Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Działanie 2.4 Optymalizacja polskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Działanie 2.4 Optymalizacja polskiego."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Działanie 2.4 Optymalizacja polskiego prawa zamówień publicznych Anna-Henriette Herrmann, Berlin Henning Erbe, Monachium

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Serdecznie witamy Sprawy organizacyjne Prezentacja uczestników

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zadanie Porównanie prawa zamówień publicznych Polski, Niemiec i innych państw członkowskich Ustalenie tzw. Best Practice Możliwości ulepszenia prawa polskiego Opracowanie propozycji ulepszenia

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Porównanie prawa polskiego, niemieckiego i UE istotne postanowienia w zakresie unikania korupcji polska ustawa Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 niemieckie prawo zamówień publicznych po reformie zakończonej 01.11.2006 europejskie dyrektywy w sprawie prawa zamówień publicznych

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Best Practice – centralizacja zamówień elektroniczna platforma zamówień publicznych BMI - " - " – niemieckiej administracji celnej Podobne systemy Brazylia (COMPRASNET) Chile (CHILECOMPRA) Kanada (MERX) Korea (GePS) Meksyk(COMPRANET) Singapur (GEBIZ) USA (CBDnet) Czy potrzebne jest w Polsce 55.000 jednostek udzielających zamówienia publiczne?

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Centralny i zdecentralizowany system jednostek udzielających zamówienia w Niemczech Co do zasady - samodzielność poszczególnych zamawiających Powstawanie od lat centralnych jednostek zamówień z przyczyn praktycznych Problematyka strukturalnego przyporządkowania centralnej jednostki zamówień publicznych przy premierze

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Korupcja w praktyce zamówień w Niemczech - Zapobieganie i zwalczanie - Zasada niedyskryminowania i przejrzystości w prawie zamówień publicznych Wytyczne w zakresie prewencji korupcji Ogólnoprewencyjne działanie zespołu znamion czynu przestępczego prawa urzędniczego i dyscyplinarnego przepisów o wykroczeniach blokad zamówień, w szczególności koordynowanych blokad zamówień działań wewnątrzzakładowych (w oparciu o prawo pracy)

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Szczegóły Strategie i działania w zakresie prewencji korupcyjnej Zapobieganie korupcji przy udzielaniu zamówień publicznych Jak można wykryć korupcję?

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Ochrona prawna Porównanie ochrony prawnej w zamówieniach w Polsce i w Niemczech w oparciu o wytyczne Wspólnoty Europejskiej w tym zakresie analiza polskiej ochrony prawnej w zamówieniach publicznych – streszczenie – krótka prezentacja ochrony prawnej w Niemczech

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Porównanie Patrz także materiał Bureau of Appeals of the PPO, Referat Remedies in the Polish Public Procurement System Problem szczególny: zastąpienie sądu arbitrów przez sąd państwowy?

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sumaryczne porównanie z systemami ochrony prawnej np. Austrii i Czech Perspektywy związane z przyszłą dyrektywą WE w sprawie zmian dyrektyw WE w sprawie środków ochrony prawnej

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Doświadczenia w zakresie stosowania nowych wytycznych koordynacji zamówień publicznych Raporty niemieckich ekspertów z Departamentu Zamówień Publicznych Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w szczególności o zamówieniach online Proces wdrażania do wewnętrznych przepisów prawnych dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych Dyrektywy UE w sprawie zamówień publicznych wdrożone do niemieckiego prawa zamówień publicznych

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Umowy ramowe (tekst jednolity art. 99ff pzp) Uzgodnienie wielkości towaru i okresu dostawy odbioru towaru w partiach Zalety nabywca: niższa cena prostszy odbiór sprzedający: bezpieczeństwo zbytu i planowania produkcji

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania wewnątrz UZP Wzmocnienie funkcji i wydajności UZP Zwiększenie liczby kontroli następczych (art. 170 pzp) o Kontrole na miejscu" (art. 161 pzp) o Przedkładanie oryginałów dokumentów (art. 163 pzp) o Instytucja jako centrum kompetencji

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania wewnątrz UZP Personalne wzmocnienie działu kontroli 2005: 36 kontroli ex post (2004: 21) fakultatywne kontrole ex ante: brak

16 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania wewnątrz UZP Rozwój personalny pracowników działu kontroli wzmocnienie kompetencji technicznych, ekonomicznych i finansowych trening praktyczny w jednostce zamówień publicznych aktywne doradztwo i szkolenia dla personelu jednostek zamówień

