Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim"— Zapis prezentacji:

1 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Prezentacja wyników badania zrealizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach Grudzień 2008 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

2 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Spis treści 3 Najważniejsze wyniki 5 Założenia badania 16 Początki działalności gospodarczej: Analiza trudności i czynników wspierających, jakie napotyka przedsiębiorca w trakcie zakładania i na początku funkcjonowania firmy 26 Czy firma nadal funkcjonuje, Przyczyny rozwiązania firmy 46 Znajomość instytucjonalnych form wsparcia działalności gospodarczej 54 Korzystanie z instytucjonalnych form wspierania działalności gospodarczej 59 Instytucjonalne formy wspierania działalności gospodarczej - wykorzystane i planowane 67 Znajomość oferty Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców 73 Korzystanie z oferty Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców 80 Ocena udzielonego wsparcia w formie dotacji/pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 93 Ocena wybranych aspektów ubiegania się o dotację/pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej 107 Charakterystyka badanych firm 126 Historia badanych przedsiębiorców 134 Dane społeczno-demograficzne 143 Sugestie / rekomendacje Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

3 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Najważniejsze wyniki Pomimo stosunkowo niskiego poziomu znajomości instytucji oferujących wsparcie dla przedsiębiorców urząd pracy i jego oferta są bardzo rozpoznawalne zarówno w grupie beneficjentów, jak i niebeneficjentów. Współpraca z Urzędem Pracy w Chojnicach jest najlepiej ocenianym elementem związanym z działalnością firm beneficjentów w powiecie. Sztandarową formą wspierania przedsiębiorczości przez urząd pracy są dotacje (najbardziej rozpoznawalne, pożądane i wykorzystywane). Aby osiągnąć efekt synergii warto promować instrumenty/usługi skierowane do przedsiębiorstw już funkcjonujących. Analiza wyników skłania do wniosku, iż pożyczki/dotacje są efektywnym instrumentem wspierania przedsiębiorczości. Pierwszy rok funkcjonowania wydaje się być krytyczny dla przetrwania firmy. Wskaźnik przetrwania firm założonych w latach jest wyższy dla firm, które otrzymały pożyczkę/dotację z urzędu pracy. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

4 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Najważniejsze wyniki Dodatkowym pozytywnym efektem udzielenia dotacji jest fakt, iż w dalszej przyszłości powoduje to zwiększenie zatrudnienia w dotowanych firmach. Formalne obwarowania dotacji dotyczące niemożności podejmowania zatrudnienia przez określony okres oraz obowiązek utrzymania firmy przez rok czasu stanowią dodatkowy element wzmacniający przedsiębiorców w walce o przetrwanie. Analiza przyczyn rozwiązywania firm skłania do wniosku, iż przemyślenie pomysłu na firmę i przygotowanie biznes planu może być kluczowe dla powodzenia firmy. 9% firm niebeneficjentów zakładanych jest na życzenie byłego lub przyszłego pracodawcy, czyli jest tzw. wymuszonym samozatrudnieniem. Wśród beneficjentów zjawisko to prawie nie występuje. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

5 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Założenia badania Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

6 Cele badania wielowymiarowa ocena kondycji firm (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zarejestrowanych w powiecie chojnickim w latach porównanie sytuacji firm, które otrzymały wsparcie z PUP w formie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i firm, które nie korzystały z tej formy pomocy. analiza „historii” firm, a więc od początku działalności poprzez stan obecny i planowane na przeszłość działania. sformułowanie wniosków m.in. o efektywności wsparcia, jego znaczeniu dla sukcesu firmy, powodach podejmowania działalności, warunkach funkcjonowania firmy (bariery itp.), powodach „porażek” firm, ocenie zapotrzebowania na wsparcie instytucjonalne i kierunkach rozwoju tego rodzaju przedsiębiorczości na terenie powiatu.

7 Cały projekt składał się z trzech uzupełniających się części:
Badanie ilościowe realizowane techniką standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców powiatu chojnickiego, którzy w latach zarejestrowali na terenie powiatu działalność gospodarczą, lecz nie korzystali ze wsparcia w postaci dotacji PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej. II. Badanie ilościowe realizowane techniką standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców z powiatu chojnickiego, którzy w latach zarejestrowali na terenie powiatu działalność gospodarczą i korzystali ze wsparcia w postaci dotacji PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej. III. Badanie wtórne – aby uzupełnić informacje zebrane w trakcie badania pierwotnego zebrane zostały informacje ze źródeł już istniejących: raportów z realizowanych wcześniej projektów dotyczących przedsiębiorczości, danych GUS, urzędów pracy, zasobów internetu, itp. Celem jest zarysowanie tła dla wyników badań pierwotnych oraz pokazanie wyników innych badań dotyczących przedsiębiorczości, które mogłyby posłużyć do nadania kontekstu lub wytłumaczenia otrzymanych wyników.

8 Obszary badawcze Początki działalności gospodarczej
Analiza trudności i czynników wspierających, jakie napotyka przedsiębiorca w trakcie zakładania i na początku funkcjonowania firmy Instytucjonalne wparcie działalności gospodarczej (znajomość instytucji i programów skierowanych do przedsiębiorców, potrzeby w zakresie wsparcia, korzystanie ze wsparcia i jego ocena) Ocena udzielonego wsparcia w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (motywy rejestracji, ocena obsługi, ocena etapów procedury) Charakterystyka firmy (branża, profil, zasięg działalności, wielkość zatrudnienia, forma prawna, źródła finansowania, typ klientów, czas pracy) Plany przedsiębiorców na przyszłość Historia zawodowa przedsiębiorców Dane metryczkowe przedsiębiorców

9 Podstawowe założenia Technika: Standaryzowany wywiad kwestionariuszowy face-to-face przeprowadzany przez ankietera wyposażonego w kwestionariusz badawczy w domu respondenta. Próba: Badanie przedsiębiorców, którzy w latach otrzymali dotację/pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Chojnice i w latach zostali zarejestrowani w powiecie chojnickim. Próba założona/zrealizowana N=228/N=198 Badanie przedsiębiorców, którzy w latach nie otrzymali dotacji/pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Chojnice i w latach zostali zarejestrowani w powiecie chojnickim. Próba założona/zrealizowana N=328/N=251 Wielkość zaproponowanej próby została wyliczona przy następujących założeniach dla obydwu badanych grup: Losowanie próby: Respondentów losowano z kompletnych baz badanych grup przedsiębiorców przekazanych przez PUP w Chojnicach. Uwaga! Liczebność próby zrealizowanej jest różna od próby założonej.

