Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ POTENCJAŁU MILITARNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ POTENCJAŁU MILITARNEGO"— Zapis prezentacji:

1 METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ POTENCJAŁU MILITARNEGO
WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ DO ANALIZY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY Instytut Zarządzania i Dowodzenia Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania koncepcja metodologiczna: dr A. Nowakowska - Krystman

2 OCENY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY PRZY WYKORZYSTANIU ANALIZY SWOT
CEL PRÓBA OCENY POTENCJAŁU MILITARNEGO UKRAINY PRZY WYKORZYSTANIU ANALIZY SWOT I METOD WSPOMAGAJĄCYCH

3 OCENA otoczenie dalsze zbilansowane jednakże z nadwyżką zagrożeń otoczenie celowe zdecydowana szansa potencjał militarny zbilansowane słabości z mocnymi stronami

4 PLAN PREZENTACJI SWOT Analiza otoczenia dalszego Analiza otoczenia bliższego - celowego Analiza zasobów militarnych Ukrainy OCENA

5 S (strengths) mocne strony czynniki W (weaknesses) słabości wewnętrzne
SWOT S (strengths) mocne strony czynniki W (weaknesses) słabości wewnętrzne O (oportunities) szanse czynniki T (threates) zagrożenia zewnętrzne

6 OTOCZENIE: DALSZE BLIŻSZE ZASÓB CELOWE KRAJOWE GLOBALNE

7 INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE CZYNNIKI SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE
OTOCZENIE: CZYNNIKI EKONOMICZNE TECHNOLOGICZNE KONKURENCJA DOSTAWCYCY CZYNNIKI ODBIORCY CZYNNIKI PRAWNE ZASOBY MILITARNE UKRAINY INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE CZYNNIKI SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

8 Metody analizy otoczenia dalszego: PEST
METODY WSPOMAGAJCE Metody analizy otoczenia dalszego: PEST Metody analizy otoczenia celowego: analiza „pięciu sił” konkurencyjnych Portera Metody analizy organizacji: analiza kluczowych czynników sukcesu benchmarking

9 jako koncepcji porządkującej, łączącej różne metody używane
SWOT potraktowanie SWOT jako koncepcji porządkującej, łączącej różne metody używane w analizie strategicznej

10 Analiza otoczenia globalnego i krajowego przy wykorzystaniu:
MAKROOTOCZENIE Analiza otoczenia globalnego i krajowego przy wykorzystaniu: PEST (Political, Economic, Sociocultural, Technological Environment) uzupełniona czynnikami globalnymi

11 środowisko prawne / polityczne / legalne środowisko ekonomiczne
ELEMENTY ANALIZY ... środowisko prawne / polityczne / legalne środowisko ekonomiczne czynniki społeczne / kulturowe / demograficzne środowisko technologiczne / techniczne czynniki globalne

12 ELEMENTY ANALIZY ... sfera prawna trend (tendencja do zmian)
siła wpływu na zasoby (od –5 do 5) konstytucja Ukrainy wzrost stabilizacja regres - 5 doktryna wojenna + 5 karta z 1997 o szczególnym partnerstwie NATO - Ukraina + 2 koncepcja bezpieczeństwa narodowego Ukrainy Dekret Prezydenta z 1997 o stosunkach z NATO inne akty prawne dotyczące wojska + 3

13 + 2 - 1 - 5 - 3 ELEMENTY ANALIZY ... sfera ekonomiczna trend
siła wpływu na zasoby (od –5 do 5) wzrost gospodarczy wzrost stabilizacja regres + 2 poziom bezrobocia - 1 stopa inflacji zależność gospodarcza (energetyczna) od Federacji Rosyjskiej - 5 deficyt budżetowy - 3 wydatki na zbrojenia

14 społeczno – demograficzno-kulturowa
ELEMENTY ANALIZY ... sfera społeczno – demograficzno-kulturowa trend siła wpływu na zasoby (od –5 do 5) współpraca na szczeblu władz centralnych (Polska) wzrost stabilizacja regres + 1 stosunek społeczeństwa Ukraińskiego do innych narodów (Polska, Rosja, Białoruś) - 1 wola społeczna uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych - 3 wskaźniki: wzrost naturalny, poziom wykształcenia rola mediów + 4

15 techniczno-technologiczna
ELEMENTY ANALIZY ... sfera techniczno-technologiczna trend siła wpływu na zasoby (od –5 do 5) rozwój technik informatycznych wzrost stabilizacja regres - 1 rozwój technologii wojskowej wydatki rządowe na badania i rozwój - 3 odkrycia naukowe - 2

16 + 4 + 2 + 3 ELEMENTY ANALIZY ... sfera globalna trend siła wpływu
na zasoby (od –5 do 5) trendy zmian w wojskowych strukturach organizacyjnych wzrost stabilizacja regres + 4 zmiany uzbrojenia wojsk na świecie + 2 zmiany w liczebności wojsk + 3 wpływ organizacji światowych na Ukraińskie ustawodawstwo wymagania organizacji światowych

17 PODSUMOWANIE OTOCZENIA DALSZEGO
Potencjalne szanse: sfera prawna strefa globalna strefa demograficzna T Potencjalne zagrożenia: strefa techniczno-technologiczna sfera ekonomiczna sfera społeczno-kulturowa

18 Badanie otoczenia celowego przy wykorzystaniu:
OTOCZENIE CELOWE Badanie otoczenia celowego przy wykorzystaniu: analizy „pięciu sił” konkurencyjnych Portera

19 OTOCZENIE CELOWE Otoczenie celowe: międzynarodowa konkurencja substytuty dostawcy odbiorcy instytucje współpracujące

20 KONKURENCJA Konkurencja można ją scharakteryzować jako sposoby rywalizacji w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu. Sposoby rywalizacji mogą dotyczyć lepszej obrony swojego terytorium, celem zdobycia lepszej pozycji międzynarodowej.

