Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości pozyskania funduszy europejskich na infrastrukturę drogową

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości pozyskania funduszy europejskich na infrastrukturę drogową"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości pozyskania funduszy europejskich na infrastrukturę drogową
Jakub Szymański Departament Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 23 stycznia 2008 r.

2 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Realizacja NSRO: Regionalne PO (16) PO Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) PO Innowacyjna Gospodarka (POIG) PO Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) PO Kapitał Ludzki (POKL) PO Pomoc Techniczna (PT)

3 Linia demarkacyjna pomiędzy RPO a PO IiŚ i PROW
Dziedzina interwencji Regionalne Programy Operacyjne PO Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Drogi Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne (z wyłączeniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych wydzielanych w ramach projektów scaleniowych) Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach podlegających JST Inteligentne Systemy Transportu na drogach podlegających JST Autostrady Drogi ekspresowe Drogi krajowe Drogi krajowe w miastach na prawach powiatów Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach krajowych Inteligentne Systemy Transportu na drogach podlegających GDDKiA oraz JST w miastach na prawach powiatów Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa – Schemat I Scalanie gruntów Zakres pomocy – drogi gminne, dojazdowe do gruntów rolnych, wydzielane w ramach projektów scaleniowych

4 PO IiŚ – Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Główny cel Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Przykładowe typy projektów Budowa odcinków autostrad A1, A2, A4 i A18 Budowa odcinków dróg ekspresowych pomiędzy największymi aglomeracjami (m.in.. S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S69) Budowa obwodnic oraz przebudowa odcinków innych dróg krajowych znajdujących się w sieci TEN-T, w tym odcinków w miastach na prawach powiatów Projekty obejmujące wzmocnienie dróg krajowych do nośności 115 kN/oś

5 PO IiŚ – Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Główny cel Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T, oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią Przykładowe typy projektów Wsparcie dla projektów dotyczących dróg krajowych poza siecią TEN-T, obejmujących ich przebudowę do parametrów dróg ekspresowych Budowa obwodnic oraz przebudowa odcinków innych dróg krajowych znajdujących się poza siecią TEN-T, w tym odcinków w miastach na prawach powiatów Projekty obejmujące wzmocnienie dróg krajowych do nośności 115 kN/oś

6 PO Infrastruktura i Środowisko
Łączna alokacja środków UE na kategorie interwencji z zakresu infrastruktury drogowej (nr: 20, 21 i 22) 11 mld EUR Co stanowi ok. 40% alokacji dla Programu

7 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
MRPO - Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

8 Plan finansowy MRPO OŚ PRIORYTETOWA ROZKŁAD NA PRIORYTETY
WKŁAD WSPÓLNOTOWY (mln EUR) I. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 12,6 % 163 II. Gospodarka regionalnej szansy 12,5 % 161 III. Turystyka i przemysł kulturowy 7,8% 101 IV. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 30,2% 390 V. Krakowski Obszar Metropolitalny 13,3% 172 VI. Spójność wewnątrzregionalna 12,1% 156 VII. Infrastruktura ochrony środowiska 7,2% 93 VIII. Współpraca międzyregionalna 0,8% 10 IX. Pomoc techniczna 3,4% 44 Priorytety 1-9 100,0% 1 290

9 Plan finansowy 4 Osi Priorytetowej
OŚ PRIORYTETOWA 4 INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 391 mln EUR Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym 201 mln EUR (w tym na konkursy 135 mln EUR) Schemat B: Drogi w miastach na prawach powiatu 43 mln EUR (całość na realizację projektów kluczowych) Schemat C: Drogi powiatowe Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu Schemat A: Transport miejski 10 mln EUR Schemat B: Tabor kolejowy 15 mln EUR Schemat C: Regionalna sieć kolejowa Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha 32 mln EUR Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 20+ ha

10 287 mln EUR 73 % alokacji dla działania 22% alokacji MRPO
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej 287 mln EUR 73 % alokacji dla działania oraz 22% alokacji MRPO