10 Oznaczenia Firmy, które zostały założone przy wsparciu Urzędu Pracy w Chojnicach w postaci dotacji (lub pożyczki - w 2004 roku) na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostały oznaczone jako „beneficjenci”. Firmy, które zostały założone bez takiego wsparcia zostały oznaczone jako „niebeneficjenci”. Wszędzie tam, gdzie zaznaczono „Urząd Pracy” ankieter pytał o Urząd Pracy w Chojnicach. informacja pogłębiona wnioski/podsumowanie tematy do przemyślenia rekomendacje/sugestie

11 Ilość wszystkich firm w Powiecie Chojnickim założonych w latach Dane przekazane przez Urząd Pracy w Chojnicach Lata/Gmina Miasto Chojnice Gmina Chojnice Czersk Brusy Konarzyny suma 2004 328 114 128 57 8 635 2005 326 123 158 106 9 722 2006 355 189 95 11 808 2007 377 141 201 133 15 867 1389 536 676 391 43 3032

12 Ilość wszystkich firm zakładanych w latach z wyróżnieniem tych, które zostały założone ze wsparciem Urzędu Pracy w postaci dotacji/pożyczki. Dane przekazane przez Urząd Pracy w Chojnicach

13 Rok założenia badanych firm (w %)
Średni „wiek” firm w momencie badania to 2 lata i 10 miesięcy Średni „wiek” firm w momencie badania to 2 lata i 3 miesiące

14 Urząd w którym zarejestrowano badane firmy (w %)

15 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Badane firmy beneficjentów założone były średnio o siedem miesięcy później niż firmy niebeneficjentów, tym samym były to firmy młodsze. Wynika to bezpośrednio z tego, że liczba przyznawanych dotacji rośnie szybciej niż ogólna liczba zakładanych firm w powiecie. Najwięcej badanych firm zarejestrowanych zostało w urzędach miasta Chojnice, następnie miasta Czerska, co odzwierciedla rzeczywistą strukturę zarejestrowanych firm w powiecie. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

16 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Początki działalności gospodarczej Analiza trudności i czynników wspierających, jakie napotyka przedsiębiorca w trakcie zakładania i na początku funkcjonowania firmy Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

17 Jakie czynniki zdecydowały o tym, że zdecydował(a) się P
Jakie czynniki zdecydowały o tym, że zdecydował(a) się P. podjąć działalność gospodarczą? Można było podać tylko jeden główny powód

18 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Najczęstszą przyczyną zakładania firmy, na jaką powołują się respondenci jest plan na życie marzenie związane z prowadzeniem firmy. Jednak powód ten, jak również argument, iż prowadząc własną firmę decyduje się o samym sobie podawany jest częściej w grupie beneficjentów. Co istotne, aż 9% firm niebeneficjentów zakładanych jest na życzenie byłego lub przyszłego pracodawcy, czyli jest tzw. Wymuszonym samozatrudnieniem. Wsród benenficjentów zjawisko to prawie nie występuje. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

19 Który z problemów był najbardziej uciążliwy na etapie zakładania własnej firmy? (w %)
Można było podać tylko jeden główny powód

20 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
6% beneficjentów uznała, iż największą trudność na początku sprawiło im określenie pomysłu na firmę i ocena koncepcji (zapewne w dużej części związana z koniecznością przygotowaniem wniosku o dotację). Nie było takich wskazań wśród niebeneficjentów, ale co ważne często później brak pomysłu na firmę wskazywany był przez nich jako przyczyna jej rozwiązania. Jako inne problemy uciążliwe na etapie zakładania własnej firmy podawano głównie różnego rodzaju szczegółowe problemy w urzędach związane z wymogami, procedurami, a przede wszystkim z informacją na ich temat. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

21 Ocena poszczególnych elementów związanych z działalnością firmy cz
Ocena poszczególnych elementów związanych z działalnością firmy cz.1 (skala 1-10, średnia) Oceniane przez około 78% respondentów

22 Ocena poszczególnych elementów związanych z działalnością firmy cz
Ocena poszczególnych elementów związanych z działalnością firmy cz.2 (skala 1-10, średnia) Oceniane przez około 66% niebeneficjentów Oceniane przez około 28% respondentów

23 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Analizując oceny poszczególnych elementów warto wziąć pod uwagę średnią ocenę dla danej grupy jako punkt odniesienia. Dodatkowo oznaczone zostały elementy, które zostały ocenione przez mniejszą lub dużo mniejszą grupę respondentów jak np. korupcja przy załatwieniu spraw w urzędach. Pozostali utrzymywali, że nie potrafią ocenić tych elementów, co również jest informacją, że z danym urzędem/zjawiskiem nie mają do czynienia. Najwyżej ocenionym przez beneficjentów elementem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w powiecie chojnickim jest współpraca z Urzędem Pracy  Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

24 Co sprawiało P. największe problemy zaraz po rozpoczęciu działalności gospodarczej? (w %)
Na wykresie zaznaczono tylko najczęściej wskazywane powody, respondent mógł wskazać maksymalnie trzy powody

25 Czy któreś z tych trudności udało się P. pokonać, jeśli tak to które
Czy któreś z tych trudności udało się P. pokonać, jeśli tak to które? (w %) Na wykresie zaznaczono tylko najczęściej wskazywane powody

26 Czy firma nadal funkcjonuje, przyczyny rozwiązania firmy
Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

27 Czy firma nadal funkcjonuje? (w %)

28 Czy firma nadal funkcjonuje
Czy firma nadal funkcjonuje? Odpowiedzi „tak” według roku założenia firmy i grupy beneficjentów (w %) Procenty z wyłączeniem braków danych

