Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NATURALNE PLANOWANIE RODZINY"— Zapis prezentacji:

1 NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

2 „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”. (Rdz 1,28)

3 Małżeństwo jest sakramentem, przez który mężczyzna i kobieta w obliczu Boga i w obecności kapłana tworzą wspólnotę miłości, ze swej natury skierowaną ku dobru małżonków oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. (FC 28)

4 SKUTECZNOŚĆ SAKRAMENTU
Sakrament małżeństwa Chrystus Pan Sakramentów ustanowiciel i dokonawca (…) uczynił je znakiem i źródłem osobnej łaski wewnętrznej , przez którą udoskonalił miłość przyrodzoną, wzmocnił jedność nierozerwalną i małżonków uświęci” Pius XI Casti connubii SKUTECZNOŚĆ SAKRAMENTU DARY NATCHNIENIA DOSKONALENIE SIŁ PRZYRODZONYCH ŁASKA UCZYNKOWA PEŁNE ZROZUMIENIE MIŁOŚCI (uzdolnienie do przezwyciężenia minimalistycznego, fałszywego rozumienia miłości i dążenie do ideału chrześcijańskiego)

5 Miłość małżeńska jest:
Cechy miłości małżeńskiej Jest to miłość na wskroś ludzka, zmysłowa i zarazem duchowa, obejmująca całego człowieka, jego elementy duchowe (myśli, uczucia, wolę), jak i cielesne (zmysłowe). Wyrazem tej miłości w pełni ludzkiej jest między innymi akt małżeński (współżycie seksualne małżonków), do którego małżonkowie udzielają sobie prawa przez sakrament małżeństwa. Miłość małżeńska jest: pełna, a więc obejmująca wszystkie sprawy wspólnoty małżeńsko- rodzinnej, wierna i wyłączna, do końca życia, w doli i niedoli, płodna, która zmierza ku wzbudzeniu nowego życia.

6 AKT MAŁŻEŃSKI „Dwa aspekty zjednoczenia małżeńskiego: jednoczący oraz prokreacyjny nie mogą być rozdzielone w sposób sztuczny bez naruszenia wewnętrznej prawdy samego aktu”. (HV nr 12)

7 NPR – metoda przewidywania dni płodnych na podstawie znajomości fizjologicznych objawów towarzyszących różnym fazom cyklu miesięcznego.

8 NATURALNE PLANOWANIE RODZINY polega na wykorzystywaniu umiejętności prowadzenia przez kobietę samoobserwacji cyklu miesiączkowego; objawów obiektywnych i subiektywnych towarzyszących fazie płodności i fazom niepłodności zarówno w przypadku dążenia do poczęcia dziecka, jak i unikania jego poczęcia w danym czasie.

9 ,,Znajomość i podporządkowanie się naturalnemu rytmowi płodności i niepłodności jest wyrazem wzajemnego szacunku, obopólnego, całkowitego daru małżonków dla siebie, akceptacji osoby i zobowiązuje do dialogu oraz do wzajemnej odpowiedzialności za życie i miłość. Przyjmowanie postawy antykoncepcyjnej narusza ład moralny, oddziela od siebie obydwa znaczenia aktu małżeńskiego, czyli jedność i rodzicielstwo; fałszuje wewnętrzną prawdę miłości małżeńskiej i niszczy ich wzajemną więź." II Polski Synod Plenarny, W trosce o polską rodzinę, 10

10 ,,Kościół naucza, że wolno małżonkom uwzględniać naturalną cykliczność właściwą funkcjom rozrodczym i podejmować stosunki małżeńskie tylko w okresach niepłodności, regulując w ten sposób ilość poczęć, bez łamania zasad moralnych (…)." Papież Paweł VI, Encyklika Humanae Vitae, ,,Odrzucić należy bezpośrednie obezpłodnienie czy to stale, czy czasowe, zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Odrzucić również należy wszelkie działanie, które – bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków – miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego."   Papież Paweł VI, Encyklika Humanae Vitae, 14. Fragment cytowany również przez KKK 2370.

