Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie prawo zamówień publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie prawo zamówień publicznych"— Zapis prezentacji:

1 Polskie prawo zamówień publicznych
Ustawa z 29 stycznia 2004 Twinning Code: Pl/IB/2002/OT/03C

2 środki ochrony prawnej w procedurze zamówień publicznych
Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art.1 Treść ustawy rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych środki ochrony prawnej w procedurze zamówień publicznych kontrola udzielania zamówień publicznych organy właściwe Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

3 kierownik zamawiającego koncesja na roboty budowlane
Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 2 Definicje pojęć cena dostawy kierownik zamawiającego koncesja na roboty budowlane najkorzystniejsza oferta oferta częściowa, oferta wariantowa roboty budowlane zamówienia publiczne, środki publiczne usługi wykonawca, zamawiający Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

4 Art.3 Zastosowanie przez następujące instytucje
Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art.3 Zastosowanie przez następujące instytucje Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych Inne, niż określone w punkcie 1 jednostki publiczne Osoby prawne działające w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym (np. zakłady komunalne) Podmioty, których zmówienia na świadczenia udzielane są zgodnie z art. 122 ustawy (transport publiczny, publiczne sieci telekomunikacyjne, zaopatrzenie w wodę, energię, gaz i ciepło, zarządzanie portami lotniczymi, morskimi i śródlądowymi itd.) Instytucje, których zlecenia finansowane są w ponad 50% ze środków publicznych Instytucje, które przydzielają koncesje na roboty budowlane w zakresie udzielania zamówienia „Uregulowanie zbiorcze”:wszystkie inne instytucje, w których udzielanie zamówień wymaga zastosowania prawa zamówień publicznych. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

5 1. Zamówień o wartości poniżej 6.000 EURO (zamówienie z wolnej ręki)
Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 4 Ustawy nie stosuje się do… 1. Zamówień o wartości poniżej EURO (zamówienie z wolnej ręki) 2. Procedur organizacji międzynarodowych/ instytucji finansowych pod określonymi warunkami 3. Umów pomiędzy Rządem RP i rządami krajów członkowskich NATO w zakresie wojskowym 4. Międzynarodowych umów RP 5. Zamówień Narodowego Banku Polskiego Zamówień usług arbitrażowych lub pojednawczych, telekomunikacyjnych świadczonych droga satelitarną, usług telefonicznych, teleksowych i radiotelefonicznych, zamówienia w zakresie uzbrojenia. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

6 Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji
Art Ustawy nie stosuje się do… Usług w zakresie badań i rozwoju (pod określonymi warunkami) Zakupu praw transmisji programów radiowych, telewizyjnych, zakupu czasu antenowego Nabycia własności i innych praw do nieruchomości Usług finansowych związanych z emisją, obrotem i transferem papierów wartościowych Umów z zakresu prawa pracy i zamówień objętych tajemnica państwową lub z powodów bezpieczeństwa kraju Przyznawania dotacji ze środków publicznych. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

7 Art. 5 - 6 Uregulowania specjalne: Powiązanie zamówień
Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art Uregulowania specjalne: Powiązanie zamówień częściowych w jednym przetargu Obowiązuje dla obszarów ... ochrony osób i mienia (bez konwojowania pieniędzy i kosztowności), społecznych i zdrowia, hotelarstwa, restauracji, transportu szynowego, morskiego i śródlądowego, prawniczych, doradztwa personalnego, szkoleń, kultury, sportu i rekreacji, usług detektywistycznych. zamawiający może nie stosować pełnych procedur zamówień, musi jednak na zmienioną procedurę otrzymać zatwierdzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. jeżeli jednak zamówienie zawiera tylko części objęte uproszczeniem, stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartość jest największa. Łączenie zamówień innego rodzaju z objętymi uproszczeniem w celu obejścia przepisów regulujących udzielanie zamówienia jest zabronione!!! Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

8 Art. 5 - 6 Uregulowania specjalne: Powiązanie zamówień
Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art Uregulowania specjalne: Powiązanie zamówień częściowych w jednym przetargu Kontynuacja slajdu 7 ... przy powiązaniu dostaw i usług lub robót budowlanych i usług w zamówieniu należy stosować przepisy odnoszące się do tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział jest największy. przy powiązaniu dostaw i montażu dostarczonych rzeczy należy stosować przepisy dotyczące dostaw. przy powiązaniu robót budowlanych i koniecznych dostaw materiałów należy stosować przepisy dotyczące robót budowlanych. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