29 Ile czasu funkcjonowała firma? (dotyczy firm rozwiązanych) (w %)

30 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Większy odsetek firm beneficjentów niż niebeneficejntów zakładanych w latach nadal funkcjonuje. Częściowo efekt ten jest spowodowany większym udziałem firm z ostatnich lat w ogólnej liczbie firm beneficjentów w próbie, gdyż więcej firm otrzymywało dotacje w ostatnich latach. Jeśli przeanalizujemy przeżywalność firm w zależności od daty ich utworzenia to okazuje się, że w pierwszym roku funkcjonowania pada znacznie więcej firm niebeneficjentów. Jest to z pewnością spowodowane wymogiem prowadzenia działalności przez co najmniej rok przez beneficjentów. Jednak w drugim, trzecim i czwartym roku funkcjonowania „przeżywalność’ firm obydwu grup jest już bardzo podobna. Oznacza to, że raczej nie ma takich praktyk, że firmy beneficjentów są „dociągane” do końca pierwszego roku tylko po to, aby nie zwracać dotacji, a później rozwiązywane w drugim roku. Dlatego możemy generalnie stwierdzić, że firmy beneficjentów odnoszą częściej sukces mierzony „przeżywalnością” firmy. Okazuje się również że pierwszy rok funkcjonowania jest często kluczowy dla przyszłości firmy. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

31 Dlaczego zakończono działalność? (dotyczy firm rozwiązanych) (w %)
Na wykresie zaznaczono tylko najczęściej wskazywane powody

32 Co sprawiało P. największe problemy zaraz po rozpoczęciu działalności gospodarczej? (w %)
Na wykresie zaznaczono tylko najczęściej wskazywane powody, respondent mógł wskazać maksymalnie trzy powody

33 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Najczęstszą przyczyną rozwiązywania firm niebeneficjentów jest otrzymanie atrakcyjnej oferty pracy. Tutaj zapewne wymagania związane z otrzymaniem dotacji znacznie ograniczają rozwiązywanie firm beneficjentów, gdyż w przeciągu pierwszego roku nie mają oni możliwości podjęcia pracy najemnej. Właściciele firm, które zostały rozwiązane częściej skarżyli się na brak lub niski kapitał początkowy oraz trudności z wyegzekwowaniem płatności, a także co ważne z uwagi na zły pomysł lub brak pomysłu na firmę. Dlatego wymóg przygotowania biznes planu przez beneficjentów i jego weryfikacja w procedurze przyznawania dotacji może być również uznany za wsparcie dla przedsiębiorców. Właściciele nadal funkcjonujących firm częściej narzekali na trudności z rozliczeniu z ZUS, US, biurokrację i bariery instytucjonalne na początku działalności, co nie stało się jednak przyczyną ich upadku. Są to uciążliwości, ale raczej bez wpływu na przyszłość firmy. Natomiast częstsze wskazania właścicieli rozwiązanych firm na trudności w zdobyciu lub zbyt wysokie ceny towarów, półproduktów sygnalizują, że jest to już poważniejszy, czasem krytyczny, problem dla przedsiębiorców. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

34 Branża, w której obecnie funkcjonuje przedsiębiorstwo lub w której funkcjonowało zaraz przed zamknięciem, a fakt funkcjonowania firmy lub nie w momencie badania (w %).

35 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Jednym z najwyższych wskaźników powodzenia firmy mierzonych ich „przeżywalnością” cieszyła się branża budowlana. Niewątpliwe związane było to z boomem budowlanym w ostatnich latach. Zmiana sytuacji na rynku najprawdopodobniej spowoduje, że w najbliższej przyszłości firmy z tej branży nie będą odnosiły tak często sukcesu. Dużą szansą na sukces miały również firmy zajmujące się usługami. Stosunkowo często rozwiązywane były firmy z branży produkcyjnej. Trudno przyjąć jednoznaczne stanowisko w stosunku do branż, które w badaniu były reprezentowane przez nieliczne firmy. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

36 Czy w trakcie prowadzenia przez P
Czy w trakcie prowadzenia przez P. aktualnej/ostatniej działalności gospodarczej pracuje/pracował(ała) P. na etacie? (w %)

37 Czy branża w jakiej Pan(i) pracował(a) to ta sama branża co aktualnej/ostatniej działalności gospodarczej? (w %)

38 Średnio ile godzin w tygodniu poświęca (lub poświęcał) P
Średnio ile godzin w tygodniu poświęca (lub poświęcał) P. pracy zawodowej biorąc pod uwagę wszystkie obowiązki i czynności, które się na nią składają? (w %) Średnio: 52h St.D. 16,9 Średnio: 46h St.D. 20,3

39 Wiek przedsiębiorcy, a powodzenie przedsięwzięcia (w %)
Średnia wieku: 36,6 lat Średnia wieku: 39 lat

40 Wiek przedsiębiorcy, a powodzenie przedsięwzięcia (w %)

41 Wykształcenie przedsiębiorcy, a powodzenie przedsięwzięcia (w %)

42 Płeć przedsiębiorcy, a powodzenie przedsięwzięcia (w %)

43 Płeć przedsiębiorcy i posiadanie dzieci, a powodzenie przedsięwzięcia (w %)

44 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Rozwiązaniu firmy zdaje się sprzyjać fakt pracowania równolegle na etacie czyli nie poświęcania się całkowicie działalności gospodarczej. Jest to również bezpośrednio związane z mniejszą ilością czasu poświęcaną na pracę. Przedsiębiorcy, których firmy nadal funkcjonują pracują średnio o 6 godzin w tygodniu dłużej niż pracowali przedsiębiorcy, których firmy zostały rozwiązane. Powodzeniu firmy sprzyja również niższy wiek przedsiębiorcy oraz fakt bycia mężczyzną. W przypadku mężczyzn fakt posiadania dzieci wydaje się nie mieć wpływu na powodzenie firmy, kobiety posiadające dzieci częściej niż te nieposiadające dzieci rozwiązały firmę. Co ciekawe wydaje się, że wykształcenie przedsiębiorców nie jest tutaj istotne. Powodzenie mogą osiągnąć przedsiębiorcy zarówno z wyższym jak i niższym wykształceniem. Ważniejsze jest raczej wcześniejsze doświadczenie w branży, w której funkcjonuje firma. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

45 Instytucjonalne wsparcie działalności gospodarczej
Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

46 Znajomość instytucjonalnych form wsparcia działalności gospodarczej
Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

