Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów II Kongres Nauk Rolniczych Warszawa - 5 października 2011 r. dr hab. inż. Eugeniusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów II Kongres Nauk Rolniczych Warszawa - 5 października 2011 r. dr hab. inż. Eugeniusz."— Zapis prezentacji:

1 Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów II Kongres Nauk Rolniczych Warszawa - 5 października 2011 r. dr hab. inż. Eugeniusz K.Chyłek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi mgr inż. Monika Rzepecka Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

2 Biogospodarka ( ang. Bio-economy) Biogospodarka to rozwój gospodarczy bazujący na zasobach odnawialnych i wiedzy. Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne występujące w każdej z możliwych form. Biogospodarka - podstawą rozwoju współczesnej i przyszłej gospodarki światowej. 2

3 Przemysły chemiczny i farmaceutyczny Usługi Światowi dostawcy żywności Handel Budowa maszyn i konstrukcji Rolnictwo i leśnictwo Biotechnologia Ochrona klimatu i środowiska Sektor energetyczny Przemysł drzewny i celulozowy Przemysł spożywczy Akwakultura Hodowla zwierząt i roślin Obszary wchodzące w skład biogospodarki

4 Biogospodarka - kluczowe powiązania NAUKABIZNESADMINISTRACJA 4

5 Budowa nowoczesnej biogospodarki Polityka innowacyjna Sfera nauki, edukacji i badań Sfera gospodarki uwarunkowania prawne, ekonomiczne, fiskalne, organizacyjne współpracy pracowników jednostek naukowych i przedsiębiorstw działających na rzecz transferu wiedzy i innowacji

6 Europa 2020 - to strategia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju Cele Strategii Europa 2020 /zatrudnienie, badania, innowacje, zmiany klimatu, energia, edukacja, walka z ubóstwem/ Unia innowacji na 1-szym miejscu wśród 7 projektów. - poprawa warunków dostępu do finansowania badań i innowacji - zwiększenie znaczenia wiedzy i innowacji /przedsiębiorczość, uwzględnienie potrzeb użytkowników, określenie możliwości rynku/ Jose Manuel Barroso - marzec 2010

7 WPR w kierunku 2020 roku sprostać wyzwaniom: żywieniowym, środowiskowym i terytorialnym Sprawiedliwe ukształtowanie I i II filaru -koncentracja na poprawie konkurencyjności, Wsparcie wzrostu gospodarczego przyjaznego środowisku poprzez innowacje - nowe technologie, - nowe produkty, - zmiany procesów produkcyjnych, - nowe wzorce popytowe Zazielenienie gospodarki Komunikat Komisji Europejskiej z 29 września 2010 r

8 Kapitał ludzki Informacja i nowoczesne komunikowania się Infrastruktura Zrównoważone zasoby biologiczne Zrównoważone zasoby biologiczne Czynniki kształtujące biogospodarkę Biogospodarka Doradztwo Finanse i system fiskalny Finanse i system fiskalny Dostępność rozwiązań innowacyjnych Dostępność rozwiązań innowacyjnych Spójność polityki naukowej z politykami gospodarczymi Spójność polityki naukowej z politykami gospodarczymi Stan prawny

9 Polityka proinnowacyjna na rzecz biogospodarki stymulowanie wzrostu innowacyjności, poprzez powiązanie sfery : - nauki, - edukacji z biogospodarką - badań wszystkimi sektorami, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne i związanymi z nimi usługami …stanowi strategiczną i ponadsektorową część polityki strukturalnej, powiązanej m.in. z PROW

10 Nauki techniczne Nauki chemiczne Nauki rolnicze i o żywności Nauki biologiczne InformatykaMatematykaFizyka Nauki wspierające biogospoedarkę Integracja wiedzy ! Nauki społeczne i ekonomia Nauki o środowisku Nauki medyczne

11 Określenie strategicznych obszarów w ramach biogospodarki 1. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i promowanie zdrowia; - zdolność do zaspokojenia potrzeb żywnościowych, - produkty i jakość przetwarzania koreluje bezpośrednio z ludzkim zdrowiem i jakością życia, - wzrost rentowności produkcji żywności, 11

12 Określenie strategicznych obszarów w ramach biogospodarki 2. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych; - geo-zasoby gleby, wody i bioróżnorodności (roślin, zwierząt i mikroorganizmów), - nowe rozwiązania dostosowujące technologie do zmieniających sie warunków ( w tym wykorzystanie produktów ubocznych i odpadowych) - zasoby biologiczne jako źródło surowców, energii oraz produktów (wspomagających zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny). 12

13 Określenie strategicznych obszarów w ramach biogospodarki 3. Innowacyjny rozwój procesów i produktów; - uzasadnienie zarówno ekonomiczne jak i surowcowe, - powiązanie w systemie decyzyjnym i gospodarczym, - optymalizacja.

