Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym oraz społecznym. Daleko idące implikacje społeczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym oraz społecznym. Daleko idące implikacje społeczne."— Zapis prezentacji:

1 Zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym oraz społecznym. Daleko idące implikacje społeczne oraz gospodarcze zrodziły potrzebę monitorowania rozmiarów zjawiska zaległych płatności w obrocie gospodarczym i jego zmian w czasie. Odpowiedzią na wskazany problem jest zapoczątkowany w listopadzie 2007 r. regularny monitoring bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Inicjatorami projektu są Związek Banków Polskich, InfoMonitor, Biuro Informacji Kredytowej oraz Pentor Research International. Niniejszy komunikat prezentuje wyniki trzeciego z pomiarów. Podstawowym wskaźnikiem prezentującym poziom oraz zmiany badanego zjawiska jest BOG – wskaźnik bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Badanie przeprowadzono w dniach od 22.06 do 03.07 br. Posłużono się metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI. Badanie przeprowadzono z pracownikami trzech segmentów firm. Respondentami były osoby odpowiedzialne za finanse firmy. Zrealizowano 200 efektywnych wywiadów w grupach: dostawców usług finansowych, którzy stanowili 35% próby (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo - rozliczeniowe, ubezpieczyciele, firmy wydające różne karty kredytowe, firmy leasingowe, firmy zajmujące się wykupywaniem długów i faktoringiem, spółki udzielające pożyczek), dostawców usług masowych – 35% próby (spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy energii elektrycznej, wodociągi, dostawcy innych usług komunalnych, dostawcy gazu, dostawcy telewizji satelitarnej lub kablowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, operatorzy telekomunikacyjni) i w grupie przedsiębiorców – 30%. 1 W lipcu 2009 r. wskaźnik bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym (BOG) przyjął wartość dodatnią 1,44 i jest o 2,37 punktu niższy niż w pomiarze z marca. Za spadek wartości wskaźnika w największej mierze odpowiadają przedsiębiorcy, wśród których wskaźnik spadł o 5,52 punktu, wchodząc tym samym w strefę wartości ujemnych (-4,08). W nieco mniejszym stopniu do spadków przyczynili się dostawcy usług masowych, w wypadku których odnotowano spadek o 1,92 punkta do poziomu 8,01. Mimo wszystko, to ta grupa nadal relatywnie najlepiej ocenia sytuację. Oceny przedstawicieli sektora finansowego są na poziomie zbliżonym do tego sprzed czterech miesięcy, niewiele przekraczając zero (0,08). Przedstawiciele badanych instytucji zgodnie postrzegają problem nieterminowego regulowania płatności jako istotną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. W stosunkowo największym stopniu problem zauważany jest przez przedsiębiorców oraz dostawców usług finansowych. Za nieco mniejszą przeszkodę kwestię tą uznają dostawcy usług masowych. Nieterminowe regulowanie należności występuje dość często i w podobnym stopniu dotyka wszystkie badane grupy, zarówno dostawców usług finansowych, przedsiębiorców, jak i dostawców usług masowych. Respondenci niezbyt wysoko oceniają także zdolność do regulowania bieżących zobowiązań przez usługobiorców. Na tle wszystkich grup najwyższe oceny odnotowano w sektorze finansowym. Tylko część wszystkich należności jest płacona zgodnie z terminem. Przeszło jedna trzecia respondentów deklaruje, że terminowe płatności nie przekraczają połowy wszystkich należności, a w przypadku jedynie 12% badanych terminowe wpłaty stanowią ponad 