47 Czy znane są P. instytucje wspierające przedsiębiorców działające na terenie powiatu chojnickiego? (w %)

48 Proszę wymienić te instytucje: … Najczęściej pojawiające się wskazania (w %)

49 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Wśród instytucji działających na terenie powiatu chojnickiego, oferujących wsparcie dla przedsiębiorców respondenci wymieniali ponadto: instytucje rządowe: Urząd Skarbowy, ZUS, PFRON, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa instytucje finansowe: banki organizacje zrzeszające przedsiębiorców/pracodawców: np. Cech Rzemiosł Rożnych, Klub Pracodawców instytucje promujące region: np. Promocja Regionu Chojnickiego instytucje edukacyjne: Szkoła Biznesu organizacje promujące rodzimy handel: sieć 34 Program Gryf samopomoc: firmy koleżeńskie mimo, iż nie wszystkie oferują formy bezpośredniego wsparcia. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

50 Czy potrafi P. wymienić inicjatywy/działania/programy skierowane do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą bądź prowadzą taką działalność? (w %)

51 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Pomimo deklarowanej wcześniej znajomości inicjatyw/działań/programów skierowanych do potencjalnych/działających przedsiębiorców: 8,5% wszystkich respondentów nie wymieniło żadnej nazwy 7,9% beneficjentów nie wymieniło żadnej nazwy 10,3% niebenficjentów nie wymieniło żadnej nazwy Natomiast wśród wskazywanych występowały przede wszystkim (rożnie nazywane – rzadko prawidłowo) instrumenty rynku pracy w formie np. dotacji czy refundacji, rzadziej: usługi w postaci np. szkoleń a więc oferta PUP W zasadzie więc taka forma pomocy utożsamiana jest z ofertą publicznych służb zatrudnienia Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

52 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Deklaracje badanych dotyczące instytucji oferujących wsparcie przedsiębiorcom wskazują na niski poziom ich znajomości. Wśród wszystkich badanych ich znajomość deklaruje bowiem jedynie 36%. Zdecydowanie większą znajomość deklarują beneficjenci (60%). Natomiast wśród niebeneficjentów znajomość deklaruje jedynie 18% badanych. Instytucją wskazywaną najczęściej jest urząd pracy. Zdecydowanie niższy poziom znajomości deklarują badani w odniesieniu do inicjatyw/działań/programów skierowanych do potencjalnych/działających przedsiębiorców. Wśród wszystkich badanych ich znajomość deklaruje bowiem jedynie 29%. Ponownie zdecydowanie większą znajomość deklarują beneficjenci (51%). Natomiast wśród niebeneficjentów znajomość deklaruje jedynie 11%. Respondenci wskazując inicjatywy/działania/programy wymieniali z nielicznymi wyjątkami instrumenty i usługi oferowane przez PUP. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

53 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Przewidywane formy wsparcia dla przedsiębiorców na lata – województwo pomorskie Źródło: informacyjne/dział35 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

54 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Korzystanie z instytucjonalnych form wspierania działalności gospodarczej Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

55 Czy korzystał/a P. z jakiś form wsparcia dla osób chcących rozpocząć/prowadzących działalność gospodarczą ? (w %)

56 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Dlaczego nie korzystał/a P. z form wsparcia dla osób chcących rozpocząć/prowadzących działalność gospodarczą ? Ujęcie jakościowe Główne przyczyny: brak potrzeby brak informacji/wiedzy wykluczenie przedmiotowe lub podmiotowe np. brak rejestracji, branża wykluczona, „kolejna” działalność za niska kwota problem z wymaganym zabezpieczeniem – kwestia żyrantów ocena procedury jako zbyt czasochłonnej ocena procedury jako zbyt wymagającej, skomplikowanej niska ocena poziomu wiedzy pracowników brak programów/niedostępność w danym czasie negatywna ocena pomysłu „biurokracja” negatywne doświadczenia w kontakcie Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

57 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Deklaracje badanych dotyczące korzystania z instytucjonalnych form wsparcia dla przedsiębiorców wykazują duże zróżnicowanie w grupach: beneficjentów i niebeneficjentów. Wśród wszystkich badanych ich wykorzystanie deklaruje 42%. Zdecydowanie większe wykorzystanie deklarują beneficjenci (90%). Natomiast wśród niebeneficjentów aż 94% badanych nie korzystało z form wsparcia . Wśród wielu wymienianych przyczyn nie korzystania z form wsparcia warto zwrócić uwagę na: brak wiedzy/informacji. Przyczyna braku wiedzy/informacji wskazuje na dwa źródła takiego stanu rzeczy: informacja o formach wsparcia istnieje ale potencjalny beneficjent nie jest nią zainteresowany potencjalny beneficjent jest zainteresowany formami wsparcia ale ma problem z pozyskaniem informacji W przekazywaniu informacji o istniejących formach wsparcia należy więc używać najefektywniejszych kanałów komunikacji z przedsiębiorcami, dostosowując formę przekazu do ich potrzeb. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

58 Relacja między znajomością instytucji i ich ofert
przez badanych a ich wykorzystaniem: „Nie zna – nie korzysta” „Zna – nie potrzebuje korzystać” „Zna – nie może skorzystać” „Zna – korzysta” Problem negatywnych opinii o instytucjach i ich ofertach: „Nie zna – nie ma” Znaczenie dobrej informacji i promocji form wsparcia: „Informacja i promocja – jest, zna Sytuacje: Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

59 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Instytucjonalne formy wspierania działalności gospodarczej - wykorzystane i planowane Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

60 Jaka instytucja udzieliła P. wsparcia (w %)
Można było podać tylko jedną instytucję

61 Jakiego rodzaju było to wsparcie? (w %)
Można było podać tylko jedną formę

62 Kiedy to wsparcie było udzielone ? (w %)

63 Jak P. ocenia przydatność tego wsparcia ? (w %)

64 Jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne P. firmie aktualnie? (w %)
Można było podać kilka odpowiedzi

65 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Instytucją zdecydowanie najczęściej udzielającą wsparcia był urząd pracy (około 90% wskazań). Najpopularniejszą formą wsparcia były dotacje, ale popularne były też inne instrumenty oferowane przez urząd pracy. Deklaracje badanych dotyczące momentu wykorzystania instytucjonalnych form wsparcia dla przedsiębiorców wykazują duże zróżnicowanie w grupach: beneficjentów i niebeneficjentów. Wśród wszystkich badanych wykorzystanie na początku działalności deklaruje 97% respondentów. W grupie beneficjentów - 99%. Natomiast wśród niebeneficjentów aż 40% badanych korzystało z form wsparcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

