Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Śląskie www.silesia-region.pl System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) Katowice, 27 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Śląskie www.silesia-region.pl System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) Katowice, 27 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Województwo Śląskie System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) Katowice, 27 czerwca 2005

2 Województwo Śląskie Co to jest SEKAP ? SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – strategiczny dla rozwoju regionu projekt samorządów regionalnego i lokalnych, którego celem jest stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania anlityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzanie działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych, 54 partnerów –samorządy regionalny i lokalne, Okres realizacji 2005 – 2007, Budżet: 27 mln PLN, 75% współfinansowania z EFRR,

3 Województwo Śląskie 25 kwietnia 2003 konferencja Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim, konferencja w ramach projektu PRELUDE – rozpoczęcie fazy przygotowawczej pilotażowego projektu społeczeństwa informacyjnego, Analiza potrzeb przeprowadzona za pomocą elektronicznej ankiety technologicznej, marzec 2004 konferencja w ramach projektu PRELUDE eGovernment w Regionach, – Zarząd Województwa podjął decyzję o przewodniczeniu tej inicjatywie i sfinansowaniu studium wykonalności i dokumentacji technicznej, – podpisanie porozumienia o współpracy i przygotowaniu projektu

4 Województwo Śląskie Analiza stanu rozwoju SI na Śląsku Oczekiwane rezultaty realizacji projektów z zakresu SI w województwie: władze regionalne uzyskają użyteczne i wydajne narzędzie zarządzania terytorium, procesami rozwoju regionu oraz urzędami i instytucjami wojewódzkimi, które może być rozbudowywane w najbliższych latach o kolejne moduły funkcjonalne władze lokalne, szczególnie w gminach wiejskich oraz miasteczkach uzyskają możliwość: zdalnego korzystania z wymaganych przez prawo, niezbędnych dla nowoczesnej obsługi mieszkańców - elektronicznych systemów archiwizacji, obiegu oraz udostępniania dokumentów poprzez dostęp do nich z wykorzystaniem szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, zdalnego korzystania z wymaganych przez prawo, niezbędnych dla nowoczesnej obsługi mieszkańców - elektronicznych systemów archiwizacji, obiegu oraz udostępniania dokumentów poprzez dostęp do nich z wykorzystaniem szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, zapewnienia obywatelom usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu bez wysokich nakładów inwestycyjnych, zapewnienia obywatelom usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu bez wysokich nakładów inwestycyjnych, wdrożenia i podniesienia jakości sieci teleinformatycznych łączących instytucje i podmioty publiczne na poziomie lokalnym. wdrożenia i podniesienia jakości sieci teleinformatycznych łączących instytucje i podmioty publiczne na poziomie lokalnym. obywatele, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i kulturalne uzyskają dostęp do rozbudowanych zasobów informacji generowanych przez administrację publiczną oraz wyspecjalizowane instytucje oraz do usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną.

5 Województwo Śląskie Zgodność z prawem Uchwała w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o podpisie elektronicznym, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne, Ustawa o ochronie baz danych, Ustawa o opłacie skarbowej,

6 Województwo Śląskie Zgodność z politykami Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata , Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu, Narodowy Plan Rozwoju - Podstawy Wsparcia Wspólnoty, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata

7 Województwo Śląskie Schemat drzewa problemów Wysokie koszty świadczenia usług publicznych Niska jakość usług publicznych Uboga oferta usług świadczonych droga elektroniczną Brak odpowiednich urządzeń teleinformatycznych Brak właściwych narzędzi do weryfikacji podpisu elektronicznego Brak odpowiednich urządzeń pozwalających na podpisywanie dokumentów urzędowych w sposób elektroniczny Brak w pełni elektronicznych formularzy dla poszczególnych procedur administracyjnych Brak właściwie zoptymalizowanych procesów Brak odpowiednich systemów zabezpieczeń Niewystarczające warunki organizacyjne i technologiczne dla powszechnego [w skali regionu] realizowania usług publicznych drogą elektroniczną oraz niska efektywność pracy administracji samorządowej regionu w zakresie świadczenia e-usług. Brak elektronicznego środowiska realizacji procesów administracyjnych Gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej Niski stopień wykorzystania nowoczesnych ICT przez mieszkańców regionu Niska konkurencyjność regionu w skali krajowej oraz europejskiej Brak platformy teleinformatycznej zapewniającej komunikację administracji z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia e-usług publicznych Brak aplikacji obsługującej płatności drogą elektroniczną SKUTKI PRZYCZYNY