11 ,,Różnica antropologiczna, a zarazem moralna, jaka istnieje pomiędzy środkami antykoncepcyjnymi a odwoływaniem się do rytmów okresowych (... ) w ostatecznej analizie dotyczy dwóch, nie dających się z sobą pogodzić, koncepcji osoby i płciowości ludzkiej." Jan Paweł II, Encyklika Familiaris consortio, 32. Fragment cytowany również przez KKK ,,Należy jak najgłośniej mówić o tym, że metody, które Kościół uznaje za godziwe i możliwe do przyjęcia, zyskują dziś dodatkowe uzasadnienie dzięki nowym odkryciom naukowym. Prowadzone w ostatnich latach prace badawcze pozwoliły znacznie dokładniej poznać rytmy kobiecej płodności." Jan Paweł II, Audiencja dla uczestników konferencji poświęconej odpowiedzialnemu rodzicielstwu,

12 ,,Z uzasadnionych powodów małżonkowie mogą chcieć odsunąć w czasie przyjście na świat swoich dzieci. Powinni więc troszczyć się, by ich pragnienie nie wypływało z egoizmu, lecz było zgodne ze słuszną wielkodusznością odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2368

13 Planowanie rodziny określa pożądaną liczbę dzieci oraz odstępy
Planowanie rodziny określa pożądaną liczbę dzieci oraz odstępy pomiędzy ciążami w danej rodzinie, a także liczbę dzieci we wszystkich rodzinach danego społeczeństwa. Odpowiedzialne rodzicielstwo polega głównie na stosowaniu przez małżonków metod Naturalnego Planowania Rodziny (NPR). Odpowiedzialne rodzicielstwo dotyczy bezpośrednio i wprost tego momentu, w którym mężczyzna i kobieta łącząc się ze sobą „jako jedno ciało” i mogą stać się rodzicami. Moment ten posiada szczególną wartość dla ich więzi międzyosobowej. Równocześnie niesie on z sobą możliwość rodzicielską. Jest to ten moment, w którym oboje mogą stać się rodzicami - ojcem i matką - przekazując życie nowej ludzkiej istocie.

14 Czy planowanie rodziny jest poprawne z punktu widzenia nauk o moralności?
Małżonkowie zgodnie z zadaniami wynikającymi z natury małżeństwa, mają prawo do podejmowania współżycia płciowego zarówno w okresie płodnym, jak i niepłodnym kobiety, a także prawo do okresowej rezygnacji ze współżycia, w zależności od planowania poczęcia dziecka lub odkładania jego poczęcia.

15 TAK Metody NPR są oparte na procesach biologicznych zachodzących w ciele kobiety. Współcześnie stosuje się metody uznane i firmowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

16 Wiedzę o czasie występowania dni płodnych można wykorzystać w dwojaki sposób:
1. w rodzinach mających problemy z uzyskaniem potomstwa, podejmując współżycie płciowe w okresie płodnym można zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia w ciążę; 2. w rodzinach posiadających potomstwo już w ilości wystarczającej, nie podejmując współżycia w tym czasie, można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej ciąży.

17 Metody Naturalnego Planowania Rodziny, są nazywane ekologicznymi, ponieważ sprzyjają zdrowiu kobiety. Można planować rodzinę bez stosowania jakichkolwiek środków zaburzających naturalne procesy biologiczne. Synonimy naturalnego planowania rodziny (NPR): metody rozpoznawania płodności naturalne planowanie poczęć naturalna regulacja poczęć etyczna regulacja poczęć odpowiedzialne rodzicielstwo

18 Co wybrać? NPR czy antykoncepcja?

19 Zawodność – Pearl-Index (PI)
Wskaźnik opracowany przez Raymonda Pearla w 1932r., określający skuteczność metod antykoncepcyjnych. Podaje liczbę zapłodnień w ciągu roku na 100 badanych kobiet. Im wskaźnik jest niższy tym metoda jest skuteczniejsza. Coitus interruptus (stosunek przerywany, „uważanie”) 22 -25 Prezerwatywa 3 Błona pochwowa + środek plemnikobójczy 4 Spirala 3,5 Spirala z dodatkiem miedzi 1,6 Tabletki dopochwowe 7 Kremy dopochwowe 8 Pianka 5-7,6 Pigułka 0,2-0,8 Minipigułka 0,9-3,1 Sterylizacja operacyjna 3-10 na 1000 wysterylizowanych kobiet Spirala jest środkiem wczesnoporonnym, uniemożliwiającym zagnieżdżenie się już zapłodnionej komórki jajowej.

