Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia z realizacji projektu PL0302

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia z realizacji projektu PL0302"— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia z realizacji projektu PL0302
Prezentuje: Kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnowie mgr Krystyna Gołębiowska Tarnów, 8-10 grudnia 2009

2 ”Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa
Projekt PL0302 ”Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim” Beneficjent: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Promotor projektu: Delegatura w Tarnowie: Darczyńcy : Norweski Mechanizm Finansowy Norwegia, Islandia, Lichtenstein

3 Data zakończenia realizacji projektu: grudzień 2009
Data pozytywnej decyzji Darczyńców o dofinansowaniu projektu maj Data rozpoczęcia działań w projekcie: wrzesień 2008 Data zakończenia realizacji projektu: grudzień 2009

4 Zarządzanie projektem

5 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Zarządzenie nr 1/2009 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 19 stycznia 2009 r. § 1. Kierownikiem Projektu odpowiedzialnym za jego realizację jest Krystyna Gołębiowska – Kierownik Delegatury w Tarnowie. Zastępcą Kierownika Projektu jest Zofia Hadyś. Do obowiązków Kierownika Projektu należą: koordynacja działań wszystkich komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, uczestniczących w realizacji Projektu. Zadania merytoryczne projektu realizują pracownicy Delegatury WIOŚ w Tarnowie. Zakres zadań zostanie określony w aneksach do zakresów obowiązków Pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie współpracują w realizacji zadań merytorycznych z Delegaturą w Tarnowie. Podział zadań i kompetencji określa załącznik nr 1 do zarządzenia

6 § 2. Zadania z zakresu zarządzania projektem oraz promocji i informacji o projekcie realizuje Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie, zwana dalej „ TARR” . wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres zadań i odpowiedzialności TARR S.A. określa umowa. Prawidłową realizację umowy nadzoruje Kierownik Projektu § 3. 1. Obsługę finansowo-księgową Projektu prowadzi Wydział Budżetu i Finansów. 2. Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy m.in.: sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym, dokonywanie płatności wszystkich zobowiązań, bieżąca analiza wydatkowania środków na realizację Projektu, sporządzanie harmonogramu wydatków i zamawianie środków, sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego środków z budżetu Wojewody na realizacj ę Projektu, sprawdzanie pod względem dokładności i rzetelności sprawozdań kwartalnych i wniosków o płatność sporządzanych przez TARR, prowadzenie rejestru umów finansowanych ze środków Projektu, archiwizacja dokumentacj i finansowej dotyczącej Projektu.

7 4. Dokumenty finansowo-księgowe opisywane są pod względem merytorycznym przez:
pracowników Delegatury w Tarnowie zgodnie z Instrukcją obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych, - pracowników TARR pod względem zgodności wydatku z Umową Finansową. § 4. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi wynikające z zadań projektu przygotowuje, przeprowadza i dokumentuje TARR S.A. Pracownicy Delegatury w Tarnowie opracowują Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia . Wartość kursu euro przyjętą dla określenia wartości przedmiotu zamówienia i rozstrzygnięcia przetargów określa Główna Księgowa. ……….. Komisja Przetargowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie dokonuje oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia , bada i ocenia złożone oferty. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Projektu w zakresie m.in. Dostaw odczynników, gazów, szkła laboratoryjnego, wzorców przeprowadzone zostana przez TARR.

8 § 5. W związku z realizacją projektu ustala się wzory dokumentów dla potrzeb korespondencji. Dla korespondencji zewnętrznej ustala się ujednolicony znak pisma. Do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu uprawnieni są: - Kierownik Delegatury w Tarnowie – w zakresie posiadanych pełnomocnictw i upoważnień, - kierownicy komórek organizacyjnych - w zakresie podpisywania dokumentów merytorycznych

9 Szczegółowy opis podziału zadań i odpowiedzialności
pomiędzy poszczególne komórki WIOŚ

10 I. Zakup i instalacja wyposażenia kontrolno-pomiarowego
WIOŚ w Krakowie DelegaturaTarnów Delegatura Nowy Sącz obsługa księgowa współpraca z firmą zarządzającą projektem w przygotowaniu opisów warunków technicznych przedmiotów zamówień - udział w komisjach przetargowych w zakresie oceny warunków technicznych

11 II.Implementacja i walidacja metod badań
WIOŚ Kraków Delegatura w Tarnowie Delegatura w Nowym Sączu obsługa księgowa weryfikacja i dostosowanie metod badawczych - charakterystyka metod badawczych do prowadzenia badań w warunkach laboratorium, wdrożenie wewnętrznej kontroli jakości badań porównania międzylaboratoryjne zakup materiałów odniesienia

