Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 Bielsko-Biała, 30 marca 2007 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 Bielsko-Biała, 30 marca 2007 roku."— Zapis prezentacji:

1 Program Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 Bielsko-Biała, 30 marca 2007 roku

2 Program Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka - podstawowe informacje Dotyczy budżetu na lata 2004 – 2006 Został zatwierdzony przez Komisję Europejską 15 listopada 2004 roku Zakończony zostanie 31 grudnia 2008 roku Celem Programu jest wspieranie współpracy transgranicznej na pograniczu polsko – słowackim poprzez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej Alokacja środków finansowych Unii Europejskiej na lata 2004 – 2006 wynosiła 20 mln EUR łącznie dla strony polskiej i słowackiej: 10,5 mln wniosła strona polska 9,5 mln wniosła strona słowacka

3 Obszar wsparcia

4 W Programie Interreg kluczowe struktury są wspólne i są zlokalizowane po stronie polskiej w Warszawie: Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów Wspólny Sekretariat Techniczny – Władza Wdrażająca Programy Europejskie oraz w regionach: Regionalne Punkty Kontaktowe – Urzędy Marszałkowskie województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego Instytucje te współpracują ze słowackimi instytucjami wdrażającymi Program: Instytucją Krajową (Ministerstwem Budownictwa i Rozwoju Regionalnego), Instytucją Subpłatniczą (Ministerstwo Finansów) oraz oddziałem WST na Słowacji, Punktami Informacyjnymi Struktura organizacyjna Programu

5 Podział na priorytety i działania Priorytet 1 - Rozwój infrastruktury Działanie 1.1 - Infrastruktura techniczna i komunikacyjna Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska Priorytet 2 - Rozwój społeczno-ekonomiczny Działanie 2.1 - Rozwój zasobów ludzkich i promocja przedsiębiorczości Działanie 2.2 - Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego Działanie 2.3 - Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Priorytet 3 - Pomoc techniczna

6 Środki programu (EFRR) w podziale na priorytety (%) Łączny budżet: 20 001 719 EUR 55% 38% 7%

7 Beneficjenci - przykłady Jednostki Samorządu Terytorialnego Związki i stowarzyszenia JST, miast i wsi Dyrekcje lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych Organizacje pozarządowe Organizacje zrzeszające przedsiębiorców, turystyczne, kulturalne Szkoły, instytucje naukowe i badawcze

8 Wspólny Sekretariat Techniczny - zadania WST (WWPE): pomaga Instytucji Zarządzającej i Instytucji Płatniczej w operacyjnym zarządzaniu programem; do jego zadań należy: Ogłaszanie naboru wniosków Przyjmowanie i rejestracja wniosków Ocena formalna i techniczna wniosków Obsługa Komitetów: Sterującego i Monitorującego Działalność informacyjna i promocyjna Organizacja i prowadzenie szkoleń dla beneficjentów Przygotowywanie raportów z realizacji programu

9 Główne działania podjęte przy udziale WST po zatwierdzeniu programu (po 15 listopada 2004 r.) Pomoc w przygotowaniu szczegółowych wytycznych dot. funkcjonowania programu Uzupełnienia Programu, Podręcznika beneficjenta, Formularza Wniosku i Instrukcji wypełnienia wniosku, Kryteriów oceny projektów Intensywna akcja informacyjna i promocyjna: przeprowadzenie dwóch serii szkoleń dla wnioskodawców, wydanie dokumentów programowych w wersji zeszytowej i na CD-ROM-ach, przygotowanie i wydanie ulotek dot. programu, opracowanie logo programu, organizacja przetargów i nadzór nad wykonaniem materiałów promocyjnych, nadzór nad wykonaniem map dot. obszaru objętego programem (administracyjnej, komunikacyjnej, ochrony środowiska oraz Natura 2000), przygotowanie i wydanie dwóch numerów biuletynu dot. Programu, szeroka dystrybucja ww. materiałów na obszarze objętym programem, opracowanie i uruchomienie strony internetowej dot. programu, opracowanie i uruchomienie bazy danych w WST dotyczącej programu i projektów

10 Działania WST – cd. Organizacja spotkań Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego: 3 spotkań Komitetu Monitorującego 3 spotkań Komitetu Sterującego Organizacja 2 naborów wniosków ogłoszenie naborów, przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców, rejestracja wniosków, dokonanie oceny formalnej i technicznej, przygotowanie merytoryczne i organizacyjne posiedzeń Komitetu Sterującego, przekazanie zatwierdzonych wniosków do właściwych instytucji celem podpisania umów o realizacji Przy wykonywaniu wielu ww. zadań WST ściśle współpracował z RPK

11 Nabory projektów w ramach Programu Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka Przeprowadzono 2 nabory projektów równocześnie po stronie polskiej i słowackiej: I kwartał 2005 roku III/IV kwartał 2005 roku Projekty I naboru zatwierdził Komitet Sterujący w lipcu 2005 roku Projekty II naboru zatwierdził Komitet Sterujący w marcu 2006 roku

