Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji prośrodowiskowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji prośrodowiskowych"— Zapis prezentacji:

1 LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji prośrodowiskowych
Michał Piskorz Kierownik Zespołu Strategii i Współpracy NFOŚiGW

2 LIFE+ Informacje ogólne Komponenty tematyczne LIFE+
Schemat prezentacji LIFE+ Informacje ogólne Komponenty tematyczne LIFE+ Współfinansowanie NFOŚiGW LIFE+ Skąd czerpać informacje?

3 Jednolity Akt Europejski
Początki programu LIFE Jednolity Akt Europejski (1986) + V Program Działań na Rzecz Środowiska (1993) LIFE I ( ) 5 komponentów, dofinansowanie 30 – 100% LIFE II ( ) Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu, 3 komponenty LIFE III ( ) + 2 Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu LIFE + ( ) Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów Łącznie ponad 3017 projektów / 1718 innowacyjnych lub demonstracyjnych

4 Okres wdrażania i budżet programu
Program wdrażany w lalach (ostatni nabór) Projekty mogą być realizowane po 2013 r. Coroczne nabory wniosków Budżet całkowity programu euro działalność DG ENVI euro wsparcie projektów indywidualnych euro Alokacja dla Polski rocznie ok euro Alokacja nie wykorzystana w danym roku „przepada”.

5 Beneficjenci podmioty publiczne
„Finansowanie poprzez LIFE+ mogą otrzymywać jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne.” Art. 7 Rozporządzenia ws. LIFE+ Każdy podmiot zarejestrowany na terytorium Wspólnoty Europejskiej podmioty publiczne podmioty prywatne o charakterze komercyjnym podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym (w tym organizacje pozarządowe)

6 Zasady współfinansowania
Maksymalna stawka współfinansowania 50% kosztów kwalifikowalnych (dla projektów mających na celu ochronę gatunków i siedlisk priorytetowych – do 75% k.k.) Lista gatunków ptaków priorytetowych dla LIFE+: Wypłata dotacji 40% (zaliczka) / 40% (płatność pośrednia) / 20% (płatność końcowa) Nie określono minimalnej wartości projektu

7 Miejsce LIFE+ w systemie instrumentów finansowych wspierających ochronę środowiska
BADANIA NAUKOWE ZASTOSOWANIE WYNIKÓW BADAŃ W SZEROKIEJ SKALI 7 PR LIFE+ FS, EFRR EFR, EFRROW PROTOTYPOWE TECHNOLOGIE NARZĘDZIA METODY INNOWACJE DEMONSTRACJA PROMOCJA SPRAWDZONE TECHNOLOGIE NARZĘDZIA METODY

8 Krajowy Punkt Kontaktowy
Ocena wniosków i wybór projektów Krajowy Punkt Kontaktowy (od IX 2008 NFOŚiGW) Wnioskodawca Komisja Europejska Ocena formalna Ocena merytoryczna decyzja o współfinansowaniu płatności, sprawozdawczość

9 Komponenty tematyczne LIFE+

10 Komponenty tematyczne
Komponent I - Przyroda i różnorodność biologiczna ochrona gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000 projekty przyczyniające się do powstrzymania procesu spadku różnorodności biologicznej Komponent II - Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska rozwój i wdrażanie nowych podejść, technologii, praktyk w zarządzaniu środowiskiem wdrażanie polityki ochrony środowiska UE wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska Komponent III - Informacja i komunikacja kampanie mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w kwestiach związanych z ochroną środowiska kampanie informacyjne, szkolenia ws. zapobiegania pożarom lasów

11 Rodzaje projektów LIFE+ Przyroda: najlepsze praktyki lub demonstracyjne; LIFE+ Różnorodność biologiczna: innowacyjne i/lub demonstracyjne; LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska: innowacyjne i/lub demonstracyjne; LIFE+ Informacja i komunikacja: ogólnokrajowe kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczną oraz inne działania komunikacji społecznej dotyczące ochrony przyrody i/lub środowiska.

12 Projekty demonstracyjne
„Projekty demonstracyjne obejmują przeniesienie na grunt praktyczny, ocenę i rozpowszechnienie informacji o efektach działań nowych lub nie stosowanych dotychczas w proponowanym kontekście geograficznym, ekologicznym, społeczno-ekonomicznym itp. Założeniem podstawowym jest praktyczne sprawdzenie skuteczności działań tak, aby w przypadku osiągnięcia dobrych efektów, umożliwić ich zastosowanie również w innych miejscach o zbliżonych uwarunkowaniach. W związku z tym, od samego początku istotny jest element badawczo - wdrożeniowy. Monitoring, ocena skutków oraz aktywne rozpowszechnianie informacji o rezultatach podjętych działań to niezbędne składniki każdego projektu.” (Przewodnik dla wnioskodawców 2009)

13 Projekty innowacyjne „Projekty “innowacyjne” wykorzystują technologie lub metody, które nie zostały wcześniej zastosowane/przetestowane i które oferują potencjalnie więcej korzyści dla środowiska niż obecnie przyjęta tzw. „najlepsza praktyka”. W przypadku działań określanych jako innowacyjne, poziom innowacyjności może być oceniany: w odniesieniu do technologii wdrażanych w ramach projektu (innowacja technologiczna); w odniesieniu od sposobu wdrażania technologii (innowacja w zakresie procesów i metod); w odniesieniu do modeli biznesowych lub ekonomicznych, wypracowanych w ramach projektu (innowacja ekonomiczna).” (Przewodnik dla wnioskodawców 2009)

14 Projekty innowacyjne cd.
Odniesienie do obecnego stanu wiedzy na poziomie światowym. Geograficzny transfer praktyk lub technologii ≠ innowacja. Teoretyczne badania naukowe lub czynności przygotowawcze do planowanych zmian w procesach produkcyjnych ≠ innowacja.

