Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 11/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Pengab poniżej 30 punktów Listopadowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 11/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Pengab poniżej 30 punktów Listopadowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach."— Zapis prezentacji:

1 1 11/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Pengab poniżej 30 punktów Listopadowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 8-15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 51 proc. placówek (spadek o 1 pkt. w stosunku do wyniku z października), spadek przewiduje 11 proc. (+4), a 39 proc (-3) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 49 proc. (+3), korporacyjnych – 38 proc. (+1); spadek przewiduje 9 proc. (+1) podmiotów indywidualnych i 9 proc. (+2) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 40 pkt. (-6), gospodarstw domowych 41 pkt. (+3) oraz podmiotów gospodarczych 29 pkt. (-1). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 49 proc. oddziałów (=), spadek przewiduje 10 proc. (=), a 42 proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 47 proc. (-1), a instytucjonalnych 34 proc. (-1); pogorszenia - odpowiednio 9 proc. (-1) i 9 proc. (-1). Salda prognozy wynoszą: ogółem 40 pkt. (+1), depozyty ludności 37 pkt. (-1), natomiast podmiotów gospodarczych 24 pkt. (-1). DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 40 proc. placówek (spadek o 1 pkt. w stosunku do wyniku z października): ludności – w 35 proc. (-6), a podmiotów gospodarczych w 32 proc. (+1). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 17 proc. placówek (+4); ludności 16 proc. (+2), podmiotów gospodarczych 16 proc. (+2). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 24 punkty (-4), klientów indywidualnych 19 punktów (-8) oraz korporacyjnych 16 punktów (-1). Lokaty terminowe rosły łącznie w 38 proc. placówek (spadek o 2 punkty w stosunku do października). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 38 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych w 24 proc. placówek (-6). Spadki wystąpiły łącznie w 18 proc. oddziałów (+5); ludności 16 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych w 20 proc. (+7). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 20 pkt. (-7); gospodarstw domowych 22 pkt. (-1) oraz podmiotów gospodarczych 4 pkt. proc. (-13). Ponownie odnotowano znaczący wzrost popytu na akcje oraz więcej chętnych znajdowały jednostki TFI.. Nie zwiększyło się zainteresowanie obligacjami, a na rynku polis życiowych odnotowano spadek. Zmniejszyła się liczba nowo otwieranych kont osobistych/ ROR-ów. Oczekiwania względem stóp centralnych są zbliżone do tych sprzed miesiąca. Oczekuje się spadku oprocentowania lokat krótkoterminowych. O 0,16 pkt. wzrosły oczekiwania inflacyjne (do 3,69%). Przewiduje się umocnienie złotego wobec dolara i euro. Bankowcy relatywnie nisko oceniają działania podejmowane przez różne instytucje mające na celu ograniczenie wpływu światowego kryzysu na polską gospodarkę. Najgorzej postrzegana jest aktywność władz centralnych i zagranicznych właścicieli banków działających w Polsce. Blisko połowa respondentów nie widzi większego wpływu zawirowań na rynkach na wizerunek sektora, co piąty uważa wręcz, że te wydarzenie poprawiły obraz branży w oczach Polaków. Za główne przyczyny niechęci Polaków do korzystania z usług banków uważa się brak wykształconej potrzeby oszczędzania oraz przyzwyczajenie do pieniądza gotówkowego. Wartość indeksu Pengab spadła w stosunku do października (o 1,4 pkt.) i wynosi obecnie 29,5 pkt.. Jest to jeden z niższych poziomów odnotowanych w tym roku. Spadek wynika głównie z obniżenia wartości prognoz (o 2,1 pkt.) niż korekty ocen bieżących. Obniżeniu wartości indeksu Pengab towarzyszyło pogorszenie ocen sytuacji ekonomicznej placówek. Ogólnie, wskaźnik klimatu koniunktury bankowej spadł o 3,5 pkt. do poziomu 37,5. Wyjątek stanowi grupa banków spółdzielczych które odczuły wyraźną poprawę sytuacji ekonomicznej w porównaniu z poprzednim miesiącem. Spadło zainteresowanie depozytami złotowymi – wyraźnie zmniejszył się popyt zgłaszany przez klientów indywidualnych na depozyty bieżące oraz przez firmy – na depozyty terminowe. Oczekuje się utrzymanie dotychczasowych kierunków zmian na rynku depozytów złotowych. Niewielkie zmiany in plus odnotowano na rynku depozytów walutowych, nie oczekuje się jednak ich pogłębienia w nadchodzącym czasie. Zwiększył się zakres kredytowania działalności przedsiębiorstw w zakresie kredytów złotowych; kredytowanie segmentu klientów indywidualnych pozostało na dotychczasowym poziomie. Udzielono więcej kredytów o wartości do mln. euro dla firm. Spadki dotknęły rynki kredytów konsumenckich i mieszkaniowych. Odnotowano także osłabienie dewizowej akcji kredytowej. Ceny kredytów były stabilne, bankowcy spodziewają się jednak wzrostu oprocentowania.. Spadła wartość kredytów zagrożonych.

