decyzje (obie pozytywne). W 2006 roku zostało wydanych 7 decyzji Prezesa UZP dotyczących wpisu na listę organizacji zrzeszających wykonawców uprawnionych do składania środków odwoławczych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W 6 przypadkach wnioski rozpatrzono pozytywnie w 1 przypadku została wydana decyzja odmowna

5 Zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu Wydano 16 decyzji administracyjnych (10 pozytywnych, 1 negatywna, 5 umorzono) Wydano 16 decyzji administracyjnych (10 pozytywnych, 1 negatywna, 5 umorzono) W 2007r. odpowiednio 39 (17,1,21) a w 2006r. 57 (9, 12,36). Odpowiednio w 2005 – 222 (107,51,64) W 2007r. odpowiednio 39 (17,1,21) a w 2006r. 57 (9, 12,36). Odpowiednio w 2005 – 222 (107,51,64) Znacząco mniejsza liczba wniosków o zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu wiąże się przede wszystkim ze zmianami uregulowań prawnych wprowadzonymi nowelizacją ustawy Znacząco mniejsza liczba wniosków o zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu wiąże się przede wszystkim ze zmianami uregulowań prawnych wprowadzonymi nowelizacją ustawy

6 Orzecznictwo sądów W 2008r. Prezes wniósł do sądów 7 pozwów o stwierdzenie nieważności umowy o wykonanie zamówienia publicznego. W 2007r. – 3. W 2008r. Prezes wystąpił z 3 skargami na orzeczenia KIO.

7 Kontrola udzielania zamówień publicznych W 2008r. Prezes przeprowadził 426 kontroli. W 71% poddanych kontroli uprzedniej i 94% postępowaniach poddanych kontroli następczej stwierdzone zostały naruszenia przepisów ustawy. W 2008r. Prezes przeprowadził 426 kontroli. W 71% poddanych kontroli uprzedniej i 94% postępowaniach poddanych kontroli następczej stwierdzone zostały naruszenia przepisów ustawy. W 2007r. Prezes przeprowadził 349 kontroli. W 71% postępowań stwierdzone zostały naruszenia przepisów ustawy W 2007r. Prezes przeprowadził 349 kontroli. W 71% postępowań stwierdzone zostały naruszenia przepisów ustawy Prezes UZP przeprowadził w 2006r. 436 kontroli, z których 129 zakończyło się stwierdzeniem braku naruszeń, natomiast w 307 kontrolach (ok. 70%) stwierdzono naruszenia ustawy Prezes UZP przeprowadził w 2006r. 436 kontroli, z których 129 zakończyło się stwierdzeniem braku naruszeń, natomiast w 307 kontrolach (ok. 70%) stwierdzono naruszenia ustawy

8 Publikacja ogłoszeń W 2008r. W BZP opublikowano 327.352 ogłoszenia. W stosunku do 2007r. opublikowano 1,6 razy więcej ogłoszeń. Najczęściej stosowanym przez zamawiających trybem był przetarg nieograniczony (98,58%, w 2007 – 97%). W 2008r. W BZP opublikowano 327.352 ogłoszenia. W stosunku do 2007r. opublikowano 1,6 razy więcej ogłoszeń. Najczęściej stosowanym przez zamawiających trybem był przetarg nieograniczony (98,58%, w 2007 – 97%). Na koniec 2008r. zarejestrowanych było ponad 22.280 użytkowników systemu publikacji ogłoszeń. Na koniec 2008r. zarejestrowanych było ponad 22.280 użytkowników systemu publikacji ogłoszeń. W 2006r. na portalu zostało opublikowanych 95.910 ogłoszeń o wszczęciu postępowania oraz 74.566 ogłoszeń o zawarciu umowy W 2006r. na portalu zostało opublikowanych 95.910 ogłoszeń o wszczęciu postępowania oraz 74.566 ogłoszeń o zawarciu umowy

