Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja sieci Regionalnych Ośrodków EFS – I Faza badania 20.03.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja sieci Regionalnych Ośrodków EFS – I Faza badania 20.03.2008."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja sieci Regionalnych Ośrodków EFS – I Faza badania 20.03.2008

2 Układ prezentacji 1. Cele i zakres badania 2. Problemy badawcze i metodologia 3. Wyniki badań terenowych 4. Analiza SWOT 5. Wnioski i rekomendacje

3 Cele i zakres badania Ewaluacja sieci ROEFS

4 Cele i zakres badania Zasadniczym celem I fazy badania była : całościowa ocena funkcjonowania systemu Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego skoncentrowana na trzeciej edycji projektu oraz uwzględniająca efekty dwóch poprzednich edycji wypracowanie rekomendacji wskazujących zalecane kierunki rozwoju sieci ROEFS Badaniem objęto całą sieć 49 Regionalnych Ośrodków EFS.

5 Problemy badawcze i zastosowana metodologia Ewaluacja sieci ROEFS

6 Problemy badawcze i zastosowana metodologia Zagadnienie badawczePytania badawcze W jakim stopniu funkcjonowanie ośrodków ROEFS wspomaga realizację celów programu Czy istnieje spójna koncepcja działania sieci ROEFS (w tym: czy istnieje spójna struktura i hierarchia celów)? Czy w ramach programu wypracowano rozwiązania organizacyjne uwzględniające sieciową specyfikę ROSZEFS? Czy kryteria doboru projektów są adekwatne? Jaki jest poziom zainteresowania korzystaniem ze środków EFS wśród grup docelowych? Jaki jest poziom i zakres oddziaływania ośrodków ROEFS Jaka jest kondycja jakościowa ośrodków sieci ROEFS Jak należy wyznaczać cele ilościowe na poziomie ośrodków? Na ile długotrwałe są efekty działalności ośrodków ROEFS? Na ile zauważalny jest efekt kontynuacji działań przez ośrodki ROEFS? Jakie są ekonomiczne skutki działalności sieci ROEFS Jaka jest efektywność działania ośrodków sieci ROEFS

7

8 Wyniki badań Ewaluacja sieci ROEFS

9 Czy planują Państwo w najbliższym roku wystąpić o środki Unii Europejskiej? Jeśli tak, to z jakich programów? N = 3295 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS

10 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS Czy aplikując o środki lub realizując projekty w ramach EFS napotkali Państwo jakieś problemy? Jeśli tak, to proszę powiedzieć, jakiego typu były to problemy? N = 1127

11 Dlaczego w ciągu ostatnich 3 lat nie składali Państwo wniosków na projekty dofinansowywane ze środków EFS? Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS N = 2089

12 Czy w ciągu ostatnich 3 lat składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (odsetek odpowiedzi twierdzących) Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS N = 3309

13 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS Czy w ciągu ostatnich 3 lat składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (średnia liczba wniosków)

14 A czy w ciągu ostatniego roku składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (odsetek odpowiedzi twierdz ą cych) Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS N = 3309

15 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS N = 3309 A czy w ciągu ostatniego roku składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (średnia liczba wniosków )

16 Czy w ciągu ostatnich trzech lat składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (odsetek odpowiedzi twierdzących) Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS Czy w ciągu ostatnich trzech lat składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (średnia liczba wniosków) N = 3309

17 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS Czy w ciągu ostatniego roku składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? (odsetek odpowiedzi twierdzących) Czy w ciągu ostatniego roku składali Państwo wnioski na projekty dofinansowywane ze środków EFS? ( średnia liczba wniosków) N = 3309

18 Czy w ciągu ostatniego roku otrzymali Państwo dofinansowanie ze środków EFS na realizację tych projektów (odsetek odpowiedzi twierdzących)? Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS N = 3309

19 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS Ile projektów dofinansowywanych ze środków EFS zrealizowali Państwo w ciągu ostatniego roku (średnia liczba projektów) ? N = 3309

20 Czy obecnie realizują Państwo jakiś projekt finansowany ze środków EFS (odsetek odpowiedzi twierdzących)? Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS N = 3309

21 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS Czy obecnie realizują Państwo jakiś projekt finansowany ze środków EFS? (średnia liczba projektów)? N = 3309

22 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS Czy w ciągu ostatnich 3 lat otrzymali Państwo dofinansowanie ze środków EFS na realizację tych projektów? (odsetek odpowiedzi twierdzących) Czy w ciągu ostatnich 3 lat otrzymali Państwo dofinansowanie ze środków EFS na realizację tych projektów? (średnia liczba projektów) N = 3309

