Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Wojewódzkiej Komisji ds

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Wojewódzkiej Komisji ds"— Zapis prezentacji:

1 Działania Wojewódzkiej Komisji ds
Działania Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w latach marzec 2009

2 Komisja powołana w 1994r. zrzesza przedstawicieli urzędów, instytucji, stowarzyszeń oraz podmiotów pracujących na rzecz rolnictwa woj. Opolskiego, w tym: Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Opolu, Przedsiębiorstwa Handlowego „Agroma” Białystok Oddział w Opolu, Agencji Rynku Rolnego w Opolu. Członkami Komisji są również: Opolskie Kuratorium Oświaty, Opolska Chorągiew ZHP - Komenda Hufca w Brzegu, Komenda Wojewódzka Policji.

3 Formy realizacji zadań.
Zadania realizowane są poprzez cztery zespoły robocze: Zespół realizujący zadania poprzez środowiska szkolne: doskonalenie wypracowanych form promocji bhp w rolnictwie, organizacja olimpiad, konkursów i kolonii, - XIII i IVX Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Konkursy plastyczne (657 prac w 2007r. i 483 prace w 2008r. ) - Konkursy podczas VI i VII Zlotu Dzieci i Młodzieży Klubów 4H - coroczne szkolenia dla uczniów Technikum Agrobiznesu z Namysłowa wyjeżdżających na praktykę zawodową do południowej Hesji w Niemczech. - prelekcje dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

4 Spotkanie w Publicznym Gimnazjum w Głuchołazach
w Prudniku w Radostyni

5 Organizatorzy i uczniowie - zwycięzcy XIII Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie (23.11.2007)

6 Otwarcie i przebieg XIV Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie (28. 11

7 Ilość dzieci biorących udział w konkursie plastycznym
Rok Ilość dzieci biorących udział w konkursie plastycznym Ilość dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie wiedzy 1997 300 ok. 600 (tylko szkoły rolnicze) 1998 1 150 ok 1999 206 ok 2000 520 ok.1 500 2001 nie odbył się ok 2002 150 2003 1 257 ok.3 000 2004 500 2005 675 ok.3.300 2006 528 ok 2007 657 ok. 3500 2008 483 ok

8 Wyróżnione prace plastyczne

9 Formy realizacji zadań cd.
Popularyzacja ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy rolniczej wśród harcerzy - Wielka Gra Terenowa – (nie odbyła się w 2007 r. - sepsa), - Obóz harcerski „Jarosławiec”, Promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych, Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka oraz zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego podczas dźwigania ciężarów, wizytacje gospodarstw, w których uczniowie podejmują praktyki szkolne,

10 Spotkanie z harcerzami
Obóz ZHP w Jarosławcu

11 Zespół realizujący zadania na rzecz oświaty pozaszkolnej:
kierowanie apeli i listów otwartych do rolników, szkolenia bhp dla rolników, podejmowanie zagadnień bhp podczas Olimpiad Młodych Producentów Rolnych, (OODR Łosiów) propagowanie materiałów promocyjnych z zakresu bhp w gospodarstwach wydawanych nakładem PIP i KRUS, promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych.

12 prowadzenie wizytacji gospodarstw wiejskich połączonych
cd. działań na rzecz oświaty pozaszkolnej prowadzenie wizytacji gospodarstw wiejskich połączonych z doradztwem w zakresie bezpiecznych metod pracy: - wizytacje gospodarstw zgłoszonych do konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, - wizytacje prowadzone wspólnie z członkami komisji, - wizytacje żniwne prowadzone przez członków komisji, - wizytacje żniwne prowadzone przez inspektorów pracy.

13 Wizytacje prac żniwno-omłotowych prowadzonych przez członków Komisji
Członkowie Komisji, którzy przeprowadzili wizytacje Ilość przeprowadzonych wizytacji 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008r. Okręgowy Inspektorat Pracy Komenda Wojewódzka Policji Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Regionalny KRUS Opole Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Wojewódzki Związek Kółek i Org. Rolniczych Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku Stacja Inseminacyjno – Hodowlana w Karczowie Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Agencja Nieruchomości Rolnych Opole 337 116 54 18 43 1 5 17 341 59 115 46 15 8 47 10 292 228 66 11 4 545 282 130 71 24 9 51 13 Ogółem 591 662 794 1131

14 Zespół ds. popularyzacji wiedzy:
popularyzacja zagadnień bhp w rolnictwie w wiejskich szkołach podstawowych (zebrania rodziców, wywiadówki), promowanie wyrobów ze „Znakiem Bezpieczeństwa KRUS” i wyróżnionych jako „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”, organizacja konkursów, bieżące współdziałanie z władzami samorządowymi, popularyzacji bezpiecznych metod pracy na łamach miesięcznika „Kurier Rolniczy”, prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka oraz zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego podczas dźwigania ciężarów

15 Zespół lustracyjny: prowadzenie wizytacji gospodarstw wiejskich połączonych z doradztwem w zakresie bezpiecznych metod pracy, opracowywanie i przedstawienie wniosków na forum Komisji, promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych, prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka.