2 2 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 11'2010 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 15 proc. placówek (+1); w segmencie ludności w 13 proc. (+2) i podmiotów gospodarczych 10 proc. (-3). Malały natomiast: ogółem w 7 proc. (-2), ludności 6 proc. (-3) oraz firm 8 proc. (-2). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 8 punktów (+3), lokat ludności 7 punkty (+4) i depozytów podmiotów gospodarczych 3 punkty (=). Depozyty terminowe ogółem rosły w 12 proc. placówek (-2), jednocześnie malejąc w 8 proc. (-4) i nie ulegając zmianie w 80 proc. (+6). Depozyty ludności wzrosły w 11 proc. (-1), podmiotów gospodarczych w 7 proc. (-2), malejąc odpowiednio w 9 proc. (-4) i 8 proc. (-3). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 4 proc. (+2), lokat klientów indywidualnych 2 punkty (+3) oraz korporacyjnych -1 pkt. (+1). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 16 proc. placówek (=), spadkowe 7 proc. (+2), a 77 proc. (-2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 16 proc. placówek (+2), a podmiotów gospodarczych 12 proc. (-3). Spadek przewiduje odpowiednio 7 proc. (+1) i 6 proc. (+1). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 9 punktów (-1), gospodarstwa domowe 9 punktów (+1) oraz firmy i instytucje 6 punktów (-4). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 16 proc. placówek (+1), spadku 6 proc. (+2), a 78 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 15 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych 11 proc. (-2); spadek odpowiednio 6 proc. (+1) i 5 proc. (-1). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 9 punktów (-1), ludności 9 punktów (-2) oraz podmioty gospodarcze 6 punktów (-1). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 68 proc. placówek (+5), malała w 9 proc. (-5) i nie zmieniła się w 24 proc. (+1). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 57 proc. placówek (-4), a na cele gospodarcze 58 proc. oddziałów (+6); spadek wystąpił odpowiednio w 11 proc. (-3) i 8 proc. (-4). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 59 punktów (+10), dla kredytów ludności 46 punktów (-1) oraz podmiotów gospodarczych 51 punktów (+11). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 74 proc. placówek (-2), dla ludności 70 proc. (-2) i 62 proc. dla klientów korporacyjnych (-1). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 4 proc. (+2), kredytów dla ludności 4 proc. (+2), a podmiotów gospodarczych 4 proc. (+1). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 71 punktów (-3), ludności 66 punktów (-4), podmiotów gospodarczych 59 punktów (-1). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 91 proc. (+6), w 4 proc. wzrosło (+1), a w 6 proc. zmalało (-7). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 73 proc. (-4), zmniejszenia 9 proc. (-1), a wzrostu 18 proc. (+4).

