Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Śledztwa finansowe w Berlinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Śledztwa finansowe w Berlinie."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Śledztwa finansowe w Berlinie 1999-2004 Zastosowanie KK ( przepadek, przepadek ekwiwalentu wartości) Ustawa o administracji finansowej Prawo policyjne w poszczególnych przypadkach Zabezpieczenie majątkowe 90.424.461,74 Przy tym roszczenia państwowe Odzyskanie z powrotem państwo Odzyskanie z powrotem prywatnie

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zabezpieczenie majątkowe gotówka wierzytelności papiery wartościowe kamienie szlachetne biżuteria metale szlachetne nieruchomości Czyn karalny czyn sprawca uzyskane majątek wyśledzić przyporządkować zabezpieczyćodebrać sprawca3. osoba ustalić

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przepadek majątku/ zysku Podstawy prawne Ustawa o praniu pieniędzy ( GWG ) Ściganie karne Ochrona przed zagrożeniami Prawo policyjne Identyfikacja Obowiązek zanotowania Obowiązek złożenia powiadomienia Obowiązek zatrzymania Działania wewnętrzne Środki dowodowe konfiskata przepadek rozszerzony przepadek pomoc przy odzyskaniu z powrotem Kara majątkowa Zabezpieczenie Aktualne niebezpieczeństwo Ochrona praw osób trzecich prewencyjne zwalczanie przestępczości Ochrona przed zagrożeniami Pranie pieniędzy § 261 KK Ponadto ustawa o cudzoziemcach, ustawa o administracji finansowej,ustawa o wykroczeniach

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sytuacja prawna II 13 Ustawa o praniu pieniędzy Ustawa o przymusowej licytacji i zarządzie przymusowym Podstawowa ustawa podatkowa Postępowanie dochodzeniowo-śledcze z powodu § 261 KK (pranie pieniędzy) Postępowanie dochodzeniowo-śledcze z powodu innego czynu Wykazanie czynu przepadek majątku Konfiskata § 261 VII KK Przepadek §§ 73, 73a, 73d KK podejrzenie o pranie pieniędzy

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Ś ledztwa finansowe Od post ę powania karnego- Niezale ż ne ś ledztwa Zale ż ne ś ledztwa Powiadomienie o podejrzeniu Ze strony banków z transferem pieni ę dzy Post ę powanie przy konkretnym podejrzeniu o pope ł nienie czynu, o sprawcy, o szkody Poszukiwanie ś ledcze Czynu karalnego Sprawców w przypadku istnienia maj ą tku Maj ą tku sprawców W przypadku istnienia czynu karalnego i powstania szkód

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 zastosowanie ASOG Le Duc Than= Ninh (zasi ł ek socjalny) Posiadacz : Posiadacz pozorny Nguyen B. – pomocnik przy przest ę pstwach podatkowych, papierosy - W ł a ś ciciel rzekomo Ninh Dirk L., pomocnik przy przest ę pstwach podatkowych, papierosy W baga ż niku : DM 155.000

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 zastosowanie ASOG § 1 przydzielenie zada ń § 17 ochrona przed zagro ż eniami § 38 (1)zabezpieczenie ochrona przed zagro ż eniami - zakup nowych towarów za dochody uzyskane z pomocy przy przest ę pstwach podatkowych - § 38 (2)zabezpieczenie dla w ł a ś cicieli Zg ł aszaj ą cy roszczenie w terminie pó ź niejszym : Adwokat B. dla Le Duc Thuana uzasadnienie: ostatni przechowuj ą cy - brak danych odno ś nie w ł asno ś ci -

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przepadek majątku - ASOG - zastosowanie Kiedy ? ? jeżeli dana osoba zgodnie z - konkretnymi okolicznościami danego przypadku - swoją sytuacją osobistą / w normalnych okolicznościach Nie może dysponować majątkiem oraz istnieją punkty zaczepienia odnośnie praw osób trzecich Prawa osób trzecich np. : Kary pieniężne, Zadłużenie podatkowe Tytuły dłużne cywilno-prawne – patrz też AG Schö Obowiązki zapłaty zwrotnej w urzędzie pracy, w opiece społecznej, w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych itd.

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przepadek majątku - ASOG - zastosowanie Dlaczego ? ?

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 ASOG Berlin - § 38- : zabezpieczenie Organa porządku publicznego i policja mogą dokonać zabezpieczenia przedmiotu, 1. Aby zapobiec aktualnemu zagrożeniu 2. Aby chronić właściciela lub prawnego posiadacza rzeczywistej władzy przed utratą lub uszkodzeniem przedmiotu

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 § 288 KK Udaremnienie postępowania egzekucyjnego 1. Kto w przypadku grożącego mu postępowania egzekucyjnego w zamiarze udaremnienia zaspokojenia wierzyciela, części składowe swojego majątku lub zbywa usuwa z zasięgu Podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch Lub karze grzywny. 2. Czyn ścigany jest tylko na wniosek.