16 Ustalenia wizytacji ukazały obraz bezpieczeństwa przy pracach w gospodarstwach rolników, którego wymową są m.in. stwierdzenia Rodzaj obserwacji Rok 2005 % obserwacji 2006 2007 2008 %obserwacji Niewłaściwy stan techniczny ciągników i przyczep rolniczych 44 45 46 53 Brak wymaganych osłon przy maszynach będących w ruchu, w tym na wałach przegubowo - teleskopowych 66 58 70 50 Niebezpieczna obsługa pras do słomy 32 34 57 Nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów zbożowych 63 64 52 38 Niewłaściwe sprzęganie ciągników rolniczych z przyczepami i sprzętem rolniczym 16 60 40 10

17 Zagrożenia wypadkowe wśród dzieci

18 Niebezpieczne przejazdy i przewozy

19 Wirujące części maszyn nie wyposażone w osłony
Brak bocznej osłony hederu Brak osłony wałka przekazu mocy

20 Szlifierka bez osłony tarczy szlifierskiej
Pilarka do drewna własnej konstrukcji

21 Zagrożenia wypadkowe Dziecko bawiące się wśród maszyn rolniczych
Wykonywanie oprysku bez ochron indywidualnych

22 cd. Zagrożeń wypadkowych
Spawarka transformatorowa własnej produkcji Puste opakowania po środkach ochrony roślin składowane na podwórzu gospodarczym

23 Efekty inicjatyw podejmowanych przez Komisję
spadek ilości wypadków przy pracy rolniczej: Lata Liczba ubezpieczonych wg stanu na dzień 31 grudnia Liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych Zgłoszone wypadki przy pracy rolniczej ogółem w tym śmiertelne w tym dzieci do lat 15 1997 33 525 30,69 1029 6 4 1998 33 864 26,66 898 2 1999 34 746 25,06 871 3 5 2000 35 884 20,12 722 1 9 2001 38 048 19,42 739 2002 39 792 20,63 821 2003 40 897 18,75 767 7 2004 39 408 17,79 701 2005 39 615 15,5 614 Brak danych 2006 38 794 14,1 547 2007 44 126 13,60 600 2008 42 007 11,69 491

24 Ilość wypadków w Placówkach Terenowych
Oddziału Regionalnego KRUS Opole Placówki Terenowe Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu Rok 2007 2008 Opole 105 86 Brzeg 73 50 Głubczyce 82 68 Kluczbork 74 62 Nysa 112 104 Olesno 46 47 Strzelce Opolskie 108

25 Efekty inicjatyw podejmowanych przez Komisję cd.
wzrost świadomości rolników, członków ich rodzin oraz dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w gospodarstwach wiejskich, pozytywna ocena zmian zachodzących na opolskiej wsi w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy

26 PODSUMOWANIE

27 Głównymi przyczynami rolniczych tragedii są:
niewłaściwa organizacja pracy, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, eksploatacja przestarzałego parku maszynowego, niestosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, użytkowanie urządzeń fabrycznie przystosowanych do ręcznej obsługi „przerobionych” na napęd mechaniczny lub posługiwanie się urządzeniami własnej konstrukcji, nie odpowiadającym minimalnym wymaganiom.

28 Wnioski Kontynuować wizytacje obejść gospodarczych oraz prac polowych (zbiór traw, zbóż oraz okopowych), kończących się sporządzeniem stosownej ankiety. Utrzymać współpracę ze środkami masowego przekazu na rzecz popularyzacji problematyki. Kontynuować spotkania, prelekcje i konkursy na wszystkich szczeblach szkół. Prowadzić szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie wśród kadry nauczycielskiej oraz osób sprawujących nadzór nad dziećmi w różnych organizacjach (np. półkolonie, spotkania seminaryjne z nauczycielami szkół o profilu rolniczym). Zdynamizować współpracę z Opolskim Stowarzyszeniem Sołtysów.

29 Rozszerzać współpracę z jednostkami samorządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa
Propagować w szerokim zakresie pozytywne wzorce i zachowania rolników osiągających sukcesy w konkursach na bezpieczne gospodarstwo rolne. Upowszechniać wśród społeczności wiejskiej, wszelkimi dostępnymi środkami informacje dotyczące szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka. Prowadzić kampanię w zakresie zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego podczas dźwigania ciężarów. Położyć szczególny nacisk w działalności Komisji na powiaty, w których występuje największa wypadkowość przy pracy rolniczej, tj. w powiatach Nyskim, Opolskim i Strzeleckim.

30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Działania Wojewódzkiej Komisji ds"

Podobne prezentacje


Reklamy Google