Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 – 2013 BIELSKO-BIAŁA, 30 MARCA 2007

2 Przygotowanie Programu Przygotowywanie Programu rozpoczęto w styczniu 2006 roku poprzez utworzenie Grupy Roboczej w udziałem reprezentantów: Regionów: Urzędów Marszałkowskich województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego (Polska) Wyższych Jednostek Terytorialnych krajów: Žilinskiego i Prešovskiego (Słowacja) Euroregionów: Beskidy, Tatry i Karpacki (Polska) oraz: Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu IW INTERREG III A PL-SK Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Polska, IZ) Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego (Słowacja, IK); Ponad 15 spotkań Grupy Roboczej w przeciągu ostatnich 13 miesięcy przyczyniło się do przygotowania projektu Programu Operacyjnego.

3 Główny cel Programu Intensyfikacja opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, która sprzyjać będzie trwałemu rozwojowi obszaru przygranicznego.

4 Obszar wsparcia Programu - Obszary NTS III po polskiej i słowackiej stronie granicy - obszary zielone (powiaty: pszczyński, oświęcimski, rzeszowski i grodzki Rzeszów ), art. 21 Rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006 w sprawie EFRR, dopuszczające możliwość przyznania do 20% budżetu Programu dla obszarów przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia.

5 Priorytety i tematy współpracy Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej Temat 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa Temat 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska Pogranicze polsko-słowackie wymaga znaczących inwestycji, które pozwolą rozbudować, zmodernizować i usprawnić obecnie zaniedbaną infrastrukturę. W ramach Programu wspierane będą wspólne przedsięwzięcia służące ludności po obu stronach granicy, a więc wykazujące znaczny efekt transgraniczny. Działania te prowadzone będą na dwóch płaszczyznach: infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz infrastruktury ochrony środowiska, w tym dotyczącej ochrony przed katastrofami naturalnymi. Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy Temat 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki Temat 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Temat 2.3: Projekty sieciowe Realizowane projekty w ramach tego priorytetu mają przyczynić się do wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu oraz do rozwoju społeczno- gospodarczego pogranicza. Wyodrębniono tutaj trzy tematy, które skupiają się na rozwoju turystyki, ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz tworzeniu sieci współpracy łączących partnerów polskich i słowackich.

6 Priorytety i tematy współpracy Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Ogólnym celem wspierania inicjatyw lokalnych jest rozwój i intensyfikacja współpracy miedzy społecznościami po obu stronach granicy, mająca w przyszłości przyczynić się do poprawy sytuacji w dziedzinie kultury, oświaty, turystyki, sportu oraz w sferze społecznej i gospodarczej. Bliska współpraca na obszarze pogranicza (np. między lokalnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi) pogłębia stosunki dobrosąsiedzkie. Priorytet 4: Pomoc techniczna Pomoc techniczna (PT) zostanie wykorzystana do zapewnienia efektywnego i przejrzystego zarządzania Programem oraz jego sprawnego funkcjonowania. Priorytet ten obejmuje stworzenie i finansowanie wydatków Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytowej, Instytucji Pośredniczących oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Ponadto może obejmować także koszty funkcjonowania Punktów Informacyjnych na Słowacji, w tym koszty organizacji spotkań roboczych oraz koszty operacyjne.

7 Budżet Programu Łączny budżet Programu - 185,2 mln EUR Dofinansowanie z EFRR - 157,4 mln EUR Wysokość dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowalnych jako refundacja kosztów poniesionych.

8 Indykatywna lista beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych organizacje pozarządowe Europejskie Ugrupowania Terytorialne

9 Instytucje/ odpowiedzialność Instytucja Zarządzająca - polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Współpracy Terytorialnej Zarządzanie i wdrażanie programu Artykuł 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Artykuły 14 and 15 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 Komitet Monitorujący Zapewnienie efektywności i jakości wdrożenia programu Artykuł 65 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Artykuł 19 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i i Rady nr 1080/2006 Komitet Monitorujący będzie się składał z przedstawicieli obu stron: polskiej i słowackiej. Przedstawiciel Komisji Europejskiej może brać udział w pracach KM w charakterze doradcy.