23 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie ze środków EFS Czy w ciągu ostatniego roku otrzymali Państwo dofinansowanie ze środków UE na realizację tych projektów? (odsetek odpowiedzi twierdzących) Czy w ciągu ostatniego roku otrzymali Państwo dofinansowanie ze środków UE na realizację tych projektów? (średnia liczba projektów) N = 3309

24 Czy słyszał/a Pan/i o Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego (odsetki według województw)? Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Znajomość ROEFS N = 3309

25 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych – Korzystanie z usług ROEFS Czy kiedykolwiek korzystali Państwo z usług świadczonych przez ROEFS (odsetek odpowiedzi twierdzących)? N = 154 N = 543 N = 151 N = 1044 N = 1417

26 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych – Korzystanie z usług ROEFS Czy kiedykolwiek korzystali Państwo z usług świadczonych przez ROEFS (odsetek odpowiedzi twierdzących)? N = 3309

27 Czy kiedykolwiek korzystali Państwo z usług świadczonych przez ROEFS? Jeśli tak, to z jakich usług Państwo korzystali? (wg województwa) Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych – Korzystanie z usług ROEFS N=3309

28 Dlaczego jak dotąd nie korzystali Państwo z usług ROEFS? Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie z usług ROEFS N=2007

29 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Ocena usług ROEFS Proszę określić, które spośród tych trzech zadań jest najbardziej przydatne z punktu widzenia Państwa potrzeb? N=148 N=529 N=148 N=1003 N=1353

30 W Państwa ocenie, na ile usługi ROEFS były przydatne dla Państwa organizacji/instytucji/firmy? Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych – Ocena usług ROEFS N=114N=378N=242N=406N=68

31 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie z usług ROEFS Czy planują Państwo korzystać z usług ROEFS w przyszłości (według rodzaju beneficjenta) ? N = 543 N = 151 N = 1044 N = 1417 N = 154

32 Czy planują Państwo korzystać z usług ROEFS w przyszłości? Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie z usług ROEFS N= 3309

33 Jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby w przyszłości korzystali Państwo z usług ROEFS? Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI klientów docelowych - Korzystanie z usług EFS N = 2301

34 Pytania dotyczyły czterech grup problemowych: znajomości sieci ROEFS przydatności i zasadności funkcjonowania ośrodków EFS postrzegania ROEFS przez IP współpracy między IP a ROEFS w tym barier w podejmowaniu wspólnych inicjatyw Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy) N=30

35 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy) N = 30 Czy Pana/i zdaniem ROEFS są potrzebne?

36 Dlaczego ROEFS nie są potrzebne?  Zbyt szeroki zakres działania („nie są potrzebne seminaria, konferencje, infolinia, należałoby ograniczyć ich aktywność do spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów”)  Brak umocowania w systemie wdrażania EFS („ROEFS są poza systemem, nie ma nad nimi kontroli”  Niedostatecznie wykwalifikowana kadra („pracownicy ROEFS nie maja wystarczajacej wiedzy” ) Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy)

37 Czy Pana/i zdaniem Państwa działania się powielają/dublują z działaniami ROEFS? Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy) N = 30

38 Wskazywane przez respondentów przykłady dublowania się działań IP oraz ROEFS Podobny zakres działalności informacyjno-promocyjnej („ogólne informacje dotyczące aplikowania są podobne”, „pokrywaja się działania promocyjne w zakresie EFS”) Podobny zakres działalności szkoleniowej („szkolenia z PO KL sa takie same, jak to co robia w UM”) Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy)

39 Jakie są Pana/i ogólne opinie o ROEFS? Proszę wymienić w punktach zalety i wady tych instytucji. Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy) Wspieranie innych instytucji („odciążają UM”, „świadczą usługi dla grup nie majacych bezpośredniego dojącia do informacji w WUP”, „uzupełniaja oferte IP”, „wspierają WUP”) Skócenie dystansu do beneficjenta („są blikso beneficneta”, „maja pierwszy kontakt z klientem”, „przygotowują grunt i docieraja do szerokiej grupy odbiorców”) Zakorzenienie w środowisku loklanym („upowszrzechniaja informację w terenie”, „ROEFS to znana marka zakorzeniona w terenie”, „znaja środowisko loklane”) Zaplecze kadrowe („maja dobrą, przygotowana kadrę”) Zalety ROEFS

40 Funkcjonowanie poza systemem („ brak im umocowania instytucjonalnego”, „ROEFS sa poza systemem, poza obiegiem”) Brak perspektyw („brak stabilności funkcjonowania, krótkoterminowe umowy z PARP”, „niepewnośc przyszłości ROEFS”, „formuła ROEFS się wyczerpała”) Brak rozpoznawalności („są mało widoczni na szersza skalę”, „maja zbyt słaba promocję”, „beneficjenci nie trafaiaja do ROEFS”) Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy) Wady ROEFS