12 III. Optymalizacja sieci monitoringu środowiska
Optymalizacja sieci monitoringu wód zgodnie z Dyrektywą 2000/60/WE WIOŚ Kraków Delegatura w Tarnowie Delegatura w Nowym Sączu obsługa księgowa badania wód powierzchniowych i podziemnych szczegółowa inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń w obszarze badań w obszarze badan

13 Opracowanie i wdrożenie analizatora GIS dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu.
WIOŚ Kraków Delegatura w Tarnowie Delegatura w Nowym Sączu przygotowanie i przekazanie wymagań dla programu, testowanie programu, opracowanie uwag zebranie i opracowanie uwag

14 Opracowanie i testowanie metod statystycznych analizy danych monitoringu wód
WIOŚ Kraków Delegatura w Tarnowie Delegatura w Nowym Sączu przygotowanie i przekazanie danych wejściowych do programu przygotowanie wymagań dla programu, przygotowanie i przekazanie danych wejściowych do programu, testowanie programu i opracowanie uwag

15 - opracowanie metodyki interpretacji danych z pomiarów automatycznych
Testowanie i ocena możliwości wzmocnienia systemu kontroli i monitoringu presji poprzez wdrożenie automatycznych pomiarów jakości wód - opracowanie metodyki interpretacji danych z pomiarów automatycznych WIOŚ Kraków Delegatura w Tarnowie Delegatura w Nowym Sączu prowadzenie odczytów i obserwacji wyników pomiarów automatycznych, prowadzenie badań porównawczych wód podziemnych i powierzchniowych

16 IV. Rozwój i implementacja systemu IT
Wyposażenie laboratoriów WIOŚ (3 jednostki) w komputerowy system obsługi laboratorium WIOŚ Kraków Delegatura w Tarnowie Delegatura w Nowym Sączu Obsługa księgowa przygotowanie wymagań dla programu współpraca opracowanie jednolitego systemu kodowania opracowanie rejestru parametrów opracowanie jednolitych procedur zarządzania jakością badań opracowanie formy końcowego sprawozdania z badań testowanie i wdrożenie systemu

17 przygotowanie wymagań dla programu
Budowa systemu informatycznego do gromadzenia, przetwarzania i wieloaspektowej analizy danych, udostępniania oraz prezentowania on-line informacji o środowisku WIOŚ Kraków Delegatura w Tarnowie Delegatura w Nowym Sączu przygotowanie wymagań dla programu przekazanie danych wejściowych do programu testowanie i wdrożenie systemu

18 Organizacja pracy

19

20

21

22

23

24 Inne czynności przy realizacji projektu nie dokumentowane jako wydatki niekwalifikowalne
przygotowanie opisu technicznego przedmiotu zamówienia dla 43 przetargów, - udział w komisjach przetargowych, ocena spełniania wymagań technicznych przez oferowane przedmioty zamówienia, przygotowanie dokumentów merytorycznych oraz udział w wyborze wykonawcy w 3 postępowaniach prowadzonych w formie dialogu konkurencyjnego, przygotowanie wykazu materiałów, odczynników, wzorców i innych surowców niezbędnych do realizacji badań, realizacja zakupów - dokonywanie odbiorów, przygotowanie programu badań wód powierzchniowych i podziemnych realizowanych w projekcie, weryfikacja dokumentów przygotowywanych przez TARR zarządzanie projektem

25 Udział w szkoleniach: 27 szkoleń w tym: 17 z zakresu obsługi aparatury 10 z zakresu obsługi programów Łączna ilość godzin szkoleń : 304 Uczestnicy: pracownicy WIOŚ w Krakowie, Delegatury w Nowym Sączu Delegatury w Tarnowie

26 Postępowania przetargowe
- doświadczenia

27 Przeprowadzono 67 postępowań przetargowych, w tym:
20 - przetargi nieograniczone (w tym 1 „europejski”), 15 - przetargi ofertowe (poniżej euro), dialog konkurencyjny , 20 - zamówienia z wolnej ręki, porównanie ofert, zakup u wybranego dostawcy Protesty 3 1 dotyczący specyfikacji technicznej , 2 dotyczące rozstrzygnięcia 1 uznano, 2 odrzucono skutecznie

28 W trakcie realizacji projektu znowelizowana została ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która według naszych doświadczeń wydłuża procedury skutecznego wyboru oferenta