90% wpływów. Barometr Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego – InfoMonitor/BIK/Pentor RI 072009 W okresie ostatnich 4 miesięcy po raz kolejny spadło poczucie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Pogorszenie sytuacji w największej mierze powodowane jest przez spadki w grupie przedsiębiorców oraz dostawców usług masowych. Nastroje w sektorze finansowym ustabilizowały się na niskim poziomie. Informacja o badaniu Poziom przeterminowanych wierzytelności oceniany jest nadal w większości przypadków jako raczej niski, zarówno w przypadku kontrahentów indywidualnych, jak i korporacyjnych. W oczach respondentów sytuacja ustabilizowała się w tym obszarze na niskim poziomie z marca. Miniony kwartał oceniono pod tym względem podobnie, jak 3 miesiące poprzedzające badanie z marca. W ocenie badanych sytuacja odnośnie poziomu nieuregulowanych wierzytelności ma niewielkie szanse na poprawę w ciągu nadchodzących 3 miesięcy. Pomimo wyraźnych sygnałów o spadku zdolności kontrahentów do terminowego regulowania należności, w lipcu nie zaobserwowano gwałtownego wzrostu wierzytelności o terminie spłaty przekroczonym o ponad 60 dni w stosunku do wszystkich należności. Sytuacja wprawdzie pogorszyła się w odniesieniu do klientów detalicznych, jednak stopień nieuregulowania wierzytelności w przypadku klientów korporacyjnych pozostał na poziomie zbliżonym do marca. Na tle badanych grup wyróżnia się dotkliwość, z jaką problem przeterminowanych wierzytelności dotyka przedsiębiorców. Zmniejszył się odsetek firm, których przedstawiciele deklarują nieuregulowane płatności na poziomie powyżej 150 tys. zł. i wynosi obecnie 31%. W porównaniu z marcem zwiększył się natomiast udział niespłaconych wierzytelności nieprzekraczającyh 50 tys. zł - obecnie stanowią przeszło 40% przeterminowanych zobowiązań. BAROMETR BEZPIECZEŃSTWA W OBROCIE GOSPODARCZYM 072009

2 2 W jakim stopniu, w Pana(i) opinii, nieterminowe regulowanie płatności stanowi przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce? Czy problem nieterminowego regulowania należności wśród firm z Pana(i) branży występuje często czy rzadko? Jak ogólnie ocenia Pan(i) zdolność kontrahentów Pana(i) firmy / banku do regulowania bieżących zobowiązań? Jaki procent należności wobec Pana(i) firmy / banku płacony jest zgodnie z terminem? NIETERMINOWE REGULOWANIE PŁATNOŚCI Nieterminowość niezmiennie postrzegana jako problem. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, tak i obecnie, badani uznają nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów za znaczne utrudnienie bieżącej działalności. Dokonując oceny powagi tego problemu na 4-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza poważne, a 4 - niewielkie utrudnienie, aspekt ten w lipcu został oceniony na 1,9 (średnia dla wszystkich badanych) - podobnie jak w poprzednim pomiarze, co oznacza, że przeterminowane płatności stały się w ciągu ostatniego półrocza dla respondentów dość dużym problemem. Rangę problemu w największym stopniu dostrzegają przedsiębiorcy i przedstawiciele dostawców usług finansowych – średnia ocena 1,8. W nieco mniejszym stopniu problem jest zauważalny dla dostawców usług masowych (2,0), chociaż i oni dostrzegają pogorszenie w tej dziedzinie (w porównaniu z marcem spadek o 0,2). Zmniejszenie się rzetelności partnerów biznesowych. Po niewielkim wzroście odnotowanym w poprzednim pomiarze, w lipcu odnotowano ponowny spadek poziomu rzetelności wierzycieli - obecnie średnio wynosi 2,3, czyli tyle, ile w styczniu br. Oceny są zbliżone pomiędzy różnymi grupami ankietowanych. Wśród usługodawców w sferze finansów kontynuowany jest trend