9 Organizacja UZP Budżet UZP na rok 2008 wynosił 17.398 tys. W trakcie roku budżetowego został zwiększony o 997.429. Budżet UZP na rok 2008 wynosił 17.398 tys. W trakcie roku budżetowego został zwiększony o 997.429. Budżet UZP na rok 2006 wynosił 12.525 tys. zł. W wyniku decyzji Ministra Finansów został zwiększony o 326.977zł Budżet UZP na rok 2006 wynosił 12.525 tys. zł. W wyniku decyzji Ministra Finansów został zwiększony o 326.977zł Zatrudnienie w UZP wynosiło 133 osoby (2006r.-118 osób). Z pracy w Urzędzie odeszło 16 osób Zatrudnienie w UZP wynosiło 133 osoby (2006r.-118 osób). Z pracy w Urzędzie odeszło 16 osób Łącznie w 2008r. odbyło się ponad 70 przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, w których udział wzięło ok. 4500 osób Łącznie w 2008r. odbyło się ponad 70 przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, w których udział wzięło ok. 4500 osób

10 Wielkość rynku zamówień publicznych Wartość rynku w 2008r. Wyniosła 109,5 mld zł (w 2007 – 103,1, w 2006 – 79,6) Wartość rynku w 2008r. Wyniosła 109,5 mld zł (w 2007 – 103,1, w 2006 – 79,6) Oszacowana wartość rynku stanowiła ponadto ok. 8,6% PKB z roku 2008 (7,6% w roku 2006) Oszacowana wartość rynku stanowiła ponadto ok. 8,6% PKB z roku 2008 (7,6% w roku 2006)

11 Wielkość rynku zamówień publicznych

12 Struktura rynku W roku 2008 dominowały zamówienia na roboty budowlane. Ich wartość stanowiła 47% ogólnej kwoty udzielonych zamówień (28% zamówień) W roku 2008 dominowały zamówienia na roboty budowlane. Ich wartość stanowiła 47% ogólnej kwoty udzielonych zamówień (28% zamówień) Zamówienia na dostawy stanowiły 26% wydatkowanych środków i 37% ogólnej liczby udzielonych zamówień. Najczęściej zamawiającymi były: służba zdrowia oraz podmioty prawa publicznego Zamówienia na dostawy stanowiły 26% wydatkowanych środków i 37% ogólnej liczby udzielonych zamówień. Najczęściej zamawiającymi były: służba zdrowia oraz podmioty prawa publicznego Kontrakty na usługi stanowiły 27% ogólnej wartości udzielonych zamówień oraz 35% liczby udzielonych zamówień Kontrakty na usługi stanowiły 27% ogólnej wartości udzielonych zamówień oraz 35% liczby udzielonych zamówień

13 Wartość zakontraktowanych robót budowlanych, dostaw i usług przez niektóre grupy zamawiających

14 Wszczęcie postępowania W BZP w roku ubiegłym ogłoszono 157.173 postępowania W BZP w roku ubiegłym ogłoszono 157.173 postępowania Dotyczyły one przede wszystkim zamówień w trybie przetargu nieograniczonego – 98,68% przypadków Dotyczyły one przede wszystkim zamówień w trybie przetargu nieograniczonego – 98,68% przypadków Przetarg ograniczony zastosowano w 1,12% przypadków, negocjacje z ogłoszeniem w 0,13% przypadków natomiast dialog konkurencyjny – 0,05%, licytację elektroniczną – 0,02% Przetarg ograniczony zastosowano w 1,12% przypadków, negocjacje z ogłoszeniem w 0,13% przypadków natomiast dialog konkurencyjny – 0,05%, licytację elektroniczną – 0,02%

15 Tryby udzielania zamówień W przypadku danych z rocznych sprawozdań struktura trybów jest następująca: - Przetarg nieograniczony – 70,39% - Zamówienie z wolnej ręki – 22,19% - Przetarg ograniczony – 0,97% - Negocjacje bez ogłoszenia – 0,53% - Zapytanie o cenę – 5,73% - Negocjacje z ogłoszeniem – 0,11% - Licytacja elektroniczna – 0,05% - Dialog konkurencyjny – 0,03% Przeciętny czas trwania postępowania wyniósł 36 dni (w 2007r. – 40, w 2006 - 82 dni a w roku 2005 – 79 dni)

