Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji prośrodowiskowych Michał Piskorz Kierownik Zespołu Strategii i Współpracy NFOŚiGW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji prośrodowiskowych Michał Piskorz Kierownik Zespołu Strategii i Współpracy NFOŚiGW."— Zapis prezentacji:

1 LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji prośrodowiskowych Michał Piskorz Kierownik Zespołu Strategii i Współpracy NFOŚiGW

2 Schemat prezentacji LIFE+ Informacje ogólne Komponenty tematyczne LIFE+ Współfinansowanie NFOŚiGW LIFE+ Skąd czerpać informacje?

3 LIFE I ( ) 5 komponentów, dofinansowanie 30 – 100% LIFE II ( ) Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu, 3 komponenty LIFE III ( ) + 2 Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu Jednolity Akt Europejski (1986) V Program Działań na Rzecz Środowiska (1993) + Łącznie ponad 3017 projektów / 1718 innowacyjnych lub demonstracyjnych Początki programu LIFE LIFE + ( ) Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów

4 Okres wdrażania i budżet programu Program wdrażany w lalach (ostatni nabór) Projekty mogą być realizowane po 2013 r. Coroczne nabory wniosków Budżet całkowity programu euro działalność DG ENVI euro wsparcie projektów indywidualnych euro Alokacja dla Polski rocznie ok euro Alokacja nie wykorzystana w danym roku przepada.

5 Beneficjenci Finansowanie poprzez LIFE+ mogą otrzymywać jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne. Art. 7 Rozporządzenia ws. LIFE+ Każdy podmiot zarejestrowany na terytorium Wspólnoty Europejskiej 1. podmioty publiczne 2. podmioty prywatne o charakterze komercyjnym 3. podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym (w tym organizacje pozarządowe)

6 Zasady współfinansowania Maksymalna stawka współfinansowania 50% kosztów kwalifikowalnych (dla projektów mających na celu ochronę gatunków i siedlisk priorytetowych – do 75% k.k.) Lista gatunków ptaków priorytetowych dla LIFE+: Wypłata dotacji 40% (zaliczka) / 40% (płatność pośrednia) / 20% (płatność końcowa) Nie określono minimalnej wartości projektu

7 Miejsce LIFE+ w systemie instrumentów finansowych wspierających ochronę środowiska BADANIA NAUKOWE ZASTOSOWANIE WYNIKÓW BADAŃ W SZEROKIEJ SKALI LIFE+ SPRAWDZONE TECHNOLOGIE NARZĘDZIA METODY INNOWACJE DEMONSTRACJA PROMOCJA PROTOTYPOWE TECHNOLOGIE NARZĘDZIA METODY 7 PR FS, EFRR EFR, EFRROW

8 Ocena wniosków i wybór projektów Krajowy Punkt Kontaktowy (od IX 2008 NFOŚiGW) Komisja Europejska Wnioskodawca Ocena formalna Ocena merytoryczna decyzja o współfinansowaniu płatności, sprawozdawczość

9 Komponenty tematyczne LIFE+

10 Komponent I - Przyroda i różnorodność biologiczna ochrona gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000 projekty przyczyniające się do powstrzymania procesu spadku różnorodności biologicznej Komponent II - Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska rozwój i wdrażanie nowych podejść, technologii, praktyk w zarządzaniu środowiskiem wdrażanie polityki ochrony środowiska UE wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska Komponent III - Informacja i komunikacja kampanie mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w kwestiach związanych z ochroną środowiska kampanie informacyjne, szkolenia ws. zapobiegania pożarom lasów Komponenty tematyczne

11 Rodzaje projektów LIFE+ Przyroda: najlepsze praktyki lub demonstracyjne; LIFE+ Różnorodność biologiczna: innowacyjne i/lub demonstracyjne; LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska: innowacyjne i/lub demonstracyjne; LIFE+ Informacja i komunikacja: ogólnokrajowe kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczną oraz inne działania komunikacji społecznej dotyczące ochrony przyrody i/lub środowiska.

12 Projekty demonstracyjne Projekty demonstracyjne obejmują przeniesienie na grunt praktyczny, ocenę i rozpowszechnienie informacji o efektach działań nowych lub nie stosowanych dotychczas w proponowanym kontekście geograficznym, ekologicznym, społeczno-ekonomicznym itp. Założeniem podstawowym jest praktyczne sprawdzenie skuteczności działań tak, aby w przypadku osiągnięcia dobrych efektów, umożliwić ich zastosowanie również w innych miejscach o zbliżonych uwarunkowaniach. W związku z tym, od samego początku istotny jest element badawczo - wdrożeniowy. Monitoring, ocena skutków oraz aktywne rozpowszechnianie informacji o rezultatach podjętych działań to niezbędne składniki każdego projektu. (Przewodnik dla wnioskodawców 2009)

13 Projekty innowacyjne Projekty innowacyjne wykorzystują technologie lub metody, które nie zostały wcześniej zastosowane/przetestowane i które oferują potencjalnie więcej korzyści dla środowiska niż obecnie przyjęta tzw. najlepsza praktyka. W przypadku działań określanych jako innowacyjne, poziom innowacyjności może być oceniany: w odniesieniu do technologii wdrażanych w ramach projektu (innowacja technologiczna); w odniesieniu od sposobu wdrażania technologii (innowacja w zakresie procesów i metod); w odniesieniu do modeli biznesowych lub ekonomicznych, wypracowanych w ramach projektu (innowacja ekonomiczna). (Przewodnik dla wnioskodawców 2009)

14 Odniesienie do obecnego stanu wiedzy na poziomie światowym. Geograficzny transfer praktyk lub technologii innowacja. Teoretyczne badania naukowe lub czynności przygotowawcze do planowanych zmian w procesach produkcyjnych innowacja. Projekty innowacyjne cd.