11 Małopolskie drogi w ZPORR
Wartości przyznanego dofinansowania ze środków UE dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej Działanie Infrastruktura drogowa ,40 mln PLN Działanie Infrastruktura transportu publicznego 18,50 mln PLN Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach – cześć drogowa ok ,00 mln PLN Działanie 3.1 Obszary wiejskie ,13 mln PLN Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji ,63 mln PLN Łącznie ok. 265 mln PLN (wg kursu EUR/PLN 3,6115 stanowi ok. 73,4 mln EUR)

12 Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej
Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym /min. kwota wsparcia 5 mln PLN; max kwota wsparcia 80 mln PLN/ Drogi regionalne (wojewódzkie) oraz lokalne (powiatowe i gminne) charakteryzujące się średnim dobowym natężeniem ruchu co najmniej 2000 pojazdów na dobę. Schemat B: Drogi w miastach na prawach powiatu /min. kwota wsparcia 10 mln PLN; max kwota wsparcia 80 mln PLN/ Schemat C: Drogi powiatowe /min. kwota wsparcia 3 mln PLN; max kwota wsparcia 10 mln PLN/ Typy projektów Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa dróg, węzłów, skrzyżowań z ruchem okrężnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, znajdujących się w ciągach tych dróg Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Maksymalny udział środków UE: 65% kosztów kwalifikowanych projektu

13 Droga, jako dodatkowy element projektu ...
Działanie 4.3: Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Drogi wewnętrzne i dojazdowe - w ramach kompleksowego uzbrajania terenów inwestycyjnych (udział wydatków na drogi dojazdowe do SAG nie może stanowić więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych projektu) Działanie 6.1: Rozwój miast Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej – w ramach typów projektów przewidzianych w Schemacie A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji Działanie 6.2: Rozwój obszarów wiejskich Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej – wyłącznie w ramach typów projektów przewidzianych w Schemacie A – Odnowa centrów wsi Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej służącej poprawie dostępu do obiektów infrastruktury społecznej, wyłącznie w ramach typów projektów przewidzianych w Schemacie B – Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

14 Drogi, jako projekty kluczowe MRPO ...
... stanowią 11 spośród 37 projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych: Obwodnica Proszowic 7,27 mln EUR Obwodnica Zembrzyc 10,45 mln EUR Obwodnica Dobczyc 13,18 mln EUR Obwodnica Podegrodzia 6,82 mln EUR Obwodnica Szczurowej Obwodnica Olkusza 11,36 mln EUR Obwodnica Wojnicza 9,09 mln EUR Budowa nowego odcinka ulicy ks. Józefa - obejście Przegorzał 3,0 mln EUR Rozbudowa ulicy Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (Kraków) 14,0 mln EUR Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką 977 13,0 mln EUR Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

15 Projekty kluczowe MRPO
1 10 11 Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 23 35 36 37

16 Nabory w ramach procedury konkursowej dla projektów drogowych w roku 2008
14 lutego - uruchomienie pierwszego naboru w ramach działania 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej – Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym, z pulą środków w wysokości 85 mln EUR

17 Główne etapy oceny projektów w ramach trybu konkursowego
KARTA PROJEKTU Wstępna kwalifikacja projektów (preselekcja) – ocena wniosków sporządzonych w uproszczonej formie, z ograniczoną liczbą załączników WNIOSEK APLIKACYJNY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Ocena formalna – sprawdzenie poprawności wniosku oraz wymaganych załączników pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej Ocena merytoryczna – oprócz oceny projektu pod kątem kryteriów specyficznych dla danego działania/schematu ma miejsce m.in.: weryfikacja analizy finansowej projektu, zasadności zaproponowanych rozwiązań technologicznych, badanie ekonomiczno-społecznego wpływu projektu na rozwój regionu, trwałości projektu Wybór projektu do dofinansowania oraz podpisanie umowy dofinansowania Maksymalny termin trwania procedury naboru i oceny projektów, w ramach trybu konkursowego, to 284 dni (z uwzględnieniem etapu preselekcji)

