Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kim jest współczesny gimnazjalista?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kim jest współczesny gimnazjalista?"— Zapis prezentacji:

1 Kim jest współczesny gimnazjalista?
Katarzyna Frankowska Paweł Derendarz Badanie przeprowadzone pod opieką dr Anny Kacperczyk

2 Zespół badawczy: Damian Borowski Sylwia Chmielińska Paweł Derendarz
Katarzyna Frankowska Katarzyna Horodnicza Katarzyna Karcz Michał Kwiatkowski Mateusz Łapeta Ewa Michalska Anna Rosicka Paulina Skórska Monika Strzelak Weronika Wadlewska

3 Dlaczego zainteresowaliśmy się gimnazjalistami?
Są wciąż nową kategorią osób, a jednocześnie dobrze wyodrębnioną – od czasu wprowadzenia reformy oświatowej minęło 11 lat. Temat gimnazjalistów budzi emocje poprzez spory wokół rezultatów reformy oświatowej. Niewiele wiemy o samych gimnazjalistach. Gimnazjaliści są często demonizowani medialnie poprzez uogólnianie na całą ich populację zachowań jednostek patologicznych w ich wieku. Przechodzenie przez etap gimnazjalny jest także naszym doświadczeniem generacyjnym, więc wpływ na naszą decyzję co do badania miał także czynnik sentymentalny

4 Pytania problemowe dotyczące gimnazjalistów
1. Jaki jest ich stosunek do nauki i szkoły? 2. Jakie są ich pozaszkolne źródła wiedzy? 3. Jakie mają relacje z rodzicami? 4. Jak kształtują się ich kontakty międzyludzkie? 5. Czy posiadają autorytety/idoli? 6. Jakie mają podejście do używek? 7. Jaki jest ich wachlarz zainteresowań? 8. Jakie mają problemy/dylematy? Z czym związane są ich obawy? 9. Czy przynależą/przynależeli do jakiś subkultur? 10. Jakie mają oczekiwania i plany wobec przyszłości? 11. Czy są jeszcze dziećmi czy już bardziej dorosłymi?

5 Obszary naszych zainteresowań
1. Rodzina 2. Relacje z rówieśnikami 3. Szkoła i edukacja 4. Czas wolny 5. Uczucia, wartości, obawy i światopogląd 6. Aspiracje, plany na przyszłość

6 Metoda badawcza i zastosowane w projekcie techniki otrzymywania materiałów
1. Wywiady swobodne – jako zwiad badawczy 2. Ankieta audytoryjna

7 Warunki przeprowadzenia badania
W badaniu wykorzystano dobór celowy – uwzględniono uczniów 2 i 3 klas gimnazjum. W badaniu udział wzięło 307 gimnazjalistów, w tym 177 kobiet i 122 mężczyzn. 165 badanych uczęszczało do klasy drugiej gimnazjum, natomiast 133 do klasy trzeciej. Badanie zostało przeprowadzone w siedmiu łódzkich gimnazjach publicznych oraz dwóch z innych miast (Pabianice, Bydgoszcz).

8 Wyniki badania Rodzina

9 Jakie są generalnie relacje gimnazjalisty z rodzicami (rodzicem, opiekunem, opiekunami)?

10 Jak często gimnazjalista spędza czas z rodzicami (rodzicem, opiekunami, opiekunem)?
Rozwinięciem tego zagadnienia było pytanie otwarte: „Co najczęściej robisz w czasie wolnym z rodzicami?”. Do najbardziej popularnych form spędzania czasu z rodzicami należą: wspólne zakupy posiłki (głównie obiad lub kolacja) oglądanie filmów w domu lub wyjścia do kina spacery (głównie z psem) wspólne odrabianie prac domowych i pomoc w nauce uprawianie sportów (siatkówka, dość często basen) wspólne wyjazdy na wakacje bądź krótkie wycieczki rozmowy rodzinne gotowanie