15 Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
wkład w rozwój i prezentację innowacyjnej polityki, technologii, metod i instrumentów; wkład w konsolidację wiedzy na rzecz rozwoju, monitoringu i oceny polityki ustawodawstwa na rzecz środowiska; wspieranie tworzenia i wdrażania technik monitorowania i oceny stanu środowiska oraz czynników presji i reakcji z nimi związanych; wspieranie wdrażania wspólnotowej polityki na rzecz środowiska, szczególnie na szczeblu lokalnym i regionalnym; Zgłaszane projekty mogą dotyczyć jednego z kilkunastu obszarów tematycznych

16 Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
„ Zmiany klimatu” „ Woda” „ Powietrze” „ Gleby” „ Środowisko miejskie” „ Hałas” „ Chemikalia” „ Środowisko i zdrowie” „ Odpady i zasoby naturalne” „ Lasy” „ Innowacje” „ Kierunki strategiczne”

17 Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
Przemysł mleczarski samowystarczalny w wodę [LIFE03 ENV/NL/000488] Beneficjent: DOC Kaas ba Hoogeveen Cel zmniejszenie o 50 % ilości ścieków mleczarskich powstających w mleczarni w Hoogeveen; Działania zamknięcie wewnętrznego cyklu obiegu wody z wykorzystaniem wody zawartej w mleku (filtry membranowe) wykorzystanie schłodzonego mleka do obniżenia temperatury wody procesowej (wymienniki ciepła) rozpropagowanie wyników projektu Rezultaty zmniejszenie zużycia wody 550 tys. m3/rok; ograniczenie ilości ścieków z 800 tys. m3 do 545 tys. m3/rok; wyeliminowanie poboru wody podziemnej; ograniczenie zużycia energii do schładzania o ok. 6,2 gWh/rok; ograniczenie ilości energii do ogrzewania o ok. 2,4 mln m3 gazu/rok.

18 Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
Recykling odpadów mleczarskich i odzysk energii [LIFE00 ENV/S/000854] Beneficjent: Norrmejerier ekonomiska foerening Cel zmniejszenie ilości odpadów mleczarskich poprzez recykling serwatki i substancji zawartych w ściekach; Działania zaprojektowanie i wybudowanie systemu odzysku białek i tłuszczów, wydajność 450 tys. m3 rocznie; zaprojektowanie i wybudowanie biogazowni zasilanej odpadami mleczarskimi; rozpropagowanie wyników projektu Rezultaty zmniejszenie ilości odpadów o ok. 450 tys. m3 na rok; odzysk energii z odpadów: biogaz: mWh/rocznie; odzysk energii z odpadów: ciepła woda: mWh/rocznie; nawóz organiczny przydatny w rolnictwie.

19 Możliwości współfinansowania projektów przez NFOŚiGW.

20 Program priorytetowy LIFE+
Program współfinansowania przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ Program obejmujący wszystkie komponenty LIFE+; Wzory wniosków zbliżone do wzorów obowiązujących w LIFE+; Koszty kwalifikowane identyczne jak dla programu LIFE+ (Infrastruktura i wyposażenie finansowane po kosztach amortyzacji); Dofinansowanie NFOŚiGW: do 45% kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 50%), do 35% kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 65%), do 20% kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 75%);

21 Poziom dofinansowania
45% kosztów kwalifikowanych (przedsięwzięcia dofinansowane przez KE w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu)

22 Funkcje informacyjne Informowanie o terminach naboru, zasadach i miejscu składania wniosków o dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+; Prowadzenie strony internetowej Aktualności Formularz

23 Funkcje informacyjne Organizowanie corocznych szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów LIFE+; Przygotowanie artykułów do czasopism branżowych; Publikowanie informacji prasowych; Prezentacja Instrumentu Finansowego LIFE+ na konferencjach i szkoleniach tematycznych; Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, podręczników; Organizacja warsztatów.

24 Funkcje koordynacyjne
Bieżąca współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami LIFE+, w tym konsultacje przy przygotowywaniu wniosków do LIFE+; Przyjmowanie i ocena kompletności wniosków do LIFE+ (ocena formalna); Przekazywanie wszystkich otrzymanych wniosków LIFE do Komisji Europejskiej w terminie określonym w ogłoszeniu KE o corocznym naborze wniosków.

25 LIFE + Skąd czerpać informacje?

26 Skąd czerpać informacje?
(pytania) tel. 0 (22) (Barbara Maksimowska) 0 (22) (Andrzej Muter) adres: ul Konstruktorska 3A 02 – 673 Warszawa

27 STRONA INTERNETOWA LIFE
Skąd czerpać informacje? STRONA INTERNETOWA LIFE The LIFE website is an invaluable resource. On it you will find: Funding: all the relevant documents for putting together your proposal. LIFE Project Database: a database containing information on every LIFE project ever implemented. Communication Toolkit: a useful collection of Good Examples, Fact Sheets, downloadable logos, etc. LIFE publication. Registration for LIFEnews, the LIFE electronic newsletter. Contact details for the national authorities. And much more.

28 Skąd czerpać informacje ?
Life FOCUS zeszyty tematyczne Life BEST PROJECTS najlepsze projekty Life COMPILATIONS coroczne zestawienia projektów Przewodniki dla wnioskodawców dostępne w języku polskim !!! (także: Zasady oceny wniosków LIFE+) 28

29 Krajowy Punkt Kontaktowy
Departament Edukacji i Ochrony Przyrody Wydział ds. V osi POIiŚ i LIFE+ NFOŚiGW fax. (22) Jesienna aleja kolo Swignajna 29


Pobierz ppt "LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji prośrodowiskowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google