Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa finansowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa finansowa"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa finansowa 2014-2020
- wyzwania dla Śląska. 16 czerwca 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

2 Kontekst prac w obszarze EFS
Konkluzje Rady Europejskiej z czerwca i października 2010 r. dotyczące wspierania strategii Europa 2020 przez instrumenty polityki spójności (PS), Wnioski z piątego sprawozdania ws. spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności (tzw. 5 Raport Kohezyjny) z 10 listopada 2010 r., Debata nt. roli i umiejscowienia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w polityce spójności oraz zapewnienia jego visibility, Pogłębiająca się dyskusja dotycząca wielkości budżetu dla PS i metod jego podziału między poszczególne państwa członkowskie i regiony, systemu dokumentów strategicznych PS, w tym jego powiązania z Krajowymi Programami Reform (KPR), mechanizmów warunkowości i koncentracji tematycznej, sposobu na dalsze wzmocnienie zintegrowanego i terytorialnego podejścia do rozwoju, Prawdopodobne opóźnienie publikacji projektów rozporządzeń Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2

3 Główne obszary dyskusji w zakresie przyszłości EFS
Wydzielenie alokacji dla EFS w ramach polityki spójności (tzw. ringfencing) Warunkowość strukturalna (reformy strukturalne w obszarze oddziaływania EFS, KPR) Wielofunduszowość vs. jednofunduszowość (podejście zintegrowane oparte na celach, zwiększenie efektywności, uelastycznienie cross-financingu) Koordynacja instrumentów zatrudnieniowych (EFG) Zwiększenie roli instrumentów inżynierii finansowej Ograniczenie wsparcia dla dużych przedsiębiorstw (etap przeglądu mid-term w okresie 2007 – 2013) Koncentracja tematyczna (Europa 2020) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 3

4 CELE STRATEGICZNE UE – Strategia Europa 2020
Stopa zatrudnienia na poziomie 75% populacji w wieku lata 3% PKB UE przeznaczane na inwestycje w sferze B+R “20/20/20” – cel w obszarze: redukcji emisji gazów o 20% (30% jeżeli będą do tego odpowiednie warunki) zapewnienia pochodzenia 20% energii zużywanej w UE ze źródeł odnawialnych zmniejszenie zużycia energii o 20% Edukacja - Zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie opuszczających system edukacji poniżej 10% oraz zwiększenie powyżej 40% odsetka osób posiadających wykształcenie wyższe Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln Cztery z pięciu ww. celów odnoszą się do zakresu wsparcia EFS. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 4

5 INICJATYWY FLAGOWE STRATEGII EUROPA 2020
Innovacyjność « Innowacyjna Unia» Klimat, energia i transport « Europa efektywnie korzystająca z zasobów » Zatrudnienie i kwalifikacje « Program na rzecz nowych miejsc pracy i kwalifikacji » Edukacja « Młodzież w drodze » Konkurencyjność « Polityka przemysłowa w erze globalizacji» Walka z ubóstwem « Europejski program walki z ubóstwem » Społeczeństwo informacyjne « Cyfrowa agenda dla Europy» Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5

6 Cele Strategii Europa 2020 w obszarze innowacyjności (Smarth Growth) Inicjatywy flagowe: „Unia innowacji”, „Europejska Agenda Cyfrowa” „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” Wzmocnienie roli instrumentów UE mających wspierać innowacje (np. funduszy strukturalnych, funduszy rozwoju obszarów wiejskich, badawczo-rozwojowych programów ramowych) między innymi poprzez sprawniejsze procedury administracyjne w celu ułatwienia dostępu do funduszy, szczególnie MŚP, oraz wprowadzenia innowacyjnych mechanizmów zachęcających do inwestowania, Wspieranie restrukturyzacji sektorów znajdujących się w trudnej sytuacji w kierunku rodzajów działalności dobrze rokujących na przyszłość, między innymi poprzez szybkie przesunięcia kwalifikacji do nowych, szybko rozwijających się sektorów i rynków, z wykorzystaniem unijnego systemu pomocy państwa lub Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, Ułatwienie wykorzystania funduszy strukturalnych UE na potrzeby realizacji projektu Europejskiej Agendy Cyfrowej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 6