10 Instytucje/odpowiedzialność Instytucja Krajowa -słowackie Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Koordynacja, wdrażanie i monitorowanie programu oraz projektów po stronie słowackiej (podpisywanie umów ze słowackimi beneficjentami w zakresie współfinansowania krajowego -10 lub 15%)

11 Instytucje/odpowiedzialność Instytucja Certyfikująca – Departament Certyfikacji w polskim Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Artykuł 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Artykuł 14 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 Instytucja Audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w polskim Ministerstwie Finansów Artykuł 62 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Artykuł 14 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006

12 Inne instytucje Instytucje kontrolne Artykuł 16 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 W obu krajach zostały ustanowione instytucje kontrolujące. Po stronie słowackiej Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego pełni funkcję instytucji prowadzącej kontrolę I stopnia. Po stronie polskiej kontrolę I stopnia prowadzić będą stosowne podmioty w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim.

13 Inne instytucje Wspólny Sekretariat Techniczny Artykuł 14 pkt. 1 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 Instytucja Zarządzająca tworzy WST z siedzibą po stronie polskiej. Będzie on wspomagać Instytucję Zarządzającą, Instytucję Krajową i Komitet Monitorujący, także Instytucję Audytową w realizacji ich odpowiednich obowiązków.

14 Inne instytucje Instytucje Pośredniczące Zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedną lub więcej Instytucji Pośredniczących na potrzeby realizacji niektórych zadań IZ i IC. IZ deleguje wówczas swe zadania na wskazane Instytucje Pośredniczące na podstawie stosownych umów. Punkty Informacyjne Punkty Informacyjne usytuowane po słowackiej stronie obszaru pogranicza są wspierane z EFRR (PT). Odpowiadają one za pomoc i konsultacje dla wnioskodawców projektów.

15 Inne instytucje Regionalne Punkty Kontaktowe Po polskiej stronie pogranicza, pracę WST mogą wspomagać Regionalne Punkty Kontaktowe z województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ich działania nie podlegają finansowaniu ze środków UE. Ich zadania powinny obejmować: pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowaniu i opracowaniu wniosków projektowych; promocję programu w poszczególnych województwach; współpracę z innymi instytucjami wdrażającymi program.

16 Wdrażanie mikroprojektów i projektów sieciowych Priorytet 3 Mikroprojekty i Priorytet 2.3 Projekty sieciowe będą wdrażane poprzez projekty parasolowe. Strategiczni beneficjenci – w projektach parasolowych po polskiej stronie Euroregiony a po stronie słowackiej WJT będą pełniły rolę Partnera Wiodącego. One także będą odpowiedzialne za zapewnienie informacji potencjalnym beneficjentom i za wspieranie w ich działaniach.

17 Przepływy finansowe KOMISJA EUROPEJSKA Instytucja Audytowa General ny Inspektor Kontroli Skarbowej (polskie Ministerstwo Finansów) Grupa Audytorów ( przedstawiciele organów kontrolnych polskich i słowackich ) Instytucja Zarządzająca M inisterstwo Rozwoju Regionalnego w Polsce Departament Współpracy Terytorialnej Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Partner Wiodący Partner słowackiPartner polski 1Partner polski n Zwrot Kosztów z EFRR Środki EFRR Wykaz wydatków poświadczony przez niezależnego kontrolera właściwego dla partnera polskiego (certyfikat) oraz wniosek o płatność Wniosek o płatność Poświadczony wykaz wydatków partnera wiodącego i pozostałych partnerów Wniosek o płatność Wykaz wydatków poświadczony przez niezależnego kontrolera właściwego dla partnera słowackiego (certyfikat) oraz wniosek o płatność Audyt w celu weryfi kacji skute cznoś ci funkcj onow ania syste mu Dokumenty dotyczące czynności kontrolnych i zamknięcia pomocy Płatności Wnioskowanie o płatność Audyt

18 Osoby do kontaktu Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Ewa Bieniek Tel.: 022 461 33 12 Fax: 022 461 32 48 ewa.bieniek@mrr.gov.pl ewa.bieniek@mrr.gov.pl Irena Książek MRR DWT Wydział Rozwoju Regionalnego Tel.: 032 253 90 08 Fax: 032 253 73 76 irena.książek@mrr.gov.pl Barbara Serbinowska MRR DWT Wydział Rozwoju Regionalnego Tel.: 032 253 90 08 Fax: 032 253 73 76 barbara.serbinowska@mrr.gov.pl

19 Dziękuję za uwagę Irena Książek


Pobierz ppt "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google