20

21 Biologia płodności ludzkiej
Dorosły zdrowy mężczyzna jest w zasadzie stale płodny Płodność kobiety jest okresowa

22 Działanie hormonów

23

24 Komórki rozrodcze Komórka jajowa powstaje i dojrzewa w jajniku. Gdy osiągnie swoją dojrzałość, pęcherzyk w którym się znajduje pęka i zostaje zassana do jajowodu (lutropina – LH). Jajeczko jest okrągłą komórką o średnicy 1/5 mm i żyje po owulacji ok.12 godzin. Jeżeli w tym czasie nie spotka się z plemnikiem i nie zostanie zapłodniona, zanika a w dwa tygodnie później występuje miesiączka. Dodatkowe jajeczkowanie nie występuje. Nawet w najdłuższym cyklu jest jedno jajeczkowanie. Może się zdarzyć, że równocześnie dojrzewają i wydostają się z jajnika dwie komórki jajowe, ale występuje to zawsze w tym samym czasie. Plemniki powstają w jądrach mężczyzny. Są tak małe, że potrzeba by ich ok aby utworzyć widoczny punkt. W obecności śluzu typowego dla okresu płodności mogą żyć od 3-5 dni i potrafią przebyć drogę z pochwy przez macicę do jajowodów w ciągu 1,5 godziny. Gdy plemniki zbliżają się do komórki jajowej poruszają się szybciej i otaczają ją. Plemnik, który przeniknie do jej wnętrza zapładnia ją, a otoczka komórki staje się nieprzenikliwa dla następnych.

25 Za początek cyklu miesiączkowego przyjmuje się pierwszy dzień miesiączki, za koniec – ostatni dzień przed następną miesiączką. Kulminacyjnym punktem cyklu jest jajeczkowanie (owulacja), to znaczy uwolnienie z jajnika dojrzałej komórki jajowej, gotowej do zapłodnienia. Moment jajeczkowania dzieli cykl na fazę dojrzewania komórki jajowej i fazę ciałka żółtego.

26 Utrzymywanie się podwyższonej temperatury ciała świadczy o utworzeniu się ciałka żółtego w jajniku i o działaniu wytwarzanego przez nie progesteronu.

27

28 28 31 24 W długim cyklu faza dojrzewania komórki jajowej jest wydłużona, a w zdarzających się krótkich cyklach – krótka, natomiast długość fazy ciałka żółtego jest stała i wynosi średnio dni. miesiączka dzień niepłodny dzień płodny owulacja

29 Zapłodnienie www.mamazone.pl
Przez połączenie się komórki jajowej i plemnika powstaje całkowicie nowa komórka (zygota), w której połowa chromosomów pochodzi od ojca, a połowa od matki i która jest już człowiekiem. W nowo powstałej komórce znajduje się cała informacja genetyczna dla rozwijającego się człowieka, który od początku jest niepowtarzalną indywidualnością.

30

31 Naturalne metody rozpoznawania płodności...
...oparte są na naukowych badaniach medycyny.

32 Naturalne Planowania Rodziny umożliwia naturalne współżycie seksualne (czego pragnie każde małżeństwo) i jednocześnie odpowiedzialne przekazywanie życia.

33 Metody naturalne opierają się na znajomości następujących faktów:
Poczęcie dziecka jest możliwe tylko w okresie okołoowulacyjnym (ma to miejsce między 12 a 16 dniem przed mającą wystąpić miesiączką). Żywotność komórek rozrodczych: komórka jajowa żyje godzin; plemniki 2-3 doby, czasem dłużej (dr T. Kramarek). Na podstawie charakterystycznych dla kobiety objawów można rozpoznać czas jajeczkowania i związany z nim okres płodności.