16 Kryteria oceny ofert W 2008r zamawiający w jednym postępowaniu stosował średnio 2,69 kryteria oceny ofert (w 2007 – 2,31, w 2006r - 2,24, w 2005r – 2,40) W 2008r zamawiający w jednym postępowaniu stosował średnio 2,69 kryteria oceny ofert (w 2007 – 2,31, w 2006r - 2,24, w 2005r – 2,40) Średnio najwięcej kryteriów zamawiający stosowali w postępowaniach na usługi – 2,99, następnie na dostawy – 2,68, najmniej na roboty budowlane – 2,20 Średnio najwięcej kryteriów zamawiający stosowali w postępowaniach na usługi – 2,99, następnie na dostawy – 2,68, najmniej na roboty budowlane – 2,20 Wielu zamawiających zdecydowało się na zastosowanie tylko kryterium ceny – 89% Wielu zamawiających zdecydowało się na zastosowanie tylko kryterium ceny – 89%

17 Konkurencyjność postępowań Przeciętnie w jednym postępowaniu wpływało do zamawiającego 2,41 oferty (w 2007-2,29, w 2006-3,62 oferty, w 2005-4,40) Przeciętnie w jednym postępowaniu wpływało do zamawiającego 2,41 oferty (w 2007-2,29, w 2006-3,62 oferty, w 2005-4,40) Najwięcej ofert wpływało w postępowaniach na roboty budowlane – 3,05 Najwięcej ofert wpływało w postępowaniach na roboty budowlane – 3,05 W postępowaniach w których przedmiotem były dostawy składano średnio 2,40 oferty W postępowaniach w których przedmiotem były dostawy składano średnio 2,40 oferty Natomiast na usługi 1,96 oferty Natomiast na usługi 1,96 oferty

18 Uzyskiwane ceny Odsetek postępowań, w których zamawiający dokonali wyboru najtańszej oferty w roku 2008 wyniósł 95,8% Odsetek postępowań, w których zamawiający dokonali wyboru najtańszej oferty w roku 2008 wyniósł 95,8% W 1,9% przypadków różnica pomiędzy ceną oferty wybranej a ceną oferty najtańszej wynosiła mniej niż 10%. W 0,8% przypadków różnica ta wynosiła od 10% do 20% W 1,9% przypadków różnica pomiędzy ceną oferty wybranej a ceną oferty najtańszej wynosiła mniej niż 10%. W 0,8% przypadków różnica ta wynosiła od 10% do 20% Oferty na dostawy były bardziej zbliżone cenowo Oferty na dostawy były bardziej zbliżone cenowo

19 Różnice w minimalnej i maksymalnej cenie oferty

20 Wykorzystanie środków ochrony prawnej W 2008r. liczba odwołań wyniosła 1537 (2007-1582, 2006- 3077). Miesięcznie wpływało 128,08 odwołania. W 2008r. liczba odwołań wyniosła 1537 (2007-1582, 2006- 3077). Miesięcznie wpływało 128,08 odwołania. Odwołania najczęściej składane były w postępowaniach których przedmiot stanowią roboty budowlane (36,96%) Odwołania najczęściej składane były w postępowaniach których przedmiot stanowią roboty budowlane (36,96%) Odwołania w postępowaniach na dostawy oraz usługi stanowiły odpowiednio 32,4% i 30,25% ogólnej liczby odwołań Odwołania w postępowaniach na dostawy oraz usługi stanowiły odpowiednio 32,4% i 30,25% ogólnej liczby odwołań W 2008r średni koszt postępowania odwoławczego wyniósł 4.064zł. Najwyższe zasądzone koszty postępowania odwoławczego wynosiły 11.064zł, najniższe 677,33zł. W 2008r średni koszt postępowania odwoławczego wyniósł 4.064zł. Najwyższe zasądzone koszty postępowania odwoławczego wynosiły 11.064zł, najniższe 677,33zł.

