Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY Praktyczny aspekt działalności szkolnego doradcy zawodowego w oparciu o funkcjonowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY Praktyczny aspekt działalności szkolnego doradcy zawodowego w oparciu o funkcjonowanie."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY Praktyczny aspekt działalności szkolnego doradcy zawodowego w oparciu o funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie Olsztyn, ul. Karola i Roberta Małłków 3, tel (89) , fax. (89) mail: ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr1

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY SPIS TREŚCI: Wstęp Charakterystyka doradcy zawodowego w ZSO Nr 1 Działania podejmowane przez doradcę System identyfikacji Szkolnego Ośrodka Kariery Efekty podejmowanych działań Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność SZOK-u. Współpraca ze środkami masowego przekazu. Sponsoring Lobbying Wnioski z pracy doradcy

3 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY WSTĘP Biznes i praca doradcy zawodowego w obecnej chwili stają się pojęciami nierozerwalnymi. Szkolny doradca zawodowy staje się osobą, od której oczekuje się umiejętności menedżerskich, w tym marketingowych. Szkoła z jej doradcą w obecnym czasie jest postrzegana jako jednostka świadcząca usługi edukacyjne i podmiot generujący strategie zmian zachowań społecznych. Wizerunek szkoły i SZOK jest ich obrazem wśród ludzi, którzy się z nimi stykają, jest tym, co o nich myślą. Szkoła i ośrodek powinny stawać się instytucjami otwartymi, aktywnymi w środowisku lokalnym.

4 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY CHARAKTERYSTYKA DORADCY ZAWODOWEGO w ZSO Nr 1 w Olsztynie Kwalifikacje zawodowe studia wyższe magisterskie (5-letnie) na kierunku historia w zakresie specjalności nauczycielskiej st. podyp. w zakresie doradztwa zawodowego st. podyp. w zakresie przygotowania do nauczania przedmiotu przedsiębiorczość Pełnione funkcje doradca zawodowy w ZSO Nr 1 w Olsztynie, opiekun Szkolnego Ośrodka Kariery (SzOK) przy ZSO Nr 1, opiekun Szkolnego Ośrodka Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości (SZORPiS) przy ZSONr 1, opiekun spółdzielni uczniowskiej przy ZSO Nr 1, przew. zespołu ds. jakości ZSO Nr 1, przew. komisji kwalifikacyjnej i rekrutacyjnej ds. II LO w Olsztynie, czł. zespołu doradczego dyrektora ZSO Nr 1 w Olsztynie, czł. zespołu wychowawczego ds. II LO w Olsztynie, czł. Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej - stanowisko eksperta ds. projektów, mediów i reklamy.

5 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY CHARAKTERYSTYKA DORADCY ZAWODOWEGO w ZSO Nr 1 w Olsztynie - cd Dążę do zapewnienia uczniom takich warunków, by mogli poznać swoje możliwości i zdobyć szeroki zasób trwałej wiedzy i operatywnych umiejętności. By z jednej strony nazywali szkołę i ośrodek – szkołą i ośrodkiem przyszłości, natomiast z drugiej stali się współtwórcami ich sukcesów i czuli się za nie odpowiedzialni. Warunki i środki jakimi dysponuje SZOK, mają umożliwiać optymalny rozwój uzdolnień uczniów.

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ DORADCĘ W kontekście myślenia marketingowego – moje działanie nie polega na akcjach, lecz staram się by było dobrze przemyślane, zaprogramowane oraz realizowane zgodnie z wcześniej przyjętym planem. Wszystkie działania są zawsze podejmowane razem z pracownikami szkoły. To właśnie dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wspólnym działaniom realizacja przedsięwzięć przebiega tak sprawnie i efektywnie. Wierzę, że strategia działań pozwoli określić obszary możliwych oczekiwań oraz niezbędnej wspólnej działalności, pozwoli ustalić sposoby projektowania celów i zasad ich realizacji. To wszystko ma na celu wypracowanie wspólnej strategii działań.

7 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY SYSTEM IDENTYFIKACJI SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY wyróżniające się logo ośrodka, które stworzyli sami uczniowie, papier z nadrukiem firmowym, koperty i wizytówki, identyfikator na drzwiach ośrodka, wystrój wewnętrzny ośrodka tożsamy z profilem działania, tablice informacyjne, szyldy, strona WWW i adres owy, kronika ośrodka na nośniku CD-ROM.

8 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Aktualnie osiągnięte efekty to: 1. informowanie Rady Pedagogicznej dotyczące działań podejmowanych w ramach działań doradcy zawodowego oraz SzOK, 2. udostępnianie zgromadzonych zasob ó w informacji, współpraca z wychowawcami klas, nauczyciela (szczególnie przedsiębiorczości i WOS-u) oraz pedagogami w zakresie wsparcia procesów dydaktyczno-wychowawczych i wymiany informacji, 3. utworzenie grupa uczniów wspierających działalność ośrodka, która dzięki swojej działalności osiągnęła wymierne korzyści, 4. zachęcanie, informowanie, opieka i pomoc merytoryczno -dydaktyczna nad szeregiem konkursów i przedsięwzięć o różnorodnym charakterze,