spadkowy (począwszy od sierpnia 2007, w każdym kolejnym pomiarze średnia ocena jest niższa o 0,1 punktu, obecnie na poziomie 2,3). Wśród przedsiębiorców odnotowano spadek w porównaniu z marcem o 0,2 i tym samym powrót do poziomu sprzed pół roku (2,3). Stabilnie sytuacja kształtuje się natomiast w oczach dostawców usług masowych (średnia ocena identyczna jak w marcu - 2,4). ZDOLNOŚĆ DO REGULOWANIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Brak zmian w ocenie zdolności kontrahentów do regulowania należności: od początku roku nie odnotowano zmian w ocenie zdolności kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań – średnia ocena wynosi 2,7. W niezmienny sposób oceniana jest zdolność partnerów biznesowych do regulowania zobowiązań przez przedstawicieli sektora usług masowych oraz przedsiębiorców (średnia ocena, odpowiednio, 2,7 i 2,6). Poprawę odnotowano natomiast wśród usługodawców z branży finansowej - w porównaniu z marcem średnia ocena w tej grupie zwiększyła się z 2,7 do 2,9. NALEŻNOŚCI PŁACONE W TERMINIE VS. NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE W stosunku do poprzedniego pomiaru, badani deklarują nasilenie się problemu nieterminowego spłacania należności przez ich partnerów biznesowych. Wciąż co trzeci pytany (35%) deklaruje, że terminowe wpłaty nie przekraczają połowy należności, wśród nich poszerzyła się jednak grupa badanych, w przypadku których regularnie spłacane jest do 25% należności (16%, w porównaniu z marcem wzrost o 5 pp.). 28% badanych wskazuje sytuacje, w których terminowe wpłaty plasują się pomiędzy 51% a 75% wszystkich należności (poziom niezmienny od początku roku), zaś 24% pytanych otrzymuje w terminie pomiędzy 76% a 90% zobowiązań finansowych. Podobnie jak w marcu, w wypadku 12% respondentów terminowe wpływy należności przekraczają 90%. Barometr Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego – InfoMonitor/BIK/Pentor RI 072009 FINANSE (N=70) USŁUGI MASOWE (N=70) PRZEDSIĘBIORCY (N=60) OGÓŁEM (N=200) [1] – Poważna przeszkoda [4] – Niewielka przeszkoda FINANSE (N=70) USŁUGI MASOWE (N=70) OGÓŁEM (N=200) PRZEDSIĘBIORCY (N=60) [1] – Często [4] – Rzadko FINANSE (N=70) USŁUGI MASOWE (N=70) OGÓŁEM (N=200) PRZEDSIĘBIORCY (N=60) [1] – Zdecydowanie niska [4] – Zdecydowanie wysoka 07.2009 03.2009 01.2009 08.2008 05.2008 02.2008 11.2007 07.2009 03.2009 01.2009 08.2008 05.2008 02.2008 11.2007 07.2009 03.2009 01.2009 08.2008 05.2008 02.2008 11.2007

3 3 Czy, Pana(i) zdaniem, poziom wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu, w ciągu ostatnich 3 miesięcy...? Czy przewiduje Pan(i), że poziom wierzytelności, których termin płatności mija w okresie 60 dni w ciągu następnych 3 miesięcy..? WIERZYTELNOŚCI PRZETERMINOWANE Stabilny poziom nieterminowych wierzytelności zarówno wśród klientów detalicznych, jak i korporacyjnych. Podobnie jak w poprzednim pomiarze, poziom nieterminowych wierzytelności wśród klientów indywidualnych został oceniony przez badanych na 2,7 (na 4- stopniowej skali gdzie 1 oznacza zdecydowanie wysoki, a 4 - zdecydowanie niski poziom przeterminowanych należności). W poszczególnych grupach odnotowano niewielkie zmiany średnich ocen w porównaniu z marcem - spadek wśród dostawców usług masowych (o 0,1 punktu do poziomu 2,6), natomiast wzrost wśród usługodawców sektora finansów (z 2,5 do 2,6) oraz przedsiębiorców (niezmiennie najwyższe oceny: obecnie rzędu 2,9, w porównaniu z marcem wzrost o 0,1). Także w przypadku kontrahentów biznesowych sytuacja dla ogółu badanych pozostała bez zmian – ocena utrzymuje się na poziomie z poprzedniego pomiaru, tj. 2,8. Na tym samym