21 Liczba odwołań wnoszonych do Prezesa UZP w latach 2000-06

22 Skargi na orzeczenia KIO W 2008 roku zmalała liczba wnoszonych skarg – 277 (2007-327, 2006-465). Najwięcej skarg wniesiono w grudniu – 38, najmniej w styczniu i sierpniu – 17. W 2008 roku zmalała liczba wnoszonych skarg – 277 (2007-327, 2006-465). Najwięcej skarg wniesiono w grudniu – 38, najmniej w styczniu i sierpniu – 17. Zdecydowanie większość skarg składali wykonawcy (84%) Zdecydowanie większość skarg składali wykonawcy (84%)

23 Udział polskich przedsiębiorców na rynku europejskim W roku 2008 polskie firmy uzyskały na rynkach unijnych 52 zamówienia W roku 2008 polskie firmy uzyskały na rynkach unijnych 52 zamówienia Polscy wykonawcy wygrywali najczęściej postępowania organizowane przez zamawiających z Czech (10 kontraktów), Belgii (14) oraz Litwy (11) Polscy wykonawcy wygrywali najczęściej postępowania organizowane przez zamawiających z Czech (10 kontraktów), Belgii (14) oraz Litwy (11) Zamówienia dotyczyły sprzętu górniczego, oprogramowania oraz sprzętu medycznego. Zamawiano też badania statystyczne oraz usługi szkoleniowe i kartograficzne. Zamówienia dotyczyły sprzętu górniczego, oprogramowania oraz sprzętu medycznego. Zamawiano też badania statystyczne oraz usługi szkoleniowe i kartograficzne. Polskim wykonawcom udzielono zamówień na kwotę ponad 113mln euro. Polskim wykonawcom udzielono zamówień na kwotę ponad 113mln euro.

24 Podmioty zagraniczne na polskim rynku zamówień publicznych W zdecydowanej większości przypadków (około 97%) zamówienia na polskim rynku przypadły przedsiębiorstwom krajowym W zdecydowanej większości przypadków (około 97%) zamówienia na polskim rynku przypadły przedsiębiorstwom krajowym 448 kontraktów przyznano wykonawcom zagranicznym. Najwięcej zamówień przypadło w udziale przedsiębiorcom z Wielkiej Brytanii (29%) oraz Niemiec (21%), następnie z Włoch (7%) Austrii, Francji, Holandii i Szwajcarii (po ok. 5%) oraz Czech (ok. 4%) i USA (ok. 3%) 448 kontraktów przyznano wykonawcom zagranicznym. Najwięcej zamówień przypadło w udziale przedsiębiorcom z Wielkiej Brytanii (29%) oraz Niemiec (21%), następnie z Włoch (7%) Austrii, Francji, Holandii i Szwajcarii (po ok. 5%) oraz Czech (ok. 4%) i USA (ok. 3%) Zamówienia dotyczyły najczęściej specyficznych przedmiotów zamówienia: zakupu praw licencyjnych do filmów fabularnych lub seriali, zakupu medycznego, ubezpieczenie mienia. W przypadku robót budowlanych – prace związane z budową dróg i autostrad Zamówienia dotyczyły najczęściej specyficznych przedmiotów zamówienia: zakupu praw licencyjnych do filmów fabularnych lub seriali, zakupu medycznego, ubezpieczenie mienia. W przypadku robót budowlanych – prace związane z budową dróg i autostrad

25 Zamówienia publiczne w publikacjach prasowych W prasie ogólnopolskiej, regionalnej i branżowej ukazało się 4489 publikacji dotyczących zamówień publicznych W prasie ogólnopolskiej, regionalnej i branżowej ukazało się 4489 publikacji dotyczących zamówień publicznych Największa liczba publikacji zamieszczana była w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim: Rzeczpospolitej – 448, Gazeta Wyborcza – 426, Gazecie Prawnej – 543, Polska – 338. Stanowiły one łącznie 39% wszystkich opublikowanych artykułów Największa liczba publikacji zamieszczana była w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim: Rzeczpospolitej – 448, Gazeta Wyborcza – 426, Gazecie Prawnej – 543, Polska – 338. Stanowiły one łącznie 39% wszystkich opublikowanych artykułów


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2008 ROKU dr inż. Arkadiusz Borowiec Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google