Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 50 proc. placówek (wzrost o 4 pkt. w stosunku do wyniku ze stycznia), spadek przewiduje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 50 proc. placówek (wzrost o 4 pkt. w stosunku do wyniku ze stycznia), spadek przewiduje."— Zapis prezentacji:

1 Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 50 proc. placówek (wzrost o 4 pkt. w stosunku do wyniku ze stycznia), spadek przewiduje 6 proc. (-1), a 44 proc (-3) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 54 proc. (+9), korporacyjnych – 37 proc. (=); spadek przewiduje 5 proc. (-1) podmiotów indywidualnych i 10 proc. (=) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 45 pkt. (+6), gospodarstw domowych 48 pkt. (+9) oraz podmiotów gospodarczych 27 pkt. (=). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 53 proc. oddziałów (+8), spadek przewiduje 6 proc. (-2), a 40 proc. (-8) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 59 proc. (+10), a instytucjonalnych 34 proc. (+2); pogorszenia – odpowiednio 6 proc. (+1) i 9 proc. (-3). Salda prognozy wynoszą: ogółem 47 pkt. (+10), depozyty ludności 53 pkt. (+9), natomiast podmiotów gospodarczych 25 pkt. (+5). PENGAB – wartości trendu cyklu Korzystne prognozy dla większości rynków Lutowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-11 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Depozyty złotowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 45 proc. placówek (spadek o 4 pkt. w stosunku do wyniku ze stycznia): ludności – w 45 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych w 36 proc. (-5). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 15 proc. placówek (+5); ludności 8 proc. (-4), podmiotów gospodarczych 18 proc. (+7). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 30 punktów (-10), klientów indywidualnych 37 punktów (+5) oraz korporacyjnych 18 punktów (-12). Lokaty terminowe rosły łącznie w 43 proc. placówek (spadek o 4 pkt. w stosunku do stycznia). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 45 proc. placówek (-1), a podmiotów gospodarczych w 29 proc. placówek (-4). Spadki wystąpiły łącznie w 15 proc. oddziałów (+3); ludności 10 proc. (-2), a podmiotów gospodarczych w 16 proc. (+2). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 28 pkt. (-7); gospodarstw domowych 35 pkt. (+1) oraz podmiotów gospodarczych 13 pkt. proc. (-6). MONITOR BANKOWY02/2011 W lutym wartość indeksu Pengab wzrosła w porównaniu z wynikiem ze stycznia i wynosi 30,8 pkt. (wzrost o 1,9 pkt.) – powróciła zatem do stanu z października zeszłego roku. W tym miesiącu odnotowano wyraźną wzrost prognostycznej warstwy wskaźnika Pengab (o 9,2 pkt., obecnie wynosi 40,9) oraz spadek ocen (o 5,5 pkt., obecnie 20,7). Jednocześnie wyraźnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji ekonomicznej banków, co przełożyło się na wzrost wartości ogólnego wskaźnika klimatu koniunktury o 6,6 punktu do poziomu 42,1 proc. W lutym wzrosło zainteresowanie klientów indywidualnych depozytami bieżącymi (zarówno złotowymi, jak i walutowymi), jednak w segmencie firm odnotowywano głównie spadki, które były jednak przewidywane w poprzednim pomiarze. Bankowcy oczekują wzrostów w obu segmentach rynku (większych ze strony klientów indywidualnych). Podobnie sytuacja przedstawia się na rynkach kredytowych: odnotowano duże spadki, jednak oczkuje się ich zrównoważenia przez przyszły wzrost akcji kredytowej. Spadała liczba kredytów udzielanych firmom oraz klientom indywidualnym (zarówno konsumenckich, jak i mieszkaniowych). Bankowcy spodziewają się jednak wyraźnego odbicia w odniesieniu do kredytów złotowych i – w nieco mniejszym stopniu – dewizowych (oczekuje się zdecydowanego wzrostu popytu na kredyty hipoteczne). W lutym rosły ceny kredytów – ten kierunek zmian będzie kontynuowany. Klienci będą otwierać więcej ROR-ów. Jedynym rynkiem, na którym nie przewiduje się poprawy sytuacji, są usługi związane z oszczędzaniem i inwestowaniem. Bankowcy oczekują, że kontynuowane będą spadki na rynku akcji i obligacji. W odniesieniu do jednostek TFI i polis życiowych – przewidują zahamowanie negatywnych zmian. Bankowcy dość przeciętnie oceniają działalność różnych instytucji związanych z sektorem bankowym. Relatywnie dobrze postrzegana jest działalność Biura Informacji Kredytowej i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W porównaniu z 2010 rokiem wzrosły oceny funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego. Zdecydowanie pogorszył się natomiast odbiór działań Ministerstwa Finansów – obecnie jest to najgorzej oceniana instytucja.

