Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczenie to jedno z życiowych wyzwań współczesnego człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczenie to jedno z życiowych wyzwań współczesnego człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Uczenie to jedno z życiowych wyzwań współczesnego człowieka

2 Wykształcenie jest inwestycją narodów i wolnych ludzi we własną przyszłość określa tożsamość narodu oraz rozwój jego kultury…

3 Edukacja jest najlepszym sposobem wyrównania życiowych …..
jest remedium na bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne

4 Kształcenie ustawiczne
Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Polsce jest określony przez : „Strategie rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010” „Strategie rozwoju edukacji na lata 2007 – 2013”.

5 Kształcenie ustawiczne
W krajach Unii Europejskiej strategia kształcenia zawodowego i ustawicznego została ujęta w dokumentach: „Strategii Lizbońskiej” „Deklaracji Kopenhaskiej”.

6 Kształcenie ustawiczne
to proces systematycznego uczenia się, następujący po zakończeniu obowiązku szkolnego lub wydłużonej edukacji stacjonarnej i trwający przez cały okres aktywności człowieka….. ...kończy się z życiem

7 Kształcenie ustawiczne
to wszechstronna koncepcja, która obejmuje formalne i nieformalne uczenie się człowieka w celu osiągnięcia najpełniejszego rozwoju w życiu: osobistym społecznym zawodowym

8 Kształcenie ustawiczne
to również koncepcja obejmująca zespół perspektyw, sposobów i środków edukacyjnych, dzięki którym każdy może rozwijać swoje zdolności i aspiracje

9 Kształcenie ustawiczne
Inaczej Edukacja permanentna Edukacja całożyciowa Kształcenie nieustające

10 Kształcenie ustawiczne
jest filozofią człowieka, filozofią jego twórczego rozwoju

11 Organizacja kształcenia
Organizatorami kształcenia ustawicznego w Polsce są: szkoły dla dorosłych i szkoły wyższe, publiczne centra kształcenia ustawicznego oraz praktycznego, niepubliczne instytucje szkoleniowe, firmy prywatne (w tym podmioty jednoosobowe prowadzące działalność gospodarczą),

12 Organizacja kształcenia
organizacje społeczne i stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, organizacje samorządowe powiatów i województw.

13 Organizacja kształcenia
Kształcenie ustawiczne dorosłych traktowane jest jako kształcenie pozaszkolne i nie stanowi głównego obowiązku jednostki w danym okresie życia

14 Formy kształcenia Samokształcenie
proces całożyciowy, swoista odmiana uczenia się, proces przedłużonego i poszerzonego kształcenia prowadzący do wzbogacenia intelektu i osobowości jednostki zgodnie z jej potrzebami ideowymi, społecznymi, zawodowymi i indywidualnymi

15 Formy kształcenia Dokształcanie proces podwyższania kwalifikacji formalnych, a szczególnie proces teoretycznego dopełniania kwalifikacji zawodowych, kończących się uzyskaniem odpowiedniego świadectwa, dyplom lub certyfikatu

16 Doskonalenie Formy kształcenia
proces systematycznego aktualizowania, poszerzania i pogłębiania wiadomości i umiejętności oraz sprawności ogólnych i zawodowych

17 Formy kształcenia Bezinteresowne
proces dochodzenia przez jednostkę do dobrowolnie założonego stanu wiedzy i umiejętności; proces doskonalenia własnej osobowości, podejmowany z własnej inicjatywy i dla własnej przyjemności, czynnikami pobudzającymi to kształcenie w formie indywidualnej są głównie zdolności i zainteresowania jednostki

18 Cele kształcenia ustawicznego
objęcie edukacją całego życia człowieka i jego rozwoju wychowanie nowego typu człowieka, charakteryzującego się twórczym i dynamicznym stosunkiem do życia i kultury wychowanie w rodzinie i środowisku doskonalenie zawodowe pracujących doskonalenie oświaty dorosłych

19 Efekty kształcenia ustawicznego
doskonalenie procesów uczenia się podmiotowość kształcenia, uczeń jest najważniejszym elementem kształcenia wysokie i stale aktualizowane kwalifikacje lepsza pozycja jednostki na rynku pracy wyższe dochody z pracy wyższy standard życia większy udział w życiu społecznym i politycznym

20 Bariery w rozwoju kształcenia
brak świadomości konieczności stałego aktualizowania i uzupełniania kwalifikacji niski udział w edukacji ustawicznej osób o niskich kwalifikacjach, osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem brak środków na finansowanie kształcenia brak świadomości konieczności rozwijania, a nawet zmiany swoich umiejętności bariery intelektualne wynikające z luk w edukacji podstawowej

21 Bariery w rozwoju kształcenia
niskie zaangażowanie polskich przedsiębiorców w szkolenia pracowników wysokie koszty szkoleń brak czasu na uczestnictwo w szkoleniach brak mody na kształcenie przekonanie, że raz zdobyte wykształcenie wystarczy nam na całe życie – bariera psychologiczna

22 Zadania kształcenia ustawicznego
dochodzenie do elastycznego i drożnego systemu kształcenia, funkcjonującego na zasadzie odpłatności kształconych lub ponoszenia kosztów kształcenia przez instytucje Państwa

23 Zadania kształcenia ustawicznego
przebudowa świadomości społecznej w kierunku zrozumienia i przyjęcia faktu, iż kwalifikacje są: - warunkiem skutecznego działania w sferze zawodowej - towarem na rynku pracy

24 Zadania kształcenia ustawicznego
wytworzenie przekonania, że ustawiczne kształcenie dorosłych jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa w nowej rzeczywistości polskiej, a także światowej, iż nieustannie następujące zmiany doskonalące są wyrazem prawidłowego rozwoju gospodarczego i społecznego.

25 Zadania placówek óświatowych
współdziałania z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy

26 Zadania placówek óświatowych
określania na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe pracowników może być dokonywana refundacja

27 Zadania placówek óświatowych
organizowania i prowadzenia szkoleń przy współudziale powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

28 Zadania placówek óświatowych
koordynacji działań w zakresie kształcenia ustawicznego i szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, a w szczególności

29 Tendencje rozwoju W odróżnieniu od obecnie funkcjonującego systemu kształcenie ustawiczne nie musi odzwierciedlać systemu kształcenia stacjonarnego. Zmiana pokoleniowa powoduje, że prawie zbędne stanie się kształcenie dorosłych w formach szkolnych na poziomie szkoły podstawowej czy gimnazjum. Obserwowana już dziś tendencja do coraz szerszego wykorzystywania trybu eksternistycznego dla uzyskania świadectwa ukończenia szkoły pozwala sądzić, że ten sposób zdobywania i uzupełniania wykształcenia będzie podstawową formułą w nowym systemie.

30 Tendencje rozwoju Dlatego też głównym celem strategii jest określenie kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego w kontekście idei uczenia się przez całe życie i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Przyjęte działania priorytetowe mają być realizowane przez: zwiększanie dostępności do kształcenia ustawicznego; podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego; współdziałanie i partnerstwo; wzrost inwestycji w zasoby ludzkie; uświadamianie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego; ułatwianie dostępu do rzetelnych informacji, poradnictwa i doradztwa.


Pobierz ppt "Uczenie to jedno z życiowych wyzwań współczesnego człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google