Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 OD PROJEKTU DO ROZLICZENIA NA PRZYKŁADZIE ZPORR W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM OD PROJEKTU DO ROZLICZENIA NA PRZYKŁADZIE ZPORR W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 OD PROJEKTU DO ROZLICZENIA NA PRZYKŁADZIE ZPORR W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM OD PROJEKTU DO ROZLICZENIA NA PRZYKŁADZIE ZPORR W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM."— Zapis prezentacji:

1

2 1 OD PROJEKTU DO ROZLICZENIA NA PRZYKŁADZIE ZPORR W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM OD PROJEKTU DO ROZLICZENIA NA PRZYKŁADZIE ZPORR W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej www.zporr.dolnyslask.pl Ireneusz Ratuszniak

3 2 ADMINISTRACYJNA DROGA PRZEZ MĘKĘ ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO UZUPEŁNIENIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO POROZUMIENIA TRÓJSTRONNE RPRD PODRĘCZNIKI WYTYCZNE INNE DOKUMENTACJE PROGRAMOWE

4 3 ROLA I ZADANIA INSTYTUCJI NA PRZYKŁADZIE ZPORR KOMISJA EUROPEJSKA PODSTAWY WSPARCIA WSPÓLNOTY RZĄD RP NARODOWY PLAN ROZWOJU, PROGRAMY OPERACYJNE INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA KOMITET MONITORUJĄCY INSTYTUCJA UCZESTNICZĄCA W ZARZĄDZANIU KOMITET STERUJĄCY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W ZARZĄDZANIU REGIONALNY KOMITET MONITORUJĄCY INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA DYREKTOR JEDNOSTKI WNIOSKODAWCA

5 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROGRAMÓW ROZWOJU REGIONALNEGO W MGIP DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROGRAMÓW ROZWOJU REGIONALNEGO W MGIP Odpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania orazOdpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu operacyjnego wdrażania programu operacyjnego Przewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORRPrzewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORR Wdraża systemy zarządzania i kontroliWdraża systemy zarządzania i kontroli Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz przebiegu wdrażania,Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz przebiegu wdrażania, Zapewnia przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresieZapewnia przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresie informacji i promocji ZPORR informacji i promocji ZPORR

6 5 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W ZARZĄDZANIU URZĄD WOJEWÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami (Priorytet 1 i 3 bez działania 3.4. – bezpośrednio z projektodawcami/ Priorytet 2 i działanie 3.4. – z instytucjami wdrażającymi działania )Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami (Priorytet 1 i 3 bez działania 3.4. – bezpośrednio z projektodawcami/ Priorytet 2 i działanie 3.4. – z instytucjami wdrażającymi działania ) Podpisuje umowy finansowania działania z Instytucją Wdrażającą.Podpisuje umowy finansowania działania z Instytucją Wdrażającą. Ponosi odpowiedzialność za wdrażanie systemów zarządzaniaPonosi odpowiedzialność za wdrażanie systemów zarządzania i kontroli dotyczących potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność (nadzór nad realizacją projektów) i kontroli dotyczących potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność (nadzór nad realizacją projektów)

7 6 SAMORZĄD WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO W RAMACH ZPORR PEŁNI DWIE ROLE JEDNOSTKA UCZESTNICZĄCA W ZARZĄDZANIU ZPORR W ZAKRESIE WYBORU PROJEKTÓW PRIORYTETU 1. ORAZ PRIORYTETU 3. ZPORR. ROZWÓJ LOKALNY (BEZ DZIAŁANIA 3.4. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA) JEDNOSTKA UCZESTNICZĄCA W ZARZĄDZANIU ZPORR W ZAKRESIE WYBORU PROJEKTÓW PRIORYTETU 1. ORAZ PRIORYTETU 3. ZPORR. ROZWÓJ LOKALNY (BEZ DZIAŁANIA 3.4. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA) INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ - WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI (DZIAŁANIE 2.2), - WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO (DZIAŁANIE 2.6) - DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY (DZIAŁANIA 2.1, 2.3, 2.4, 2.5) - WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. - REGIONALNA INSTYTUCJA - FINANSUJĄCA (DZIAŁANIE 3.4) oPrzekazuje Instytucji Pośredniczącej (DUW) rekomendowane przez RKS i zatwierdzone przez Zarząd Województwa roczne Ramowe Plany Realizacji Działania; oPodpisuje umowę z Wojewodą na finansowanie działania; oOrganizuje nabór i wybór projektów (w oparciu o opinię Komisji Oceniającej Projekty); o Przekazuje Instytucji Pośredniczącej informację o wyborze projektów; oObsługuje wnioski o płatność, przyjmuje i weryfikuje sprawozdania z realizacji działania; oPodpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje o i kontroluje wdrażane projekty; oSporządza zbiorczy wniosek o płatność na finansowanie działania do Instytucji Pośredniczącej; oOpracowuje zbiorcze okresowe, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji działania i przedkłada je do Instytucji Pośredniczącej oraz Urzędu Marszałkowskiego (w zakresie informacji i promocji) oInformuje społeczeństwo o możliwościach współfinansowania przez UE projektów realizowanych w ramach programu (m.in.prowadzi punkty informacyjno - kontaktowe).