41 Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy) Czy istnieją jakieś problemy lub bariery utrudniające Państwu współpracę z ROEFS? N = 30

42 Problemy i bariery utrudniające współpracę z ROEFS: Ewaluacja sieci ROEFS Badanie CATI Instytucji Pośredniczących (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy) Brak rzeczywistej wspólpracy („ROEFS są oficjalnym, ale wirtualnym partnerem”) Brak kontroli nad działaniami ROEFS („trzeba jasno sprecyzować zadania ROEFS, określić ich miejsce w strukturze wdrażania, konieczne jest określenie zakresu odpowiedzialności, WUP jest odpowiedzialny i rozliczany, a ROEFS nie, ROEFS powinien działać na tych samych warunkach co inne instytucje Brak umocowania instytucjonalnego („ROEFS pracują na rzecz systemu ale nie są jego częścią, trzeba to zmienić, albo całkowicie oddzielnie albo razem, stan zawieszenia utrudnia prace”) Słaba kadra („WUP ma 100% wiedzy, ROEFS będą zawsze w tyle, ich wiedza jest ograniczona, oni muszą zabiegać o WUP, ani na odwrót”)

43 Ewaluacja sieci ROEFS Wyniki badań – ocena potencjału instytucjonalnego Ocena na poziomie całej sieci ROEFS

44 Ewaluacja sieci ROEFS Wyniki badania – ankieta dla koordynatorów ROEFS a/ kwestie proceduralne: sformułowanie wytycznych do konkursu na działalność Ośrodka, które nie zawierały wielu istotnych informacji (doprecyzowanych) b/ kwestie dotyczące standaryzacji: wymagania lokalowe (np. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych); ograniczenia w liczbie doradców (co powoduje koncentrację na usługach stacjonarnych; nietrafny podział usługi na dyżur oraz doradztwo dodatkowe (ten sam czas pracy rozliczany podwójnie), limity dotyczące szkoleń (min. 35% szkoleń z zakresu EFS); limit ilości godzin sformułowany w konkursie na przedłużenie działalności ośrodka do czerwca 2008; nieproporcjonalny podział terytorialny działalności Ośrodków c/ wymagania odnośnie personelu: kryterium wyższego wykształcenia; preferowanie przez PARP form zatrudnienia na umowę o pracę, ograniczenia co do łączenia funkcji przez personel jednego ośrodka e/ określenie wielkości ustalanych wskaźników, brak uzależnienia kosztów działalności ośrodka od obszaru działalności i liczby mieszkańców. Utrudnienia po stronie wymagań formalnych:

45 Ewaluacja sieci ROEFS Zakładane rezultaty (5) Budżet i kosztorys przedsięwzięcia (4) Inne (4) : „ plan promocji niedostosowany do specyfiki regionu”, „wymagania co do kadry (koniecznośc ukończenia studiów wyższych przez doradców”, „ niejasny podział na tematy szkoleń”, „koniecznośc zatrudniania pracowników na umowy o pracę” Charakterystyka grup docelowych (3) Szczególowy opis działań (1) Wyniki badania – ankieta dla koordynatorów ROEFS N=25 Utrudnienia po stronie wymagań merytorycznych:

46 Ewaluacja sieci ROEFS Opinie dotyczące bieżącego funkcjonowania w sieci (zgłaszane zastrzeżenia): brak konkursów w ramach poszczególnych działań PO KL, duże opóźnienia we wdrażaniu programu, które powodują, że nie ma zapotrzebowania na usługi doradcze (lub jest ono na bardzo niskim poziomie) przeregulowanie działalności ośrodków - duża ilość standardów, duża liczba dokumentacji, częste zmiany wzorów dokumentów w trakcie trwania projektu (np. Księgi Tożsamości), księga tożsamości niezgodna ze standardami EFS, niejasne i zmieniające się zasady dotyczące wizualizacji, długa procedura zatwierdzania sprawozdań i realizacji wniosków o płatność (1-2 miesiące), powodująca zachwianie płynności finansowej organizacji Wyniki badania – ankieta dla koordynatorów ROEFS