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przepadek majątku zgodnie z KPK Pierwszy zespół znamion czynu przestępczego : podejrzenie wymuszenia przeciwko Mahmoudowi A Przeszukanie ze stwierdzeniem Książeczek oszczędnościowych z DM 200.463,24 / gotówka DM 18.950,-- Skutek : Podejrzenie oszustwa w zakresie uzyskania świadczeń i zajęcie konta /zajęcie gotówki jako pomoc przy odzyskaniu z powrotem, gdyż Zasiłek dla bezrobotnych, szkody DM 60.000 Zasiłek socjalny, szkody DM 58.000 AOK Berlin, szkody DM 52.000 z kosztów leczenia itd. po bezprawnej płatności składek ubezpieczenia zdrowotnego

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Drogi zwalczania przestępczości Prawo policyjne Obrona przed zagrożeniami Zapobiegawcze zwalczanie czynów karalnych Utrata korzyści majątkowych Wykorzystanie w sprawach karnych Prawo karne materiałowo Prawo karno-procesowe formalnie Utrata korzyści majątkowych Za każdym razem przy użyciu działań jawnych i/ lub niejawnych

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 / Prawo policyjne / Obrona przed zagrożeniami Zwalczanie zapobiegawcze przy czynach karalnych o dużym znaczeniu Przestępstwa ciężkie zgodnie z katalogiem paragraf 100a KPK Także nadużycie zaufania korupcja ze względu na szkodliwość społeczną Zbieranie danych Stwierdzanie tożsamości Obserwacje Niejawne środki techniczne także w mieszkaniach/ z mieszkań Osoby zaufanie/ wywiadowcy niejawni Obserwacja policyjna sprawców intensywnych Zatrzymanie pod dozorem policji (aresztowanie ) Przeszukiwanie osób i przedmiotów Wchodzenie do mieszkań i ich przeszukiwanie ( do pomieszczeń firmowych ) Zabezpieczanie ( konfiskata )

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Prawo karne / Prawo karno-procesowe włącznie z przepadkiem korzyści majątkowych Podsłuch telekomunikacyjny włącznie z danymi o połączeniach Zastosowanie katalogu czynów karalnych zgodnie z paragrafem 100a KPK Podsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie także z mieszkania z katalogiem czynów karalnych Niejawni wywiadowcy m. in. w przypadku czynów karalnych popełnianych zawodowo lub nałogowo lub przez członka bandy Obserwacje Zabezpieczenie przypadkowych znalezisk Przeszukiwanie u sprawcy / lub osoby trzeciej Zatrzymania i Utrata korzyści majątkowych przez przepadek / konfiskatę itd. Także z legalnego majątku sprawcy Pojęcie : czyny karalne o dużym znaczeniu

16 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 / § 100a KPK - Katalog czynów karalnych - Podsłuch telekomunikacyjny / § 100a KPK - Katalog czynów karalnych - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa Fałszowanie pieniędzy/ papierów wartościowych Ciężkie przypadki wykorzystania seksualnego dzieci Ciężkie przypadki handlu ludźmi Morderstwo, zabójstwo itd. Uprowadzenie człowieka w celu wymuszenia i wzięcie zakładnika Kradzież dokonana przez bandę przestępczą, rozbój i wymuszenie rozbójnicze Wymuszenie Paserstwo zawodowe Pranie pieniędzy Ustawa o broni, Ustawa o kontroli uzbrojenia, Ustawa o stosunkach gospodarczych z zagranicą (embargo handlowe ) Ciężkie podpalenie itd. Ustawa o środkach odurzających ( handel środkami odurzającymi ) Ustawa o cudzoziemcach, Ustawa o postępowaniu azylowym tu : przemyt ludzi US-41

17 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Kompetencje nakazowe dla działań karno-procesowych zasada : Sędzia ( śledczy ) W przypadku pilnym : prokuratura lub częściowo Funkcjonariusz policji jako funkcjonariusz pomocniczy prokuratury Przy uregulowaniach dotyczących przypadków pilnych późniejsze potwierdzenie sędziego Przeszukanie : jak obok Podsłuch telefoniczny : brak kompetencji dla policji Wywiadowcy niejawni : zgoda prokuratury Podsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie, zarządzenie także funkcjonariusze policji, jednakże w przypadku działań w mieszkaniu/ z mieszkania izba karna Sądu Krajowego

18 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 W szczególności Przeszukania w celu znalezienia środków dowodowych i zabezpieczenia majątku (majątku sprawcy) Zajęcia i zabezpieczenia majątku rzeczowego, nieruchomości, wierzytelności itd. Przesłuchania świadków, ew. w prokuraturze Inne działania Środki karno-procesowe

19 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Środki karno-procesowe Przeszukanie u obwinionego, §§ 102, 105 KPK Przeszukanie u osób trzecich, §§ 103,105 KPK - Cechy szczególne : szczególne grupy zawodowe, takie jak rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi i in. osoby prawne banki instytucje Rzeczy znalezione przypadkowo (do innych przestępstw), § 108 KPK US-44

20 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Środków dowodowych : Sędzia śledczy Gdy periculum in mora Prokuratura Policja Wartości majatkowych Sędzia śledczy Gdy periculum in mora Prokuratura( także przy wierzytelnościach, nieruchomościach) Policja tylko przy rzeczach ( przedmiotach ) Działania karno-procesowe Kompetencje nakazowe przy zajęciach: Przy majątku : sądowe zabezpieczenie mienia powyżej wysokości szkody US-45

21 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Cel :Znalezienie środków dowodowych Znalezienie przedmiotów majątkowych Znalezienie śladów majątkowych przedtem : informacje i źródła informacji : Materiały urzędowe / rejestry / dawne postępowania Księga wieczysta ( długi gruntowe ) Wykorzystanie rzeczoznawców Wywiadownie gospodarcze, rejestr handlowy US-46

22 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej Stwierdzenie : Przewaga sprawców w zakresie wiedzy dzięki wykorzystaniu kupionej wiedzy merytorycznej rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi, adwokaci Następstwo : Wykorzystanie wiedzy merytorycznej przez policję i prokuraturę tu : grupa rewidentów z zakresu przestępczości gospodarczej z zatrudnionymi referentami gospodarczymi i zatrudnionymi księgowymi bilansistami - potem przed sądem jako rzeczoznawcy świadkowie - US-47


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Śledztwa finansowe w Berlinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google