Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJLEPSZA GIEŁDOWA SPÓŁKA ROKU 2007 GRAFICZNE I TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ TELEFONICZNYCH ZREALIZOWANYCH NA ZLECENIE WARSZAWA, STYCZEŃ 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJLEPSZA GIEŁDOWA SPÓŁKA ROKU 2007 GRAFICZNE I TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ TELEFONICZNYCH ZREALIZOWANYCH NA ZLECENIE WARSZAWA, STYCZEŃ 2008."— Zapis prezentacji:

1

2 NAJLEPSZA GIEŁDOWA SPÓŁKA ROKU 2007 GRAFICZNE I TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ TELEFONICZNYCH ZREALIZOWANYCH NA ZLECENIE WARSZAWA, STYCZEŃ 2008 © 2005 Research International. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights reserved

3 Wyboru Giełdowej Spółki Roku PULSU BIZNESU dokonują specjaliści rynków kapitałowych – analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni i maklerzy, reprezentujący domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe, zlokalizowane na terenie całego kraju. Wyboru dokonują odpowiadając na pytania specjalnego sondażu telefonicznego, który na zlecenie redakcji przeprowadza Pentor Research International. W sondażu przeprowadzonym w pierwszej połowie stycznia 2008 roku (15-24) uczestniczyło 180 respondentów - 69 analityków, 63 doradców i 48 maklerów. Obiektem ich wieloaspektowej oceny były wszystkie spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych według stanu na 31 grudnia 2007 roku. Każda ze spółek była oceniana co najmniej przez 16 specjalistów, przynajmniej po 5 z każdego segmentu. Uczestnik sondażu oceniał przeciętnie 27 spółek, wylosowanych z uniwersum wszystkich spółek. Obiektem oceny każdej spółki było siedem pojedynczych wymiarów: kompetencje zarządu, jakość oferowanych produktów i usług, relacje z inwestorami, perspektywy rozwoju, szeroko pojmowany sukces w minionym roku, skutki zmiany zarządu, rekomendowanie zakupu akcji spółki. Oceny dokonywane były na 7 punktowej skali, według zasady im korzystniejsza ocena, tym większa liczba przydzielanych spółce punktów. Wyniki sondażu były rangowane według wartości średniej ocen, a ponadto na podstawie ilorazu sumy średnich z pierwszych pięciu kryteriów opracowywano indeks ogólny, wyłaniający najlepiej ocenione spółki giełdowe. Dla większej przejrzystości podrankingów i rankingu ogólnego średnie ocen były przeliczone na skalę 100 punktową, co oznacza, że maksymalna ocena mogła wynieść 100 punktów. W ubiegłorocznej edycji rozpiętość indeksu ocen kształtowała się od 30,16 do 78,57, a w pomiarze tegorocznym między 22,08, a 78,57 punktów. NOTA METODOLOGICZNA

4 STRUKTURA PRÓBY RESPONDENTÓW LICZBA PROCENT OGÓŁEM:180100 SPECJALIŚCI: Analitycy giełdowi 6938 Doradcy inwestycyjni 6335 Maklerzy 4827 PŁEĆ: Kobiety 2112 Mężczyźni15988 STAŻ PRACY: Do 3 lat 4927 Powyżej 3 lat13173 REPREZENTANCI FIRM: Biura maklerskie 8447 Firmy doradcze, konsultingowe 3318 Towarzystwa ubezpieczeniowe 1911 Otwarte fundusze emerytalne 116 Fundusze inwestycyjne i powiernicze 84 Departamenty kapitałowe banków 2112 Domy inwestycyjne 42 CZYTELNICY PULSU BIZNESU Regularni8246 Nieregularni7341 Nie czytający2513

5 Zakres tematyczny badania obejmował wieloaspektową ocenę spółek giełdowych. Główne kryteria oceny były następujące: kompetencje zarządu, jakość produktów i usług (kompleksowość oferty), relacje z inwestorami, perspektywy rozwoju, szeroko rozumiany sukces (powodzenie) odniesiony w 2007 roku. Dodatkowe kryteria oceny: poziom znajomości firmy, prognoza wzrostu lub spadku notowań po zmianie zarządu firmy, rekomendacje zakupu akcji spółki. Na podstawie pięciu głównych kryteriów opracowane zostało średnie zestawienie najlepszych, zdaniem ekspertów, spółek notowanych na GPW w 2007. Wszystkie oceny były dokonywane na 7 punktowej skali, od 1 do 7. Otrzymane średnie ocen zostały przeliczone na skalę 100 punktową wg wzoru x 100. 7 ALGORYTM OCENY