17 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania wewnątrz UZP Stworzenie systemu wymiany informacji z innymi instytucjami kontrolnymi w kraju wymiana informacji o rozpoznaniach z izbami obrachunkowymi w kraju utworzenie prewencyjnej sieci kontrolnej

18 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania wewnątrz UZP Opracowanie i wprowadzenie oznak korupcji np., włączenie agenta, doradcy, pośrednika przez wykonawcę podejrzenie naruszenia zasad konkurencji i preferowanie jednego lub kilku wykonawców podejrzenie przestępczej współpracy kilku wykonawców (tworzenie karteli)

19 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania wewnątrz UZP Wzmocnienie roli obserwatorów i arbitrów skreślenie art.177 i 178 pzp (obserwator) złym posunięciem o udostępnić arbitrom oznaki korupcji

20 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania wewnątrz UZP Wprowadzenie zasady wielu par oczu i rotacji personelu w jednostkach udzielających zamówienia w UZP

21 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania wewnątrz UZP Przestrzeganie jasnych zasad procedur i zachowania, np. zawężone zakresy uznaniowości uregulowanie przyjmowania nagród i prezentów ujawnienie kapitału i dochodów natychmiastowe piętnowanie naruszeń regulacji

22 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania wewnątrz UZP Reagowanie na oznaki korupcji wewnętrzne dochodzenia wstępne przekazywanie spraw organom ścigania

23 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania wewnątrz UZP Badanie umów zawieranych z doradcami w fazie ustalania zapotrzebowania i przygotowywania większych inwestycji identyfikowanie projektów niepotrzebnych lub nieekonomicznych

24 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania wewnątrz UZP Kontrola na etapie realizacji projektu znaczące pole dla korupcji często niewystarczające kontrole właściwość UZP? kontrole NIKu często za późno

25 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania zewnętrzne UZP Internetowa platforma zamówień na potrzeby wszystkich procedur zamówień publicznych w kraju pozytywne przykłady międzynarodowe o pozwala rozpoznać oznaki korupcji patrz także slajd 6

26 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania zewnętrzne UZP Rejestr korupcji wykluczenie przedsiębiorstw wręczających łapówki zobowiązanie do wglądu w rejestr przetargu nie wygrywa przedsiębiorstwo z listy" wystarczy wystarczające podejrzenie popełnienia przestępstwa " okres wykluczenia

27 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania zewnętrzne UZP Whistleblowing zachęcić informatorów zorganizować ochronę szkolić pracowników

28 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania zewnętrzne UZP Poufny system dla informatorów osoba pierwszego kontaktu wywodząca się z zakładu zewnętrzny adwokat zaufania/ombudsman internetowa wirtualna skrzynka pocztowa

29 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania zewnętrzne UZP Rozdzielenie funkcji między ustaleniem zapotrzebowania i przygotowaniem projektu wyborem partnera i zawarciem umowy nadzorowaniem wykonania umowy rozliczeniem końcowym

30 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania zewnętrzne UZP Policentralne jednostki zamówień zespolenie działań w zakresie zamówień publicznych połączenie zleceń w ramach zamówienia zwiększenie wpływu ekonomicznego właściwość powyżej określonej wartości zmniejszenie ryzyka korupcji

31 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sugestie Działania zewnętrzne UZP Dokumentacja i informacja o powodach wyboru sugestywny protokół z wyboru wykonawcy zmiana art. 96 pzp

32 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zmiany prawa i stosowanych praktyk art. 177, 178 pzp obserwatorów nie powinno się usuwać, ale raczej wzmocnić nieujawnianie budżetu projektu przed otwarciem ofert niewykluczanie ofert alternatywnych zmiana kompetencji przy przekroczeniu ceny (np. o więcej niż 15%) art. 24 nr 4 pzp zamiast prawomocnego skazania" powodem powinno być wystarczające podejrzenie popełnienia przestępstwa"

33 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zmiany prawa i stosowanych praktyk art. 24 nr 8 pzp jak wyżej pakt o prawości w szczególności dla dużych projektów (np. o wartości powyżej 50 mln ) niezależny organ antykorupcyjny odpowiadający tylko przed parlamentem właściwy do prewencji, prowadzenia dochodzeń i ścigania kontrola udzielania licencji i koncesji późniejsze ujawnienie kosztów oraz analizy nakładów i wyników


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Działanie 2.4 Optymalizacja polskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google