9 Art. 7 – 10 Procedury udzielania zamówień
Dział I Przepisy ogólne Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień Art. 7 – 10 Procedury udzielania zamówień Zapewnienie przejrzystości i zasady równego traktowania przez procedurę. Przygotowanie i przeprowadzenie przez niezależne i obiektywnie oceniające osoby. Udzielanie zamówień tylko przedsiębiorstwom spełniającym wymogi ustawy postępowanie należy prowadzić jawnie ! Ograniczenia dostępu do informacji o postępowaniu są dopuszczalne jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Zachowanie formy pisemnej (wyjątki reguluje ustawa) Postępowanie w języku polskim; w uzasadnionych wyjątkowych przypadkach może być dopuszczony udział w języku używanym w handlu międzynarodowym. Podstawowe tryby udzielania zamówień: przetarg nieograniczony i ograniczony, negocjacje z i bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub aukcja elektroniczna (tylko w przypadkach określonych w ustawie). Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

10 Dział I Przepisy ogólne
Rozdział 3 Ogłoszenia Art. 11 – 13 Ogłoszenia należy przekazywać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE (jeśli wymagane obowiązuje zamówienie unijne) w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (strona internetowa UZP - formularz). Forma i wzór ogłoszenia zostaną ustalone przez Prezesa Rady Ministrów w formie rozporządzenia. Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych następuje w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

11 Dział I Przepisy ogólne
Rozdział 3 Ogłoszenia Art. 11 – 13 Ewentualne konieczne sprostowania ogłoszeń następują z inicjatywy Prezesa UZP lub na wniosek zamawiającego – publikacja także w terminie 10 dni. Zamawiający jest zobowiązany udowodnić przekazanie ogłoszenia, tak więc dowody nadania powinny być bezpiecznie przechowywane !!! W celu ogłoszenia dużych zamówień (> EUR lub w przypadku robót budowlanych > 5,0 mln. EUR) zamawiający dostarczają Prezesowi UZP i Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE raz w roku plan na następne 12 miesięcy. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

12 Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia
Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy Art. 14 – 16 Zasady Wszystkie czynności następują zgodnie z Kodeksem Cywilnym z 23 kwietnia 1964 (Dz. U. nr 16, Poz. 93 za zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania osobom trzecim. Działają one Vjako pełnomocnicy zamawiającego. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia. Wyznaczają zamawiającego, który w imieniu wszystkich przeprowadza postępowanie. Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć w drodze zarządzenia spośród podległych mu jednostek jednostkę odpowiedzialną centralnie za przeprowadzanie postępowania na rzecz tych jednostek. To samo może ustalić minister kierujący działem administracji rządowej. Regionalne i terytorialne samorządy mogą taką decyzję podjąć poprzez swoje organy wykonawcze. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

13 Art. 17 Wyłączone osoby (zamawiający)
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy Art. 17 Wyłączone osoby (zamawiający) Z przygotowania i przeprowadzenia postępowania wyłączone są osoby, które… ubiegają się o udzielenie tego zamówienia, są w związku małżeńskim i/lub powinowatymi (pokrewnymi) 1 i 2 stopnia potencjalnych oferentów, są związane z potencjalnymi oferentami przez adopcję, opiekę i kuratelę, lub są w inny sposób związane z możliwymi oferentami, przez co wątpliwa może być bezstronność tych osób. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

14 Art. 17 Wyłączone osoby (zamawiający)
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy Art. 17 Wyłączone osoby (zamawiający) Z przygotowania i przeprowadzenia postępowania wyłączone są osoby, które… przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z potencjalnym oferentem lub były członkami organów nadzorczych i zarządzających. w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia zostały skazane za przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Wszystkie uczestniczące osoby składają pisemne oświadczenia, że żadna z wymienionych okoliczności nie zaistniała. Jeśli po fakcie okaże się, że wśród uczestniczących osób zaistniała okoliczność wykluczająca, postępowanie musi być odpowiednio powtórzone (z wyjątkiem otwarcia ofert). Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

15 Art. 18 – 21 Odpowiedzialność za postępowanie
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy Art. 18 – 21 Odpowiedzialność za postępowanie Za postępowanie odpowiedzialny jest kierownik zamawiającego. Może on zadania związane z postępowaniem delegować swoim pracownikom. Powołuje on jako zespół pomocniczy w celu sprawdzania spełnienia warunków udziału komisję składającą się z co najmniej 3 członków (wyjąwszy zamówienia < EUR). Komisja może wystąpić z wnioskiem do kierownika o unieważnienie postępowania. Kierownik określa organizację, skład, sposób prac i obowiązki komisji. W razie potrzeby kierownik może sam lub na wniosek komisji powołać biegłych. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

16 Art. 22 i 23 Możliwi wykonawcy
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy Art. 22 i 23 Możliwi wykonawcy Warunki udziału muszą być tak ustalone przez zamawiającego, by była możliwa sprawiedliwa konkurencja – żadnego wypaczania zasad konkurencji ! Wykonawcy mogą być przedsiębiorstwem, które - posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonych czynności, o ile takie są wymagane - dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniami i potencjałem technicznym a także personelem zdolnym do wykonania zamówienia - znajduje się w ekonomicznej i finansowej sytuacji umożliwiającej wykonanie zamówienia - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. przedsiębiorstwa mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (wspólnoty wykonawców – powołanie pełnomocnika) Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