6 KWESTIONARIUSZ

7

8 GIEŁDOWA SPÓŁKA ROKU – WSKAŹNIK ZAGREGOWANY Najlepiej ocenianą spółką roku 2007 jest TVN S.A., która wyprzedziła o 1,26 punktu BANK ZACHODNI WBK S.A. oraz o 2,1 punktu ING BANK ŚLĄSKI S.A.

9 1. WIEDZA O SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH Najlepiej rozpoznawalnymi wśród specjalistów rynków kapitałowych spółkami giełdowymi w 2007 roku jest AGORA S.A. Specjaliści giełdowi nieco gorzej ocenili znajomość spółek TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A oraz ING BANK ŚLĄSKI S.A. Wśród analityków giełdowych najlepiej znane są: AGORA S.A. oraz BANK MILLENNIUM S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. (taka sama liczba punktów), a także KGHM PLSKA MIEDŹ S.A. Doradcy inwestycyjni deklarują ex aequo najlepszą znajomość spółek: AGORA S.A. oraz TELEKOUNIKACJA POLSKA S.A. oraz BANK PEKAO S.A. Maklerzy wykazują największą znajomość spółki: POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A. oraz ex aequo PROKOM SOFTWARE S.A., a w dalszej kolejności POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. OMÓWIENIE WYNIKÓW

10 2. KOMPETENCJE ZARZĄDU Najwyżej oceniony został zarząd BANK ZACHODNI WBK S.A., na drugim miejscu ING BANK ŚLĄSKI S.A. Na trzecim miejscu uplasował się: TVN S.A. Za najmniej kompetentne uznane zostały zarządy spółek ŁDA INWEST S.A., TOORA POLAND S.A. oraz BEEF – SAN ZAKŁADY MIĘSNE S.A. 3. JAKOŚĆ OFEROWANYCH PRODUKTÓW I USŁUG Najwyżej ogół specjalistów rynkowych ocenił jakość produktów oferowanych przez VISTULA & WÓLCZANKA S.A. Nieco niższe noty uzyskały: GRUPA ŻYWIEC S.A. oraz TVN S.A. Według specjalistów rynkowych produkty i usługi o relatywnie najniższej jakości oferuje TOORA POLAND S.A., SKOTAN S.A. oraz ŁDA INWEST S.A.

11 4.RELACJE Z INWESTORAMI Ogół specjalistów rynkowych najwyżej pod względem jakości i dostępności informacji dla inwestorów i akcjonariuszy oceniło spółki: ING BANK ŚLĄSKI S.A, nieco niżej BANK ZACHODNI WBK S.A., a na trzecim miejscu spółki: AGORA S.A. oraz TVN S.A. (taka sama ilość punktów). Relatywnie najgorzej relacje z inwestorami oceniono w wypadku TOORA POLAND S.A, ELEKTRIM S.A. oraz ŁDA INWEST S.A. 5. PERSPEKTYWY ROZWOJU Najwyżej oceniono zostały perspektywy rozwoju TVN S.A, a następnie LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO S.A. oraz BANKIER PL S.A. Specjaliści rynkowi relatywnie najmniejsze perspektywy rozwoju przypisali spółkom: TOORA POLAND S.A., ELEKTRIM S.A. oraz ŁDA INWEST S.A.

12 6. SUKCES W 2007 ROKU Największy sukces w 2007 roku osiągnęła spółka EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A, na drugim miejscu uplasował się DOM MAKLERSKI IDM S.A, a na miejscu trzecim TVN S.A. W ocenie specjalistów najmniejszy sukces w ubiegłym roku osiągnęła spółka TOORA POLAND S.A, a w dalszej kolejności ŁDA INWEST S.A. oraz ELEKTRIM S.A. 7. ZMIANA ZARZĄDU – WPŁYW NA ZMIANĘ NOTOWAŃ SPÓŁKI NA GIEŁDZIE Zdaniem specjalistów rynków kapitałowych zmiana zarządu spowodowałaby największą poprawę giełdowych notowań spółek: PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A., TOORA POLAND S.A. oraz SKOTAN S.A. Zmiana zarządu skutkowałaby największym spadkiem wartości walorów BANK ZACHODNI BZ WBK S.A., a także ARTERIA S.A oraz LPP S.A.