poziomie pozostaje ocena kontrahentów przez dostawców usług masowych: wynosi 2,8. Niewielki wzrost odnotowano w grupie usługodawców finansowych (z 2,8 w marcu do 2,9 obecnie). Spadek (z 2,8 do 2,6) odnotowano natomiast wśród przedsiębiorców. Stabilizacja oceny minionego kwartału. Ogólna ocena zmian, jakie w tej sferze nastąpiły w ostatnich 3 miesiącach, nie zmieniła się. Na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowany wzrost poziomu wierzytelności, których termin spłaty minął przynajmniej 60 dni temu, a 5 - ich zdecydowany spadek, w odniesieniu do klientów indywidualnych ocena ustabilizowała się na poziomie 2,7. Spadki odnotowano wśród przedstawicieli sektora finansów (o 0,2 punktu do poziomu 2,4) oraz usług masowych (o 0,1 punktu do oceny 2,8). Wzrost oceny, czyli spadek poziomu przeterminowanych wierzytelności, odnotowano w grupie przedsiębiorców (ocena 2,9, wzrost w porównaniu z marcem o 0,2). Wynik ten jest najwyższy wśród trzech badanych grup. Sytuacja ustabilizowała się także w wypadku klientów biznesowych (średnia ocena 2,7). Dostawcy usług finansowych oraz przedsiębiorcy poziom przeterminowanych wierzytelności ocenili tak jak w poprzedniej fali badania - odpowiednio na 2,7 i 2,6 punktu. Wzrost średniej oceny o 0,2 punktu odnotowano wśród przedstawicieli usług masowych (2,7) Nieco poprawiły się nastroje w ocenach najbliższego kwartału. Prognozy odnośnie do najbliższych 3 miesięcy są nadal raczej pesymistyczne, choć średnie oceny nieznacznie podniosły się w porównaniu ze stanem z marca. Na 5-punktowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowany wzrost, a 5 -zdecydowany spadek poziomu przeterminowanych należności, przewidywania respondentów odnośnie do klientów indywidualnych zmieniły się in plus o 0,1 punktu - średnia ocena wyniosła 2,7. Sytuacja ustabilizowała się na niskim poziomie w ocenie przedstawicieli sektora finansów (2,6). Nieco poprawiły się natomiast oceny wśród dostawców usług masowych (2,7, wzrost w porównaniu z marcem o 0,1 punkt) oraz wśród przedsiębiorców (wzrost o 0,2 punktu do poziomu 2,8). Jeśli chodzi o kontrahentów biznesowych, to zanotowano nieznaczny wzrost oceny wśród ogółu badanych – o 0,1 (z 2,6 do 2,7), podobnie jak poprzednim razem. Wzrosty rzędu 0,1 punktu w porównaniu z wynikami poprzedniej fali badania widoczne są we wszystkich wyróżnionych grupach. Najwyższe oceny charakteryzują przedstawicieli sektora usług masowych (2,8), najniższe - przedsiębiorców (2,6). Barometr Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego – InfoMonitor/BIK/Pentor RI 072009 [1] – Zdecydowanie wzrósł [5] – Zdecydowanie zmalał [1] – Zdecydowanie wzrośnie [5] – Zdecydowanie zmaleje [1] – Zdecydowanie wysoki [4] – Zdecydowanie niski KLIENCI KORPORACYJNI FINANSE USŁUGI MASOWE OGÓŁEM PRZEDSIĘBIORCY KLIENCI INDYWIDUALNI FINANSE USŁUGI MASOWE OGÓŁEM PRZEDSIĘBIORCY Czy w Pana(i) firmie / banku poziom wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu, jest …? 07.2009 (N=175) 03.2009 (N=160) 01.2009 (N=171) 08.2008 (N=170) 05.2008 (N=173) 02.2008 (N=170) 11.2007 (N=166) 07.2009 (N=156) 03.2009 (N=164) 01.2009 (N=156) 08.2008 (N=163) 05.2008 (N=151) 02.2008 (N=154) 11.2007 (N=166) KLIENCI KORPORACYJNI FINANSE USŁUGI MASOWE OGÓŁEM PRZEDSIĘBIORCY KLIENCI INDYWIDUALNI FINANSE USŁUGI MASOWE OGÓŁEM PRZEDSIĘBIORCY 07.2009 (N=175) 03.2009 (N=160) 01.2009 (N=171) 08.2008 (N=170) 05.2008 (N=173) 02.2008 (N=170) 11.2007 (N=166) 07.2009 (N=156) 03.2009 (N=164) 01.2009 (N=156) 08.2008 (N=163) 05.2008 (N=151) 02.2008 (N=154) 11.2007 (N=166) KLIENCI KORPORACYJNI FINANSE USŁUGI MASOWE OGÓŁEM PRZEDSIĘBIORCY KLIENCI INDYWIDUALNI FINANSE USŁUGI MASOWE OGÓŁEM PRZEDSIĘBIORCY 07.2009 (N=175) 03.2009 (N=160) 01.2009 (N=171) 08.2008 (N=170) 05.2008 (N=173) 02.2008 (N=170) 11.2007 (N=166) 07.2009 (N=156) 03.2009 (N=164) 01.2009 (N=156) 08.2008 (N=163) 05.2008 (N=151) 02.2008 (N=154) 11.2007 (N=166)