8 Województwo Śląskie Schemat drzewa celów Niższe koszty świadczenia usług publicznych Podniesienie jakość usług publicznych Poszerzenie oferty usług świadczonych droga elektroniczną Urządzenia teleinformatycz ne Elektroniczne formularze dla poszczególnych procedur administracyjnych Właściwie zoptymalizowane procesy Systemy zabezpieczeń Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług Elektroniczne środowisko realizacji procesów administracyjnych Lepsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej Zwiększenie wykorzystania ICT przez mieszkańców regionu Wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej Platforma teleinformatyczna zapewniająca komunikację administracji z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia e-usług publicznych System płatności elektronicznej CELE OGÓLNE PRODUKTY Narzędzia do weryfikacji podpisu elektronicznego Urządzenia pozwalające na podpisywanie dokumentów urzędowych w sposób elektroniczny Centrum certyfikacji – certyfikaty e-podpisu

9 Województwo Śląskie Elementy projektu Elementy projektu SEKAP = e – platforma regionalna + mikroprojekty 1. Oprogramowanie: (a)System Obiegu Dokumentów z Systemem Przepływu Pracy, (b)System Bezpieczeństwa, (c)System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego, (d)Platforma Formularzy Elektronicznych, (e)System Płatności, (f)Platforma eUsług Publicznych, 2. Sprzęt komputerowy: (a)Regionalna infrastruktura - Centrum Przetwarzania Danych SEKAP, (b) Infrastruktura indywidulana – urządzenia teleinformatyczne i czytniki i karty podpisu elektronicznego, 3.Doradztwo: (a) Identyfikacja i optymalizacja procesów

10 Województwo Śląskie Elementy projektu Elementy projektu System Obiegu Dokumentów z Systemem Przepływu Pracy Moduł Zarządzania Dokumentami, Moduł Zarządzania Dokumentami, Moduł Archiwizacji Dokumentów,Moduł Archiwizacji Dokumentów, System Przepływu Pracy,System Przepływu Pracy, Moduł Zarządzania Sprawami,Moduł Zarządzania Sprawami, Przeglądarka Dokumentów,Przeglądarka Dokumentów, Moduł Administracyjny.Moduł Administracyjny.

11 Województwo Śląskie Elementy projektu Elementy projektu System Bezpieczeństwa i Centrum Certyfikacji SEKAP zestaw aplikacji odpowiedzialnych za zabezpieczenie oprogramowania i danych przed nieautoryzowanym dostępem, zestaw aplikacji odpowiedzialnych za zabezpieczenie oprogramowania i danych przed nieautoryzowanym dostępem, instalacja na komputerach, terminalach urzędników i w CPD, instalacja na komputerach, terminalach urzędników i w CPD, wydawanie certyfikatów podpisu elektronicznego, wydawanie certyfikatów podpisu elektronicznego, wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji, wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji,

12 Województwo Śląskie Elementy projektu Elementy projektu Platforma Formularzy Elektronicznych 3 warstwy formularza: warstwa danych, warstwa logiki, warstwa prezentacji, 3 warstwy formularza: warstwa danych, warstwa logiki, warstwa prezentacji, PFE odpowiedzialna za tworzenie i modyfikację formularzy elektronicznych, PFE odpowiedzialna za tworzenie i modyfikację formularzy elektronicznych, identyfikacja obywatela – integracja formularza z odpowiednią bazą danych, identyfikacja obywatela – integracja formularza z odpowiednią bazą danych, dzięki XML, XForms możliwa integracja z SOD. dzięki XML, XForms możliwa integracja z SOD.