14 Określenie strategicznych uwarunkowań w ramach biogospodarki Skuteczna integracja w systemowym podejściu do: - synchronizacji polityki gospodarczej z polityką naukową, naukowo-techniczną i polityką innowacyjną, - wsparcia finansowego, - korzystnych rozwiązań legislacyjnych, - zagwarantowanie trwałej produkcji rolniczej przy zachowaniu korzystnego stanu środowiska 14

15 Biogospodarka - uwarunkowania realizacji badań konsolidacja systemów edukacji konsolidacja struktur doradztwa konsolidacja infrastruktury badawczej konsolidacja obszarów badawczych konsolidacja najlepszych zespołów badawczych 15

16 Kreowanie łańcucha procesów i produktów innowacyjnych globalne bezpieczeństwo żywności zrównoważona produkcja rolnicza Z A S O B Y B I O L O G I C Z N E rośliny mikroorganizmyzwierzęta Biogospodarka wykorzystanie zasobów odnawialnych w różnych sektorach przemysłu nośniki energii bazujące na biomasie zdrowa i bezpieczna żywność

17 Zastosowanie Ekosystemy biologiczne: rośliny/algi, enzymy, mikroorganizmy, mikroorganizmy, produkty pochodzenia zwierzęcego Zdrowie Przemysł Gospodarkarolna Środowisko biolekarstwa, substancje aktywne ze źródeł biologicznych biokomponenty, enzymy, kosmetyka, nawozy, pestycydy, dodatki żywieniowe, pasze bakterie rozkładające produkty naftowe, czyste powietrze, oczyszczalnie ścieków Biogospodarka

18 Biogospodarka w dokumentach Unii Europejskiej Wspólne Ramy Strategiczne HORISON 2020 Komunikat Komisji Europejskiej Europejska Strategia i Plan Działania w kierunku zrównoważonej biogospodarki do 2020 r. Europejskie Partnerstwo Innowacyjne - European Innovation Partnerships (EIP) Wydajność i zrównoważenie w rolnictwie Inicjatywa Wspólnego Planowania - Joint Programming Initiatives (JPIs) Rolnictwo, bezpieczna żywność i zmiany klimatu Zdrowa dieta dla zdrowego życia Zdrowie i produktywność mórz i oceanów Wspólna Polityka Rolna w kierunku 2020 roku 18

19 Krajowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju (KSZR) Krajowy Program Badań (KPB) Klimat High-Tech Energia Zdrowie Żywienie Program energetyki Program produkcji żywności Program zagospodarowania zasobów odnawialnych Narodowy program Biogospodarka 2020 Program ochrony bioróżnorodności Program ochrony zdrowia publicznego Program integracji dla nauki i badań Biogospodarka - uwarunkowania planu realizacji

20 Mocne strony Korzyści celowe i różnorodne badania wysoko wykwalifikowany personel innowacyjne podmioty wzrost popytu na zrównoważoną produkcję wysokiej jakości żywności zastąpienie ograniczonych zasobów kopalnianych oraz mineralnych zmiany w rolnictwie, drobnym handlu, przemyśle i w sektorze usług zachowanie bioróżnorodności i bazy zasobów naturalnych Uwarunkowania rozwoju biogospodarki w Polsce ANALIZA SWOT