13 8. KONIUNKTURA GIEŁDOWA W 2008 ROKU Większość specjalistów rynków kapitałowych (47%) spodziewa się w 2008 roku niezbyt dobrej koniunktury giełdowej. Dość dobrej spodziewa się blisko jedna trzecia 31%, a złej lub bardzo złej obawia się 18%. Niekorzystnej koniunktury spodziewa się 67% analityków, 65% doradców inwestycyjnych i 66% maklerów. Z kolei korzystnych warunków oczekuje 33% analityków, 35% doradców oraz 33% maklerów. Średnia prognoza na przyszły rok wynosi 3,1 i jest niższa w stosunku do ubiegłego roku o 0,6. i jest najniższa od 2002 roku.

14 ZAGREGOWANY WSKAŹNIK OCENY OGÓŁEM NAJLEPSZA SPÓŁKA W OPINII SPECJALISTÓW RYNKÓW FINANSOWYCH (KOMPETENCJE ZARZĄDU, KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY, RELACJE Z INWESTORAMI, PERSPEKTYWY ROZWOJU ORAZ SUKCES ODNIESIONY W 2006 ROKU) (N=180)

15 NAJLEPIEJ ZNANE SPÓŁKI GIEŁDOWE 2007 ROKU [OGÓŁEM] (N=180)

16 NAJLEPIEJ ZNANE SPÓŁKI GIEŁDOWE 2007 ROKU PRZEZ ANALITYKÓW GIEŁDOWYCH (N=69)

17 NAJLEPIEJ ZNANE SPÓŁKI GIEŁDOWE 2007 ROKU PRZEZ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH (N=63)

18 NAJLEPIEJ ZNANE SPÓŁKI GIEŁDOWE 2007 ROKU PRZEZ MAKLERÓW (N=48)

19 NAJLEPSZA SPÓŁKA 2007 ROKU ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM: KOMPETENCJE ZARZĄDU (N=180)

20 NAJLEPSZA SPÓŁKA 2007 ROKU ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM: JAKOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ (N=180)

21 NAJLEPSZA SPÓŁKA 2007 ROKU ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM: RELACJE Z INWESTORAMI (JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI DLA INWESTORÓW I AKCJONARIUSZY) (N=180)

22 NAJLEPSZA SPÓŁKA 2007 ROKU ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM: PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI (N=180)

23 NAJLEPSZA SPÓŁKA 2007 ROKU ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM: OSIĄGNIĘTY SUKCES W 2007 ROKU (N=180)

24 GDYBY JUTRO ZMIENIŁ SIĘ ZARZĄD SPÓŁKI, TO JAKA BYŁABY ZMIANA NOTOWAŃ SPÓŁKI NA GIEŁDZIE? [WZROST NOTOWAŃ] ŚREDNIA ODPOWIEDZI NA SKALI OD [1] ZDECYDOWANY SPADEK, DO [100] ZDECYDOWANY WZROST (N=180)

25 GDYBY JUTRO ZMIENIŁ SIĘ ZARZĄD SPÓŁKI, TO JAKA BYŁABY ZMIANA NOTOWAŃ SPÓŁKI NA GIEŁDZIE? [SPADEK NOTOWAŃ] ŚREDNIA ODPOWIEDZI NA SKALI OD [1] - ZDECYDOWANY SPADEK, DO [100] - ZDECYDOWANY WZROST (N=180)

26 JAKIEJ KONIUNKTURY NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE SPODZIEWA SIĘ PAN(I) W TYM ROKU? 3.13.23.13.0Średnia: (N=180)

27 JAKIEJ KONIUNKTURY NA WGPW SPODZIEWA SIĘ PAN(I) W TYM ROKU? 3.73.63.93.63.7 3.1

28 CZY CZYTA PAN(I) MOŻE PULS BIZNESU? (N=180)

29


Pobierz ppt "NAJLEPSZA GIEŁDOWA SPÓŁKA ROKU 2007 GRAFICZNE I TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ TELEFONICZNYCH ZREALIZOWANYCH NA ZLECENIE WARSZAWA, STYCZEŃ 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google