4 4 KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI KORPORACYJNI Poziom wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu, w stosunku do ogółu wierzytelności wynosi … SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z PRZETERMINOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI Respondenci zapytani, jak radzą sobie z nierzetelnymi kontrahentami, niezmiennie najczęściej wskazują na listowne wezwania do zapłaty wierzytelności. W okresie ostatnich czterech miesięcy taką metodą odzyskiwania zaległych wierzytelności posłużyło się 95% badanych. Po metodę tą najchętniej sięgają dostawcy usług masowych (99%). Nieco rzadziej pytani decydują się na bezpośredni kontakt z dłużnikiem – 85% i na telefoniczne wezwania do zapłaty – 82%. Bezpośredni kontakt z dłużnikiem najczęściej wykorzystują dostawcy usług finansowych, a telefoniczne wezwania do zapłaty – przedsiębiorcy. Ogólnie, pozostałe metody cieszą się niezmienionym w porównaniu z marcem zainteresowaniem, przy czym jest ono zróżnicowane pomiędzy wyszczególnionymi grupami. Dwóch na trzech przedstawicieli sektora finansowego korzysta z usług komornika i podejmuje inne działania prawne. Do usług komornika ucieka się także blisko dwóch na trzech dostawców usług masowych (61%). Zdecydowanie rzadziej z tej formy odzyskiwania wierzytelności korzystają natomiast przedsiębiorcy (37%). POZIOM ZADŁUŻENIA Poziom przeterminowanych wierzytelności - wzrost wśród klientów indywidualnych, stabilny wśród klientów korporacyjnych. W obu przypadkach, problem tego typu zaległości najbardziej dotyka przedsiębiorców. Poziom wierzytelności klientów indywidualnych, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu zwiększył się od czasu ostatniego pomiaru. Najbardziej poszerzyła się grupa o przeterminowanych wierzytelnościach przekraczających 10% - w porównaniu z marcem wzrost przekracza 10 pp. (do poziomu 30%). Co czwarty pytany (26%) deklaruje, że nieterminowe regulowanie należności stanowi od 5% do 10% wszystkich wpłat. Przeterminowane wierzytelności wynoszą pomiędzy 3 a 4% wszystkich wierzytelności w wypadku 14% respondentów. Jedna piąta badanych (21%) deklaruje, iż długi, których termin spłaty minął przynajmniej 60 dni temu wynoszą 1-2% wszystkich długów. W stosunku do poprzedniej fali badania można zaobserwować spadek liczby respondentów (o 2 pkt. proc.) wskazujących na brak zaległości – aktualnie jest to 4% pytanych. Klienci korporacyjni w lipcu stanowią grupę, która w nieco mniejszym stopniu zalega z płatnościami. W ich wypadku 22% przeterminowanych zaległości przekracza 10% wszystkich należności. 26% respondentów deklaruje, że przeterminowane płatności wśród kontrahentów biznesowych wynoszą 5-10% wszystkich należności. Zdecydowanie zwiększyła się grupa deklarujących, że zaległości utrzymują się na poziomie 3-4% - w porównaniu z marcem wzrost o 9 pp., do poziomu 19%. Nadal co 5. badany (22%) deklaruje, że zaległości takie utrzymują się na poziomie 1-2% wszystkich należności. Grupa badanych deklarujących, że nie ma do czynienia z płatnościami, których termin minął przynajmniej 60 dni temu, uszczupliła się o 7pp. i obecnie stanowi 3% ogółu badanych. Barometr Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego – InfoMonitor/BIK/Pentor RI 072009 Czy zdarzyło się, iż w okresie ostatnich trzech miesięcy, w celu odzyskania wierzytelności, Pana(i) firma /bank podejmował(a) działania takie jak:...? Ogółem (N=200)Usługi masowe (N=70) Finanse (N=70)Przedsiębiorcy (N=60) O g ó ł e m