17 Art. 24 Osoby wykluczone (wykonawcy)
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy Art. 24 Osoby wykluczone (wykonawcy) ... reguluje, jakie przedsiębiorstwa, osoby cywilne i prawne, spółki są wykluczone jako oferenci, np. przedsiębiorstwa, które: w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. w stosunku do których otwarto likwidację zlegają z płatnościami podatków, opłat dlub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne spółki, osoby fizyczne i prawne, które zostały skazane za przestępstwa w zakresie prawa zamówień publicznych lub gospodarczego lub inne popełnione w celu uzyskania korzyści majątkowych uczestniczyły lub uczestniczą w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

18 Art. 25 – 26 Dowód spełnienia warunków uczestnictwa
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy Art. 25 – 26 Dowód spełnienia warunków uczestnictwa Zamawiający może domagać się od wykonawców jedynie dokumentów wskazanych w ogłoszeniu. W przypadku zamówień > EUR konieczne jest udowodnienie spełnienia warunków uczestnictwa poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów przez wykonawcę; w przypadku zamówień < EUR zamawiający może także tego wymagać. Jeśli kompletne dokumenty nie zostały na czas dostarczone, zamawiający może ustalić termin do uzupełnienia tych dokumentów, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozrządzenia rodzaje dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa, jakich może żądać zamawiający. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

19 Art. 27 i 28 Dostarczanie dokumentów
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy Art. 27 i 28 Dostarczanie dokumentów W postępowaniach > EUR wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Za pomocą teleksu, telefaksu, lub drogą elektroniczną o ile ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. W postępowaniach < EUR zamawiający decyduje, czy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem czy też drogą elektroniczną, co jednak nie może ograniczać konkurencji. W przypadku przekazywania faksem lub drogą elektroniczną nadawca może żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

20 Art. 29-30 Opis przedmiotu zamówienia
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2 Przygotowanie postępowania Art Opis przedmiotu zamówienia Jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu europejskich norm zharmonizowanych. Przy braku można zastosować polskie normy według ustalonych zaleceń. Zamawiający może odstąpić od zastosowania europejskich norm zharmonizowanych i polskich norm w sytuacjach wyliczonych w ustawie. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednie nazwy i kody. Uwzględnienie wszystkich wymogów i okoliczności, które mają wpływ na sporządzenie oferty. Zapewnienie uczciwej konkurencji. Żadnych wskazań na określone znaki towarowe, patenty lub pochodzenie artykułów – jeśli nie do uniknięcia powiązać z określeniami „lub równoważne” albo „lub porównywalne”. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

21 Art. 31 Opis zamówień na roboty budowlane
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2 Przygotowanie postępowania Art. 31 Opis zamówień na roboty budowlane ... za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ... w rozumieniu ustawy z (Prawo budowlane) za pomocą programu funkcjonalno- użytkowego dla zadań budowlanych Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi w drodze rozporządzenia zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i programu funkcjonalno-użytkowego. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

22 Art. 32 i 33 Ustalenie wartości zamówienia
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2 Przygotowanie postępowania Art. 32 i 33 Ustalenie wartości zamówienia Wartość zamówienia = wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT Niedopuszczalne dzielenie lub zaniżanie wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Przewidywane zamówienia uzupełniające należy ich wartość uwzględnić przy ustalaniu wartości zamówienia. Przy dopuszczaniu ofert częściowych lub udzielaniu zamówienia w częściach wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego ustalonego na etapie sporządzania dokumentacji projektowej lub na podstawie planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (włącznie z kosztami projektowymi i wykonawstwem) Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi w drodze rozporządzenia metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego i planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

23 Art. 34 i 35 Ustalenie wartości zamówienia na usługi i dostawy
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2 Przygotowanie postępowania Art. 34 i 35 Ustalenie wartości zamówienia na usługi i dostawy W przypadku powtarzających się okresowo zamówień ustala się łączną wartość tej samej kategorii usług lub dostaw, które a) zostały udzielone w terminie ostatnich 12 miesięcy lub poprzednim roku budżetowym albo b) mają być udzielone w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie (jeśli zamówienie ma trwać dłużej niż 12 miesięcy ... z uwzględnieniem zmian ilościowych i prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług. Wybór podstawy ustalenia wartości nie może być dokonany w celu uniknięcia przepisów ustawy. W przypadku udzielania zamówienia na czas nieokreślony, podstawą ustalenia wartości jest okres 48 miesięcy wykonywania zamówienia. Jeżeli zamówienie przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres Ustalenie wartości zamówienia nie może być dokonane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania; w przypadku robót budowlanych wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania (możliwość aktualizacji w uzasadnionych przypadkach). Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata ustali w drodze rozporządzenia średni kurs złotego w stosunku do EURO jako podstawę przeliczania wartości zamówień. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