18 Wydatki kwalifikowane w ramach MRPO
Początek okresu kwalifikowania wydatków dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego stanowi data 1 stycznia 2007 roku. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2015 r. W przypadku występowania pomocy publicznej dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków zostaje określony w następujący sposób: w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis - 1 stycznia 2007 r., w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z zapisem odpowiedniego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  odnośnie udzielenia pomocy publicznej, w przypadku braku określenia w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego terminu rozpoczęcia kwalifikowalności - dzień podjęcia decyzji IZ o dofinansowaniu projektu.

19 Wydatki związane z przygotowaniem projektu
Wydatki na przygotowanie projektu studium wykonalności oceny oddziaływania na środowisko dokumentacji technicznej w przypadku projektów przyrodniczych wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji przyrodniczej w przypadku projektów związanych z renowacją obiektów dziedzictwa kulturowego wydatków poniesionych na opinie, programy, badania niezbędne do przygotowania projektu map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt programu rewitalizacji planu rozwoju uzdrowiska zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego Wydatki niekwalifikowane wydatki poniesione na sporządzenie formularza wniosku o dofinansowanie projektu

20 Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu drogowego, m.in.:
Wydatki na zakup materiałów lub robót budowlanych np.: robót związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję robót konstrukcyjnych, montażowych instalacyjnych, rozbiórkowych ziemnych, wykończeniowych, konserwacyjnych Wydatki poniesione na roboty dodatkowe (roboty stanowią nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowanych projektu wynikających z umowy o dofinansowanie; były niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania projektu oraz są niezbędne do prawidłowego wykonania projektu; dofinansowanie projektu po uwzględnieniu robót dodatkowych nie może przekroczyć kwoty określonej w decyzji IZ o dofinansowanie projektu) Wydatki na opłaty za usunięcie drzew lub krzewów związane z realizacją projektów drogowych – tylko jeśli opłaty te są należne podmiotowi innemu niż beneficjent (analogicznie w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego) Wydatki na odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót mogą być uznane za kwalifikowane jeśli obowiązek odtworzenia nawierzchni drogi wynika z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

21 Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą
Koszty osobowe: Wydatek na wynagrodzenie pracownika zarządzającego projektem Wydatek poniesiony przez Beneficjenta, w przypadku zaangażowania przez niego nowych osób na potrzeby realizacji projektu lub w przypadku oddelegowania, wcześniej zatrudnionych pracowników do realizacji nowych zadań dotyczących realizacji projektu pracownik jest zatrudniony wyłącznie przy realizacji projektu lub też przeznacza na realizację projektu określoną część swojego czasu pracy kwota wynagrodzenia nie może znacząco odbiegać od średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika w danej instytucji Zarządzanie projektem: Wydatek na zarządzanie projektem przez podmiot zewnętrzny Wydatki na zarządzanie projektem wraz z kosztami osobowymi nie mogą przekroczyć łącznie 1,5% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu Inspektor Nadzoru: Wydatki związane z nadzorem ( w tym m.in. z nadzorem konserwatorskim) nad wykonywanymi robotami budowlanymi

22 FORMY PŁATNOŚCI 1. Refundacja wydatków
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232) w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Dotacja rozwojowa w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 40% wartości dofinansowania projektu. Przekazywana będzie w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 20% wartości dofinansowania projektu, z zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy zaliczki.

23 www.fundusze.malopolska.pl Małopolski Regionalny Program Operacyjny:
— przewodnik po programie; — informacje o procedurach wyboru projektu; — ogłoszenia o konkursach i ich wyniki; — terminy konferencji i szkoleń; — mapa realizowanych projektów; — wzory załączników, oświadczeń, umów; — ważne dokumenty;

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości pozyskania funduszy europejskich na infrastrukturę drogową"

Podobne prezentacje


Reklamy Google