29 Pogłębiona analiza ryzyka
Działanie I

30 Działanie II

31 Działanie III

32 Działanie IV

33 Działanie V

34 Co ciekawego zdarzyło się w Projekcie

35 Mierniki wieloparametrowe
1. Rozpoczęcie pomiarów 10 mierników z czujnikami m.in. : temperatury, pH, przewodności, tlenu , związków azotu, wszystkie mierniki posiadały świadectwa GUM, badania porównawcze w laboratorium wykazywały znaczne rozbieżności z pomiarami terenowymi, !Wszystkie mierniki były wadliwe Jako jedyni nabywcy zgłosiliśmy reklamację Reakcja producenta: przeprowadzenie kontroli innych mierników, wstrzymanie sprzedaży całej partii, usunięcie wady

36 Testowanie przydatności mierników do kontroli źródeł zanieczyszczeń
Przesłanki podjęcia zadania: - cały obszar kraju jest zaliczony do obszarów podlegających eutrofizacji ze źródeł komunalnych, stężenia biogenów w ściekach odprowadzanych z małych oczyszczalni komunalnych nie są normowane, bardzo często źródła te są powodem degradacji wód powierzchniowych Uzyskane wyniki : przy stabilnej pracy oczyszczalni w normalnych warunkach pogodowych osiągnięto wysoką zbieżność wyników między pomiarami automatycznymi w terenie i wynikami uzyskanymi w laboratorium,

37 Badanie zawartości biogenów w ściekach komunalnych

38 Testowanie przydatności mierników do szybkiego diagnozowania jakości JCW w zakresie stężeń biogenów
uzyskane dotychczas wyniki pomiarów nie są jednoznaczne i wymagają dalszego prowadzenia badań

39 Badanie stężeń biogenów w rzekach

40 Szkolenie z zakresu obsługi programu ArcGIS
uczestnicy szkolenia: pracownicy Inspekcji, Monitoringu i Laboratorium z Krakowa , Nowego Sącza i Tarnowa, ilość szkolonych osób: 18 zakres szkolenia: szkolenie podstawowe, ilość godzin: 15 Szkolenie przeprowadził dr Bartosz Czyżkowski - pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej Szkolenie wykraczało poza zakres projektu i poza zakres umowy z PW

41 Jakie trudności pokonaliśmy

42 Planowanie i wydatkowanie środków budżetowych
Szczegółowy budżet projektu opracowany w czerwcu 2008 roku musiał pogodzić wydatkowanie środków finansowych zapisanych w ustawie budżetowej z kurczącym się czasem (4 m-ce na skuteczne przeprowadzenie przetargów, zakup aparatury, przeprowadzenie szkoleń wstępnych, dokonanie płatności) Opracowanie opisów przedmiotu zamówienia - wymagań merytorycznych i technicznych – dla narzędzi informatycznych Wdrożenie w okresie od stycznia do października roku 18 metod badawczych , które umożliwiają oznaczanie 85 wskaźników zgodnie z procedurami obowiązującymi w laboratorium z wdrożonym systemem jakości Pogodzenie realizacji zadań projektu z normalnym wykonywaniem zadań planowych i obowiązków służbowych

43 Jakich umiejętności wymagała realizacja projektu
Wiedzy interdyscyplinarnej (chemia, biologia, informatyka, prawo w zakresie m.in. zamówień publicznych , finansów publicznych, badań i kontroli stanu środowiska) Znajomości prawa unijnego w podobnym zakresie, a szczególnie wiedzy w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej i przepisów z nią powiązanych Umiejętności wyszukiwania informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu Szczegółowej znajomości dokumentów, zasad i niuansów Norweskiego Mechanizmu Finansowego

44 Jakie cechy powinny posiadać osoby realizujące projekt
umiejętność samodyscyplinowania się, asertywność, odporność na stres, umiejętność współpracy, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność, kreatywność i inicjatywa

45 Kto z nami współpracował
Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Eksperci: prof. Andrzej Sadurski, prof. Marek Gromiec, dr Przemysław Kułakowski, mgr Lidia Gutowska-Siwiec

46 Kto nam pomagał Wojewoda Małopolski,
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewoda Małopolski, Koleżanki i koledzy z wojewódzkich inspektoratów , Koleżanki i koledzy z Delegatury w Nowym Sączu i WIOŚ w Krakowie

47 Dziękuję


Pobierz ppt "Doświadczenia z realizacji projektu PL0302"

Podobne prezentacje


Reklamy Google