24 Art. 36 Minimalna zawartość specyfikacji warunków zamówienia
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2 Przygotowanie postępowania Art Minimalna zawartość specyfikacji warunków zamówienia Nazwa i adres zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia (części zamówienia, jeśli przewidziane) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych i ich minimalne warunki, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków Informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów (adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza komunikację droga elektroniczną) Osoby uprawnione do porozumiewania z wykonawcami Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

25 Art. 36 Minimalna zawartość specyfikacji warunków zamówienia
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2 Przygotowanie postępowania Art Minimalna zawartość specyfikacji warunków zamówienia Wymagania dotyczące wadium Opis rodzaju i sposobu przygotowywania ofert; termin związania ofertą Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Opis kryteriów wyboru Informacje o formalnościach związanych z udzieleniem zamówienia i zawarciem umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Istotne postanowienia w treści umowy, ogólne warunki umowy (wzór umowy) Pouczenie o środach ochrony prawnej Poza tym zamawiający może wskazać, że podwykonawcy są dopuszczeni i żądać wskazania, które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom. W przypadku zamówień do EUR specyfikacja może nie zawierać niektórych informacji (por. art. 36 ust. 1 pkt. 12,17,19 i 20) Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

26 Art. 37 i 38 Udostępnianie specyfikacji
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2 Przygotowanie postępowania Art. 37 i 38 Udostępnianie specyfikacji Specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym. Na prośby zainteresowanych o wyjaśnienie treści specyfikacji zamawiający musi odpowiedzieć, chyba że zapytanie wpłynęło mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytania i wyjaśnienia równocześnie wszystkim zainteresowanym, którym doręczono specyfikację (bez ujawnienia źródła zapytania). Zapytania mogą być zbierane w celu przeprowadzenia spotkania w celu ich wyjaśnienia ze wszystkimi zainteresowanymi, którym przesłano specyfikację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować specyfikację warunków udzielenia zamówienia, którą należy przekazać wszystkim zainteresowanym (żadnych zmian warunków udziału i kryteriów oceny). Termin składania ofert może być przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian po modyfikacji specyfikacji – wszyscy zainteresowani muszą być niezwłocznie poinformowani. W przypadku robót budowlanych > EUR i dostaw / usług > EUR czas niezbędny do wprowadzenia zmian wynosi co najmniej 7 dni. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

27 Tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art Definicja Tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

28 Art. 40 Wszczęcie postępowania przez zamieszczenie ogłoszenia
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 40 Wszczęcie postępowania przez zamieszczenie ogłoszenia Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego przez zamieszczenie ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej. Zamówienia > EUR – przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych Zamówienia na roboty budowlane > EUR a na zamówienia na dostawy / usługi > EUR: równocześnie przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Roboty budowlane > EUR a zamówienia na dostawy / usługi > EUR: umieszczenie ogłoszenia w ogólnopolskim dzienniku lub czasopiśmie Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

29 Art. 40 Wszczęcie postępowania przez zamieszczenie ogłoszenia
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 40 Wszczęcie postępowania przez zamieszczenie ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu ... może zostać opublikowane lub zamieszczone dopiero po przekazaniu Prezesowi UZP i – jeśli konieczne - Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, ... nie może zawierać innych informacji niż przekazane Prezesowi UZP i Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, ...musi zawierać informację o dniu jego przekazania do wymienionych wyżej instytucji. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

30 Art. 41 i 42 Treść ogłoszenia Nazwa i siedziba zamawiającego
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 41 i 42 Treść ogłoszenia Nazwa i siedziba zamawiającego Określenie trybu zamówienia Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej cenę jeżeli udostępnienie jest odpłatne Opis przedmiotu, zakresu (wielkości) zamówienia, możliwości składania ofert częściowych Możliwość złożenia oferty wariantowej Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu; opis dokonywania oceny ich spełniania Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

31 Art. 41 i 42 Treść ogłoszenia Informacja na temat wadium
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 41 i 42 Treść ogłoszenia Informacja na temat wadium Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Miejsce i termin składania i otwierania ofert Termin związania ofertą Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamawiający musi przekazać zainteresowanemu nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Cena może pokrywać jedynie koszty druku oraz przekazania. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

32 Art. 43 i 44 Terminy składania ofert
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 43 i 44 Terminy składania ofert Złożenie oferty + oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Na żądanie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wartość zamówienia Termin składania < EUR minimum 15 dni od dnia ogłoszenia > EUR minimum 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP Roboty budowlane > EUR Dostawy / usługi > EUR od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