21 Słabe strony Bariery brak spójnych kompetencji w zakresie nadzoru merytorycznego i finansowania badań brak inicjatyw, gotowości i zawodowych struktur dla transferu wiedzy niskie wydatki na badania i rozwój rozdrobnienie w innowacjach bazujących na biotechnologiach w tradycjonalnych sektorach nieodpowiednie środki finansowe na tzw. przedsięwzięcia wysokiego ryzyka za wolny transfer technologiczny wstrzymywana gotowość odnośnie koniecznych zmian w systemie: prawnym, fiskalnym, finansowym, administracyjnym i organizacyjnym niedostateczne wewnętrzne i trans-dycyplinarne podejście do nowych rozwiązań Uwarunkowania rozwoju biogospodarki w Polsce ANALIZA SWOT

22 Zrównoważone warunki współpracy w ramach programu Biogospodarka Instytucje nadzoru merytorycznego /MRiRW, MG, MZ, MŚ, PAN/ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytuty badawcze Jednostki Polskiej Akademii Nauk Uczelnie wyższe

23 Zrównoważone warunki współpracy w ramach programu Biogospodarka Instytucje nadzoru merytorycznego /MRiRW, MG, MZ, MŚ, PAN/ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytuty badawcze Jednostki Polskiej Akademii Nauk Uczelnie wyższe Rada ds. BIOGOSPODARKI

24 Dlaczego integracja polityk jest tak ważna ?! (zaangażowanie wszystkich zainteresowanych) Wspólne cele partnerów Mobilizacja środków publicznych i prywatnych Pozytywny wpływ na szerokie spektrum obszarów polityki, Mniejsze rozproszenie inicjatyw badawczych i rozwojowych,

25 Proinnowacyjny charakter PROW na rzecz biogospodarki oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oś 3 ( społeczna): poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

26 Konkluzja Realizacja programu Biogospodarka przyczyni się do: wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, aktywizacji i wzrostu przedsiębiorczości, poprawy stanu i ochrony środowiska, poprawy jakości życia. 26

27 Wsparcie badań, rozwoju i innowacji w ramach WPR WPR 2014-2020 - plan 386,9 mld I filar WPR 281,8 mld II filar WPR 89,9 mld Wg J. Plewy - DG Agri -Konferencja naukowa – Bruksela 20.09 2011 r. Program szczegółowy Bezpieczeństwo żywności - 2,2 mld ; Europejski Fundusz Globalizacji - 2,4 mld ; Rezerwa kryzysowa – 3,5 mld ; Wsparcie najsłabszych – 2,5 mld Badania i rozwój ( R&D) – 4,5 mld Lata 2007-2013 w 7 PR - 1.935 mld

28 Podsumowanie W wyniku realizacji programu Biogospodarka obejmującego praktycznie każdą dziedzinę funkcjonowania państwa: nastąpi dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy, co przyczyni się do wzrostu dobrobytu i awansu cywilizacyjnego Polski, zwiększy się ilość nowych miejsc pracy, nastąpi redukcja wielu dotkliwych kwestii społecznych i środowiskowych, wzrośnie znaczenie Polski na arenie międzynarodowej, zarówno w sferze gospodarczej jak i politycznej. 28

29 Wnioski Najważniejszymi zagadnieniami w realizacji Narodowego Programu Biogospodarka 2020 będzie: 1. Określenie priorytetów i projektów programów badawczych zgodnych z celami polityki państwa. 2. Uwzględnienie priorytetów Narodowego Programu Biogospodarka 2020 w strategicznych programach badań naukowych i prac rozwojowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 3. Opracowanie systemu efektywnej koordynacji zapleczem naukowo - badawczym i badaniami w wyznaczonych obszarach badawczych. 29

30 Wnioski Najważniejszymi zagadnieniami w realizacji Narodowego Programu Biogospodarka 2020 będzie: (c.d.) 4. Opracowanie propozycji zmian ustawodawczych obejmujących problematykę nauki, innowacji, transferu wiedzy, rozwiązań finansowych i fiskalnych umożliwiających skuteczną realizację wyznaczonych celów. 5. Opracowanie mechanizmów efektywnego nadzoru realizacji programu i dyscyplinowania działalności współrealizatorów założonych celów. Faktyczna i efektywna współpraca struktur administracji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych resortów. 30

31 Dziękujemy za uwagę Eugeniusz.Chylek@minrol.gov.pl Monika.Rzepecka@mnisw.gov.pl 31


Pobierz ppt "Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów II Kongres Nauk Rolniczych Warszawa - 5 października 2011 r. dr hab. inż. Eugeniusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google