15 Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska wkład w rozwój i prezentację innowacyjnej polityki, technologii, metod i instrumentów; wkład w konsolidację wiedzy na rzecz rozwoju, monitoringu i oceny polityki ustawodawstwa na rzecz środowiska; wspieranie tworzenia i wdrażania technik monitorowania i oceny stanu środowiska oraz czynników presji i reakcji z nimi związanych; wspieranie wdrażania wspólnotowej polityki na rzecz środowiska, szczególnie na szczeblu lokalnym i regionalnym; Zgłaszane projekty mogą dotyczyć jednego z kilkunastu obszarów tematycznych

16 Zmiany klimatu Woda Powietrze Gleby Środowisko miejskie Hałas Chemikalia Środowisko i zdrowie Odpady i zasoby naturalne Lasy Innowacje Kierunki strategiczne Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

17 Przemysł mleczarski samowystarczalny w wodę [ LIFE03 ENV/NL/000488] Beneficjent: DOC Kaas ba Hoogeveen Działania zamknięcie wewnętrznego cyklu obiegu wody z wykorzystaniem wody zawartej w mleku (filtry membranowe) wykorzystanie schłodzonego mleka do obniżenia temperatury wody procesowej (wymienniki ciepła) rozpropagowanie wyników projektu Cel zmniejszenie o 50 % ilości ścieków mleczarskich powstających w mleczarni w Hoogeveen; Rezultaty zmniejszenie zużycia wody 550 tys. m3/rok; ograniczenie ilości ścieków z 800 tys. m3 do 545 tys. m3/rok; wyeliminowanie poboru wody podziemnej; ograniczenie zużycia energii do schładzania o ok. 6,2 gWh/rok; ograniczenie ilości energii do ogrzewania o ok. 2,4 mln m3 gazu/rok.

18 Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska Recykling odpadów mleczarskich i odzysk energii [ LIFE00 ENV/S/000854] Beneficjent: Norrmejerier ekonomiska foerening Działania zaprojektowanie i wybudowanie systemu odzysku białek i tłuszczów, wydajność 450 tys. m3 rocznie; zaprojektowanie i wybudowanie biogazowni zasilanej odpadami mleczarskimi; rozpropagowanie wyników projektu Cel zmniejszenie ilości odpadów mleczarskich poprzez recykling serwatki i substancji zawartych w ściekach; Rezultaty zmniejszenie ilości odpadów o ok. 450 tys. m3 na rok; odzysk energii z odpadów: biogaz: mWh/rocznie; odzysk energii z odpadów: ciepła woda: mWh/rocznie; nawóz organiczny przydatny w rolnictwie.

19 Możliwości współfinansowania projektów przez NFOŚiGW.

20 Program obejmujący wszystkie komponenty LIFE+; Wzory wniosków zbliżone do wzorów obowiązujących w LIFE+; Koszty kwalifikowane identyczne jak dla programu LIFE+ (Infrastruktura i wyposażenie finansowane po kosztach amortyzacji); Dofinansowanie NFOŚiGW: do 45% kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 50%), do 35% kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 65%), do 20% kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 75%); Program priorytetowy LIFE+ Program współfinansowania przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

21 Poziom dofinansowania 45% kosztów kwalifikowanych (przedsięwzięcia dofinansowane przez KE w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu)

22 Informowanie o terminach naboru, zasadach i miejscu składania wniosków o dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+; Prowadzenie strony internetowej Aktualności Formularz Funkcje informacyjne

23 Organizowanie corocznych szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów LIFE+; Przygotowanie artykułów do czasopism branżowych; Publikowanie informacji prasowych; Prezentacja Instrumentu Finansowego LIFE+ na konferencjach i szkoleniach tematycznych; Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, podręczników; Organizacja warsztatów. Funkcje informacyjne

24 Bieżąca współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami LIFE+, w tym konsultacje przy przygotowywaniu wniosków do LIFE+; Przyjmowanie i ocena kompletności wniosków do LIFE+ (ocena formalna); Przekazywanie wszystkich otrzymanych wniosków LIFE+ do Komisji Europejskiej w terminie określonym w ogłoszeniu KE o corocznym naborze wniosków. Funkcje koordynacyjne

25 LIFE + Skąd czerpać informacje?

26 (pytania) tel. 0 (22) (Barbara Maksimowska) 0 (22) (Andrzej Muter) adres: ul Konstruktorska 3A 02 – 673 Warszawa Skąd czerpać informacje?

27 STRONA INTERNETOWA LIFE Skąd czerpać informacje?

28 28 Skąd czerpać informacje ? Life FOCUS zeszyty tematyczne Life BEST PROJECTS najlepsze projekty Life COMPILATIONS coroczne zestawienia projektów Przewodniki dla wnioskodawców dostępne w języku polskim !!! (także: Zasady oceny wniosków LIFE+)

29 29 Departament Edukacji i Ochrony Przyrody Wydział ds. V osi POIiŚ i LIFE+ NFOŚiGW fax. (22) Jesienna aleja kolo Swignajna Krajowy Punkt Kontaktowy


Pobierz ppt "LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji prośrodowiskowych Michał Piskorz Kierownik Zespołu Strategii i Współpracy NFOŚiGW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google