Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ Jan Kuś, Antoni Faber Puławy, 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ Jan Kuś, Antoni Faber Puławy, 2009."— Zapis prezentacji:

1 PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ Jan Kuś, Antoni Faber Puławy, 2009

2 Podstawy polityki energetycznej UE Komisja Europejska 10 stycznia 2008 przedstawiła pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu dla UE do 2020 r. Główne założenia to: 20% udział energii odnawialnej; 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych; 20% zmniejszenie zużycia energii; 10% udział biopaliw płynnych.

3 Struktura (%) pozyskiwanej energii z OZE w 2006 r. (GUS -2008) Wyszczególnie nie PolskaNiemcyUE – 25 Biomasa 91,241,651,0 Promieniowanie sł. 0,02,20,8 E. wodna 3,58,120,2 E. wiatrowa 0,412,55,8 Biogaz 1,27,93,9 Biopaliwa płynne 3,318,25,1 E. Geotermalna 0,30,84,6 Odpady komunalne 08,78,6 OZE (%) w bilansie energii pierwotnej 6,4 15,514,6

4 Zapotrzebowanie na rzepak 20092010201320152020 Dodatek estrów (%) 4,65,87,18,010,0 Estry (mln ton) 0,280,350,430,490,61 Rzepak na estry (mln ton) 0,70,91,11,21,5 Rzepak na kon- sumpcję (mln ton) 1,0 1,11,21,3 Rzepak r-m (mln ton) 1,71,92,22,42,8 Plon rzepaku (t/ha) 2,72,82,93,03,2 Rzepak (mln ha) 0,630,690,750,810,90

5 Czynniki limitujące areał uprawy rzepaku ozimego w Polsce 1.Jakość gleb. 2.Udział rzepaku w strukturze zasiewów. 3.Struktura obszarowa gospodarstw.

6 Przydatność rolnicza gleb Gleby Kompleks glebowy Powierzchnia mln ha% Bardzo dobre1, 2, 103,1125 Dobre3, 4, 8, 113,2826 Średnie 51,9816 Słabe 6, 9, 122,7922 Bardzo słabe 7, 131,3411

7 Udział gleb b. dobrych i dobrych (%) Udział rzepaku (%) w powierzchni gleb b. dobrych i dobrych (2008)

8 Zbiory rzepaku (tys. ton) w 2007 r.

9 Zapotrzebowanie na surowce do produkcji bioetanolu 20092010201320152020 Dodatek bioetanolu (%) 4,605,757,108,010,0 Bioetanol (mln ton) 0,370,460,570,650,81 Zboża na bioetanol (mln ton) 1,111,391,721,952,42 Zboża (mln ha*) 0,280,340,430,490,60 */ plon zbóż – 4 t. ha -1

10 Ilość etanolu uzyskiwana z 1 ha przy średnich plonach w Polsce Gatunek Plon (dt/ha) Cukier/skrobia (% s.m.) Uzysk etanolu (l/dt) Plon etanolu (l/ha) Pszenica 36,359,5381 379 Pszenżyto 31,256,5361 123 Żyto 22,154,535773 Kukurydza 60,065,0422 520 Ziemniak 18417,8112 024 Burak c. 37016,0103 700

11 Redukcja emisji GHG wskutek wykorzystywania biopaliw w stosunku do benzyny i oleju n apędowego ( IEA i EMPA, 2005, )

12 Rozwój biogazowni w Polsce do 2020 r. Założenia Programu MRiRW (02.2009) 2013 – 1 mld m 3 biogazu; 2020 - 2 mld m 3 biogazu.

