Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Śląskie www.silesia-region.pl System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) Katowice, 27 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Śląskie www.silesia-region.pl System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) Katowice, 27 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Województwo Śląskie www.silesia-region.pl
System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) Katowice, 27 czerwca 2005 Województwo Śląskie

2 Województwo Śląskie www.silesia-region.pl
Co to jest SEKAP ? SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – strategiczny dla rozwoju regionu projekt samorządów regionalnego i lokalnych, którego celem jest stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania anlityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzanie działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych, 54 partnerów –samorządy regionalny i lokalne, Okres realizacji 2005 – 2007, Budżet: 27 mln PLN, 75% współfinansowania z EFRR, Województwo Śląskie

3 Województwo Śląskie www.silesia-region.pl
Historia 25 kwietnia 2003 konferencja „Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim, konferencja w ramach projektu PRELUDE – rozpoczęcie fazy przygotowawczej pilotażowego projektu społeczeństwa informacyjnego, Analiza potrzeb przeprowadzona za pomocą elektronicznej ankiety technologicznej, marzec 2004 konferencja w ramach projektu PRELUDE „eGovernment w Regionach”, – Zarząd Województwa podjął decyzję o przewodniczeniu tej inicjatywie i sfinansowaniu studium wykonalności i dokumentacji technicznej, – podpisanie porozumienia o współpracy i przygotowaniu projektu Województwo Śląskie

4 Analiza stanu rozwoju SI na Śląsku
Oczekiwane rezultaty realizacji projektów z zakresu SI w województwie: władze regionalne uzyskają użyteczne i wydajne narzędzie zarządzania terytorium, procesami rozwoju regionu oraz urzędami i instytucjami wojewódzkimi, które może być rozbudowywane w najbliższych latach o kolejne moduły funkcjonalne władze lokalne, szczególnie w gminach wiejskich oraz miasteczkach uzyskają możliwość: zdalnego korzystania z wymaganych przez prawo, niezbędnych dla nowoczesnej obsługi mieszkańców - elektronicznych systemów archiwizacji, obiegu oraz udostępniania dokumentów poprzez dostęp do nich z wykorzystaniem szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, zapewnienia obywatelom usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu bez wysokich nakładów inwestycyjnych, wdrożenia i podniesienia jakości sieci teleinformatycznych łączących instytucje i podmioty publiczne na poziomie lokalnym. obywatele, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i kulturalne uzyskają dostęp do rozbudowanych zasobów informacji generowanych przez administrację publiczną oraz wyspecjalizowane instytucje oraz do usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną. Województwo Śląskie

5 Województwo Śląskie www.silesia-region.pl
Zgodność z prawem Uchwała w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce , Ustawa o dostępie do informacji publicznej , Ustawa o podpisie elektronicznym, Ustawa o ochronie danych osobowych , Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne, Ustawa o ochronie baz danych, Ustawa o opłacie skarbowej, Województwo Śląskie

6 Województwo Śląskie www.silesia-region.pl
Zgodność z politykami Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata , Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu, Narodowy Plan Rozwoju - Podstawy Wsparcia Wspólnoty, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata Województwo Śląskie

7 Schemat drzewa problemów
Wysokie koszty świadczenia usług publicznych Niska jakość usług publicznych Uboga oferta usług świadczonych droga elektroniczną Brak odpowiednich urządzeń teleinformatycznych Brak właściwych narzędzi do weryfikacji podpisu elektronicznego Brak odpowiednich urządzeń pozwalających na podpisywanie dokumentów urzędowych w sposób elektroniczny Brak w pełni elektronicznych formularzy dla poszczególnych procedur administracyjnych Brak właściwie zoptymalizowanych procesów Brak odpowiednich systemów zabezpieczeń Niewystarczające warunki organizacyjne i technologiczne dla powszechnego [w skali regionu] realizowania usług publicznych drogą elektroniczną oraz niska efektywność pracy administracji samorządowej regionu w zakresie świadczenia e-usług. Brak elektronicznego środowiska realizacji procesów administracyjnych Gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej Niski stopień wykorzystania nowoczesnych ICT przez mieszkańców regionu Niska konkurencyjność regionu w skali krajowej oraz europejskiej Brak platformy teleinformatycznej zapewniającej komunikację administracji z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia e-usług publicznych Brak aplikacji obsługującej płatności drogą elektroniczną SKUTKI PRZYCZYNY Województwo Śląskie