47 rozliczenia finansowe- brak możliwości rozliczania doradztwa prowadzonego telefonicznie lub mailowo, stanowiącego jeden z elementów pracy doradcy; brak precyzyjnego określenia zasad i mechanizmów pracy animatora, rozliczania osiągniętych efektów, trudności w rozliczaniu usług w ramach B2 i B3 relacje z PARP - długi czas oczekiwania na odpowiedź z PARP; brak sprawnego mechanizmu pozwalającego Regionalnym Ośrodkom EFS na zgłaszanie uwag i problemów, pojawiających się podczas realizacji projektu, brak partnerskiego dialogu ograniczenia budżetowe na okres realizacji projektu (I-VI 2008), które, przy narzuconej przez standardy minimalnej ilości świadczonych usług doradczych, nie pozwolą na zaspokojenie potrzeb szkoleniowych beneficjentów, duże wymagania standaryzacyjne przy zbyt małych środkach na doposażenie jednostki uwarunkowania środowiskowe- brak współpracy z IP i IP2, niesprecyzowane potrzeby beneficjentów, bierność środowisk lokalnych, trudności w tworzeniu partnerstw. Ewaluacja sieci ROEFS Wyniki badania – ankieta dla koordynatorów ROEFS Opinie dotyczące bieżącego funkcjonowania w sieci (zgłaszane zastrzeżenia):

48 Analiza SWOT Ewaluacja sieci ROEFS

49 Analiza SWOT ośrodków Mocne strony ROEFS (wewnętrzne) Silna merytorycznie kadra – dobrze wykształcona, z dużym doświadczeniem w tematyce funduszy europejskich, szczególnie w ośrodkach uczestniczących w poprzednich edycjach Bliska, efektywna współpraca całego zespołu, przepływ informacji, wzajemne wsparcie (z wyłączeniem trenerów) Efekt kumulacji wiedzy i doświadczeń w przypadku doświadczonych ośrodków sieci Dobrze prowadzona dokumentacja projektu – porządek w dokumentach, łatwość odnalezienia potrzebnej W dużej większości ośrodków prowadzona jest aktywna i różnorodna działalność informacyjno- promocyjna; podejmowane są inicjatywy własne (tworzenie własnych ulotek, mimo braku funduszy, intensywne próby dotarcie nie tylko do potencjalnych beneficjentów, ale także do mediów, np.: kampania w lokalnych mediach)

50 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Mocne strony ROEFS (zewnętrzne) Bardzo dobra znajomość lokalnej społeczności – co daje możliwość dokonania ogólnej diagnozy potrzeb i problemów potencjalnych beneficjentów, łatwość w dotarciu do zainteresowanych grup Wysoka jakość dostarczanych usług: usługi doradcze i szkoleniowe zostały ocenione bardzo wysoko przez beneficjentów ośrodków W wielu przypadkach dobra współpraca z Urzędem Marszałkowskim Dobre kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe) Zwiększenie aktywności projektowej beneficjentów, w wyniku coraz większej liczby ogłaszanych konkursów do PO KL

51 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Słabe strony ROEFS (wewnętrzne) Niezadowalające warunki lokalowe ośrodków – za małe pomieszczenia, nie zawsze dostępne dla niepełnosprawnych, brak sal szkoleniowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych – szczególnie na obszarach wiejskich (utrudnienie w organizacji szkoleń). Lokalizacja ośrodka – nie zawsze w centrum miasta, czasem jest trudny dojazd Brak zasymilowania trenerów z resztą personelu w większości ośrodków

52 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Słabe strony ROEFS (zewnętrzne) Ograniczenia formalne – zbyt sztywne ramy, jakie narzuca się ośrodkom (biurokracja) – utrudnia to pracę ośrodkom, koncentracja na formalnościach zamiast na działaniach. Problemy z ograniczeniami w zakresie prowadzenia usług doradczych (standaryzacja, brak rozliczania czasu na dojazd, ograniczenia w zakresie świadczenia usług doradczych) Niski poziom płac – czynnik demotywujący pracowników Brak odpowiedniej wymiany doświadczeń i współpracy między ośrodkami w sieci, współpraca ogranicza się głównie do bieżących konsultacji, a nie podejmowania konkretnych działań Nierówny poziom ośrodków pod względem zdolności administracyjnych, doświadczenia, zakresu świadczonych usług brak profesjonalnych diagnoz rynku umożliwiających właściwe dostosowanie działań ośrodków do zaistniałych problemów Koncentracja ośrodków głównie na realizacji wskaźników docelowych, a nie na doborze trafnych działań, grup docelowych Większe zainteresowanie środkami na infrastrukturę lub inwestycje niż na projekty „miękkie” – zarówno w gminach, jak i u innych potencjalnych beneficjentów np. rolników