11 Czy gimnazjaliści mają jakieś zasady, których muszą przestrzegać w domu?

12 Zasady jakie obowiązują w domach ankietowanych?
sprzątanie (w całym domu, swojego pokoju, po sobie lub przy zwierzętach). opieka nad zwierzęciem „godzina policyjna różnych domach o bardzo zróżnicowanych porach) zmywanie odrabianie lekcji i nauka ograniczony czas przy komputerze informowanie gdzie i z kim się przebywa „słuchanie rodziców” zakaz bluźnienia zakaz bicia się i krzyczenia w domu obowiązek bycia cicho, gdy któreś z rodziców źle się czuje

13 Jak często gimnazjalista rozmawia z rodzicami?
Do najczęściej wymienianych tematów rozmów z rodzicami, gimnazjaliści zaliczają: szkołę (oceny, nauka, lekcje, zachowanie, problemy i sukcesy ) sprawy codzienne ( jak minął dzień, co robili, gdzie byli, ich przeżycia, wrażenia itp.) życie rodzinne (plany na weekendy, wakacje, praca rodziców, wspólni znajomi itp.) zainteresowania (zajęcia dodatkowe, hobby, pasje) czas wolny (rozrywka)

14 Wyniki badania Rówieśnicy

15 Jaki jest stosunek gimnazjalisty do kolegów i koleżanek ze szkoły?
56% deklaruje, że zdecydowanie pozytywny; 40% zaznaczyło, że raczej pozytywny; 2,6% zadeklarowało, że raczej negatywny; 1,4% to odpowiedzi „negatywny”

16 Z kim gimnazjalista ma lepszy kontakt?
Jak widać, gimnazjaliści wykazują się zadziwiającym egalitaryzmem płciowym.

17 Przynależność badanych do subkultur
Niecałe 19% respondentów potwierdziło swoją przynależność do tego typu grup. Najczęściej są one związane z klubami sportowymi oraz z tzw. subkulturą EMO. Spośród grupy respondentów nie należących do subkultury, jedynie 11,7% wyraziło chęć przynależności do jakiejkolwiek z nich. 78% nie wyraża chęci przynależności do żadnej subkultury.

18 Czy spotkałeś się z przejawami agresji w swojej szkole?
Badani, którzy udzielili odpowiedzi twierdzącej na to pytanie, najczęściej wymieniali różnego typu bijatyki i przepychanki (w tym także spory pomiędzy kibicami), wulgaryzmy oraz wyzwiska.

19 Czy gimnazjaliści uczestniczą w sytuacjach przemocy, agresji
Czy gimnazjaliści uczestniczą w sytuacjach przemocy, agresji? W jakim charakterze? tak, byłem/byłam ofiarą agresji, przemocy 7,5% tak, byłem/byłam agresywny tak, byłem/byłam obserwatorem takich sytuacji 37,1% nie 41,7%

20 Wyniki badania Szkoła i edukacja

21 Jaki jest stosunek gimnazjalisty do szkoły ?

22 Ulubione przedmioty Najczęściej wymienianym z ulubionych przedmiotów wśród 136 respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie jest wychowanie fizyczne – 76 osób, w grupie tej przeważali chłopcy. Kolejne w rankingu przedmiotów są: język polski (14) matematyka (14) geografia (9) historia (8)

23 Przedmioty nielubiane
matematyka (49 respondentów) fizyka (38) chemia (33) historia (26) geografia (12)

24 Cechy idealnego nauczyciela

25 Czy jest coś, co chciałbyś zmienić w swojej szkole?
nauczycieli elementy programu szkolnego (liczbę godzin lekcyjnych, partię materiału, sposób weryfikowania wiedzy) dużej części respondentów przeszkadzają restrykcyjne zasady jakimi rządzi się szkoła, np.: mundurki

26 Wyniki badania Czas wolny

27 Jak ważny dla gimnazjalisty jest czas wolny?

28 Miejsce spędzania czasu wolnego
W domu - 30,6% Jednakowo na dworze, w domu, w publicznych miejscach rozrywki, np. puby, świetlice itp.) -17,6% Na dworze - 15,6% Określić się nie potrafiło 12,4%, natomiast 9,8% nie odpowiedziało.