3 . 3 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 11'2010 KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 27 proc. placówek (=), jednocześnie malejąc w 13 proc. (+4) i nie zmieniając się w 59 proc. (-4). Saldo oceny odnotowano na poziomie 14 punktów (-3). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 29 proc. placówek (-3), spadek 9 proc. (-3), a 63 proc. (+7) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 20 pkt. (-1). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 8 proc. placówek (-2), malały w 21 proc. (+4), a w 71 proc. (-2) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -13 punktów proc. (-7). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 12 proc. (-2), spadku 19 proc. (+6), a 69 proc. (-4) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi -7 pkt. proc. (-8). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 31 proc. placówek (+5), spadek w 6 proc. (+1), a w 63 proc. nie nastąpiły zmiany (-5). Wskaźnik oceny netto wyniósł 25 pkt. proc. (+4). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 39 proc. (+1), spadek 3 proc. (-1), a 58 proc. nie przewiduje zmiany (=). Wskaźnik prognozy wynosi 36 pkt. (+3). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 50 proc. placówek (-5), spadek w 11 proc. (-1), a w 39 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+6). Wskaźnik netto wynosi 38 pkt. proc. (-5). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 68 proc. placówek (+2), zmaleją według 2 proc. (+1), a 30 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy wynosi 66 pkt. (+1). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 52 proc. placówek (-9), spadek w 11 proc. (+5), a w 37 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+5). Wskaźnik oceny netto wyniósł 41 pkt. proc. (-14). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 59 proc. placówek (-2), zmaleją według 7 proc. (+4), a 33 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy wynosi 52 pkt. (-5). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 43 proc. placówek (+20), spadek w 3 proc. (+2), brak zmian w 55 proc. (-21). Saldo oceny wynosi 40 pkt. (+17). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 10 proc. placówek (-8), spadek 10 proc. (+2), a 80 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+6). Saldo oceny wyniosło 0 pkt. (-9). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 34 proc. (+2), spadku 7 proc. (+3), a 59 proc. (-6) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 28 punktów (=). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 17 proc. (-8), spadek 7 proc. (+3), a 75 proc. (+4) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 10 pkt. (-11).

4 4 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 11'2010 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 37 proc. placówek (+8), spadek 4 proc. (-5), a w 59 proc. nie stwierdzono zmian (-2). Saldo wynosi 33 pkt. (+13). Wzrost popytu przewiduje 41 proc. (+7), spadek 1 proc. (-6), a 57 proc. (-2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 40 pkt. (+13). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 22 proc. placówek (-6), spadek 9 proc. (+1) i brak zmian w 70 proc. (+6). Saldo oceny wynosi 13 pkt. (-7). Wzrost popytu na polisy przewiduje 28 proc. (-3), spadek 5 proc. (-2), a 66 proc. nie spodziewa się zmiany (+4). Saldo prognozy wyniosło 23 pkt. (-1). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 43 proc. placówek (-6), malała w 8 proc. (+1) i nie zmieniła się w 49 proc. (+5). Saldo oceny wyniosło 35 punktów (-7). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 51 proc. placówek (-4), spadku 2 proc. (=), a 47 proc (+4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 49 pkt. (-4). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB 37,5) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 34 proc. placówek (-6). Pogorszenie wystąpiło w 4 proc. (=), a 63 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+6). Saldo oceny wyniosło 31 punktów (-5). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 47 proc. banków spółdzielczych (+16), 36 proc. oddziałów banków giełdowych (-7), 34 proc. – z przewagą kapitału zagranicznego (-7) i w 28 proc. banków z przewagą kapitału krajowego (-14). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 46 proc. ankietowanych placówek (-2), pogorszenia 1 proc. (-1), a 54 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 45 pkt. (-1). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – spadł w stosunku do wyniku z października o 3,5 pkt. i wynosi 37,5 proc. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 29,5 pkt. Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 1,4 pkt. w stosunku do października (z 30,9 do 29,5). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 23,9 pkt. i jest niższy od poprzedniego o 0,6 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 2,1 pkt., z poziomu 37,3 do 35,2 pkt. Indeks PENGAB w grupie banków spółdzielczych wzrósł z 38,0 do 41,0 pkt. (o 3,0 pkt.), w grupie banków giełdowych – z 29,9 do 31,3 pkt. (o 1,4 pkt.), wśród banków z przewagą kapitału zagranicznego spadł z 30,3 do 29,5 pkt. (o 0,8 pkt.), z przewagą kapitału krajowego – z 27,5 do 23,7 pkt. (o 3,8 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,07 proc. (=) redyskonta weksli – 3, 82 proc. (-0,01 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 12,42 proc. (+0,07 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,42 proc. (-0,16 pkt.) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2010 roku (w okresie od grudnia 2009 do grudnia 2010) inflacja wyniesie 3,69 proc. (dane uśrednione). Oznacza to wzrost o 0,16 pkt. w porównaniu z inflacją przewidywaną przed miesiącem. Mediana wynosi 3,15 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 3,43 proc., z przewagą kapitału zagranicznego – 3,77 proc., banków giełdowych 3,77 proc., banków spółdzielczych – 3,91 proc. KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2010 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,90zł (mediana – 2,86), a dla euro – 3,91zł (mediana 3,95). Oznacza to korektę oczekiwań wobec złotego w porównaniu z październikiem: umocnienie o 7 gr wobec dolara i o 5 gr w stosunku do euro.

