Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poczta elektroniczna, komunikatory, czat, emotikony. Kiedy do mnie piszesz…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poczta elektroniczna, komunikatory, czat, emotikony. Kiedy do mnie piszesz…"— Zapis prezentacji:

1 Poczta elektroniczna, komunikatory, czat, emotikony. Kiedy do mnie piszesz…

2 Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedn ą z usług dost ę pnych w sieciach komputerowych. Polega ona na przesyłaniu informacji w postaci ró ż nego rodzaju plików, tekstowych lub graficznych do osób, które s ą identyfikowane przez specjalne adresy. To wła ś nie ta forma komunikacji przez Internet była najwi ę kszym krokiem w rozwoju komunikacji na ś wiecie. Codziennie wysyłanych jest około 200 miliardów e- maili (tak popularnie nazywane s ą listy elektroniczne). Z czasem poczta elektroniczna stała si ę tak samo nieodzowna jak telefon. Jej działanie polega na zasadzie przesyłania informacji do wybranego u ż ytkownika i zapisywania jej w specjalnej skrzynce, gdzie czeka na odbiór. U ż ytkownik, który rozpoczyna prac ę w sieci, jest informowany, ż e czeka na niego list. Gdy zechcesz wysła ć list, musisz mie ć własne konto poczty elektronicznej. List, podobnie jak w przypadku zwykłej poczty, nale ż y zaadresowa ć, podaj ą c adres e- mailowy odbiorcy. Równie ż ka ż dy list przesłany do Ciebie musi by ć zaopatrzony w Twój adres poczty elektronicznej. Składa si ę on z dwóch cz ęś ci: nazwy konta i adresu serwera, rozdzielonych znakiem @

3 Korzystaj ą c z poczty elektronicznej musisz przestrzega ć dodatkowych zasad. Dlatego te ż, je ś li korzystasz zpoczty elektronicznej zachowuj si ę rozwa ż nie. Do skrzynek pocztowych mo ż e łatwo dosta ć si ę niechciana poczta (głównie od nieznanych nadawców), co wi ąż e si ę nie tylko z ryzykiem otrzymania wirusa, ale tak ż e zmo ż liwo ś ci ą otrzymania w zał ą czniku materiałów z tre ś ciami, które mog ą Ci ę zaniepokoi ć. Mog ą to by ć równie ż e-maile ocharakterze napastliwym, zastraszaj ą cym. Powa ż nym problemem s ą tak ż e listy od osób, które podaj ą c si ę za Twoich rówie ś ników np. namawiaj ą Ci ę do kontaktów lub nawet spotkania np. z bardzo fajnym bogatym koleg ą lub wujkiem. Uleganie tego rodzaju pro ś bom mo ż e dla Ciebie sko ń czy ć si ę bardzo ź le. Mo ż esz chroni ć si ę przed tego rodzaju niepo żą danymi wiadomo ś ciami odbieraj ą c poczt ę tylko od znanych nadawców.

4 Zapamiętaj! - Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie mo ż esz by ć pewien, kim ona naprawd ę jest. Mówi, ż e ma 12 lat, ale mo ż e mie ć 40! - Nie spotykaj si ę z osobami poznanymi przez Internet! - Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! - Nie mów te ż, ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. - Nie podawaj numeru telefonu. - Zawsze poinformuj rodziców lub nauczyciela o próbach nawi ą zania z Tob ą kontaktu przez nieznane Ci osoby

5 Zasady użytkowania poczty email W zakresie u ż ytkowania poczty elektronicznej przestrzegaj dodatkowo nast ę puj ą cych zasad: wysyłaj wiadomo ś ci ze sprecyzowanym tematem, umieszczaj na pocz ą tku listu formuł ę grzeczno ś ciow ą, a na ko ń cu podpisz si ę, unikaj bł ę dów ortograficznych, nie pisz listu w cało ś ci WIELKIMI LITERAMI, gdy ż mo ż e to by ć odebrane jako wyraz Twojej zło ś ci. Gdy zachowujesz si ę podczas korzystania z Internetu zgodnie z netykiet ą, jeste ś jego kulturalnym u ż ytkownikiem.

6 Komunikatory internetowe Komunikatory internetowe to programy komputerowe wykorzystywane do przesyłania natychmiastowych komunikatów pomi ę dzy komputerami, za pomoc ą sieci. Oprócz samej wiadomo ś ci, wysyłane s ą tak ż e informacje o obecno ś ci u ż ytkownika przy komputerze (status).