29 Jak dużą część swojego czasu wolnego gimnazjaliści poświęcają dziennie na korzystanie z komputera i internetu?

30 Czy badani korzystają z używek?

31 Uczucia, wartości, obawy, światopogląd
Wyniki badania Uczucia, wartości, obawy, światopogląd

32 Najcenniejsze dla gimnazjalistów wartości
Najczęściej wybieranymi odpowiedziami (pierwsza trójka) były: miłość (175) przyjaźń (164) rodzina (162) Wynika z tego, że najcenniejszymi wartościami dla respondentów są rzeczy powszechnie uważane za najważniejsze.

33 Z czego najbardziej dumni są w swoim życiu gimnazjaliści?
Odpowiedzi na pytanie udzieliło 237 respondentów. Udzielone odpowiedzi można podzielić na trzy najczęściej występujące kategorie: I Osiągnięcia, zarówno w dziedzinie nauki jak i zajęć pozaszkolnych II Rodzina i przyjaciele III Cechy osobowości gimnazjalistów, którzy pisali, że dumni są po prostu “z siebie”.

34 Czy gimnazjalista ma jakieś autorytety?
Na pytanie o autorytety twierdząco odpowiedziało 168 respondentów (54,7% badanej zbiorowości), z czego 2/3 stanowią dziewczęta. Uzyskane dane możemy przyporządkować następującym kategoriom: I Członkowie rodziny, w większości przypadków rodzice, czasami osoby dalsze (babcia, dziadek, ciocia, wujek) II Grupa osób publicznych, znanych i takich, które osiągnęły sukces III Postaci związane z religią (Jezus oraz Jan Paweł II) Równie często gimnazjaliści odwołują się do osób starszych z ich otoczenia, zazwyczaj są to nauczyciele, trenerzy oraz drużynowi.

35 Czy badani uważają się za patriotów?

36 Czy jeśli mógłbyś, to chciałbyś żyć w innym państwie? W jakim?
Twierdzącej odpowiedzi na pytanie udzieliło 162 respondentów (co stanowi 52,8% badanej zbiorowości), 139 badanych (45,3%) zaprzeczyło chęci skorzystania z możliwości mieszkania w innym kraju niż Polska, natomiast 6 osób (2%) nie udzieliło odpowiedzi. Kraje, które gimnazjaliści wybierali: USA (połowa badanych) i Kanada Kraje europejskie (wg częstości wskazań): Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Hiszpania Pozostałe: Japonia(5 wskazań), Chiny i RPA (po 1 wskazaniu)

37 Czy gimnazjaliści to osoby wierzące?

38 Aspiracje, plany na przyszłość
Wyniki badania Aspiracje, plany na przyszłość

39 Oczekiwania gimnazjalistów wobec przyszłości
Wśród połowy respondentów, którzy zaznaczyli, że posiadają jakieś określone oczekiwania wobec przyszłości, można wyróżnić trzy podstawowe ich kierunki: I Znalezienie dobrej pracy II Znalezienie partnera i założenie rodziny III Dalsze sukcesy edukacyjne

40 Plany na przyszłość Do najczęściej wybieranych zawodów należą:
związane ze sztuką i mediami - aktorka, fotograf, profesje pokrewne z muzyką lub dziennikarstwem; z pracą fizyczną i usługami - fryzjer, masażysta, mechanik samochodowy, pracownik ochrony, robotnik; z medycyną; Zawody wymieniane w drugiej kolejności, jeśli chodzi o częstotliwość występowania: weterynarz, psycholog, prawnik; informatyk, programista, grafik komputerowy; Niewielka ilość przebadanych gimnazjalistów wiąże swoją przyszłość ściśle ze sportem, a najrzadziej pojawiają się tzw. wolne zawody typu tłumacz, ekonomista, architekt, biolog, pilot samolotu, archeolog, inżynier. Równie mało przebadanych chciałoby posiadać własne przedsiębiorstwo.

41 Jaki wpływ mają na Ciebie aspiracje rodziców?

42 Jak, zdaniem gimnazjalistów, będzie wyglądał świat w przyszłości?
silna polaryzacja opinii – albo przewidywania skrajnie pesymistyczne (dominujące) albo optymistyczne podkreślanie dalszego rozwoju technologicznego świata duży nacisk na problemy ekologiczne obawy związane z atrofią więzi międzyludzkich, stylem życia, przestępczością i uzależnieniami od używek wyrażane nielicznie przekonania, że świat będzie lepszym miejscem do życia

43 Gimnazjaliści w oczach gimnazjalistów
są niedojrzali, dziecinni, a jednocześnie agresywni i wulgarni mają duży problem z używkami silnie odczuwają „presję świata zewnętrznego” – zarówno ze strony dorosłych, jak i rówieśników obawiają się o własny wygląd i pragną akceptacji chcą być sobą!