2 Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 13 proc. placówek (-5); w segmencie ludności w 14 proc. (=) i podmiotów gospodarczych 12 proc. (-3). Malały natomiast: ogółem w 8 proc. (-1), ludności 8 proc. (-3) oraz firm 8 proc. (+2). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 5 punktów (-5), lokat ludności 6 punktów (+3) i depozytów podmiotów gospodarczych 4 punkty (-5). Depozyty terminowe ogółem rosły w 13 proc. placówek (=), jednocześnie malejąc w 9 proc. (=) i nie ulegając zmianie w 79 proc. (+1). Depozyty ludności wzrosły w 12 proc. (=), podmiotów gospodarczych w 8 proc. (-2), malejąc odpowiednio w 8 proc. (-2) i 6 proc. (=). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 4 pkt. (+1), lokat klientów indywidualnych 3 punkty (+1) oraz korporacyjnych 2 pkt. (-1). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 17 proc. placówek (+2), spadkowe 3 proc. (-3), a 80 proc. (+1) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 16 proc. placówek (+4), a podmiotów gospodarczych 16 proc. (+3). Spadek przewiduje odpowiednio 3 proc. (-3) i 2 proc. (-5). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 14 punktów (+6), gospodarstwa domowe 13 punktów (+7) oraz firmy i instytucje 14 punktów (+8). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 18 proc. placówek (+4), spadku 3 proc. (-3), a 80 proc. nie przewiduje zmiany (=). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 19 proc. (+7), a podmiotów gospodarczych 12 proc. (+1); spadek odpowiednio 3 proc. (-2) i 3 proc. (-3). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 15 punktów (+7), ludności 16 punktów (+9) oraz podmioty gospodarcze 9 punktów (+4). Kredyty złotowe Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 50 proc. placówek (-6), malała w 23 proc. (+5) i nie zmieniła się w 26 proc. (-1). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 46 proc. placówek (-7), a na cele gospodarcze 42 proc. oddziałów (-3); spadek wystąpił odpowiednio w 23 proc. (+5) i 17 proc. (+4). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 27 punktów (-12), dla kredytów ludności 22 punkty (-13) oraz podmiotów gospodarczych 25 punktów (-7). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 79 proc. placówek (+10), dla ludności 73 proc. (+11) i 68 proc. dla klientów korporacyjnych (+6). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 3 proc. (-5), kredytów dla ludności 3 proc. (-6), a podmiotów gospodarczych 4 proc. (-3). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 76 punktów (+15), ludności 70 punktów (+16), podmiotów gospodarczych 65 punktów (+9). Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 71 proc. (-15), w 24 proc. wzrosło (+16), a w 5 proc. zmalało (-2). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 51 proc. (-12), spadku – 3 proc. (-4), a wzrostu – 45 proc. (+14). Monitor Bankowy 02/2011 2

3 3. Kredyty nieregularne (zagrożone) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 16 proc. placówek (-5), jednocześnie malejąc w 12 proc. (+1) i nie zmieniając się w 71 proc. (+4). Saldo oceny odnotowano na poziomie 4 punktów (-6). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 23 proc. placówek (-1), spadek 12 proc. (=), a 66 proc. (+2) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 11 pkt. (-1). Kredyty walutowe Kredyty walutowe rosły w 8 proc. placówek (-4), malały w 21 proc. (+2), a w 70 proc. (+1) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -13 punktów proc. (-6). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 15 proc. (+2), spadku 13 proc. (-2), a 72 proc. (-1) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 2 pkt. proc. (+4). Kredyty o wartości do 1 mln. euro udzielane przedsiębiorstwom Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 24 proc. placówek (-6), spadek w 11 proc. (+3), a w 65 proc. nie nastąpiły zmiany (+3). Wskaźnik oceny netto wyniósł 13 pkt. proc. (-9). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 44 proc. (+7), spadek 4 proc. (+2), a 52 proc. nie przewiduje zmiany (-9). Wskaźnik prognozy wynosi 40 pkt. (+4). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 47 proc. placówek (-3), spadek w 18 proc. (+3), a w 35 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (=). Wskaźnik netto wynosi 29 pkt. proc. (-6). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 65 proc. placówek (+3), zmaleją według 6 proc. (-4), a 29 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy wynosi 59 pkt. (+8). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 43 proc. placówek (-4), spadek w 17 proc. (+4), a w 40 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (=). Wskaźnik oceny netto wyniósł 25 pkt. proc. (-9). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 70 proc. placówek (+9), zmaleją według 4 proc. (-4), a 26 proc. nie przewiduje zmiany (-5). Wskaźnik prognozy wynosi 66 pkt. (+13). Akcje i obligacje Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 14 proc. placówek (=), spadek w 15 proc. (+4), brak zmian w 72 proc. (-3). Saldo oceny wynosi -1 pkt. (-4). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 10 proc. Placówek (-4), spadek 14 proc. (+5), a 76 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (-1). Saldo oceny wyniosło -4 pkt. (-10). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 24 proc. (-4), spadku 10 proc. (+2), a 66 proc. (+2) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 13 punktów (-8). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 19 proc. (+1), spadek 14 proc. (+7), a 67 proc. (-8) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 5 pkt. (-5).