8 7 1.PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW - INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA 2. OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW PRZY IW 3.REKOMENDACJA WNIOSKÓW W FORMIE LISTY RANKINGOWEJ - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW PRZY IW 4.WYBÓR PROJEKTÓW/DECYZJA - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA 5.PODPISANIE UMOWY Z PROJEKTODAWCĄ - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW (PRIORYTET II I DZ. 3.4.) MĘKI CIĄG DALSZY

9 8 Naboru i wyboru wniosków w ramach priorytetu 1 i 3 ZPORR (infrastruktura) ścieżka procesu informacja o odrzuceniu wniosku powiadamianie beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku zwrot wniosku celem uzupełnienia w określonym terminie braków formalnych

10 9 Wiceminister Marek Szczepański podkreślił, że prace nad uruchomieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego dobiegają końca. - Jeżeli można by porównać przygotowania tego programu do biegu na 3000 metrów z przeszkodami, to mamy już za sobą kilka płotków, większość dystansu i kilka ruchów zwrotu. Teraz czeka nas przynajmniej jeszcze jeden płotek i jeden ruch zwrotu tak, abyśmy mogli wyjść na prostą. Jesteśmy bardzo blisko finiszu przygotowań do bardzo trudnego programu – powiedział wiceminister. Prace nad Programem trwały od kilkunastu miesięcy – od założeń i przygotowania Programu poprzez poprawki i uwagi do kolejnych jego wersji oraz negocjacje z Komisją Europejską aż do wspólnych prac nad Uzupełnieniem ZPORR. 22 marzec 2004 Pierwsze posiedzenie Zespołu – Komitetu Monitorującego ZPORR 22 marzec 2004 Pierwsze posiedzenie Zespołu – Komitetu Monitorującego ZPORR

11 10 16 kwiecień Przyjęcie Uzupełnienia ZPORR na posiedzeniu Komitetu Monitorującego. 28 kwiecień Konferencja otwierająca ZPORR – Wrocław 6 maja Pierwsze posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu 21 maja Ministerstwo Finansów udostępniło Generator wniosków Aplikację służącą do wypełniania wniosku aplikacyjnego do Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Aplikację służącą do wypełniania wniosku aplikacyjnego do Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

12 11 1 czerwca Na Dolnym Śląsku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR Na Dolnym Śląsku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Ostateczny termin składania wniosków upłynął 23 lipca o godz. 15.00. Ogłoszenie dotyczyło działania: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 27 lipca Podpisano Porozumienie kompetencyjne pomiędzy MGiP, Ministrem Gospodarki i Pracy, Marszałkiem Województwa i Wojewodą 25 sierpnia Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 zostało przyjęte w formie rozporządzenia (załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Dz. U. Nr 200, Poz. 2051)

13 12 Październik 2004 Terminy podpisania umów finansowania działania pomiędzy Wojewoda i Marszałkiem/Dyrektorem DWUP (EFS) 2.1 - 4 październik 2004 2.2 - 11 październik 2004 2.3 - 4 październik 2004 2.4 - 4 październik 2004 2.5 - 8 październik 2004 2.6 - 8 październik 2004 3.4 - 8 październik 2004 Zatwierdzenie Ramowych Planów Realizacji Działań 2004 r. (EFS) 2.1 - uchwała 1858/II/04 z 12 października 2004 2.2 - uchwała 1859/II/04 z 12 października 2004 2.3 - uchwała 1860/II/04 z 12 października 2004 2.4 - uchwała 1861/II/04 z 12 października 2004 2.5 - uchwała 1862/II/04 z 12 października 2004 2.6 - uchwała 1863/II/04 z 12 października 2004 3.4 - uchwała 2006/II/04 z 30 listopada 2004

14 13 8 października Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na lata 2004-2006 przedsięwzięć w ramach działań: 1.4 Rozwój turystyki i kultury 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 3.1 Obszary wiejskie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po-przemysłowe i po-wojskowe Ostateczny termin składania wniosków upływał : · 15 listopada 2004 o godz. 14.00 dla działania: 1.4 · 22 listopada 2004 o godz. 14.00 dla działania 3.2 i 3.3 · 29 listopada 2004 o godz. 14.00 dla działania 3.1 i 1.5