44 Wnioski końcowe

45 Jaki obraz gimnazjalisty wyłania się z naszych badań?
gimnazjalista chodzi do szkoły z umiarkowanym entuzjazmem i postrzega ją jako miejsce do zdobywania wiedzy większość gimnazjalistów przywiązuje wagę do ocen z wszystkich przedmiotów, co może być związane z deklarowanym, dużym rodzicielskim zainteresowaniem stopniami szkolnymi trochę ponad połowa gimnazjalistów – 55% - spotyka przejawy przemocy w szkole, zarówno fizycznej, jak i werbalnej stres w szkole gimnazjalista wiąże nie z obecną w niej przemocą czy presją rówieśniczą, ale właśnie z wymaganiami edukacyjnymi

46 Jaki obraz gimnazjalisty wyłania się z naszych badań?
spośród przebadanych przez nas rodzin w 97 % przypadków gimnazjalista mieszkał z mamą, z tatą w 80% generalnie gimnazjaliści to ludzie bardzo rodzinni, 85% zadeklarowało bardzo dobre i dobre relacje z rodziną, 70% gimnazjalistów spędza często czas z rodzicami, niestety głównie na wspólnym oglądaniu telewizji 3/4 gimnazjalistów zadeklarowało, że często rozmawia z rodzicami – głównie o szkole i sprawach codziennych, tylko 10% przebadanych zaznaczyło, że są w domu tematy tabu. 61% naszych badanych stwierdziło, że jest w domu traktowana jako osoba odpowiedzialna. Koreluje to także z większym poczuciem bycia osobą dojrzałą przez gimnazjalistów

47 Jaki obraz gimnazjalisty wyłania się z naszych badań?
w 60% przypadków w domu rodzinnym gimnazjalisty przy podejmowaniu decyzji w taki czy inny sposób uwzględnia się jego zdanie gimnazjalista swobodnie porusza się po świecie telewizji i Internetu, korzystając z nich w czasie wolnym, ale i też w celach edukacyjnych. ponad 90% badanych zadeklarowało pozytywny stosunek do kolegów i koleżanek ze szkoły na charakter relacji z rówieśnikiem u gimnazjalisty w ponad połowie przypadków nie ma wpływu płeć

48 Jaki obraz gimnazjalisty wyłania się z naszych badań?
tylko 1/5 gimnazjalistów przyznała, że przynależy do jakiejś subkultury trzy najcenniejsze wartości dla gimnazjalistów to miłość, przyjaźń i rodzina, co jeszcze raz podkreśla duże przywiązanie do rodziny badanych blisko połowa wskazań gimnazjalistów na autorytety to członkowie rodziny, poza tym pojawiają się osoby publiczne, które tak czy inaczej osiągnęły sukces oraz autorytety religijne. jeśli chodzi o wiarę to 73% młodych ludzi zadeklarowało się jako osoby wierzące, ale jednocześnie swoje uczęszczanie na religię w szkole wiarą uzasadniło tylko połowa gimnazjalistów. Za zachowaniem lekcji religii w szkole opowiedziało się 57% badanych.

49 Jaki obraz gimnazjalisty wyłania się z naszych badań?
59% gimnazjalistów zadeklarowało swój patriotyzm, ale jednocześnie 53% respondentów zaznaczyło, że gdyby mieli taką możliwość to chcieliby żyć w innym, przeważnie bogatszym kraju. połowa gimnazjalistów ma jakieś oczekiwania wobec przyszłości, dalsze plany edukacyjne i potrafi określić, kim chciałaby zostać w przyszłości w 80% przypadków gimnazjaliści wskazywali, że aspiracje rodziców, w taki czy inny sposób mają wpływ na nich samych

50 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Kim jest współczesny gimnazjalista?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google