7 Do najpopularniejszych komunikatorów w Polsce nale żą bez w ą tpienia Gadu-Gadu, Tlen.pl, GTalk czy Windows Messenger Jednak komunikatory internetowe nie słu żą tylko do przekazywania wiadomo ś ci w formie tekstu. Cz ę sto pozwalaj ą tak ż e na prowadzenie rozmów, czy nawet wideorozmów, jednak nale ż y pami ę ta ć, bo wymaga to nieco szybszego ł ą cza internetowego i oczywi ś cie posiadania kamerki interentowej. Jednym z najpopularniejszych komunikatorów do wideorozmów w Polsce jest Skype.

8 Zagrożeniach wynikających z korzystania z komunikatorów Nie nale ż y tak ż e zapomina ć o zagro ż eniach wynikaj ą cych z korzystania z komunikatorów internetowych. Najcz ęś ciej spotykanym zagro ż eniem jest SPAM rozsyłany w formie ła ń cuszków czy linków do niezaufanych stron internetowych. Ponadto producenci darmowych komunikatorów nie przywi ą zuj ą wagi do bezpiecze ń stwa, przez co cz ę sto rozmow ę dwóch u ż ytkowników mo ż na z łatwo ś ci ą przechwyci ć. Równie powszechnym zagro ż eniem jest tak ż e cyberprzemoc. Osoby uwa ż aj ą ce, ż e w sieci s ą w pełni anonimowe, cz ę sto wykorzystuj ą komunikatory internetowe do zastraszania i zn ę cania si ę psychicznego na swoich ofiarach.

9 Czat Czat (równie ż chat, z ang. chat – pogaw ę dka) – rodzaj rozmowy mi ę dzy dwoma lub wieloma u ż ytkownikami komputerów za po ś rednictwem Internetu lub innej sieci komputerowej, polegaj ą cej na naprzemiennym przesyłaniu wiadomo ś ci tekstowych. Wyraz czat (chat), b ę d ą cy zapo ż yczeniem, zagnie ź dził si ę w slangu informatycznym. Najpowszechniejszym znaczeniem tego słowa jest serwis internetowy słu żą cy do komunikacji wielu osób w tzw. pokojach. Zwykle istniej ą dwa rodzaje rozmowy – prywatna, której przebieg mog ą ś ledzi ć tylko dwie osoby, oraz publiczna, dost ę pna dla wszystkich zalogowanych u ż ytkowników. W cz ęś ci czatów dost ę pne s ą równie ż graficzne emotikony, stworzone dla ułatwienia ekspresji emocji. Podobn ą funkcjonalno ść oferuje IRC. W stosunku do wielu serwisów czatowych ma on du ż o lepiej rozbudowane mechanizmy zarz ą dzania pokojami (tam nazywanymi kanałami) oraz uprawnieniami u ż ytkowników. Od słowa czat powstały inne wyra ż enia, takie jak czatownik (ewentualnie chatownik) – osoba korzystaj ą ca z czatu (chatu), oraz czatowa ć (chatowa ć ) – rozmawia ć za po ś rednictwem czatu. Wraz z post ę pem technologicznym zwi ę kszaj ą cym szybko ść internetu i pojawieniem si ę portali Web 2.0, szybko zauwa ż ono, ż e tradycyjny czat mo ż na rozbudowa ć dodaj ą c funkcj ę poł ą czenia audio i wideo. Zrodziło to nowe mo ż liwo ś ci w dotychczasowych zastosowaniach komunikacji poprzez Internet, zarówno w sferze rozrywki, jak i zastosowaniach biznesowych (konferencje). Ta forma komunikacji zyskała du żą popularno ść, zarówno w oprogramowaniu komputerowym typu Gadu-Gadu, czy Skype – jak i w wielu portalach dla chatowników (typu czat.onet.pl, czy czatpol.pl).

10 Emotikony Emotikon lub emotikona (ang. emoticon), u ś mieszek (smile, smiley), bu ź ka – ideogram zło ż ony ze znaków tekstowych, wyraz nastroju u ż ywany przez u ż ytkowników Internetu. Najcz ęś ciej przedstawia symboliczny ludzki grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, w licznych wariantach. Niektóre programy słu żą ce do komunikacji automatycznie zmieniaj ą emotikony na ich graficzny odpowiednik. Znaczek :-) został u ż yty po raz pierwszy 19 wrze ś nia 1982 o godzinie 11:44 przez profesora Scotta Fahlmana z Carnegie Mellon University.

11 Kilka przykładów do ść cz ę sto stosowanych emotikonów: :) u ś miech ;) u ś miech z przymru ż eniem oka :( smutek, zmartwienie :C du ż y smutek ;(lub :'( płacz :P pokazanie j ę zyka :D szeroki u ś miech :* pocałunek :O zdziwienie :/ grymas niezdecydowania/zniesmaczenia, sceptycyzm :| niezdecydowanie, brak emocji

12 KONIEC


Pobierz ppt "Poczta elektroniczna, komunikatory, czat, emotikony. Kiedy do mnie piszesz…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google