66 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Żaden z badanych nie ocenił uzyskanego wsparcia jako: zupełnie nieprzydatne. Deklaracje badanych dotyczące przydatności instytucjonalnych form wsparcia dla przedsiębiorców wykazują duże zróżnicowanie w grupach: beneficjentów i niebenficjentów. W grupie beneficjentów 68% oceniało to wsparcie jako niezbędne. Natomiast wśród niebeneficjentów większość (68%) traktowała je jako przydatne ale nie niezbędne. Duża grupa badanych nie wykazuje aktualnie zainteresowania formami wsparcia dla przedsiębiorców. Wśród wszystkich badanych brak potrzeby deklaruje 47%. W grupie beneficjentów - 36%. Natomiast wśród niebeneficjentów więcej bo aż 55% badanych nie ma aktualnie potrzeby korzystania z form wsparcia działalności gospodarczej. Aktualne zainteresowanie formami wsparcia dotyczy głównie instrumentów urzędu pracy np. refundacji. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

67 Znajomość oferty Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców
Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

68 Jedną z instytucji, która w swojej ofercie ma wspieranie przedsiębiorczości jest Powiatowy Urząd Pracy. Czy kiedykolwiek kontaktował/a się P. z: …? (w %) Można było podać kilka odpowiedzi

69 Czy znana jest P. oferta PUP z zakresu wspierania przedsiębiorczości
Czy znana jest P. oferta PUP z zakresu wspierania przedsiębiorczości? (w %)

70 Proszę wymienić znane P
Proszę wymienić znane P. formy wspierania przedsiębiorczości oferowane przez PUP: … Najczęściej pojawiające się wskazania (w %)

71 Przeczytam teraz P. wszystkie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy formy wspierania przedsiębiorczości. Proszę wskazać wszystkie te, które są P. znane a np. zapomniał/a P. je wymienić wcześniej (w %) Można było podać kilka odpowiedzi

72 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Deklaracje badanych dotyczące kontaktów z urzędem pracy wykazują duże zróżnicowanie w grupach: beneficjentów i niebeneficjentów. W grupie beneficjentów jedynie 10% wskazań dotyczyło braku kontaktu, mimo iż teoretycznie każdy beneficjent powinien kontaktować się z urzędem pracy. Natomiast wśród niebeneficjentów brak kontaktu deklarowało 67% badanych. Deklaracje badanych dotyczące znajomości oferty urzędu pracy również wykazują duże zróżnicowanie w grupach: beneficjentów i niebeneficjentów. W grupie beneficjentów niemal połowa badanych zna ofertę urzędu dla przedsiębiorców, podczas gdy wśród niebeneficjentów jedynie co piąty. Zarówno w spontanicznej jak i we wspomaganej znajomości form wsparcia oferowanych przez urząd pracy prym wiodą dotacje. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

73 Korzystanie z oferty Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców
Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

74 Z których z wymienionych form wspierania przedsiębiorczości korzystał/a P. ? Najczęściej pojawiające się wskazania (w %) Można było podać kilka odpowiedzi

75 Z których z wymienionych form wspierania przedsiębiorczości korzystał/a P. ? (w %)
Można było podać kilka odpowiedzi

76 Dlaczego nie skorzystał/a P
Dlaczego nie skorzystał/a P. z dotacji/pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej? Najczęściej pojawiające się wskazania (Niebeneficjenci - N=216, w %) Można było podać kilka odpowiedzi

77 Dlaczego nie skorzystał/a P
Dlaczego nie skorzystał/a P. z dotacji/pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej? (Niebeneficjenci - N=216, w %) Można było podać kilka odpowiedzi

78 Dlaczego nie skorzystał/a P
Dlaczego nie skorzystał/a P. z dotacji/pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej? Kontynuacja (Niebeneficjenci - N=216, w %) Można było podać kilka odpowiedzi

79 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Najpopularniejszą formą wsparcia oferowaną przez urząd pracy były dotacje. 91% beneficjentów potwierdziło ich wykorzystanie. Aż 87% niebeneficjentów nie korzystało z żadnej formy wsparcia oferowanej przedsiębiorcom przez urząd pracy. Warto podkreślić, iż jedną z częstszych (32% wskazań) przyczyn nie korzystania z tej dotacji/pożyczki był brak wiedzy o jej istnieniu na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

80 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Ocena udzielonego wsparcia w formie dotacji/pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

81 Kiedy uzyskał/a P. dotację/pożyczkę
Kiedy uzyskał/a P. dotację/pożyczkę? Proszę podać rok (podpisania umowy o udzielenie dotacji/pożyczki)? (Beneficjenci - N=190, w %)

82 Kiedy uzyskał/a P. dotację/pożyczkę
Kiedy uzyskał/a P. dotację/pożyczkę? Proszę podać miesiąc (podpisania umowy o udzielenie dotacji/pożyczki)? (Beneficjenci - N=189, w %)

83 Czy P. decyzja o rejestracji w PUP podyktowana była jedynie koniecznością spełnienia wymogu formalnego do ubiegania się o dotację/pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej? (Beneficjenci - N=198, w %)

84 Czy uzyskanie przez P. dotacji/pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej stanowiło bezwzględny warunek jej rozpoczęcia? (Beneficjenci - N=190, w %)

85 7% beneficjentów nawet bez wsparcia uruchomiłoby działalność.
W przypadku tych osób można prawdopodobnie mówić o wystąpieniu niepożądanego efektu interwencji publicznej. Tzw. efekt biegu jałowego (deadweight): „udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym, które nawet bez pomocy powróciłyby na rynek pracy” Źródło: „Teoria i praktyka ewaluacji , interwencji publicznych. Podręcznik Akademicki”, pod redakcją naukową: K.Olejniczaka, M.Kozaka, B.Ledziona, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

86 Średnia ocena: 7,90 z odchyleniem 2,23
Biorąc pod uwagę całą procedurę ubiegania się o dotację/pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, jak ocenia P. poziom swojego zadowolenia ze współpracy z PUP. Proszę aby go określił/a P. w skali od 1 do 10 gdzie 1 oznacza najniższą ocenę – 10 zaś najwyższą. ? (Beneficjenci - N=198, w %) Średnia ocena: 7,90 z odchyleniem 2,23 Najczęstsza ocena: 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 Który z etapów procedury ubiegania się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej i jej rozliczenia ocenia P. jako najtrudniejszy? (Beneficjenci - N=188, w %) Można było podać tylko jedną odpowiedź