4 Jednostki funduszy inwestycyjnych Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 23 proc. placówek (-3), spadek 13 proc. (+2), a w 64 proc. nie stwierdzono zmian (+1). Saldo wynosi 10 pkt. (-6). Wzrost popytu przewiduje 35 proc. (-1), spadek 7 proc. (-2), a 57 proc. (+2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 28 pkt. (+1). Polisy ubezpieczeń na życie Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 15 proc. placówek (-9), spadek 11 proc. (+5) i brak zmian w 74 proc. (+5). Saldo oceny wynosi 4 pkt. (-14). Wzrost popytu na polisy przewiduje 25 proc. (-1), spadek 7 proc. (-1), a 68 proc. nie spodziewa się zmiany (+3). Saldo prognozy wyniosło 19 pkt. (+1). Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 45 proc. placówek (+5), malała w 14 proc. (+3) i nie zmieniła się w 41 proc. (-8). Saldo oceny wyniosło 30 punktów (+2). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 64 proc. placówek (+5), spadku 5 proc. (=), a 31 proc (-4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 60 pkt. (+6). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 42,1) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 35 proc. placówek (-1). Pogorszenie wystąpiło w 3 proc. (-1), a 62 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+2). Saldo oceny wyniosło 32 punkty (=). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 49 proc. banków spółdzielczych (+11), w 30 proc. banków z przewagą kapitału krajowego (-6), w 32 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-2) i w 27 proc. oddziałów banków giełdowych (-12). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 54 proc. ankietowanych placówek (+11), pogorszenia 1 proc. (-3), a 45 proc. nie przewiduje zmiany (-8). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 52 pkt. (+13). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – wzrósł w stosunku do wyniku ze stycznia o 6,6 pkt. i wynosi 42,1 proc. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (30,8 pkt.) Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych wzrósł o 1,9 pkt. w stosunku do stycznia (z 28,9 do 30,8). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 20,7 pkt. i jest niższy od poprzedniego o 5,5 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 9,2 pkt., z poziomu 31,7 do 40,9 pkt. Indeks PENGAB wzrósł w grupie banków spółdzielczych z 36,5 do 36,7 pkt. (o 0,2 pkt.), w grupie banków z przewagą kapitału krajowego – z 28,6 do 30,5 pkt. (o 1,9 pkt.), wśród banków z przewagą kapitału zagranicznego z 25,3 do 28,4 pkt. (o 3,1 pkt.), w grupie banków giełdowych – z 22,3 do 28,4 pkt. (o 6,1 pkt.). Stopy procentowe Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,57 proc. (+0,21 pkt.) redyskonta weksli – 4,33 proc. (+0,28 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 12,21 proc. (-0,02 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,77 proc. (+0,48 pkt.) Inflacja Bankowcy przewidują, że w 2011 roku (w okresie od stycznia 2010 do stycznia 2011 roku) inflacja wyniesie 3,63 proc. (dane uśrednione). Oznacza to wzrost o 0,1 pkt. w porównaniu z poziomem oczekiwań sprzed miesiąca. Mediana wynosi 3,41 proc. Reprezentanci banków giełdowych szacują stopę inflacji na 3,88 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego – 3,79 proc., banków z przewagą kapitału krajowego 3,54 proc., banków spółdzielczych – 3,39 proc. Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2011 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,96 zł (mediana – 2,94), a dla euro – 3,88 zł (mediana 3,90). W porównaniu z prognozami sprzed miesiąca oznacza to nieznaczne umocnienie się złotego wobec dolara (o 6 groszy) i euro (o 3 grosze). Monitor Bankowy 02/2011 4