5 4 Proszę podać szacunkowy poziom wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu. Czy jest to kwota...? Struktura wartości przeterminowanych wierzytelności nieco zmieniła się w stosunku do poprzedniego pomiaru: wzrósł udział wierzytelności do 150 tys. zł, zmniejszył się natomiast tych przekraczających tę wartość: obecnie 31% badanych szacuje poziom wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu na kwotę przekraczającą 150 tysięcy złotych (spadek w porównaniu z marcem o 4 pp.). Poziom zadłużenia od 50 do 100 tys. zł jest wskazywany przez blisko co piątego badanego (18%, w poprzedniej fali - 20%). Zwiększył się udział wierzytelności rzędu 20-50 tysięcy - wciągu minionych czterech miesięcy z 11% do 15% - oraz tych nieprzekraczających 5 tysięcy złotych (z 8% do 12%). Najwyższy poziom zadłużenia dotyka przedsiębiorców - 37% szacuje wartość przeterminowanych wierzytelności na 37%. Największy odsetek zadłużenia do 5 tys. zł deklarowany jest przez dostawców usług masowych (19%). PYTANIA DODATKOWE Według połowy ogółu badanych (52%) obecnie w Polsce doświadczamy spowolnienia gospodarczego. Co czwarty badany bieżącą sytuację gospodarczą ocenia jako kryzys finansowy. Dla 15% jest to już sytuacja stagnacji, dla 8% - wręcz recesji w gospodarce. Najostrożniejsi w ocenach są dostawcy usług masowych (blisko dwie trzecie postrzega bieżący stan jako spowolnienie gospodarcze). Najbardziej pesymistycznie są natomiast przedsiębiorcy: tylko według 42% mamy do czynienia ze spowolnieniem, co czwarty jest przekonany, że obecnie doświadczamy stagnacji gospodarczej, a 8% twierdzi wręcz, że jest to już recesja. Blisko dwie trzecie ogółu badanych (65%) deklaruje, że w ich firmie zostanie przeprowadzona redukcja kosztów prowadzenia działalności. Co trzeci (34%) spodziewa się lub już obserwuje ograniczenie inwestycji, co siódmy (15%) - redukcję zatrudnienia. W co czwartej ankietowanej firmie (23%) nie zostaną w związku z obecną sytuacją gospodarczą podjęte żadne szczególne działania. Struktura planowanych działań jest jednak zróżnicowana w poszczególnych grupach. Największe zmiany obejmą sektor przedsiębiorstw: redukcję kosztów prowadzenia firmy deklaruje 70% badanych. Blisko połowa (45%) planuje lub już podjęła kroki w kierunku ograniczenia inwestycji, w co trzeciej (30%) dojdzie do ograniczenia produkcji lub sprzedaży, a w co czwartej obniżone zostaną wynagrodzenia pracowników. Najmniejsze zmiany planowane są przez dostawców usług masowych: co trzeci badany w tej grupie deklaruje, że w jego firmie nie podjęto żadnych działań w związku z zaostrzoną sytuacją gospodarczą. Ankietowani są podzieleni w ocenie, które ze zjawisk jest największym zagrożeniem dla gospodarki: mniej więcej co piąty wskazuje na każde z poniższych - spadek akcji kredytowej (21%), podwyższenie podatków (20%), spadek produkcji (19%), ograniczenie inwestycji (17%) i bezrobocie (17%). Sektor finansowy za najbardziej niebezpieczny uważa brak dostępu do kredytów (29%). Dostawcy usług masowych najbardziej obawiając się bezrobocia (30%), które wpłynęłoby na ograniczenie popytu wewnętrznego. Przedsiębiorcy największego niebezpieczeństwa upatrują w spadku produkcji (28%). Barometr Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego – InfoMonitor/BIK/Pentor RI 072009 Które z wymienionych określeń najtrafniej, według Pana(i) określa sytuację gospodarczą, z którą obecnie mamy do czynienia? Czy Pana(i) firma przedsięwzięła lub planuje któreś z wymienionych działań w związku z obecną sytuacją w polskiej gospodarce? Które z wymienionych zjawisk jest w obecnej sytuacji najbardziej niebezpieczne dla gospodarki? Redukcja kosztów prowadzenia firmy Ograniczenie inwestycji Redukcja zatrudnienia Ograniczenie produkcji / sprzedaży Obniżenie wynagrodzeń pracowników Inne Nie planuje podejmować żadnych działań