8 Schemat drzewa celów Województwo Śląskie www.silesia-region.pl
Niższe koszty świadczenia usług publicznych Podniesienie jakość usług publicznych Poszerzenie oferty usług świadczonych droga elektroniczną Urządzenia teleinformatyczne Elektroniczne formularze dla poszczególnych procedur administracyjnych Właściwie zoptymalizowane procesy Systemy zabezpieczeń Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług Elektroniczne środowisko realizacji procesów administracyjnych Lepsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej Zwiększenie wykorzystania ICT przez mieszkańców regionu Wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej Platforma teleinformatyczna zapewniająca komunikację administracji z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia e-usług publicznych System płatności elektronicznej CELE OGÓLNE PRODUKTY Narzędzia do weryfikacji podpisu elektronicznego Urządzenia pozwalające na podpisywanie dokumentów urzędowych w sposób elektroniczny Centrum certyfikacji – certyfikaty e-podpisu Województwo Śląskie

9 Elementy projektu SEKAP = e – platforma regionalna + mikroprojekty
1. Oprogramowanie: System Obiegu Dokumentów z Systemem Przepływu Pracy, System Bezpieczeństwa, System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego, Platforma Formularzy Elektronicznych, System Płatności, Platforma eUsług Publicznych, 2. Sprzęt komputerowy: Regionalna infrastruktura - Centrum Przetwarzania Danych SEKAP, Infrastruktura indywidulana – urządzenia teleinformatyczne i czytniki i karty podpisu elektronicznego, 3. Doradztwo: (a) Identyfikacja i optymalizacja procesów Województwo Śląskie

10 Elementy projektu System Obiegu Dokumentów z Systemem Przepływu Pracy
Moduł Zarządzania Dokumentami, Moduł Archiwizacji Dokumentów, System Przepływu Pracy, Moduł Zarządzania Sprawami, Przeglądarka Dokumentów, Moduł Administracyjny. Województwo Śląskie

11 Elementy projektu System Bezpieczeństwa i Centrum Certyfikacji SEKAP
zestaw aplikacji odpowiedzialnych za zabezpieczenie oprogramowania i danych przed nieautoryzowanym dostępem, instalacja na komputerach, terminalach urzędników i w CPD, wydawanie certyfikatów podpisu elektronicznego, wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji, Województwo Śląskie

12 Elementy projektu Platforma Formularzy Elektronicznych
3 warstwy formularza: warstwa danych, warstwa logiki, warstwa prezentacji, PFE odpowiedzialna za tworzenie i modyfikację formularzy elektronicznych, identyfikacja obywatela – integracja formularza z odpowiednią bazą danych, dzięki XML, XForms możliwa integracja z SOD. Województwo Śląskie

13 Województwo Śląskie www.silesia-region.pl
Elementy projektu System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego aplikacja weryfikująca podpis i pośrednicząca pomiędzy obywatelem a PFE i SOD, automatyczna komunikacja w celu weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, lista unieważnionych podpisów – przeciwdziałanie postronnym wejściom do SEKAP, Województwo Śląskie

14 Elementy projektu System Płatności
aplikacja dokonująca płatności – opłata skarbowa, płatności za pomocą kart kredytowych lub mikropłatności, Województwo Śląskie

15 Elementy projektu Platforma e-Usług Publicznych
- Interfejs e-Usług Publicznych - Broker Integracyjny SEKAP - Regionalny Rejestr e-Usług Publicznych Województwo Śląskie

16 Elementy projektu Centrum Przetwarzania Danych
regionalna infrastruktura teleinformatyczna, współdzielone zasoby oprogramowania zainstalowane w bezpiecznym środowisku hostingowym, elementy fizycznej architektury SEKAP - serwery bazodanowe, serwery aplikacyjne, infrastruktura sieciowa, urządzenia teleinformatyczne umożliwiające zdalne sterowanie zasobami, monitoring komponentów, przeprowadzanie testów oraz archiwizacja danych, Województwo Śląskie

17 Elementy projektu Infrastruktura indywidualna
Wyszczególnienie urządzeń infrastruktury indywidualnej Ilość Koszt infrastruktury urzędów w SEKAP [szt.] [PLN] Komputery / terminale 1366 Urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej w tym: firewall 24 router 17 switch 62 Serwery dla bazy danych elektronicznych dokumentów źródłowych 59 Inne urządzenia teleinformatyczne w tym: 1 250 skanery 162 czytniki + karty [komplet] 1 088 RAZEM Województwo Śląskie

18 Lista e - usług publicznych SEKAP (1)
Sprawy meldunkowe: zameldowanie na wniosek strony w trybie administracyjnym wymeldowanie na wniosek strony lub anulowanie zameldowania w trybie administracyjnym zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące [nie dotyczy cudzoziemców] zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy [nie dotyczy cudzoziemców]. zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 2 miesiące [nie dotyczy cudzoziemców] wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego Ewidencja działalności gospodarczej: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odmowa dokonania wpisu zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odmowa zmiany wpisu wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wydawanie zaświadczeń dotyczących poszukiwanych przedsiębiorców wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej Województwo Śląskie