13 Zapotrzebowanie na biomasę rolną do produkcji energii elektrycznej (Grzybek 2008) Lp.Wyszczególnienie2008200920102020 1. Produkcja energii elektrycznej (TWh/a) 159164168211 2.Udział OZE (%)6,07,59,020 4.Energia z biomasy3,84,96,016,1 5.Zapotrz. na biomasę (mln t)1,72,22,77,2 6.Biomasa rolna (%)5102060 7.Biomasa rolna (mln t)0,10,20.54,4

14 Prognozowane zapotrzebowanie na węgiel i biomasę przez energetykę zawodową w Polsce WyszczególnieniePaliwo Zapotrzebowanie (mln ton) WęgielBiomasa (s.m.) 2020203020202030 Elektrownie W. kamienny 44,138,84,35,1 W. brunatny 58,261,72,02,8 Ciepłownictwo W. kamienny 20,8 2,02,7 Razem 8,310,6

15 Zbiór i rozdysponowanie słomy (zbóż, rzepaku i kukurydzy) średnio za lata 2004-2008 w mln ton (Opracowanie własne na podstawie danych GUS)

16 Gatunki roślin potencjalnie przydatne do uprawy na cele energetyczne 1.Krzewy i drzewa szybko rosnące: Wierzba wiciowa, Topola i Robinia akacjowa. 2.Byliny: Ślazowiec pensylwański, Topinambur. 3.Wieloletnie trawy o szlaku fotosyntezy: C 4 - Miskant, Proso rózgowate, Spartina preriowa, Palczatka Gerarda i C 3 – Mozga trzcinowata.

17 Plon (t/ha s. m.) wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne (IUNG) Gatunek200520062007Średnio Ciężka czarna ziemia (kompleks 8) Wierzba – 4 klony12,811,112,7 12,2 Miskant – 5 klonów19,215,615,8 16,9 Sida – obsada 10 tys./ha10,010,39,3 9.9 Sida – obsada 20 tys./ha20,820,417,1 19,4 Mozga trzcinowata – 2 pokosy16,319,815,0 17,0 Mozga trzcinowata – 1 pokos13,011,710,6 11,8

18 Plon (t/ha s. m.) wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne (IUNG) Gatunek200520062007Średnio Gleba średnia (kompleks 4) Wierzba – 4 klony10,811,512,4 11,6 Miskant – 5 klonów20,716,721,0 19,5 Sida – obsada 10 tys./ha9,011,49,6 10,0 Gleba lekka (kompleks 5) Wierzba – 8 klonów10,111,912,3 11,1 Sida – obsada 20 tys./ha20,512,911,1 14,8 Mozga trzcinowata – 2 pokosy14,614,513,2 14,1 Mozga trzcinowata – 1 pokos9,310,310,0 9,9 Topinambur (łodygi)13,28,112,3 11,2

19 Roczne zużycie wody przez wybrane uprawy (wierzba 550-650 mm, miskant 510-600 mm w okresie wegetacji) (Hess i Knox, 2001)

20 Wieloletni klimatyczny bilans wody IV-IX (Doroszewski i Kozyra, IUNG-PIB, 2007)

21 Wpływ uprawy roślin na środowisko (Rowe i in. 2007) Roślina Wpływ na środ. WierzbaMiskant Pszenica, rzepak, b. cukrowy Sekwestracja węgla +++/- Wym. azotu i erozja ++++++/- Walory krajobrazu --+/- Bioróżnorodność ptaków ++-+/- Bioróżnorodność roślin +++/- Bioróżnorodność bezkr. +++/- Bioróżnorodność ssaków +/- Hydrologia +/- Bilans energii i węgla +++ +

22 Lokalizacja plantacji wieloletnich roślin energetycznych 1.Plantacji nie powinno się lokalizować na glebach dobrych i średnich (kompleksy 1-5, łącznie około 9,4 mln ha), które należy przeznaczyć pod produkcję żywności i pasz. 2.Pod plantacje należy przeznaczać gleby o ograniczonej przydatności rolniczej (głównie kompleksy – 8, 9 i 6), położone: –na obszarach o rocznej sumie opadów powyżej 550mm; –poza obszarami cennymi przyrodniczo (Natura 2000). W sumie w kraju jest około 0,9 mln ha takich gruntów.