34 Właściwe stosowanie naturalnej metody planowania rodziny wymaga:
poznania przebiegu cyklu miesiączkowego kobiety i towarzyszących mu objawów nauczenia się rozpoznawania okresów płodności i niepłodności w przebiegu cyklu miesiączkowego respektowania ich w życiu małżeńskim poprzez wstrzemięźliwość okresową

35 Efektywność metod naturalnego planowania rodziny zależy od:
błędów nauczania błędów użytkowników błędów metody

36 Najczęstsze przyczyny zawodności metod NPR:
Nieprawidłowy instruktaż, bądź jego niezrozumienie Błędne obserwacje w pierwszej fazie cyklu „Kalendarzykowe” podejście do metod NPR – zamiast stosowania konkretnej metody, opieranie się jedynie na znajomości poprzednich cykli Brak konsultacji cykli z instruktorem na początku nauki Pobieżna znajomość metod NPR Możliwość przeoczenia pojawienia się śluzu po porodzie czyli powrotu płodności Nauka metod NPR na „oko” Nieumiejętność odróżnienia wydzieliny chorobowej od fizjologicznej Brak zapisu objawów

37 ZALETY NPR DLA WIĘZI MAŁŻEŃSKIEJ
pozostawanie w harmonii z własną naturą i wolą Boga wysoka skuteczność rodziny cechują się z reguły dużą stabilnością i harmonią rodzinną wzmacnia i pogłębia się miłość małżeńska zachowanie spontaniczności samoakceptacja (wzmacnia jej poczucie kobiecości) można zaplanować poczęcie dziecka zdrowie ewentualnie poczętego nieplanowanego dziecka okresy wstrzemięźliwości wpływają orzeźwiająco na miłość małżeńską metody naturalnego planowania rodziny nie szkodzą zdrowiu i są tanie

38 Metody NPR Metody jednoobjawowe Metody wieloobjawowe
metoda termiczna ścisła metoda owulacji – Bilingsa Metody wieloobjawowe metoda termiczna poszerzona metoda objawowo termiczna

39 Metoda termiczna polega na rejestrowaniu porannej temperatury ciała kobiety i rysowaniu wykresu.
Do wyznaczania okresu płodności wykorzystuje się fakt, że w okolicy owulacji temperatura nieco się podnosi i pozostaje wyższa do końca cyklu. W ciągu całego cyklu można wyróżnić dwie fazy temperatury: niższej, przed owulacją i wyższej po owulacji. Przy stosowaniu wyłącznie metody termicznej czas niepłodności poowulacyjnej rozpoczyna się wieczorem 4 dnia wyższej temperatury znalezionej według obowiązujących zasad.

40 Metoda Billingsa polega na obserwacji cech śluzu wydzielanego przez szyjkę macicy. Twórca metody dr John Billings zauważył, że śluz jest zwykle gęsty i lepki, zaś przed owulacją staje się przezroczysty, śliski i rozciągliwy. W metodzie Billingsa, zaobserwowanie pojawienia się śluzu jest znakiem rozpoczynającego się czasu płodności. Ostatni dzień z obecnością śluzu śliskiego, przejrzystego jest tzw. dniem szczytu. Jest to dzień największej płodności (informacja bardzo istotna dla małżeństw mających problemy z uzyskaniem poczęcia). W obrębie okresu płodnego znajdują się także 3 dni po dniu szczytu.

41 Metoda objawowo-termiczna jest połączeniem metody termicznej i metody śluzu szyjkowego. Obserwuje się temperaturę jak i objaw śluzu. Jest to obecnie najbardziej skuteczny sposób odczytywania przebiegu cyklu.

42 NPR Naturalne planowanie rodziny jest metodą wymagającą uczenia się, a wykluczającą jakąkolwiek ingerencję w naturalną płodność człowieka.

43

44 NPR WARTO

45 REGUŁY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU METODY OBJAWOWO-TERMICZNEJ ZOSTAŁY WYZNACZONE I SĄ PEWNE TAKŻE W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: CYKLE NIEREGULARNE OKRES PO PORODZIE PRZY NIEPEŁNYM KARMIENIU DZIECKA PIERSIĄ OKRES PO PORODZIE PRZY PEŁNYM KARMIENIU DZIECKA PIERSIĄ W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM (PREMENOPAUZY) PO ODSTAWIENIU PIGUŁKI HORMONALNEJ PO USUNIĘCIU SPIRALI WEWNĄTRZMACICZNEJ

46 Literatura Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa 1990. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris Consortio”, w: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1996. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. II, Kraków 1996. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. Paweł VI, Encyklika Humane Vitae, w: Encykliki, Warszawa 1981. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, Watykan 1965.

47 Informacje na temat NPR można uzyskać w:
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej ul. Tumska 3, Płock tel.: (0-24) Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „METANOIA” ul. Kobylińskiego 21a, Płock tel.: (24)


Pobierz ppt "NATURALNE PLANOWANIE RODZINY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google