13 Województwo Śląskie Elementy projektu Elementy projektu System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego aplikacja weryfikująca podpis i pośrednicząca pomiędzy obywatelem a PFE i SOD, aplikacja weryfikująca podpis i pośrednicząca pomiędzy obywatelem a PFE i SOD, automatyczna komunikacja w celu weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, automatyczna komunikacja w celu weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, lista unieważnionych podpisów – przeciwdziałanie postronnym wejściom do SEKAP, lista unieważnionych podpisów – przeciwdziałanie postronnym wejściom do SEKAP,

14 Województwo Śląskie Elementy projektu Elementy projektu System Płatności aplikacja dokonująca płatności – opłata skarbowa, aplikacja dokonująca płatności – opłata skarbowa, płatności za pomocą kart kredytowych lub mikropłatności, płatności za pomocą kart kredytowych lub mikropłatności,

15 Województwo Śląskie Elementy projektu Elementy projektu Platforma e-Usług Publicznych - Interfejs e-Usług Publicznych - Broker Integracyjny SEKAP - Regionalny Rejestr e-Usług Publicznych

16 Województwo Śląskie Elementy projektu Elementy projektu Centrum Przetwarzania Danych regionalna infrastruktura teleinformatyczna, regionalna infrastruktura teleinformatyczna, współdzielone zasoby oprogramowania zainstalowane w bezpiecznym środowisku hostingowym, współdzielone zasoby oprogramowania zainstalowane w bezpiecznym środowisku hostingowym, elementy fizycznej architektury SEKAP - serwery bazodanowe, serwery aplikacyjne, infrastruktura sieciowa, elementy fizycznej architektury SEKAP - serwery bazodanowe, serwery aplikacyjne, infrastruktura sieciowa, urządzenia teleinformatyczne umożliwiające zdalne sterowanie zasobami, monitoring komponentów, przeprowadzanie testów oraz archiwizacja danych, urządzenia teleinformatyczne umożliwiające zdalne sterowanie zasobami, monitoring komponentów, przeprowadzanie testów oraz archiwizacja danych,

17 Województwo Śląskie Elementy projektu Elementy projektu Infrastruktura indywidualna Wyszczególnienie urządzeń infrastruktury indywidualnej Ilość Koszt infrastruktury urzędów w SEKAP [szt.][PLN] Komputery / terminale Urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej w tym: firewall24 router17 switch62 Serwery dla bazy danych elektronicznych dokumentów źródłowych Inne urządzenia teleinformatyczne w tym: skanery162 czytniki + karty [komplet]1 088 RAZEM

18 Województwo Śląskie Lista e - usług publicznych SEKAP (1) Sprawy meldunkowe: zameldowanie na wniosek strony w trybie administracyjnym wymeldowanie na wniosek strony lub anulowanie zameldowania w trybie administracyjnym zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące [nie dotyczy cudzoziemców] zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy [nie dotyczy cudzoziemców]. zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 2 miesiące [nie dotyczy cudzoziemców] wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego Ewidencja działalności gospodarczej: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odmowa dokonania wpisu zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odmowa zmiany wpisu wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wydawanie zaświadczeń dotyczących poszukiwanych przedsiębiorców wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

19 Województwo Śląskie Lista e - usług publicznych SEKAP (2) Limitowana działalność gospodarcza: zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%. zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez kulturalnych organizowanych na otwartym powietrzu zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez okolicznościowych organizowanych w pomieszczeniach zezwolenia na sprzedaż napojów dla przedsiębiorców organizujących przyjęcia postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wydawanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub wypisu z licencji stwierdzanie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy stwierdzanie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób dla podmiotów mających siedzibę na terenie Partnera Projektu wygaśnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób dla podmiotów mających siedzibę na terenie Partnera Projektu.