9 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ-cd 5. strona internetowa poświęconej działalności ośrodka (prowadzonej przez uczniów) 6. adres owego ośrodka 7. zgromadzenie własnej bazy informacyjnej 8. zgromadzenie informacji o lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, 9. prowadzenie tablicy ogłoszeń poświęconej SzOK, zagadnieniom edukacyjno-zawodowym oraz gospodarczo-ekonomicznym, 10. udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji, 11. udostępnianie informacji w sieci internetowej, 12. organizowanie spotkań z pracodawcami, 13. stała współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY Idea projektu wraz z wynikającymi korzyściami dla społeczności lokalnej przyniosła duży oddźwięk. Ciągle zwiększa się liczba naszych partnerów: 1) Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie; 2) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie; 3) Centrum Edukacji i Pracy przy Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Olsztynie 4) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie

11 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY 5) Zespół Urzędów Pracy w Olsztynie, 6) Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Elblągu, 7) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, 8) Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie, 9) Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 10) Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. Regionalbüro Darmstadt – Niemcy, 11) PSS Społem w Olsztynie,

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY WSPÓŁPRACA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU Ze względu na ogromna rolę mediów w kształtowaniu opinii publicznej wskazane jest powołanie funkcji rzecznika prasowego, którym może i powinien stać się szkolny doradca zawodowy. Będzie organizował i utrzymywał kontakty z prasą, radiem czy telewizją. Na kontakty z mediami korzystny wpływ mają wizyty dziennikarzy. Należy je bardzo starannie przygotować, być kompetentnym i komunikatywnym przewodnikiem. Dobre informacje o szkole i ośrodku, tworzą ich korzystny obraz, przedstawiają własna osobę jako autorytet i wiarygodne źródło informacji.

13 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY SPONSORING Szkoła i oczywiście ośrodek oczekuje wsparcia od strony sponsorów. Chcąc pozyskać ich sympatię, a przede wszystkim zainteresować korzyściami, jakie mogą osiągnąć, należy akcentować, że działania wspierające szkołę i ośrodek są zawsze odbierane społecznie. Nie bez znaczenia jest fakt, że z reguły liczne środowisko szkolne: nauczyciele, uczniowie, rodzice, ich rodziny, znajomi to ogromna rzesza potencjalnych klientów sponsora.

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY LOBBYING Istotą lobbyingu jest dostarczenie odpowiednich informacji decydentom zaangażowanym w realizacje lokalnej polityki. Można przyjąć, że w przypadku szkoły czy ośrodka lobbying polega na dostarczaniu władzom miejskim i oświatowym informacji o ich działaniach i nakłanianiu do wspólnej realizacji. Co w konsekwencji może przynieść efekty w postaci wsparcia i rozwiązywania różnorodnych problemów, które napotyka się w codziennej pracy.

15 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY WNIOSKI Z PRACY DORADCY Wstępna analiza wskazań osób korzystających z usług doradcy i działalności ośrodka dowodzi, iż realizacja zadań pozwoliła osiągnąć stojące przed nim cele. Wielu uczniów deklaruje chęć samozatrudnienia i podjęcia własnej działalności gospodarczej. W okresie od 4 stycznia 2005 r. do 30 maja 2005 r. w ZSO Nr 1 w Olsztynie był realizowany program Szkoła miejscem kreowania postaw spółdzielczych i przedsiębiorczych - aktywizacja zawodowa młodzieży w walce z bezrobociem polegał na przekazaniu uczniom wiedzy dotyczącej realizacji form gospodarczych w środowisku młodzieżowym w formie zajęć pozalekcyjnych.

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY WNIOSKI Z PRACY DORADCY Uwzględnienie w przyszłości do pracy szkoły i ośrodka myślenia marketingowego może pomóc w tworzeniu systemu działań, którego efekty będą bardziej realne, widoczne i skuteczne. Szkole i ośrodkowi, pracującym tu nauczycielom i doradcy, uczniom i ich rodzicom, przyniosą wymierną korzyść – pozwolą, by w panoramie Szkolny Ośrodek Kariery Ku Przyszłości przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie wyróżniał się bardzo pozytywnie na tle regionu, kraju a może nawet świata.

17 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY WNIOSKI Z PRACY DORADCY Dlatego dla nich przewidziane są działania typu spotkania z pracodawcami, urzędnikami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy WM Komendy Wojewódzkiej OHP i innych. Niemniej cieszę się z faktu przyjęcia Polski do struktur unijnych i wierzę, że skuteczna polityka informacyjna pozwoli na wykorzystanie szansy przed jaką stanął nasz kraj.

18 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY WNIOSKI Z PRACY DORADCY Uważam, że instytucje sektora edukacji, służb zatrudnienia oraz jednostki wspierających przedsiębiorczość, powinny stworzyć nowy wymiar współpracy, który pozwoli sprostać wymaganiom dynamicznego współczesnego rynku. Powstanie nowa jakość organizacji, zarządzania i monitoringu pracy o czym jestem przekonany.

19 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ROBERT FLEISCHER SZKOLNY OŚRODEK KARIERY KU PRZYSZŁOŚCI tel. (89) w.35 fax (89) Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w OLSZTYNIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY Praktyczny aspekt działalności szkolnego doradcy zawodowego w oparciu o funkcjonowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google