88 Które z kryteriów uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej są P. zdaniem najtrudniejsze do spełnienia (max. 3)? Najczęściej pojawiające się wskazania (Beneficjenci - N=173, w %) Można było podać maksymalnie 3 odpowiedzi

89 Które z kryteriów uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej są P. zdaniem najtrudniejsze do spełnienia (max. 3)? (Beneficjenci - N=173, w %) Można było podać maksymalnie 3 odpowiedzi

90 Które z kryteriów uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej są P. zdaniem najtrudniejsze do spełnienia (max. 3)? (Beneficjenci - N=173, w %) Można było podać maksymalnie 3 odpowiedzi

91 Istnieje więc pewna „sezonowość” dotowania.
W latach występuje tendencja wzrostowa w zakresie udzielanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Najwięcej umów o udzielenie dotacji zawieranych jest w miesiącach: XI-I i IV - VI. Istnieje więc pewna „sezonowość” dotowania. Według deklaracji badanych 37% z nich dokonało rejestracji jedynie po to by skorzystać z dotacji. Dla 63% beneficjentów uzyskanie dotacji stanowiło bezwzględny warunek rozpoczęcia działalności gospodarczej, 7% nawet bez wsparcia uruchomiłoby działalność. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

92 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Oceny respondentów wskazują na wysoki poziom zadowolenia ze współpracy z urzędem pracy. Przygotowanie wniosku to zdaniem beneficjentów najtrudniejszy etap procedury ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i najtrudniejsze do spełnienia kryterium. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

93 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Ocena wybranych aspektów ubiegania się o dotację/pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

94 Czy znane P. były kryteria oceny wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej? (Beneficjenci - N=190, w %)

95 Czy były one sformułowane w sposób gwarantujący, iż każdy wniosek oceniany był według tych samych, przedstawionych jasno zasad? (Beneficjenci - N=148, w %)

96 Jak P. ocenia pracę zespołu negocjacyjnego
Jak P. ocenia pracę zespołu negocjacyjnego? (Beneficjenci - N=196/198, w %) Średnia ocena: 7,38 z odchyleniem 3,20 Najczęstsza ocena: 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proszę aby go określił/a P. w skali od 1 do 10 gdzie 1 oznacza najniższą ocenę – 10 zaś najwyższą. (Beneficjenci - N=196/198, w %) Jak P. ocenia pracę pracowników merytorycznych obsługujących dotację? (Beneficjenci - N=196/198, w %) Średnia ocena: 8,43 z odchyleniem 1,95 Najczęstsza ocena: 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

97 Czy kwota dotacji jaką P
Czy kwota dotacji jaką P. uzyskał/a była kwotą wystarczającą do rozpoczęcia działalności gospodarczej? (Beneficjenci - N=190, w %)

98 Czy w ramach dotacji korzystał P
Czy w ramach dotacji korzystał P. z pomocy prawnej, konsultacji, doradztwa? (Beneficjenci - N=190, w %)

99 Biorąc pod uwagę P. doświadczenie, które z wymienionych poniżej działań mogłyby P. zdaniem wspomóc w przyszłości osoby ubiegające się o dotacje? (Beneficjenci - N=188, w %) Można było podać kilka odpowiedzi

100 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Wśród innych działań mogących wspomóc w przyszłości osoby ubiegające się o dotację respondenci wskazali: objaśnienie procedur (N=3) szybsze finansowanie złagodzenie zabezpieczeń sporządzenie wykazu tego co można kupić za dotację wyrównywanie szans beneficjentów z różnych powiatów pisanie biznes planu przez inną osobę Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

101 22% beneficjentów nie znało kryteriów oceny wniosków.
W ocenie 94% beneficjentów były one sformułowane w sposób gwarantujący, iż każdy wniosek oceniany był według tych samych, przedstawionych jasno zasad. Zarówno praca zespołu negocjacyjnego (średnia ocena: 7,38), jak i pracowników merytorycznych (średnia ocena: 8,43) były wysokie. Dla 13% beneficjentów kwota dotacji była wystarczająca do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

102 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
W ramach kwoty dotacji jedynie 15% beneficjentów wykorzystało pomoc prawną, konsultacje, doradztwo. W ocenie 94% beneficjentów były one sformułowane w sposób gwarantujący, iż każdy wniosek oceniany był według tych samych, przedstawionych jasno zasad. Zapytani o rodzaj działań jakie mogłyby wspomóc w przyszłości osoby ubiegające się o dotacje respondenci najczęściej wskazywali: udostępnienie przykładowo wypełnionego wniosku, ale inne przedłożone propozycje również spotkały się z ich akceptacją. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

103 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Rola ewaluacji w planowaniu i zarządzaniu programami w obszarze społeczno-ekonomicznym „Ewaluacja to zróżnicowany zestaw metod i działań zorientowany na krytyczną refleksję nad wartością i jakością interwencji publicznych – zarówno procesów wdrażania, jak i ich efektów”. Źródło: „Teoria i praktyka ewaluacji , interwencji publicznych. Podręcznik Akademicki”, pod redakcją naukową: K.Olejniczaka, M.Kozaka, B.Ledziona, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 Polecamy! Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

104 Przedmiot ewaluacji: ewaluacja instrumentu – pożyczki/dotacje
Rola ewaluacji w planowaniu i zarządzaniu programami w obszarze społeczno-ekonomicznym Przedmiot ewaluacji: ewaluacja instrumentu – pożyczki/dotacje Cel ewaluacji: ewaluacja formatywna ma na celu ocenę wdrażania interwencji i poprawę płynności wdrażania oraz podniesienie jej jakości Moment podjęcia badania: ewaluacja końcowa – ex post – po zakończeniu interwencji ( ) Organizacja badania – ewaluacja zewnętrzna Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

105 Przykładowe pytania ewaluacyjne:
Rola ewaluacji w planowaniu i zarządzaniu programami w obszarze społeczno-ekonomicznym Przykładowe pytania ewaluacyjne: Czy pojawiły się pozytywne efekty uboczne? (efekt dodatkowości, dźwigni, impulsu, mnożnikowe, synergii) Czy pojawiły się negatywne efekty uboczne? (efekt tzw. biegu jałowego, zastępowania, substytucji) Czy efekty działania są trwałe, długookresowe? Czy są odczuwalne po zakończeniu interwencji? Jakie problemy napotyka interwencja? Czy system zarządzania i wdrażania jest skuteczny? Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