19 Lista e - usług publicznych SEKAP (2)
Limitowana działalność gospodarcza: zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%. zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez kulturalnych organizowanych na otwartym powietrzu zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez okolicznościowych organizowanych w pomieszczeniach zezwolenia na sprzedaż napojów dla przedsiębiorców organizujących przyjęcia postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wydawanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub wypisu z licencji stwierdzanie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy stwierdzanie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób dla podmiotów mających siedzibę na terenie Partnera Projektu wygaśnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób dla podmiotów mających siedzibę na terenie Partnera Projektu. Województwo Śląskie

20 Lista e - usług publicznych SEKAP (3)
Podatki lokalne: zgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości udzielenie ulgi lub umorzenia podatku od nieruchomości wydanie zaświadczenia w kwestii realizacji zobowiązań dotyczących podatku od nieruchomości zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości zgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych udzielenie ulgi lub umorzenia podatku od środków transportowych wydanie zaświadczenia w kwestii realizacji zobowiązań dotyczących podatku od środków transportowych zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych zgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego udzielenie ulgi lub umorzenia podatku rolnego wydanie zaświadczenia w kwestii realizacji zobowiązań dotyczących podatku rolnego zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego zgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego udzielenie ulgi lub umorzenia podatku leśnego wydanie zaświadczenia w kwestii realizacji zobowiązań dotyczących podatku leśnego zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego Wsparcie organizacji pozarządowych: uzyskanie przez organizacje pozarządową dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert Województwo Śląskie

21 Architektura logiczna
System Obiegu Dokumentów Platforma Formularzy Elektronicznych SAWPE Weryfikacja podpisu elektronicznego System Bezpieczeństwa Bazy danych urzędu Zewnętrzne systemy informatyczne Urzędnicy Obywatele Podmioty gospodarcze Interfejs e-Usług publicznych Dokumenty papierowe Podpis elektroniczny Formularze elektroniczne Dane „dla” i „z” formularza Słowniki danych Dane operacyjne Skany System Płatności e-Usług Publicznych Komponowanie e-Usług Województwo Śląskie

22 Architektura fizyczna
Centrum Przetwarzania Danych Macierz dyskowa Dane Serwer aplikacyjny Logika procesów Urzędnicy Obywatele Przedsiębiorcy Województwo Śląskie

23 Założenia technologiczne
Neutralność technologiczna Otwarte standardy Standardy interoperacyjności Otwarty i zamknięty kod źródłowy SEKAP Województwo Śląskie

24 Płaszczyzna integracyjna
Gmina A B Firma X System rejestrów państwowych System Monitoringu Regionalnego KSI ZUS Syriusz ePodatki SEKAP – płaszczyzna integracji Firmy, Administracja Inne systemy Województwo Śląskie

25 Źródła finansowania projektu
Źródła sfinansowania Projektu w latach Lata 2005 2006 2007 RAZEM % Dotacja z UE 75% kosztów kwalifikowanych 12  PLN 6  PLN 19  PLN 71,90% Wkład własny podmiotów realizujących Projekt 25% kosztów kwalifikowanych PLN 2  PLN 6  PLN 23,97% Koszty niekwalifikowane PLN PLN 1  PLN 4,13% 17  PLN PLN 27  PLN 100 % Raport Zbiorczy Województwo Śląskie

26 Harmonogram realizacji
Raport Zbiorczy Województwo Śląskie

27 Zarządzanie projektem
Zespół Roboczy ds. INFRASTRUKTURY (54 jednostki) Zespół Roboczy ds. OPROGRAMOWNIA (54 jednostki) Zespół Roboczy ds.ANALIZ (54 jednostki) Partnerzy (54 jednostki) Komitet Sterujący (5 osób =gmina, powiat, miasto, województwo, wykonawca) Lider Projektu Województwo Śląskie (Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego) Wykonawca przetarg Doradca technologiczny monitoring ewaluacja realizacja SEKAP Województwo Śląskie

28 Raportowanie SEKAP Partnerzy (54 jednostki) Lider Projektu
Zespół Roboczy ds. INFRASTRUKTURY Zespół Roboczy ds. OPROGRAMOWANIA Zespół Roboczy ds.ANALIZ Partnerzy (54 jednostki) Lider Projektu Województwo Śląskie (Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego) Wykonawca Raport z usługi Doradca Raport monitoringowy Komitet Sterujący Raport zbiorczy SEKAP Raport ewaluacyjny Raport Zbiorczy Województwo Śląskie

29 Województwo Śląskie www.silesia-region.pl
Korzyści Prestiżowe w skali kraju i Europy przedsięwzięcie, Oszczędność kosztów funkcjonowania administracji, Wzrost efektywności administracji, Poprawa wizerunku administracji, Świadczenie usług dla mieszkańców i przedsiębiorców w systemie 24/7/365, Poprawa systemu zarządzania, Standaryzacja usług administracyjnych, Województwo Śląskie


Pobierz ppt "Województwo Śląskie www.silesia-region.pl System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) Katowice, 27 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google