Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 marca 2013 r. Rządowe Centrum Legislacji

2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna konsultacji O randze dialogu społecznego w Polsce świadczy wskazanie go w Preambule do Konstytucji jako jedną z zasad leżących u podstaw ustawy zasadniczej. "(...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot". Rolę dialogu między partnerami społecznymi potwierdza art. 20, który wymienia go jako jeden z fundamentów naszego ustroju gospodarczego. Art. 20 - Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady konsultacji zostały rozbudowane w dokumentach rządowych: Uchwała Regulamin pracy Rady Ministrów, który opisuje ścieżkę decyzyjną przy powstawaniu dokumentów rządowych wraz z elementem uzgodnień i konsultacji; Ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa; Zasadach konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych (przyjęte przez Komitet Rady Ministrów w 2009 r. z zaleceniem stosowania), stanowiące uzupełnienie Wytycznych do Oceny Skutków Regulacji, przyjętych przez Radę Ministrów w 2006 r., zawierające wytyczne jakościowe tworzenia i konsultowania dokumentów rządowych.

4 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mocą ustawy w Polsce powołano Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych, stanowiącą forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: Rządu; Związków zawodowych; Organizacji pracodawców. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego działające obecnie we wszystkich województwach.

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucje dialogu społecznego powoływane przy ministerstwach Stanowią one platformę komunikacji Rządu z prawnie określonymi formami organizowania się społeczeństwa (organizacje pozarządowe, społeczne, stowarzyszenia, fundacje) w różnych płaszczyznach działania. Skład instytucji zależy od tematyki problemu. Organizacje zawodowe; Organizacje związkowe; Organizacje branżowe; Eksperci rządowi; Eksperci akademiccy. Obecnie przy ministerstwach działa 117 różnych instytucji dialogu społecznego.

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele konsultacji Poszerzenie wiedzy na temat problemu społeczno-gospodarczego i możliwych sposobów jego rozwiązania. Pozwalają na uzyskanie szerszego poglądu na daną sprawę oraz informacji tym cenniejszych, że uzyskanych od podmiotów, których projektowane rozwiązanie dotyczy. Ich doświadczenia mogą pomóc w oszacowaniu kosztów i korzyści każdego rozwiązania, a także wskazać nowe sposoby podejścia do problemu. Poinformowanie społeczeństwa o konkretnych rozwiązaniach (cel informacyjny). Zwiększenie akceptacji dla tworzonego rozwiązania.

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rodzaje możliwego zaangażowania obywateli w proces podejmowania decyzji: informacja – niski stopień uczestnictwa, ograniczający się zwykle do jednostronnego przepływu informacji; konsultacja – władze zwracają się do strony społecznej o opinię; dialog – inicjatywa dialogu może należeć do władz publicznych, jak i do strony społecznej, może mieć charakter ogólny (ma na celu regularną wymianę poglądów) lub współpracujący (oparty na wspólnych interesach, dotyczących opracowania konkretnego rozwiązania); partnerstwo – najwyższa forma zaangażowania i współpracy, zakładający podział odpowiedzialności i współpracę pomiędzy władzami a reprezentantami strony społecznej na każdym etapie procesu decyzyjnego.

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 zasad konsultacji 1. DOBRA WIARA – prowadzenie konsultacji w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji. 2. POWSZECHNOŚĆ – każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd. 3. PRZEJRZYSTOŚĆ – informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd. 4. RESPONSYWNOŚĆ – każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie. 5. KOORDYNACJA – konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji. 6. PRZEWIDYWALNOŚĆ – konsultacje powinny być prowadzone od początku prac nad zmianą i od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły. 7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO – choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

9 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Założenia Konsultacje Polityka Oparta na Dowodach Beneficjenci Prawa Projekt aktu Prawnego z uzasadnieniem i OSR Obowiąz ujące prawo Ex-post Konsultuj koszty Konsultuj wpływ Konsultuj opcje Poproś o dowody Wykaz Problem Test regulacy jny Konsultuj problem Ewaluacja

11 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele konsultacji (cd.) Zbieranie danych Zbieranie opinii Rozpowszechnianie informacji Poszukiwanie partnerów Pozyskiwanie akceptacji Inne 11 Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego

12 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 Zbieranie opinii o nieprawidłowościach Zbieranie danych liczbowych potwierdzających skalę problemu Poszukiwanie partnerów Zbieranie opinii o nieprawidłowościach Zbieranie danych liczbowych potwierdzających skalę problemu Poszukiwanie partnerów Weryfikacja celów Uzyskanie akceptacji Zbieranie danych pozwalających oszacować koszty i korzyści Weryfikacja analizy kosztów i korzyści Uzyskanie akceptacji

13 Długość trwania konsultacji zależy od przyjętej metody konsultacji, a możliwości organizacyjne wyznaczają ich ramy czasowe MetodaOkres konsultacji Wywiad bezpośredni, niewielka próba2 tygodnie Wywiad bezpośredni, duża próbaMiesiąc i więcej Panele obywatelskie [grupa obywateli, która regularnie bierze udział w badaniach]Kilka miesięcy dla jednej grupy Konsultacje pisemne - kwestionariusz4 tygodnie Konsultacje przy użyciu poczty elektronicznej – kwestionariusz10 dni roboczych Spotkania publiczne [w administracji publ., polegające na wysłuchaniu komentarzy i odpowiedzi na pytania] 1 dzień (informacja o spotkaniu min. miesiąc wcześniej) Przesłuchania publiczne [oficjalne panelowe spotkania administracji publ. z interesariuszami, prowadzone przez stronę neutralną] 1 dzień (informacja o spotkaniu min. miesiąc wcześniej) Prośba o opinie6 tygodni Prośba o opinie (wysyłana pocztą elektroniczną)4 tygodnie Konsultacje poprzez strony internetowe urzędu6 tygodni lub więcej