23 Gleby dopuszczone do lokalizacji wieloletnich roślin energetycznych (kolor czerwony) oraz rejony, w których plantacji nie należy lokalizować (kolor pomarańczowy i zielony)

24 Gminy o warunkach szczególnie korzystnych do zakładania wieloletnich plantacji roślin energetycznych oraz szacunki łącznej produkcji biomasy dla wierzby, miskanta i ślazowca (kolorem czerwonym zaznaczono położenie największych polskich elektrowni)

25 1.Z uwagi na małą gęstość i niską wartość opałową biomasa powinna być wykorzystywana w energetyce rozproszonej (koszty logistyki - 30 - 50% jej ceny). 2.Opłacalność produkcji biomasy po cenach oferowanych przez energetykę (za 1 GJ energii w biomasie) jest niska, niekonkurencyjna do uprawy roślin rolniczych. Dodatkowo koszty założenia plantacji - to 10 - 20 tys. zł./ha. 3.Jeśli odbiorcy biomasy nie stworzą odpowiedniego systemu kontraktacji, indeksacji cen oraz pomocy technicznej przy zbiorze i logistyce biomasy, to ten kierunek produkcji nie będzie się rozwijał !!! 4.Aktualnie powierzchnia wieloletnich plantacji roślin energetycznych nie przekracza 10 tys. ha i maleje.

26 Powierzchnia UR (mln. ha) Wyszczególnienie 19902008Zmiana (%) UR ogółem 18,7216,15- 14 w tym: GO 14,3912,09- 16 sady 0,270,33 21 łąki 2,482,45- 1 pastwiska 1,580,73- 54 pozostałe -0,55-

27 Powierzchnia zasiewów (mln. ha) Wyszczególnienie 19902008Zmiana (%) Zasiewy ogółem 14,24 11,63 - 18 w tym: zboża 8,53 8,60 1 ziemniak 1,84 0,53 - 71 burak c. 0,44 0,21 - 52 rzepak 0,50 0,77 54 pastewne 2,34 1,05 - 55

28 Powierzchnia gruntów (mln ha) dostępnych do uprawy roślin na cele energetyczne ( Wiesenthal i in., 2006) Symulacje wg. modelu CAPSIM, F i N model HEKTOR Symulacje wg. Refuel na 2030 r.: 7,6 mln. ha UR na cele żywnościowe i produkcję pasz, 6,8 mln. na biopaliwa, 0,4 mln. pod budownictwo. Rok Polska Niemcy Hiszpania Francja W. Brytania EU – 14 EU – 8 EU - 22 2010 3,82,02,70,50,85,37,613,0 2020 4,32,02,61,01,16,59,616,2 2030 4,53,02,52,01,67,212,219,3

29 Podsumowanie 1.Priorytetowym zadaniem rolnictwa jest zapewnienie samowystarczalności i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Z tego powodu na gruntach o wyższej przydatności rolniczej nie powinny być lokalizowane plantacje wieloletnich roślin energetycznych. 2.Przeznaczenie w perspektywie 2020 r. około 1,6 mln ha gruntów pod produkcję na substytucję paliwową musi być skompensowane wzrostem plonów upraw rolniczych przynajmniej o 1,5% rocznie, co jest trudne do osiągnięcia. 3.Warunkiem rozwoju produkcji rolniczej na cele energetyczne jest zapewnienie nie mniejszej jej opłacalności od typowej produkcji rolniczej. 29

30 Podsumowanie 4.Ocena produkcji rolniczej na cele energetyczne musi uwzględniać efektywność energetyczną, ekonomiczną i spełnienie wymogów środowiskowych (bilanse wodne, bilans gazów cieplarnianych, bioróżnorodność itp.) 5.Realizacja istniejącego prawodawstwa i strategii promujących OZE tak w skali narodowej, jak również unijnej nie jest możliwa bez skoordynowanych programów działań. 30

31 PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ Jan Kuś, Antoni Faber DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PRODUKCJA ROŚLINNA NA CELE ENERGETYCZNE A RACJONALNE WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ Jan Kuś, Antoni Faber Puławy, 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google