21 KONKURENCJA kraj: elementy analizy: Białoruś Polska Federacja Rosyjska
Ukraina liczba żołnierzy 65 000 bojowe wozy opancerzone 1 650 1 400 27 500 (w E 9 200) 4 400 rakiety taktyczno-operacyjne 60 ok 50 artyleria 800 900 33 000 (w E 6 000) 3 600 okręty bojowe - 250 30 samoloty bojowe 212 84 (w E 2 400) 600 śmigłowce bojowe 40 35 1 100 (w E 500) 180

22 OTOCZENIE CELOWE Klienci podejmują współzawodnictwo w sektorze poprzez wywieranie nacisku na jakość obronności kraju.

23 OTOCZENIE CELOWE Siła przetargowa odbiorców na koniec 2005 r. Klienci:
Czynniki I grupa decydenci II grupa społeczeństwo 1. Dobra informacja o siłach zbrojnych ++ + 2. Wielkość klienta 3. Oddziaływanie formalne 4. Zróżnicowanie potrzeb 5. Zmiana generująca koszty suma 9 7 Legenda: - brak wpływu, + mała siła wpływu, ++ duża siła wpływu

24 OTOCZENIE CELOWE Siła przetargowa dostawców na koniec 2005 r. Dostawcy
Czynniki I grupa zakłady zbrojeniowe II grupa szkolnictwo wojskowe 1. Jakość wyrobów dostawcy ++ 2. Wielkość dostawcy + 3. Zróżnicowanie produktu - 4. Zmiana generująca koszty 5. Rodzaj rynku dostawcy Suma 5 10 Legenda: - brak wpływu, + mała siła wpływu, ++ duża siła wpływu

25 mała średnia duża mała średnia duża
OTOCZENIE CELOWE Mapa pięciu sił Groźba pojawienia się nowych konkurentów mała średnia duża Siła oddzia-ływania głównych dostawców =15/20 Siła oddzia-ływania klientów =16/20 Charakterystyka sektora Groźba pojawienia się substytutów mała średnia duża

26 PODSUMOWANIE OTOCZENIA CELOWEGO
Potencjalne szanse: brak groźby pojawienia się konkurencji niska siła oddziaływania dostawców niska siła oddziaływania klientów T Potencjalne zagrożenia: - możliwość pojawienia się substytutów

27 PREZENTACJA WYNIKÓW Rys. Zmodyfikowana matryca SWOT dla makrootoczenia i otoczenia celowego dla zasobów militarnych Ukrainy. czynniki makro. I mikro. otoczenia istotne zagrożenie zagrożenie szansa istotna szansa warunki ekonomiczne warunki techniczne warunki prawne warunki społeczne warunki globalne klienci dostawcy Konkurencja współpraca stan faktyczny na koniec 2005r stan oczekiwany

28 Badanie zasobów dokonujemy przy wykorzystaniu:
POTENCJAŁ ... Badanie zasobów dokonujemy przy wykorzystaniu: analizy kluczowych czynników sukcesu organizacji

29 Analiza kluczowych czynników sukcesu
POTENCJAŁ ... Analiza kluczowych czynników sukcesu Ograniczenie kryteriów do tych które: uważamy za najistotniejsze decydują o pozycji konkurencyjnej potencjału militarnego decydują o możliwościach rozwojowych potencjału militarnego

30 POTENCJAŁ ... KCS Kluczowe czynniki sukcesu potencjału militarnego
Skala ocen 4 3 2 1 Sprawność działania kierownictwa -- - Sposób zorganizowania Jakość usług Image potencjału Zasięg geograficzny Wizerunek medialny Uzależnienie Wyposażenie Szybkość reakcji potencjał strategiczny Ukrainy lider zasobów militarnych - Federacja Rosyjska

31 PODSUMOWANIE POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO
Potencjalne mocne strony: wyposażenie jakość usług kierownictwo sposób zorganizowania W Potencjalne słabe strony: zasięg geograficzny image potencjału wizerunek medialny szybkość reakcji

32 PREZENTACJA WYNIKÓW Rys. Zmodyfikowana matryca SWOT dla zasobów militarnych Ukrainy czynniki wewnętrzne istotna słabość słabość silna strona istotna silna strona finanse kierownictwo żołnierze personel wspierający jakość usług marka uzbrojenie stan faktyczny na koniec 2005r. stan oczekiwany

33 Otoczenie dalsze OCENA zbilansowane jednakże z nadwyżką zagrożeń
tendencja: poprawa w sferze prawnej, społecznej, globalnej, pogorszenie w sferze ekonomicznej i techniczno-technologicznej

34 Otoczenie celowe OCENA zdecydowana szansa tendencja:
poprawa w strefie współpracy i zmniejszenie siły wpływu dostawców na zasoby militarne, jednakże zwiększenie siły nacisku ze strony klientów, zagrożenie ze strony pojawienia się substytutów

35 Potencjał militarny Ukrainy
OCENA Potencjał militarny Ukrainy zbilansowanie słabości z mocnymi stronami tendencja: poprawa mocnych i słabych stron (wyłączając czynnik finansowy i uzbrojenie)

36 Każda organizacja powinna funkcjonować tak by:
RECEPTA NA SUKCES Każda organizacja powinna funkcjonować tak by: mieć na uwadze zagrożenia, wykorzystywać nadarzające się okazje bazując przy tym na mocnych stronach, a w między czasie eliminować słabości

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ POTENCJAŁU MILITARNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google