106 Po co „robić ewaluacje” - funkcje:
Rola ewaluacji w planowaniu i zarządzaniu programami w obszarze społeczno-ekonomicznym Po co „robić ewaluacje” - funkcje: Budowanie partnerstwa np. z innymi instytucjami Poprawa wdrażania i bieżącej jakości np. zmiana procedur Racjonalizowanie planowania np. przy nowej strategii Funkcja poznawcza np. wyjaśniło sukcesy/porażki Rozliczenie i wzmocnienie odpowiedzialność Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

107 Charakterystyka badanych firm
Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

108 Proszę określić branżę, w której obecnie funkcjonuje przedsiębiorstwo (lub w której funkcjonowało zaraz przed zamknięciem w przypadku firmy już nieistniejącej)? (w %) Na wykresie zaznaczono tylko najczęściej wskazywane powody, respondent mógł wskazać maksymalnie trzy powody

109 Czy od momentu rejestracji działalności zmieniał(a) P
Czy od momentu rejestracji działalności zmieniał(a) P. branżę, w której funkcjonuje P. firma? (w %)

110 Jaki jest profil działalności P
Jaki jest profil działalności P. firmy (lub był zaraz przed zamknięciem w przypadku firmy już nieistniejącej) (w %) Respondent mógł zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

111 Jaki jest zasięg działalności na rynku Pana/Pani firmy
Jaki jest zasięg działalności na rynku Pana/Pani firmy? (lub był zaraz przed zamknięciem w przypadku firmy już nieistniejącej) (w %)

112 Czy firmy zmieniały zasięg działalności firmy na rynku od początku działalności (w %)

113 Jaka jest forma prawna P. firmy
Jaka jest forma prawna P. firmy? (lub była zaraz przed zamknięciem w przypadku firmy już nieistniejącej) (w %)

114 Jaka jest forma opodatkowania P. firmy
Jaka jest forma opodatkowania P. firmy? (lub była zaraz przed zamknięciem w przypadku firmy już nieistniejącej) (w %)

115 Ile osób P. zatrudnia (bez względu na formę umowy)
Ile osób P. zatrudnia (bez względu na formę umowy)? (lub zatrudniał(a) P. zaraz przed zamknięciem w przypadku firmy już nieistniejącej) (w %) Najwyższe wskazanie: 20 osób Najwyższe wskazanie: 50 osób

116 Czy liczba osób zatrudnionych zmieniła się od początku funkcjonowania firmy (w %)

117 Źródła finansowania firmy na samym początku działalności (w %)

118 Główne źródło finansowania firmy obecnie (lub tuż przed zamknięciem w przypadku firmy już nieistniejącej) (w %) Można było wskazać tylko jedną odpowiedź

119 Jaki jest główny typ klientów P. firmy
Jaki jest główny typ klientów P. firmy? (lub był zaraz przed zamknięciem w przypadku firmy już nieistniejącej) (w %)

120 Średnio ile godzin w tygodniu poświęca (lub poświęcał) P
Średnio ile godzin w tygodniu poświęca (lub poświęcał) P. pracy zawodowej biorąc pod uwagę wszystkie obowiązki i czynności, które się na nią składają? (w %) Średnio 55 przy odchyleniu standardowym 15 Średnio 47,5 przy odchyleniu standardowym 20

121 Czy korzysta (lub korzystał) P. z usług firm zewnętrznych tzw
Czy korzysta (lub korzystał) P. z usług firm zewnętrznych tzw. outsourcingu, jeśli tak to w jakim zakresie? (w %)

122 Jaka P. zdaniem będzie sytuacja firmy za rok? 1 2 3 4 5
Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania P. firmy jak P. ocenia jej aktualną sytuację? Czy jest ona? (Średnia) niebeneficjenci (N=170) 2,49 (St.D 0,9) beneficjenci (N=154) 2,17 (St.D 0,6) Ogółem (N=324) 2,34 (St.D 0,8) 1 2 3 4 5 Bardzo dobra dobra ani dobra, ani zła zła bardzo zła Jaka P. zdaniem będzie sytuacja firmy za rok? beneficjenci (N=154) 2,38 (St.D 1,4) Ogółem (N=324) 2,70 (St.D 1,7) niebeneficjenci (N=170) 2,99 (St.D 1,8) 1 2 3 4 5 Bardzo dobra dobra ani dobra, ani zła zła bardzo zła

123 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Oceny obecnej sytuacji oraz przewidywań na przyszłość wskazują, że beneficjenci są w stosunku do niebeneficjentów pesymistami. Mimo, iż wiele obiektywnych miar wskazuje na to, że ich sytuacja jest lepsza. Jednak oceny tej grupy aktualnej sytuacji firm oraz oczekiwań co do przyszłości są niższe niż oceny niebeneficjentów. Obydwie grupy respondentów zwykle jednak przewidują, iż za rok sytuacja ich firm się poprawi. Trzeba jednak zauważyć, że o ile niebeneficjenci tą poprawę sytuacji szacują średnio na 0,61 punkta, to beneficjenci już tylko na 0,32 punkta. Porównanie odchyleń standardowych średnich ocen wskazują również na to, że w grupie niebeneficjentów pojawiało się więcej ocen bardziej odbiegających od średniej, grupa beneficjentów była nieco bardziej jednomyślna w ocenach. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

124 Proszę wyobrazić sobie swoją firmę za rok czasu i powiedzieć jakie zmiany planuje/przewiduje P. w tym okresie. (w %) Podstawę procentowania stanowi liczba respondentów, która potrafiła udzielić odpowiedzi.