14 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Empiryczna weryfikacja oceny skali zjawiska Liczba respondentów- podmiotów od których pozyskujemy informację zwrotną Ankieta Ankieta internetowa Opinia ekspertów Badanie metodą delficką Wywiad telefoniczny – mała lub duża próba Wizja lokalna Stopień złożoności informacji

15 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Metody konsultacji powinny być dopasowane do profilu respondenta pod względem: Nakładu czasu jaki respondent może lub jej skłonny poświęcić na wzięcie w nich udziału; Zakresu oczekiwanej informacji; Prostoty instrukcji dotyczących udzielania i przekazywania odpowiedzi; Sposobu organizacji pozyskiwania informacji; Korzyści wynikających z udzielenia odpowiedzi.

16 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Identyfikacja respondenta Jacy respondenci są skłonni brać udział w konsultacjach ? Jakich respondentów potrzebujemy ? Jakich informacji chcemy aby nam dostarczono ?

17 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kroki w kierunku elektronizacji Aby zapewnić uczestnikom wiedzę potrzebną do zgłaszania uwag w proces konsultacji została wprowadzona dostępność do prawa w postaci elektronicznej poprzez: Wykaz prac Rządu (dostępny na stronie internetowej KPRM); Internetowy System Aktów Prawnych (w postaci PDF); Elektroniczny Monitor Polski (w postaci PDF); Dzienniki Urzędowe (w postaci PDF); Rządowy Proces Legislacyjny (BIP RCL) zawierający informacje o aktualnie toczonych pracach legislacyjnych wraz z informacją o konsultacjach społecznych i odpowiedziach strony rządowej na przedstawione w konsultacjach opinie (w postaci PDF); Biuletyny Informacji Publicznych (BIP) ministerstw.

18 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Lepsze Regulacje 2015 Zmiana Regulaminu pracy Rady Ministrów; Utworzenie rządowego systemu e-legislacji; Doskonalenie procesu programowania prac Rządu; Wspólne szkolenia dla legislatorów rządowych i parlamentarnych mające na celu ujednolicenie praktyki legislacyjnej; Opracowywanie i upowszechnianie Dobrych Praktyk Legislacyjnych.

19 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Lepsze Regulacje 2015 Opracowanie narzędzi informatyczno-komunikacyjnych (system konsultacji on-line); Utworzenie portalu internetowego dla przedsiębiorców, umożliwiającego partycypację przedsiębiorców w doskonaleniu regulacji; Utworzenie zespołu wspierającego działania Ministra Gospodarki i Pełnomocnika Rządu ds. deregulacji gospodarczych Gospodarczych; Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (na zasadzie rekomendacji); Wykorzystywanie spotkań roboczych z interesariuszami jako jednej z form zasięgania opinii i gromadzenia informacji (na zasadzie rekomendacji); Utworzenie listy podmiotów zaangażowanych w proces konsultacji projektowanych dokumentów rządowych (na zasadzie rekomendacji).

20 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Lepsze Regulacje 2015 Budowa Publicznego Portalu Informacji o Prawie na bazie elektronicznych dzienników urzędowych; Udostępnianie projektów aktów prawnych i aktów prawnych dodatkowo w formie elektronicznej edytowalnej; Publikowanie orzeczeń sądowych; Ułatwienie dostępu do ponownego wykorzystania danych używanych przy przeprowadzaniu ocen wpływu; Uzgodnienie z Sejmem i Senatem wspólnych reguł formatowania tekstu projektu ustawy; Utworzenie wstępnej wersji ujednoliconego standardu przechowywania plików dokumentacji procesu legislacyjnego.

21 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Praktyka konsultacji w Ministerstwie Gospodarki Powołano Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, pracodawców, samorządu adwokackiego i radcowskiego. Aplikacja Zmieniaj z nami prawo. Monitoring prawa ex-post.

22 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotażowy system konsultacji on-line Głównym celem projektowanego systemu jest zwiększenie transparentności w konsultacji i prezentacji nowo tworzonych regulacji. Celem pośrednim jest utworzenie: Platformy wymiany myśli, doświadczeń, ekspertów rządowych i społecznych; Miejsca dyskusji nad analizami i propozycjami, rekomendacjami przy tworzeniu danej regulacji; Odpowiedniego miejsca do przechowywania danych i odpowiedniego archiwizowania procesu legislacyjnego na etapie rządowym; Prostego narzędzia, które pozwoli uwidocznić proces ewolucji danej regulacji; Miejsca udostępnienia danych z procesu legislacyjnego do ponownego wykorzystania przez parterów społecznych; Aktywizacja jak najszerszej grupy konsultantów; Ułatwienie zarządzania dokumentacją procesu legislacyjnego i konsultacji we wszelkich fazach powstawania dokumentu rządowego. Wizja Utworzenie międzyinstytucjonalnego edytora aktów prawnych umożliwiającego pracę i współpracę nad dokumentami rządowymi.

23 Dziękuję Państwu za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Artur Kopijkowski – Gożuch Ministerstwo Gospodarki Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google