33 Art. 45 Wniesienie wadium WWW.ERDF.EDU.PL
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 45 Wniesienie wadium Wartość zamówienia > EUR: zamawiający musi żądać od wykonawców wniesienia wadium (0,5 – 3,0 % wartości zamówienia). Wartość zamówienia < EUR: zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy dopuszczonych ofertach częściowych – wadium dla każdej części Wadium może być wnoszone w postaci pieniężnej, poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeń podmiotów na podstawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art.6b ust. 5 pkt. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego i tam przechowywane. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

34 Art. 46 Zwrot wadium WWW.ERDF.EDU.PL
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 46 Zwrot wadium Zamawiający zwraca wadium niezwłoczni, gdy ... upłynął termin związania ofertą ... zawarto umowę w sprawie wykonania zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie ... postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, rozstrzygnięto ostatecznie protesty lub upłynął termin ich wnoszenia Na wniosek wykonawcy, gdy ... wycofał on swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert ... został wykluczony z postępowania ... jego oferta została odrzucona. Wniosek o zwrot wadium oznacza równocześnie rezygnację z prawa do wniesienia protestu. Zwrot wadium w formie pieniężnej pomniejszony jest o koszty bankowe a powiększony o odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

35 Art. 46 Zatrzymanie wadium
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 46 Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca ... odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie ... nie wniósł wymaganego zabezpieczenia ... zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

36 Tryb zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 2 Przetarg ograniczony Art. 47 Definicja Tryb zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

37 Art. 48 Ogłoszenie i jego treść
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 2 Przetarg ograniczony Art Ogłoszenie i jego treść Wszczęcie postępowania następuje analogicznie do przetargu nieograniczonego (artykuł 40). Ogłoszenie zawiera co najmniej: Nazwę i adres zamawiającego Określenie trybu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia; możliwość ofert częściowych i wariantowych Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu; informację o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału; sposób dokonywania oceny Liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty Informację na temat wadium Kryteria oceny i ich znaczenie Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

38 Art. 49 i 50 Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 2 Przetarg ograniczony Art. 49 i 50 Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału Możliwe skrócenie terminu 2 i 3 do 15 dni w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. Złożenie wniosku + oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Na żądanie należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków. Wartość zamówienia Termin składania wniosków < EUR co najmniej 15 dni od dnia ogłoszenia > EUR co najmniej 37 dni od dnia przedłożenia Prezesowi UZP 3. roboty budowlane > EUR dostawy/usługi > EUR od dnia przedłożenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

39 Art. 51 Zaproszenie do składania ofert
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 2 Przetarg ograniczony Art Zaproszenie do składania ofert Zamawiający zaprasza 5 – 20 dopuszczonych przedsiębiorstw do złożenia ofert i zapewnia konkurencję. Jeżeli liczba wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do złożenia ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków. Jeżeli liczba wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazywana jest wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dzień i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 47. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

40 od przekazania zaproszenia do składania ofert
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 2 Przetarg ograniczony Art. 52 i 53 Terminy składania ofert – wadium w przypadku 2 : możliwe skrócenie terminu do 26 dni, jeśli informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym o zamówieniach publicznych planowanych w terminie 12 miesięcy. Ogłoszenie informacyjne musi być przekazane Prezesowi UZP i ew. także Urzędowi Oficjalnych Publikacji Europejskich co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu. tak jak przy przetargach nieograniczonych należy wnieść wadium. Wartość zamówienia Termin składania < EUR co najmniej 7 dni od przekazania zaproszenia do składania ofert > EUR co najmniej 40 dni Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

41 Tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem Art. 54 Definicja Tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

42 Art. 55 Warunki zastosowania procedury
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem Art Warunki zastosowania procedury W przetargu nieograniczonym lub ograniczonym nie złożono żadnych ofert lub wszystkie oferty zostały odrzucone a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Charakter przedmiotu zamówienia lub związane z nim ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny. Nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług tak, by umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia wynosi < EUR. W przypadku robót budowlanych > EUR i dostaw/usług > EUR - konieczna zgoda Prezesa UZP (decyzja administracyjna). Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

43 Art. 56 Wszczęcie postępowania przez ogłoszenie
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem Art Wszczęcie postępowania przez ogłoszenie Wszczęcie postępowania następuje jak w przypadku przetargu nieograniczonego (artykuł 40). Zawartość ogłoszenia: Nazwa i siedziba zamawiającego Tryb zamówienia Opis przedmiotu zamówienia, informacja o możliwości ofert częściowych i wariantowych Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu; informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu udokumentowania; rodzaj i sposób dokonywania oceny; miejsce i czas składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach (składanie wniosku zgodnie z art. 49 i 50 – jak w przetargu ograniczonym) Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji Informacja na temat wadium i kryteriach wyboru oraz ich znaczeniu Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

44 Art. 57 Zaproszenie do negocjacji
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem Art. 57 Zaproszenie do negocjacji Zamawiający zapewnia konkurencję – uczestniczy co najmniej 5 wykonawców. W przypadku zamówień > EUR i dostaw/usług > EUR co najmniej 7 wykonawców – informacja w ogłoszeniu Jeżeli liczba wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do złożenia ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków. Jeżeli liczba wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Wraz zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia (zasada równego traktowania!). Negocjacje prowadzone są poufnie – żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