125 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Wielu przedsiębiorców (19% wszystkich beneficjentów i 30% wszystkich niebeneficjentów) nie potrafiło odpowiedzieć jakie zmiany przewiduje w przeciągu najbliższego roku. Dodatkowo, aż ponad połowa planujących niebeneficjentów nie przewiduje żadnych zmian. Wskazuje to na dużą niepewność co do przyszłości oraz brak planowania w dłuższych okresach czasu. Niemniej jednak zmiany planowane związane są w przeważającej większości z rozwojem firmy: wzrostem zatrudnienia, obrotów, rozszerzeniem działalności. Mniejsza część respondentów planuje spadek zatrudnienia, obrotów itp. W wypowiedziach respondentów pojawiały się jednak również plany co do rozwiązania lub zawieszenia działalności. Były to jednak głównie głosy niebeneficjentów. Beneficjenci natomiast częściej planowali zmianę branży. Beneficjenci również zdecydowanie częściej planują zmiany „wzrostowe” oraz związane z pozyskaniem dodatkowych źródeł finansowania. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

126 Historia badanych przedsiębiorców

127 Czy P. aktualna/ostatnia działalność gospodarcza to pierwsza prowadzona przez P. działalność? (w %)

128 Czy zysk z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi(ł) P
Czy zysk z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi(ł) P. główny dochód? (w %)

129 Czy w trakcie prowadzenia przez P
Czy w trakcie prowadzenia przez P. aktualnej/ostatniej działalności gospodarczej pracuje/pracował(ała) P. na etacie? (w %)

130 Czy przed rozpoczęciem aktualnej/ostatniej działalności gospodarczej pracował(ała) P.? (w %)

131 Czy i gdzie pracował przedsiębiorca przed rozpoczęciem aktualnej/ostatniej działalności gospodarczej (w %)

132 Na to pytanie odpowiadały jedynie osoby, które wcześniej pracowały.
Czy branża w jakiej P. pracował(a) to ta sama branża co aktualnej/ostatniej działalności gospodarczej? (w %) Na to pytanie odpowiadały jedynie osoby, które wcześniej pracowały.

133 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Badana firma była najczęściej pierwszą firmą respondentów, szczególnie beneficjentów. Prawie 17% niebeneficjentów jednocześnie z prowadzeniem działalności pracowało na etacie, dla 22% działalność gospodarcza nie była głównym źródłem dochodu. Znacznie rzadziej zjawiska te występowały w przypadku beneficjentów. Niebeneficjenci jeśli pracowali przed podjęciem działalności to częściej nie w branży, w której prowadzili działalność. Fakty te mogą mieć wpływ na niższy procent „przeżywalności” firm w tej grupie. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

134 Dane społeczno-demograficzne
Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

135 Płeć respondenta (w %)

136 Ile ma P. lat ? (w %) Średni wiek: 37 lat Średni wiek: 34 lat

137 Jakie ma P. wykształcenie? (w %)

138 Czy ma P. dzieci, a jeśli tak to ile? (w %)
Średnia liczba dzieci: 2

139 Jaki jest P. stan cywilny ? (w %)

140 Gdzie P. aktualnie mieszka? (w %)

141 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości 2008
Struktura wieku przedsiębiorców w świetle wyników wybranych badań (w %) Wiek Omnibus 97* BiznesBus 97 1/* BiznesBus 97 2/* BAEL 97* BAEL 2008 I ( Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości 2008 Do 29 lat 19,7 6 10,1 12,2 11,3 30,3 30-34 lat 13,3 8,8 7,8 11,5 12,9 16,5 35-44 lat 38,1 40,7 30,6 37,5 26,8 26,3 45-54 lat 22 35,9 39,7 27,1 32,9 20,0 55 i więcej lat 6,3 8,5 11,8 16,1 6,9 * Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji Programu ‘Pierwsza praca’ MPiPS, 2008, s.155; za [w] Przedsiębiorcy jako grupa społeczna, (red.) Jaźwińska E., Żuk-Iwanowska A., 1998, s.13

142 wykształcenie średnie mieszka w gminie miejskiej Chojnice
Przeciętny przedsiębiorca powiatu chojnickiego (który rozpoczął działalność w latach ): mężczyzna - kobieta 37 lat wykształcenie średnie żonaty – zamężna ma dwójkę dzieci mieszka w gminie miejskiej Chojnice Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

143 Sugestie / rekomendacje
Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

144 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Pożądane byłoby podjęcie działań mających na celu informowanie i promocję ofert instytucji oferujących wsparcie przedsiębiorcom. Pomimo silnej pozycji urzędu pracy na mapie instytucji , warto wzmacniać znajomość oferty urzędu akcentując przy tym, iż przedsiębiorcy to równie ważna jak bezrobotni grupa docelowa. Z uwagi na silną pozycję urząd pracy mógłby zainicjować współpracę instytucji otoczenia biznesu mającą na celu stworzenie kompleksowej oferty dla przedsiębiorców. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

145 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
2. Pożądane byłoby stworzenie jednej kompleksowej oferty instrumentów i usług urzędu dla przedsiębiorców. Dobrym kanałem komunikacji mógłby być Internet. Na stronie internetowej urzędu mogłaby być wydzielona w menu zakładka: Przedsiębiorczość, tak by informacja dostępna była w jednym miejscu. Istnieje zasada 3 kliknięć – informacja ma być odnaleziona po max. 3 kliknięciach. Przy założeniu współpracy instytucji otoczenia biznesu efektywna (również kosztowo) mogłaby być akcja informacyjno-promocyjna poprzez lokalne portale np. strona urzędu gminy, Chojnice Nasze miasto, Portal Regionalny Chojnice, Multimedialna Gazeta Internetowa Chojnice 24. Warto w większym stopniu udostępniać przedsiębiorcom ciekawe opracowania z zakresu runku pracy np. „Rynek pracy powiatu chojnickiego” np. w postaci mailingu do przedsiębiorstw współpracujących z urzędem. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim

146 Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim
Informując i promując ofertę urzędu pracy dla przedsiębiorców należy przede wszystkim położyć akcent na instrumenty i usługi rynku pracy, jakie mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców już w trakcie prowadzenia przez nich działalności. Należy zagwarantować jeszcze większą przejrzystość i zrozumiałość procedury ubiegania się o dotację. Rozwiązaniem mogłoby być stworzenie ABC dotacji zawierającego podstawę prawną, regulamin, kryteria oceny, przykładowo wypełnione wnioski, wzory zaświadczeń, słowniczek, wykaz najczęściej popełnianych błędów, linki do stron o przedsiębiorczości np. KSU. Pomocny byłby też opis procedury w ujęciu: krok 1… 5. Udzielając dotacji będących formą interwencji publicznej warto dążyć do ograniczenia negatywnych efektów np. efektu biegu jałowego. Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim


Pobierz ppt "Wielowymiarowa ocena przedsiębiorczości w powiecie chojnickim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google