6 Jak wpłynęłoby wprowadzenie Euro na prowadzoną przez Państwa działalność? Pierwsze wskazanie Wszystkie wskazania Ogółem (N=200) Finanse (N=70) Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorstwa (N=60) Barometr Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego – InfoMonitor/BIK/Pentor RI 072009 Jeśli Pana(i) firma miałaby problemy z płynnością, to w jakiej kolejności będzie regulować zobowiązania? Czy Pana(i) firma może nie przetrwać obecnego kryzysu? Co drugi badany (53%) deklaruje, że w przypadku utraty płynności finansowej w pierwszej kolejności regulowałyby zobowiązania wobec pracowników. Co piaty (19%) zapłaciłby najpierw należne podatki. Dużą wagę ankietowani przypisują, oprócz powyższych kategorii, także regulowaniu zobowiązań wobec ZUS-u (80% wszystkich wskazań). Pomimo pewnych różnic, wszystkie grupy są zbliżone w ocenie ważności regulowania wymienionych wyżej zobowiązań. Dla przedsiębiorców szczególnie ważne jest także spłacanie w takiej sytuacji kredytów (58% wszystkich wskazań) oraz regulowanie płatności wobec kontrahentów (47% wszystkich wskazań). Dwie trzecie badanych (64%) deklaruje, że ich firma na pewno przetrwa obecny kryzys, co trzeci (30%) uważa natomiast, że jest to bardzo prawdopodobne. Największą pewność odczuwają pod tym względem przedstawiciele sektora finansów i usług masowych. Z nieco mniejszą pewności przetrwanie firmy deklarują przedsiębiorcy. Przeszło połowa badanych (55%) jest zdania, iż wprowadzenie euro nie będzie miało ani pozytywnego ani negatywnego wpływu na prowadzona przez przedsiębiorstwo działalność gospodarczą. Według co czwartej badanej osoby (26%) wprowadzenie europejskiej waluty miałoby dla jej firmy raczej pozytywne skutki, zaś bardzo entuzjastycznie podchodzi do tego pomysłu 12% badanych. Raczej negatywnych skutków spodziewa się co czternasty badany (7%). Najwięcej umiarkowanych sceptyków (11%) odnotowano w sektorze usług finansowych. Najbardziej entuzjastycznie pomysł ten oceniany jest przez przedsiębiorców (57% pozytywnych ocen). Według połowy ankietowanych (47%) najdotkliwszym skutkiem wpisania do ewidencji dłużników jest brak możności uzyskania kredytu. Pomiędzy możliwą utratą klientów / kontrahentów, ograniczanie możliwości zakupu różnego rodzaju usług oraz utratę reputacji i wizerunku równo podzielone są wskazania drugiej połowy badanych. Dotkliwość utraty możliwości zaciągnięcia kredytu najsilniej podkreślana jest przez przedstawicieli sektora finansów (60%). Dla branży usług masowych dodatkowo bardzo ważna (27%) jest niemożność zakupu różnego rodzaju usług. Przedsiębiorcy silnie wyróżniają natomiast aspekt utraty klientów i kontrahentów (28%) oraz pogorszenie wizerunku (23%). Płace pracowników Podatki ZUS Kredyty Płatności wobec kontrahentów Media (woda, prąd) Leasing Czynsz, dzierżawa Usługi telekomunikacyjne Nie wiem / trudno powiedzieć Średnia 1,4 1,3 1,4 1,6 Średnia 3,4 3,3 3,8 Który z wymienionych skutków wiążących się z wpisaniem do ewidencji dłużników jest, w Państwa opinii, najdotkliwszy dla dłużników?


Pobierz ppt "Zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym oraz społecznym. Daleko idące implikacje społeczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google