53 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Szanse Wzrost doświadczenia i wiedzy, wzmocnienie jakościowe i ilościowe beneficjentów EFS w regionie (szczególnie III sektora) – coraz więcej przykładów dobrych praktyk wykorzystania środków PO KL Zwiększenie i uelastycznienie budżetów ROEFS. Większa liczba, szerszy krąg podmiotów, które chcą korzystać z EFS Większa aktywność na polu doradztwa, doradztwa specjalistycznego i animacji wraz z uruchomieniem konkursów w ramach PO KL Rosnąca świadomość o usługach ROEFS

54 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Rotacja kadr w ośrodkach Problemy z płynnością finansową ośrodków - długa procedura płatności, rozliczenia kwartalne, częste opóźnienia w przepływach finansowych doradców) Trudności w przepływie informacji z wyższych szczebli, mało pewnych informacji dotyczących EFS, ciągłe zmiany wytycznych, dokumentów, zasad wdrażania - indywidualna interpretacja zapisów wytycznych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie, szum informacyjny Niezdefiniowany zakres wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi Ośrodkami ROEFS Wzmocnienie działań standaryzacyjnych prowadzących do utraty podmiotowości ośrodków Stereotypy społeczne - kojarzenie darmowych usług z niska jakością Brak długofalowej perspektywy działalności ośrodków w sieci (krótkoterminowe działania, krótkie kontrakty na działalność ośrodka), brak ciągłości działania Instytucjami Pośredniczącymi, czy Instytucjami Wdrażającymi w regionie Brak odpowiedniego wsparcia PARP/KOEFS wobec nowo powstałych Ośrodków – te same wymagania, co w odniesieniu do pozostałych instytucji, które realizują kolejną edycję Ośrodka System wskaźników uniemożliwia generowanie jednolitych i wiarygodnych danych na poziomie efektów działania sieci Zagrożenia

55 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Analiza zagrożeń

56 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Analiza zagrożeń

57 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Analiza zagrożeń

58 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Analiza zagrożeń

59 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Analiza zagrożeń

60 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Analiza zagrożeń

61 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Analiza zagrożeń

62 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Analiza zagrożeń

63 Ewaluacja sieci ROEFS Analiza SWOT ośrodków Analiza zagrożeń

64 Wnioski i rekomendacje Ewaluacja sieci ROEFS

65 Rekomendacje Wprowadzenie kompleksowego / wielowymiarowego podejścia do diagnozy obszaru działania ROEFS. Inicjacja nowego podejścia do definiowania celów ilościowych, przy jednoczesnym rozwoju potencjału ośrodka. Wprowadzenie indywidualnej ścieżki adaptacji nowych ośrodków sieci (indywidualny tok szkoleń, indywidualne doradztwo ze strony KOEFS, system wymiany doświadczeń z doświadczonymi ośrodkami, opiekunowie nowych ośrodków powinni obsługiwać mniej ośrodków, tak by móc im poświęcić więcej czasu). Przygotowanie sprawozdania określającego standard wyliczania i interpretacji wskaźników osiągnięć. Sprawozdanie powinno zostać przekazane do ośrodków celem uzupełnienia danych o zrealizowanych kluczowych wskaźnikach osiągnięć celów wg. stanu na dzień 31.12.2007. Dane po przekazaniu przez ośrodki powinny zostać wprowadzone do bazy danych. Na podstawie tych danych można dokonać analizy porównawczej między osiągnięciami ośrodków działających na podobnych obszarach.

66 Ewaluacja sieci ROEFS Rekomendacje Ograniczenie zakresu obowiązków administracyjnych KOEFS w sieci, koncentracja Krajowego Ośrodka na działaniach strategicznych i animacyjnych w sieci. Wydaje się, że z punktu widzenia funkcjonowania całej sieci konieczne byłyby zmiany w sposobie rekrutacji pracowników ośrodków tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację powierzonych zadań. Ważnym byłoby położenie większego nacisku na aspekty psychologiczne i predyspozycje osób do konkretnych rodzajów działalności, szczególnie przy wyborze kandydatów do pracy na stanowiska doradcze i animacyjne. Odejście od oceny wyłącznie na podstawie sztywnych kryteriów (wiedza, doświadczenie), na rzecz wzmocnienia elementów jakościowych (wyłonienie osób o odpowiednich predyspozycjach do prowadzenia konkretnej działalności). Obecny system naboru preferuje osoby z pewnym, pożądanym stanem wiedzy o PO KL, ale niekoniecznie wykazujące doświadczenie praktyczne w prowadzeniu projektów czy zdolne integrować środowisko lokalne.


Pobierz ppt "Ewaluacja sieci Regionalnych Ośrodków EFS – I Faza badania 20.03.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google