45 Art. 58 – 60 Zaproszenie do składania ofert
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem Art. 58 – 60 Zaproszenie do składania ofert Przed zaroszeniem do składania ofert możliwa jest zmiana wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia, warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia. Wszyscy wykonawcy, z którymi zamawiający prowadził negocjacje, zapraszani są do składania ofert – zawartość zaproszenia:  dzień i miejsce opublikowania ogłoszenia, wg art. 54  dokonane zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia  miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert  informacja o obowiązku wniesienia wadium (obowiązują art. 45 i 46 – zwrot i zatrzymanie wadium)  termin związania ofertą  termin składania ofert co najmniej 10dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

46 Tryb zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia Art. 61 Definicja Tryb zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

47 Art. 62 Warunki zastosowania postępowania
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia Art. 62 Warunki zastosowania postępowania W przetargu nieograniczonym lub ograniczonym nie złożono żadnych ofert lub wszystkie oferty zostały odrzucone a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Został przeprowadzony konkurs wg art. 99 – do negocjacji zaproszono co najmniej 2 autorów wybranych prac konkursowych. Przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

48 Art. 62 Warunki zastosowania postępowania
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia Art. 62 Warunki zastosowania postępowania Nieprzewidywalna, nie spowodowana przez zamawiającego pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego nie pozwala zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego/ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. W przypadku wartości zamówienia w PLN > EUR konieczna jest zgoda Prezesa UZP (decyzja administracyjna). W przypadku robót budowlanych w PLN > EUR i dostaw/usług w PLN > EUR zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia na podstawie pkt. 1 wymaga uprzedniego poinformowania Komisji Europejskiej o unieważnieniu postępowania. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

49 Art. 63 Wszczęcie postępowania bez ogłoszenia
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia Art Wszczęcie postępowania bez ogłoszenia Wszczęcie postępowania przez przekazanie wybranym wykonawcom zaproszeń do negocjacji. Zawartość zaproszeń: Nazwa i siedziba zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia; możliwości ofert częściowych Możliwość ofert wariantowych Termin wykonania zamówienia Warunki uczestnictwa; sposób dokonywania oceny spełniania warunków Tryb zamówienia i podstawa prawna jego zastosowania Kryteria wyboru i ich znaczenie Miejsce i termin negocjacji z zamawiającym Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

50 Art. 63 Wszczęcie postępowania bez ogłoszenia
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia Art. 63 Wszczęcie postępowania bez ogłoszenia z reguły co najmniej 5 wykonawców (zapewnienie konkurencji !) z przypadku zamówień na roboty budowlane w PLN > EUR i dostaw/usług w PLN > EUR co najmniej 7 wykonawców – wyjątki możliwe, ale nie mniej niż 2 w przypadku unieważnienia wcześniejszego postępowania – zaproszenie wszystkich oferentów Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

51 Art. 64 i 65 Termin składania ofert, wadium
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia Art. 64 i 65 Termin składania ofert, wadium Termin składania ofert może wyznaczyć zamawiający – żadnych uregulowań w ustawie Żądanie wniesienia wadium jest możliwe Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z zaproszeniem Zasada równego traktowania Zapewnienie poufności Zaproszenie przez zamawiającego do składania ofert – zawartość analogiczna do postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem Zmiana warunków postępowania możliwa przed zaproszeniem Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

52 Tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 66 Definicja Tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

53 Art. 67 Warunki zastosowania postępowania
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 67 Warunki zastosowania postępowania Tylko jeden wykonawca może świadczyć usługi, dostawy, roboty budowlane (przyczyny techniczne, działalność twórcza lub artystyczna, ochrona praw wyłącznych) Nagrodą w konkursie wg art. 99 jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej W wyjątkowych sytuacjach niewynikających z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia Przeprowadzane wcześniej postępowania nie doprowadziły do udzielenia zamówienia Dodatkowe zamówienia, które nie były przedmiotem dotychczasowego zamówienia i nie są większe niż 20% wartości realizowanego zamówienia (ponowne postępowanie nie jest możliwe z przyczyn technicznych, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od zamówienia dodatkowego) Dodatkowe i następujące zamówienia w okresie 3 lat po udzieleniu zamówienia podstawowego nie większe niż 20% wartości zamówienia podstawowego (uwzględnić szczególne uregulowania !) Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

54 Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia
Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art Warunki zastosowania postępowania w przypadku zamówień > EUR w PLN konieczna jest zgoda Prezesa UZP w formie decyzji administracyjnej. nie obowiązuje w przypadku: dostaw wody, odprowadzania ścieków, dostaw energii elektrycznej, gazu i ciepła z sieci, powszechnych usług pocztowych i przewozu kolejowego. Art. 68 Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa najpóźniej z zawarciem umowy wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przypadku zamówień > EUR w PLN konieczne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