5 5 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 112010 PYTANIA DODATKOWE Przeciwdziałanie kryzysowi finansowemu przez instytucje państwa Bankowcy nie najlepiej oceniają działania podejmowane przez różne instytucje państwowe i rynkowe w celu ograniczenia siły wpływu zawirowań na światowych rynkach finansowych na sytuację ekonomiczną kraju – średnie oceny wahały się od 2,9 do 3,6 na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą, 5 – bardzo dobrą. Po raz kolejny najlepiej oceniono działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – przeciętna ocena, podobnie jak przed rokiem i dwoma laty, wyniosła 3,6. Na przestrzeni dwóch lat wyraźnie wzrosła natomiast ocena aktywności Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego – obecnie obie instytucje oceniane są, średnio rzecz biorąc, na 3,6, podczas gdy w 2008 roku oceny wynosiły 3,2-3,3 punktu. Nieco niżej, przeciętnie na 3,5 oceniana jest aktywność Związku Banków Polskich i Komisji Nadzoru Finansowego – oceny obu instytucji nie zmieniły się znacząco w ciągu minionych dwóch lat. Przeciętnie na tle wszystkich instytucji, o które pytano, wypada natomiast ocena kroków przedsiębranych przez krajowych właścicieli i akcjonariuszy firm (choć średnia ocena wzrosła o 0,1 pkt. do poziomu 3,3). Wśród najgorzej ocenianych instytucji znajdują się organy władzy centralnej – przede wszystkim prezydent i parlament (średnie oceny rzędu 2,9, przy czym w przypadku prezydenta ocena poprawiła się o 0,3 pkt. w porównaniu z zeszłym rokiem). Tylko nieco lepiej postrzegane są działania podejmowane przez premiera i ministra finansów – przeciętna ocena nie zmieniła się znacząco od ostatniego roku i wynosi 3,1. Nisko oceniane są także decyzje podejmowane w kontekście kryzysu finansowego przez zagranicznych właścicieli banków działających w Polsce – podobnie jak przed rokiem, średnia ocena wynosi 2,9. Wizerunek sektora bankowego Przeszło co trzeci bankowiec (38%) wysoko ocenia działania z zakresu komunikacji i informowania otoczenia o aktywności banków podejmowane przez samych zainteresowanych. Ponad połowa uważa, że ich poziom jest dostateczny (56%). Jednoznacznie negatywnie działania PR ocenia zaledwie 6% respondentów. Co piąty badany (22%) uważa, że w wyniku kryzysu finansowego wizerunek całego sektora poprawił się, blisko co trzeci bankowiec (31%) jest przeciwnego zdania i dostrzega pogorszenie wizerunku branży. Jednak przeważająca grupa respondentów (48%) nie sądzi, że kryzys trwale wpłynął na wizerunek bankowości w Polsce. Jaka jest Pana(i) ocena działań komunikacyjno-informacyjnych podejmowanych przez banki działające w Polsce w okresie zawirowań na rynkach finansowych? ŚREDNIA 2,4 Wizerunek krajowego sektora bankowego w wyniku kryzysu finansowego …? N=200 ŚREDNIA 2,9 Jak ocenia Pan(i) dotychczasowe działania różnych władz i instytucji w celu ograniczenia w naszym kraju skutków światowego kryzysu finansowego? Bankowy Fundusz Gwarancyjny Rada Polityki Pieniężnej Narodowy Bank Polski Związek Banków Polskich Komisja Nadzoru Finansowego Krajowi właściciele i akcjonariusze Minister finansów Premier Parlament - Sejm i Senat Zagraniczni właściciele banków krajowych Prezydent Średnie = = = = = =