12 Pierwszy nabór - liczba złożonych wniosków Liczba wszystkich złożonych wniosków: 180 (strona polska – 122, słowacka – 58)

13 Drugi nabór – liczba złożonych wniosków Liczba wszystkich złożonych wniosków: 189 (strona polska – 60, słowacka – 129) 25 17 18 77 52 0 20 40 60 80 Woj. małopolskie Woj. podkarpackie Woj. śląskie Kraj preszowski Kraj żyliński

14 I i II nabór – rekomendowane wnioski (bez mikroprojektów) ŁĄCZNIE: Rekomendowano: 245 wniosków

15 ŁĄCZNIE Zatwierdzono: 119 wniosków I i II nabór – zatwierdzone wnioski (bez mikroprojektów)

16 I i II nabór – rekomendowane kwoty dofinansowania z EFRR (w milionach euro – bez mikroprojektów i Pomocy Technicznej) ŁĄCZNIE: Rekomendowana wartość projektów: 50 463 219,52

17 I i II nabór – zatwierdzone kwoty dofinansowania z EFRR (w milionach euro – bez mikroprojektów oraz Pomocy Technicznej) ŁĄCZNIE: Zatwierdzona wartość projektów : 16 601 426,00

18 Realizacja projektów Podpisano 117 umów (łącznie I i II nabór) –41 umów po stronie polskiej (2 beneficjentów zrezygnowało z realizacji projektów) –76 umów po stronie słowackiej Po stronie polskiej w czasie wdrażania projektów powstały oszczędności w wysokości ok. 4 mln. PLN (ok. 10% dofinansowania UE w Programie) Umożliwia to realizację 2 projektów rezerwowych Planowane zakończenie realizacji wszystkich projektów koniec grudnia 2007 roku

19 Mikroprojekty Kontynuacja Wspólnego Funduszu Małych Projektów istniejącego w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja Jedno z działań w programie (Priorytet 2, Działanie 3), właściwie podprogram Osobny Formularz Wniosku, Wytyczne i nabór projektów Charakter miękki – infrastruktura wykluczona Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy Za wdrażanie mikroprojektów odpowiedzialne są: - po stronie polskiej - trzy Euroregiony (Karpacki, Tatry, Beskidy) - po stronie słowackiej - dwie Wyższe Jednostki Terytorialne: Žilina i Presov – z wykorzystaniem Agencji Rozwoju Regionalnego Projekty wybierane przez Podkomitet Sterujący (po stronie polskiej członkami są: MRR, Marszałkowie 3 woj., 3 Euroregiony)

20 Mikroprojekty – 10% łącznej kwoty programu – 2 666 897 EUR Wartość wsparcia z EFRR dla projektu: 2.000 – 20.000 EUR Wymagany partner zagraniczny (słowacki/polski) W ramach EFRR: 2 000 173 EUR po stronie polskiej i słowackiej, z czego: 1 050 173 EUR po stronie polskiej (trzy Euroregiony: po 350 057 EUR) 950 000 EUR po stronie słowackiej (2 regiony: po 475 000 EUR) Mikroprojekty – środki finansowe

21 Mikroprojekty – I i II nabór Przeprowadzono 2 nabory mikroprojektów (zatwierdzone we wrześniu 2005 r. i w maju 2006 r.) Zatwierdzono: 196 mikroprojektów - 112 polskich - 84 słowackie Rozdysponowano całą kwotę - 2 mln EUR z EFRR (1,05 mln. EUR po stronie polskiej i 0,95 mln. EUR po stronie słowackiej) Zakończenie realizacji projektów – grudzień 2007 r.

22 Uwagi końcowe Największą popularnością cieszyły się działania z zakresu infrastruktury, w szczególności drogowej Najmniejszą popularnością cieszyły się działania z zakresu rozwoju zasobów ludzkich i wspierania przedsiębiorczości (konieczna była realokacja środków do innego działania) Mikroprojekty znakomicie uzupełniły projekty o większej skali (196 mikroprojektów/2 mln. EUR, 118 dużych projektów/16,6 mln. EUR) Środki pomocowe Unii Europejskiej umożliwiły realizację wielu projektów, które bez tej pomocy w ogóle nie zostałyby przeprowadzone. Fundusze unijne istotnie wzmocniły rozwój polsko – słowackiej współpracy transgranicznej Wielokrotnie większa liczba projektów rekomendowanych od zatwierdzonych świadczy o ogromnym, a wciąż niewykorzystanym potencjale w zakresie rozwijania współpracy transgranicznej na tych obszarach Wskazane jest znaczące zwiększenie budżetu na ten cel na lata 2007 – 2013


Pobierz ppt "Program Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 Bielsko-Biała, 30 marca 2007 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google