55 Tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 6 Zapytanie o cenę Art. 69 Definicja Tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

56 Art. 70 Warunki zastosowania postępowania
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 6 Zapytanie o cenę Art Warunki zastosowania postępowania Zamówienia nie większe niż EUR w PLN Przedmiot zamówienia – dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Art Etapy postępowania Wykonawcy zapraszani są do składania ofert w określonym terminie. Wraz z zaproszeniem otrzymują specyfikację istotnych warunków zamówienia. Liczba uczestniczących wykonawców powinna zapewnić konkurencję i wybór najkorzystniejszej oferty – co najmniej 5. Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Zamówienie udzielane jest wykonawcy oferującemu najniższą cenę. Spełnienie warunków uczestnictwa należy oświadczyć wraz z podaniem ceny – na żądanie udowodnić. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

57 Tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza na
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 7 Aukcja elektroniczna Art Definicja Tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza na stronie internetowej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty. Kolejność ofert podlega stale automatycznej aktualizacji. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

58 1. Zamówienia nie większe niż 60.000 EUR w PLN
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 7 Aukcja elektroniczna Art Warunki zastosowania postępowania 1. Zamówienia nie większe niż EUR w PLN Przedmiot zamówienia – ogólnie dostępne świadczenia o ustalonych standardach jakościowych Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

59 WWW.ERDF.EDU.PL Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia
Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 7 Aukcja elektroniczna Art. 75 Wszczęcie postępowania Wszczęcie postępowania przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz na stronie, na której prowadzona będzie aukcja. Treść ogłoszenia: Nazwa i siedziba zamawiającego, określenie trybu zamówienia, przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców (w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych), sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej (liczba etapów, czas trwania), minimalne wartości postąpień, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji, czas trwania aukcji, warunki udziału, rodzaj ich udowodnienia i sposób dokonywania oceny spełnienia (oświadczenia i dokumenty) , termin związania ofertą, termin wykonania zamówienia, wymagane zabezpieczenia, istotne postanowienia treści zawieranej umowy / wzór umowy,adres strony internetowej, na której przeprowadzana będzie aukcja. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

60 Art. 76 - 81 Etapy postępowania
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 7 Aukcja elektroniczna Art Etapy postępowania Termin złożenia wniosku nie krótszy niż 15 dni po ogłoszeniu wszystkie przedsiębiorstwa, które spełniają warunki, są dopuszczane i proszone o złożenie oferty Maksymalnie do otwarcia aukcji elektronicznej może być wymagane wadium. Otwarcie aukcji elektronicznej następuje w terminie podanym w ogłoszeniu. Pomiędzy otwarciem a wezwaniem do oddania ofert musi upłynąć co najmniej 5 dni. Od otwarcia do zakończenia aukcji należy dostarczyć drogą elektroniczną instytucji zamawiającej wszystkie wymagane wnioski, oświadczenia i informacje. Oferty należy zweryfikować elektronicznie bezpiecznym i uznanym podpisem (certyfikatem) wykonawcy. Oferty sortowane są automatycznie według ceny i każdorazowo najkorzystniejsza jest ofertą wiążącą. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

61 Art. 75 - 81 Kroki postępowania
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Oddział 7 Aukcja elektroniczna Art Kroki postępowania Możliwe etapy – zamawiający może po każdym etapie wykluczyć wykonawców, którzy nie złożyli nowych postąpień, informując ich niezwłocznie. W trakcie postępowania zamawiający informuje wszystkich wykonawców o ich miejscu, liczbie wykonawców biorących udział w aukcji, dotychczasowych ofertach i cenach. Nie są ujawniane dane umożliwiające identyfikację wykonawców. Zakończenie aukcji w terminie określonym w ogłoszeniu (zakończenie ostatniego etapu) lub gdy w określonym w ogłoszeniu terminie nie zostaną złożone żadne nowe postąpienia. Zwycięzca zostaje podany bezpośrednio po zamknięciu aukcji na stronie internetowej. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

62 Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia
Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 82 – 84 Składanie ofert Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej musi być ona opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Oferty wariantowe są dopuszczalne, jeśli cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Oferty częściowe są dopuszczalne w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest podzielny. Wykonawca może złożyć oferty na wiele części zamówienia – uwzględniać informacje o maksymalnej liczbie ofert częściowych w warunkach zamówienia! Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oferty złożone po upływie terminu zwraca się bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

63 Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia
Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art Związanie ofertą Czas związania ofertą biegnie od czasu upływu czasu składania ofert. Obowiązuje do upływu określonego terminu, ale nie dłużej niż… 30 dni w przypadku zamówień < EUR w PLN 90 dni w przypadku zamówień > EUR w PLN 60 dni w przypadku innych zamówień W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu, nie dłużej niż 30 dni. Przedłużenie dotyczy także wadium – odmowa zgody na przedłużenie terminu nie powoduje utraty wadium. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