5 Pytania dodatkowe Ocena działalności instytucji związanych z sektorem bankowym Spośród organizacji związanych z sektorem bankowym najlepiej oceniana jest działalność Biura Informacji Kredytowej: co czwarty bankowiec ocenia ją zdecydowanie dobrze, dwie trzecie – raczej dobrze. Średnia ocena na 5-stopniowej skali wynosi 4,1. Zbliżoną ocenę uzyskał również Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Biorąc pod uwagę wszystkie instytucje, ponadprzeciętnie oceniana jest także działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej, InfoMonitora oraz Narodowego Banku Polskiego (3,8-3,9). W porównaniu z zeszłym rokiem średnia ocena obu tych instytucji wzrosła. Instytucje, których działalność jest oceniana przeciętnie na tle całości to: Komisja Nadzoru Finansowego i Rada Polityki Pieniężnej (średnie oceny, podobnie jak przed rokiem, wynoszą w ich wypadku 3,7). Wśród organizacji związanych z sektorem bankowym oceniono również Związek Banków Polskich (średnia ocena na 3,6 oznacza spadek o 0,2 punktu w porównaniu z wcześniejszym rokiem) oraz Arbiter Bankowych (choć jego ocena wzrosła o 0,1 punktu do 3,5). Dwie trzecie badanych raczej negatywnie postrzega funkcjonowanie sądów polubownych działających przy ZBP i KNF oraz Rady Rozwoju Rynku Finansowego (w wypadku dwóch ostatnich wzrost średnich ocen o 0,1 punktu w ciągu roku). Biorąc pod uwagę średnie oceny, najgorzej oceniono działalność Ministerstwa Finansów. Rozkład odpowiedzi w wypadku tej instytucji pokazuje silne spolaryzowanie opinii. Działalnie ministerstwa budzi niezadowolenie co czwartego bankowca (największy odsetek negatywnych ocen wśród organizacji uwzględnionych w badaniu). W porównaniu z zeszłym rokiem oznacza to zdecydowane powiększenie grupy krytyków (o 15 punktów procentowych) i tym samym pogorszenie średniej oceny o 0,4 punktu do poziomu 3,0 (ostatnio taką wartość oceny pracy ministerstwa zanotowano w 2007 roku). Monitor Bankowy 02/2011 5 Jaka jest Pana/-i ogólna ocena ubiegłorocznej działalności następujących instytucji i organizacji związanych z sektorem bankowym? Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej Bankowy Fundusz Gwarancyjny Związek Banków Polskich Arbiter Bankowy Sąd Polubowny przy ZBP Komisja Nadzoru Finansowego Ministerstwo Finansów Rada Rozwoju Rynku Finansowego Sąd Polubowny przy KNF InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej

6 Czy Pana/-i bank/placówka odczuwa realne skutki światowego kryzysu finansowego? Jak ocenia Pan/-i zmianę liczby klientów private banking w ciągu następnych dwunastu miesięcy? Czy wśród klientów państwa placówki są osoby korzystające z private banking? Popularność usług private banking Ogólnie, w ponad połowie placówek bankowych (57 proc.) świadczy się usługi private banking. Najbardziej rozpowszechnione są w bankach z kapitałem zagranicznym (84 proc.), nieco mniej – w bankach krajowych (47 proc.). Najmniejszy odsetek klientów w ramach private banking mają banki spółdzielcze (obsługuje ich 14 proc. placówek). Odsetek klientów korzystających z private banking zwiększył się, średnio rzecz biorąc, w przeszło co trzecim banku (37 proc.), w tym w 4 proc. placówek ich liczba wyraźnie wzrosła. W połowie placówek odsetek takich klientów nie zmienił się, zmalał – zaledwie w co dwudziestym banku. Ogólnie można przyjąć, że ten model bankowości rozwija się. Największe wzrosty w minionym roku odnotowano w bankach z większościowym kapitałem zagranicznym (43 proc. placówek); najwolniej usługi rozwijały się w bankach spółdzielczych (liczba klientów private banking wzrosła w 29 proc. placówek). Rozwoju usług w ciągu najbliższego roku spodziewa się połowa bankowców (41 proc.), według przeszło jednej trzeciej (39 proc.) – zainteresowanie usługami nie zmieni się. Prawdopodobnie ten model bankowości będzie się zatem rozwijał. Skutki kryzysu finansowego Na przestrzeni minionego roku wyraźnie zmniejszył się zakres oddziaływania kryzysu ekonomicznego na działalność banków w Polsce: na początku roku wyraźne skutki załamania na światowych rynkach finansowych dla działania ich banków odczuwała przeszło połowa badanych (52 proc.), obecnie ten odsetek jest o 10 punktów niższy. Obecnie przeszło połowa bankowców (57 proc.) uważa, że minione wydarzenia nie oddziałują bezpośrednio na funkcjonowanie ich banków. Monitor Bankowy 02/2011 6 Jak ocenia Pan/-i zmianę liczby klientów private banking w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy? N=202


Pobierz ppt "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 50 proc. placówek (wzrost o 4 pkt. w stosunku do wyniku ze stycznia), spadek przewiduje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google