15 14 18 października ogłoszone zostały konkursy na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu) 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2.4. Reorientacja Zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2.5. Promocja przedsiębiorczości ogłoszony został konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR (Urząd Marszałkowski) 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2.6. Regionalne strategie innowacyjne

16 15

17 16 Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania 2.6 ZPORR

18 17 - 19 październik – 8 listopad Ogłoszony został nabór projektów w ramach działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. 30 listopad IV posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego Regionalny Komitet Sterujący zarekomendował Zarządowi Województwa wnioski złożone w zakresie infrastruktury drogowej z EFRR w ramach poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa ZPORR oraz regionalnej infrastruktury edukacyjnej z EFRR w ramach poddziałania 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna ZPORR.

19 18

20 19

21 20 Listopad 2004 Działalność w nowej formule rozpoczął Punkt Informacyjno- Kontaktowy ZPORR. Można tu zdobyć wszelkie informacje o środkach pomocowych Unii Europejskiej dostępnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. PIK mieści się na czwartym piętrze Urzędu Marszałkowskiego w pokoju nr 400. Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzin. Pytania można kierować drogą elektroniczna. Punkt zajmuje się także promowaniem ZPORR na zewnątrz oraz organizacją szkoleń przede wszystkim dla potencjalnych beneficjentów. 50-411 Wrocław Wybrzeże Słowackiego 12-14 tel. (0-71) 37 49 142; 37 49 120 fax: (0-71) 37 49 003 e-mail: zporr@umwd.pl

22 21 Listopad-Grudzień Wstrzymanie procedury oceny formalnej wniosków 24 listopada Ministerstwo Gospodarki i Pracy (MGiP) przekazało Marszałkom Województw Rozdział VI Ogólnego Podręcznika Wdrażania ZPORR, który wprowadził znaczne zmiany w procedurze oceny wniosków, w tym zwłaszcza w zakresie oceny formalnej. W związku z informacją o obowiązywaniu ww. dokumentu od chwili jego przekazania, uzyskaną od MGiP na spotkaniu 21 grudnia 2004 r., w dniu 22 grudnia br. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wystosował pismo do Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGiP), z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanych z terminem obowiązywaniem zapisów rozdziału VI. 30 grudzień V posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego RKS zarekomendował Zarządowi Województwa wnioski złożone w zakresie regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia o dofinansowanie z EFRR w ramach poddziałania 1.3.2 Regionalna Infrastruktura ochrony zdrowia RKS zarekomendował Zarządowi Województwa wnioski złożone w zakresie regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia o dofinansowanie z EFRR w ramach poddziałania 1.3.2 Regionalna Infrastruktura ochrony zdrowia.

23 22

24 23 Przyjęcie nowych Ramowych Planów Realizacji Działania w ramach priorytetu 2 ZPORR na rok 2005 2.1 - 18 stycznia 2005 2.2 - 18 stycznia 2005 2.3 - 18 stycznia 2005 2.4 - 18 stycznia 2005 2.5 - 18 stycznia 2005 2.6 - 18 stycznia 2005 3.4 - 18 stycznia 2005

25 24 2005 13 stycznia Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Luty - wznowienie oceny formalnej wniosków Urząd Marszałkowski wznowił ocenę formalną wniosków złożonych do działań: 1.4 Rozwój turystyki i kultury;1.4 Rozwój turystyki i kultury; 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego;1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; 3.1 Obszary wiejskie;3.1 Obszary wiejskie; 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji;3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji; 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

26 25 18 styczeń Regionalny Komitet Sterujący przedstawia listę projektów do dofinansowania w ramach działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

27 26 10 lutego Nabór projektów o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR: działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi oraz działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości. 7 Luty Zmiana kursu euro obowiązującego przy wyborze projektów oraz podpisaniu umów na ich realizację w ramach ZPORR. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonywał dotychczas wyboru projektów w ramach ZPORR zgodnie z przelicznikiem 1 euro = 4, 7894. W dniu 7 lutego 2005 wpłynęło do Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich pismo z Ministerstwa Gospodarki i Pracy (MGiP), do którego dołączono pismo Pani Krystyny Gurbiel (Podsekretarza Stanu w MGiP odpowiedzialnego za koordynację całości funduszy strukturalnych), zgodnie z którym w ramach ZPORR Instytucje Pośredniczące (Urzędy Wojewódzkie): określać powinny co trzy miesiące wyrażoną w złotych wartość środków funduszy strukturalnych, którą to uprawnione podmioty będą mogły zakontraktować w zawieranych przez siebie umowach o dofinansowanie realizacji projektu. Kurs ten ma wynikać z kursu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym kwartał, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. Dla pierwszego kwartału 2005 wynosi on 1 euro = 4,0908, drugiego 1 euro = 4,1118.