20 Województwo Śląskie Lista e - usług publicznych SEKAP (3) Podatki lokalne: zgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości udzielenie ulgi lub umorzenia podatku od nieruchomości wydanie zaświadczenia w kwestii realizacji zobowiązań dotyczących podatku od nieruchomości zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości zgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych udzielenie ulgi lub umorzenia podatku od środków transportowych wydanie zaświadczenia w kwestii realizacji zobowiązań dotyczących podatku od środków transportowych zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych zgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego udzielenie ulgi lub umorzenia podatku rolnego wydanie zaświadczenia w kwestii realizacji zobowiązań dotyczących podatku rolnego zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego zgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego udzielenie ulgi lub umorzenia podatku leśnego wydanie zaświadczenia w kwestii realizacji zobowiązań dotyczących podatku leśnego zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego Wsparcie organizacji pozarządowych: uzyskanie przez organizacje pozarządową dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert

21 Województwo Śląskie Architektura logiczna System Obiegu Dokumentów Platforma Formularzy Elektronicznych SAWPE Weryfikacja podpisu elektronicznego System Bezpieczeństwa Bazy danych urzędu Zewnętrzne systemy informatyczne Urzędnicy System Bezpieczeństwa Obywatele Podmioty gospodarcze Interfejs e-Usług publicznych Dokumenty papierowe Podpis elektroniczny Formularze elektroniczne Dane dla i z formularza Słowniki danych Dane operacyjne Skany Dane operacyjne System Płatności Platforma e-Usług Publicznych Komponowanie e-Usług

22 Województwo Śląskie Centrum Przetwarzania Danych Macierz dyskowa Dane Serwer aplikacyjny Logika procesów Urzędnicy Obywatele Przedsiębi orcy Architektura fizyczna

23 Województwo Śląskie Założenia technologiczne Neutralność technologiczna Otwarte standardy Standardy interoperacyjności Otwarty i zamknięty kod źródłowy SEKAP

24 Województwo Śląskie Płaszczyzna integracyjna Gmina A Gmina B Firma X System rejestrów państwowych System Monitoringu Regionalnego KSI ZUS Syriusz ePodatki SEKAP – płaszczyzna integracji Gmina A Gmina B Firma X Firmy, Administracja KSI ZUS Syriusz ePodatki System Monitoringu Regionalnego Inne systemy System rejestrów państwowych

25 Województwo Śląskie Źródła finansowania projektu Raport Zbiorczy Źródła sfinansowania Projektu w latach Lata RAZEM% Dotacja z UE 75% kosztów kwalifikowanych PLN PLN PLN71,90% Wkład własny podmiotów realizujących Projekt 25% kosztów kwalifikowanych PLN PLN PLN23,97% Koszty niekwalifikowane PLN PLN PLN4,13% RAZEM PLN PLN PLN100 %

26 Województwo Śląskie Harmonogram realizacji Raport Zbiorczy

27 Województwo Śląskie Zarządzanie projektem Zespół Roboczy ds. INFRASTRUKTURY (54 jednostki) Zespół Roboczy ds. OPROGRAMOWNIA (54 jednostki) Zespół Roboczy ds.ANALIZ (54 jednostki) Partnerzy (54 jednostki) Komitet Sterujący (5 osób =gmina, powiat, miasto, województwo, wykonawca) Lider Projektu Województwo Śląskie (Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego) Wykonawca przetarg Doradca technologiczny SEKAP monitoring ewaluacja realizacja

28 Województwo Śląskie Raportowanie Zespół Roboczy ds. INFRASTRUKTURY Zespół Roboczy ds. OPROGRAMOWANIA Zespół Roboczy ds.ANALIZ Partnerzy (54 jednostki) Lider Projektu Województwo Śląskie ( Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego) Wykonawca Raport z usługi Doradca Raport monitoringowy Raport monitoringowy Raport monitoringowy Komitet Sterujący Raport zbiorczy Raport z usługi SEKAP Raport zbiorczy Raport ewaluacyjny Raport Zbiorczy

29 Województwo Śląskie Korzyści Prestiżowe w skali kraju i Europy przedsięwzięcie, Oszczędność kosztów funkcjonowania administracji, Wzrost efektywności administracji, Poprawa wizerunku administracji, Świadczenie usług dla mieszkańców i przedsiębiorców w systemie 24/7/365, Poprawa systemu zarządzania, Standaryzacja usług administracyjnych,


Pobierz ppt "Województwo Śląskie www.silesia-region.pl System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) Katowice, 27 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google