64 Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia
Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 86 Otwarcie ofert Żadna oferta nie może być znana przed otwarciem. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu upływu terminu składania ofert. Informacje podczas otwierania ofert: nazwa i siedziba wykonawcy, oferowana cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. Jeśli wykonawca nie jest obecny przy otwarciu ofert, informacje zostaną przekazane mu niezwłocznie na jego wniosek. Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

65 Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia
Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 87 i 88 Ocena ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub „negocjować” bez jakichkolwiek zmian w jej treści. Zamawiający koryguje samodzielnie w ofertach omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 i informuje o tym wszystkich wykonawców. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

66 Art. 89 Odrzucenie oferty WWW.ERDF.EDU.PL
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 89 Odrzucenie oferty Odrzucenie oferty następuje, gdy… jest niezgodna z ustawą, treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

67 Art. 90 Odrzucenie z powodu rażąco niskiej ceny
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 90 Odrzucenie z powodu rażąco niskiej ceny Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących ceny. Ocena wyjaśnień na podstawie czynników obiektywnych – w szczególności: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dal wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, wpływ pomocy publicznej Odrzucenie oferty, jeśli… w określonym terminie nie złożono wyjaśnień, ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przypadku robót budowlanych > EUR w PLN i dostaw/usług > EUR w PLN należy powiadomić Prezesa UZP i Komisję Europejską o odrzuceniu ofert z powodu rażąco niskiej ceny. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

68 Art. 91 i 92 Wybór najkorzystniejszej oferty
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 91 i 92 Wybór najkorzystniejszej oferty podstawą są kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przede wszystkim… cena, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis, wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy, termin wykonania zamówienia – żadnych kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy ! Tylko wiarygodne ekonomicznie, technicznie i finansowo dane wykonawców będą uwzględnianie. W przypadku dwóch ofert równo ocenionych według kryteriów wybierana jest ta z niższą ceną. Jeżeli cena jest jedynym kryterium wyboru i złożono oferty z taką samą ceną, zamawiający wzywa wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Zamawiający informuje wszystkich wykonawców o wyborze oferty – formularz na stronie internetowej UZP (nazwa i siedziba wybranego wykonawcy, zaoferowana cena). W przypadku zamówień > EUR w PLN zamawiający informuje również o wyborze oferty Prezesa UZP. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

69 Art. 93 Unieważnienie postępowania
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 93 Unieważnienie postępowania Postępowanie jest uznane jako nieważne, jeśli … nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepolegającego wykluczeniu w postępowaniu powadzonym w trybie zapytania o cenę złożono jedynie jedną ofertę w postępowaniu powadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynął jedynie jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji albo złożono jedynie jedną ofertę cena najkorzystniejszej oferty przewyższa cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na zamówienie złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie z nieprzewidywalnych powodów prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

70 Art. 93 Unieważnienie postępowania
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art Unieważnienie postępowania W przypadku ofert częściowych unieważnia się każdą część zamówienia. Wszyscy wykonawcy informowani są równocześnie o unieważnieniu postępowania wraz z podaniem faktycznego i prawnego uzasadnienia. W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności przygotowania oferty. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

71 zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 94 i 95 Zawarcie umowy Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 7 dni po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty – najpóźniej w dniu upływu terminu związania ofertą. Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W przypadku zamówień > EUR w PLN zamawiający informuje Prezesa UZP o zawarciu umowy. W przypadku zamówień na roboty budowlane > EUR w PLN lub dostaw/usług > EUR w PLN należy poinformować również Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

72 Art. 96 Protokół z postępowania
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań Art. 96 Protokół z postępowania Sporządzany pisemny protokół z postępowania zawierający następujące treści (wzór protokołu określony w drodze rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów): opis przedmiotu zamówienia tryb udzielenia zamówienia informacje o wykonawcach cena i inne istotne elementy ofert informacje o wybranej ofercie załączniki: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wg art. 38 ust. 3 (wyjaśnienie pytań), wnioski, itd., oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny (nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa!) Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii

73 Art. 97 Protokół z postępowania
Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań Art Protokół z postępowania Protokół wraz załącznikami zamawiający przechowuje przez 4 lata w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Na wniosek zwracane są wykonawcom, którzy nie zostali wybrani, oferty i dotyczące ich materiały Art. 98 Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach Wszyscy zamawiający sporządzają co roku sprawozdanie o udzielonych w ubiegłym roku zamówieniach i do 1 marca następnego roku przekazują je Prezesowi UZP. Wzór sprawozdania określi w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów. Twinning Code: PL/IB/2002/OT/03C Gisela Mehlmann Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii


Pobierz ppt "Polskie prawo zamówień publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google