28 27

29 28 23 marzec Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR 2004-2006 współfinansowanych ze środków EFRR w ramach alokacji środków na 2005 r. 4 kwietnia 4 kwietnia Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 2.2, dla dwóch typów projektów: I.Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej II.Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów

30 29 11 kwietnia Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Konkurs trwa do dnia 11 maja 2005 r. Kwiecień Nowe wytyczne dotyczące promocji projektu Instytucja Zarządzająca ZPORR opracowała wytyczne dotyczące promocji projektu. Są to wytyczne aktualnie obowiązujące, zastępujące dotychczasowy Rozdział 17. Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR "Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu". 25 kwiecień 25 kwiecień Ministerstwo Gospodarki i Pracy opublikowało nowe wersje: Podręcznika dla Beneficjentów EFS orazPodręcznika dla Beneficjentów EFS oraz Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji II priorytetu ZPORR.Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji II priorytetu ZPORR. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.zporr.dolnyslaski.pl; www.zporr.gov.pl; www.kwalikowlanosc.gov.pl www.zporr.dolnyslaski.pl www.zporr.gov.pl www.zporr.dolnyslaski.pl www.zporr.gov.pl

31 30 22 kwietnia Regionalny Komitet Sterujący zarekomendował Zarządowi Województwa wnioski złożone w zakresie: 1.2 infrastruktury ochrony środowiska z EFRR w ramach działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska oraz oraz 1.4 ZPORR Rozwój turystyki i kultury. 22 kwietnia Regionalny Komitet Sterujący zarekomendował Zarządowi Województwa wnioski złożone w zakresie: 1.2 infrastruktury ochrony środowiska z EFRR w ramach działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska oraz oraz 1.4 ZPORR Rozwój turystyki i kultury.

32 31

33 32 ZPORR na Dolnym Śląsku

34 33 Priorytety ZPORR (alokacja 2004- 2006 ERDF/EFS) Liczba wniosków złożonych Prorytey Wartość dofinansowania z EFRR/EFS (w zł.) wniosków złożonych Liczba wniosków przyjętych do realizacji przez ZW/IW Wartość dofinansowania z EFRR/EFS (w zł.) wniosków przyjętych do realizacji Ilość podpisanych umów PRIORYTET I ( EFRR – 543 755 768,80) 197 909. 844.419,46 63305.145.719,124 PRIORYTET II (EFS – 162 891 804,21) 191122.992.686,6975 (38 UMWD,37 DWUP) 45.603.792 (14.791.844 UMWD +30.811.948) 52 PRIORYTET III (EFRR – 234 580 650,25 ) 707 (343 UMWD + 364 WARR) 574.441.662,06 18 (UMWD) 22.672.008,69- RAZEM (941 248 223,26) 1095 1 607 278 768,21 156 373 421 519,81 56 Stan wykorzystania funduszy europejskich (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na Dolnym Śląsku w ramach ZPORR,

35 34 Stosunek wniosków złożonych i przyjętych do realizacji – ROK 2004/2005 – ROK 2004/2005 Stosunek wniosków złożonych i przyjętych do realizacji – ROK 2004/2005 – ROK 2004/2005

36 35 Najwięcej wniosków w ramach ZPORR w dwóch naborach (infrastruktura, ERDF), które odbyły się w 2004 r., wpłynęło z: 1.Zgorzelec – 17 wniosków (łącznie z gminy wiejskiej, miejskiej i powiatu) 1. Zgorzelec – 17 wniosków (łącznie z gminy wiejskiej, miejskiej i powiatu) 2. Samorząd Województwa – 16 wniosków 3. Krośnice (gmina wiejska) – 13 wniosków 4. Oleśnica (łącznie gmina miejska, wiejska i powiat) – 12 wniosków 5. Wrocław (gmina i powiat wrocławski) – 11 wniosków Aktywnymi samorządami są też Trzebnica i Strzelin (9 wniosków), a także Lubań, Jedlina Zdrój (8 wniosków).

37 36 Pełne listy rankingowe na stronie:

38 37 Jan Kowalski Czy osoba prowadząca działalność…

39 38

40 39 -

41 40 -.-.-.-.

42 41

43 42

44 43

45 44

46 45

47 46

48 47 DZIĘKUJĘZAUWAGĘDZIĘKUJĘZAUWAGĘ


Pobierz ppt "1 OD PROJEKTU DO ROZLICZENIA NA PRZYKŁADZIE ZPORR W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM OD PROJEKTU DO ROZLICZENIA NA PRZYKŁADZIE ZPORR W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google