6 Czy Pana(i) zdaniem placówki bankowe w Polsce są w porównaniu z innymi krajami UE …? 5 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 112010 Małe zainteresowanie usługami bankowymi w Polsce Główną przyczyną niechęci Polaków do współpracy z bankami jest brak wykształconej potrzeby oszczędzania – uważa tak blisko 2 na 3 bankowców (62%) – oraz przyzwyczajenie do transakcji gotówkowych (41%); z tym ostatnim argumentem łączy się także ogólne przyzwyczajenie do trzymania gotówki w domu (36%). W porównaniu z zeszłym rokiem sytuacja została podbita wzrostem bezrobocia i powiększeniem się grupy osób pozbawionych stałych dochodów (wzrost o 14 punktów do poziomu 46%). W związku ze zmianą sytuacji finansowej wielu osób, na znaczeniu stracił motyw skrywania faktycznych dochodów (spadek o 6 punktów w porównaniu z 2008 rokiem) oraz lęku przed sięganiem po usługi kredytowe (spadek o 5 punktów). Co piąty bankowiec jest zdania, że czynnikiem hamującym rozwój sektora usług finansowych są wysokie koszty usług bankowych i niedostępność banków dla ludzi o niskich dochodach. Problemem jest także, zdaniem jednego na pięciu bankowców, ogólna nieufność wobec banków. Kwestia infrastruktury bankowej czy jakości usług ma w tym przypadku, zdaniem badanych, marginalne znaczenie. Bezpieczeństwo banków w Polsce Według dwóch trzeci badanych (68%) poziom ochrony polskich placówek bankowych nie odbiega od europejskich standardów, 13% uważa wręcz, że polskie banki są chronione lepiej niż placówki w innych krajach UE. 16% bankowców jest zdania, że poziom ochrony jest niższy niż w pozostałych państwach unijnych. Ocena działań podejmowanych przez policję w celu wykrywania sprawców napadów na banki poprawiła się w porównaniu z zeszłym rokiem: wówczas pozytywne jej aktywność oceniało 61% bankowców, obecnie – 71%, jednocześnie wyraźnie spadł odsetek ocen negatywnych (z 34% do 25%). Na przestrzeni roku pogorszyła się natomiast ocena przekazów medialnych dotyczących napadów na banki. Choć wciąż przeważają w tej kwestii oceny pozytywne, to jednak ich odsetek spadł o 5 punktów do poziomu 59%, powiększyło się natomiast grono bankowców negatywnie oceniających informacje przekazywane przez media (wzrost z 28% do 38%). ŚREDNIA 3,0 N=200 W Polsce z usług banków wciąż korzysta znacznie mniej mieszkańców niż w innych krajach Unii Europejskiej. Jakie są, według Pana(i), główne powody dużo niższej skłonności Polaków do współpracy z bankami w porównaniu z mieszkańcami innych państw UE? Czy, w Pana(i) ocenie, policja dokłada wystarczających starań w wykrywaniu sprawców napadów na bank? ŚREDNIA: 2.6 2.8 Czy informacje przekazywane w mediach o napadach na banki uważa Pan(i) za obiektywne i rzetelne? ŚREDNIA: 2.7 2.6


Pobierz ppt "1 11/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Pengab poniżej 30 punktów Listopadowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google