7 Cele Polityki Spójności po 2013 r
Cele Polityki Spójności po 2013 r. a Cele Strategii Europa 2020 w zakresie Smarth Growth Budowanie innowacyjnej gospodarki, w tym elektronicznej poprzez: działania na rzecz wzmocnienia potencjału kadrowego nauki, wzmacnianie powiązań między uniwersytetami, centrami badawczo-technologicznymi oraz przedsiębiorstwami, w szczególności poprzez tworzenie sieci i wspólne działania, działania edukacyjne w zakresie udostępniania, pozyskiwania i wykorzystania zasobów sieciowych, rozwój kompetencji uważanych za ważne przez przedsiębiorcę (wiedza o produkcie, rynku, strategii), zwiększenie współpracy międzynarodowej w całym systemie edukacji i innowacji oraz otwarcie na możliwość zatrudniania specjalistów z zagranicy, wdrożenie e-administracji jako standardu funkcjonowania administracji publicznej i obsługi klienta na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach oraz tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

8 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSSR) na lata – wsparcie dla transferu wiedzy i RSI KSRR podstawą do planowania działań polityki spójności w latach w wymiarze regionalnym Przedmiotem polityki regionalnej w zakresie tworzenia innowacji będzie stymulowanie wzrostu gospodarczego ośrodków regionalnych przez wspieranie jak najlepszego przepływu wiedzy i wykorzystanie osiągnięć naukowych, co przełoży się na zwiększenie podaży i popytu na innowacje, Działania polityki regionalnej na szczeblu regionalnym w zakresie innowacyjności odbywać się będą w ścisłym powiązaniu z regionalnymi strategiami innowacji (RSI). Ponadto, działania te wspierać będą modyfikacje i aktualizacje RSI, uwzględniające dynamikę rynku, procesy globalizacyjne i potencjały regionalne, W ośrodkach regionalnych zwiększony zostanie udział środków prywatnych (przedsiębiorstw) w finansowaniu B+R. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

9 Przegląd śródokresowy PO KL – najważniejsze zmiany w zakresie innowacyjności i adaptacyjności
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia pracujących W zakresie wsparcia obejmującego otwarte i zamknięte szkolenia, studia podyplomowe oraz doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw, ograniczenie grupy docelowej powyższych operacji wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Położenie szczególnego nacisku na działania wspomagające przedsiębiorstwa w diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych w związku z ograniczeniem grupy odbiorców wsparcia szkoleniowego do pracowników MMŚP, doboru właściwych instrumentów, właściwej tematyki i formy szkolenia do specyfiki i możliwości organizacyjno – finansowych tych podmiotów, Uruchomienie pilotażowego typu operacji, obejmującego zwiększanie wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w przedsiębiorstwach połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych, pozostałe typy operacji będą kontynuowane (m.in. doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, promowanie kultury inwestowania w szkolenia pracowników MŚP, upowszechnienie nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, upowszechnianie planowania strategicznego w przedsiębiorstwie) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

10 Przegląd śródokresowy PO KL – najważniejsze zmiany w zakresie innowacyjności i adaptacyjności
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Przeniesienie projektów skierowanych do pracowników, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje do Priorytetu IX oraz koncentracja na szkoleniach w zakresie ICT i nauce języków obcych, Zaprzestanie realizacji nowych projektów odnoszących się do rozwijania Regionalnych Strategii Innowacji w związku z długookresowym oddziaływaniem wsparcia w zakresie planowania strategicznego, Szczególny nacisk zostanie położony na działania wspomagające przedsiębiorstwa w diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych, doboru właściwych instrumentów, właściwej tematyki i formy szkolenia do specyfiki i możliwości organizacyjno – finansowych tych podmiotów, Rezygnacja z realizacji nowych operacji w zakresie upowszechniania wśród interesariuszy idei flexicurity, Od przeglądu śródokresowego promowanie projektów szkoleniowych z pomocą publiczną. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

11 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym www.efs.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Pobierz ppt "Perspektywa finansowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google