Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolne Koła Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej Trzeba otworzyć młodym perspektywy wolontariatu miłości, który zastąpi niespójną i tymczasową

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolne Koła Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej Trzeba otworzyć młodym perspektywy wolontariatu miłości, który zastąpi niespójną i tymczasową"— Zapis prezentacji:

1 Szkolne Koła Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej Trzeba otworzyć młodym perspektywy wolontariatu miłości, który zastąpi niespójną i tymczasową spontaniczność funkcjonalnością i ciągłością mądrze zorganizowanej służby Jan Paweł II

2 Szkolne Koła Caritas Istotnym aspektem pracy Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej było formowanie i promowanie wolontariatu chrześcijańskiego. Za główny cel stawialiśmy sobie zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodych ludzi poprzez kształtowanie w nich wrażliwości charytatywnej.

3 CZYM JEST SKC? jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność: charytatywną opiekuńczą wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

4 Wolontariat Wolontariat to ruch społeczny, który opiera sie na służeniu innym ludziom i służba ta jest bezinteresowna. Zaangażowanie wolontariusza jest dobrowolne, a zatem wynika z jego dobrej wolnej woli. Wolontariat zakłada pewna ciągłość, systematyczność w działaniach, podejmowanych na rzecz najbardziej potrzebujących. Wolontariat nie jest jedynie służba dla dobra ludzkości ani też praca ofiarowana dobrowolnie najbardziej potrzebującym.

5 Wolontariat Jan Paweł II tak mówił do przedstawicieli wolontariatu międzynarodowego w styczniu 1981 roku: Jakże można nie zachwycać sie tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają sie grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego - darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza najuboższym i potrzebujacym (...).

6 Wolontariat Wolontariat jest uznawany w Kościele również jako oryginalna, a przede wszystkim wiarygodna forma apostolstwa świeckich.

7 MIEJSCE DZIAŁANIA SKC SKC mogą powstawać w: szkołach podstawowych gimnazjach szkołach średnich na uczelniach wyższych.

8 STRUKTURA Opiekun Koła (katecheta, pedagog szkolny, wychowawca) –sprawuje opiekę nad kołem w sprawach wychowawczych i organizacyjnych Asystent Koła (zazwyczaj ks. Proboszcz parafii, katecheta)- sprawuje opiekę duchową nad Kołem

9 CEL DZIAŁAŃ SKC Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

10 ZADANIA SKC płaszczyzna formacyjna pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym, dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań, kształtowanie osobowości katolika i Polaka, budowania postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św., troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej, uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy, krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego, podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,

11 ZADANIA SKC płaszczyzna działania rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie, organizowanie pomocy potrzebującym uczniom w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w sytuacjach losowych.

12 JAK ZAŁOŻYĆ SKC? Uczniowie chcący działać w Szkolnym Kole Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej zwracają się do Dyrektora Szkoły, aby wystąpił do Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej o powołanie Koła. Dyrektor Szkoły występuje do Dyrektora Caritas z prośbą o powołanie SKC oraz informuje, kto będzie Opiekunem Koła, a także proponuje Asystenta kościelnego. Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej powołuje Szkolne Koło Caritas i nadaje mu regulamin. Uroczyste powołanie Koła, połączone z wręczeniem jego członkom legitymacji członkowskich, następuje podczas diecezjalnych obchodów Święta Caritas (w sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia Bożego) lub w inny dzień ustalony z Dyrektorem Caritas.

13 TO NIE TAKIE TRUDNE Krok 1. Uczniowie -> Dyrektor Szkoły Krok 2. Dyrektor Szkoły -> Dyrektor Caritas Krok 3. Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej powołuje Szkolne Koło Caritas i nadaje mu regulamin. Krok 4. Uroczyste powołanie Koła. Wręczenie legitymacji członkowskich

14 SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ Szkolne Koło Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez: organizowanie spotkań, zjazdów, dyskusji, kursów, szkoleń, organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko - muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów, udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach. prowadzenie kroniki raportowanie corocznych sprawozdań z działań SKC w Caritas DZG

15 Foto

16 Kilka fot

17 Fot kilka

18 Prezentacja działań SKC Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

19 DZIAŁANIA CARITAS 2010 luty Zakochani dla chorych marzec Rekolekcje Bądźmy świadkami Miłości Rokitno 19- 21.03. 2010 kwiecień Jałmużna Wielkopostna Zbiórka darów dla ubogich na święta

20 DZIAŁANIA CARITAS 2010 Czerwiec Kolonia polsko- niemiecka w Annahute (Niemcy) Czerwiec/lipiec Szkolenia dla katechetów - opiekunów SKC (Paradyż) Wrzesień- październik Szkolenia nt. Wolontariat – przyszłością dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w celu zaprezentowania SKC, założenia SKC i zachęcenia do działań w SKC Listopad Rekolekcje Adwentowe dla SKC (Paradyż? Rokitno? Żary?) Grudzień Dni Wolontariatu Życzliwa Dłoń- zbiórka darów (prezentów) dla dzieci z ubogich rodzin

21 KORZYŚCI Z DZIAŁAŃ W SKC Możliwość umiejętnego gospodarowania wolnym czasem Rozwój umiejętności społecznych Możliwość rozwoju duchowego Współpraca uczeń- nauczyciel- szkoła- środowisko lokalne Pomoc drugiemu człowiekowi Świadectwo miłości

22 KORZYŚCI Z DZIAŁAŃ W SKC Możliwość umiejętnego gospodarowania wolnym czasem Rozwój umiejętności społecznych Możliwość rozwoju duchowego Współpraca nauczyciel- uczeń- szkoła-środowisko lokalne Możliwość rozwoju umiejętności pedagogicznych Bycie autorytetem Awans zawodowy Pomoc drugiemu człowiekowi Świadectwo miłości

23 STRATY Żadnych Ewentualnie: coraz mniej czasu

24 PODSUMOWANIE Wolontariusze odpowiednio przygotowani, będą naturalnymi animatorami procesu przywracania odpowiedzialności społecznej, co pozwoli przeanalizować struktury prowadzące do odsunięcia człowieka na margines, promować sprawiedliwe prawa i tworzyć bardziej zadowalające relacje międzyludzkie. Jan Paweł II

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

26 Kontakt: Aleksandra Walkowiak Mail: awalkowiak@caritas.plawalkowiak@caritas.pl Tel: 600 986 494 Centrum Wolontariatu Ul. Bema 32-34, Zielona Góra http://www.caritas.zgora.pl/


Pobierz ppt "Szkolne Koła Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej Trzeba otworzyć młodym perspektywy wolontariatu miłości, który zastąpi niespójną i tymczasową"

Podobne prezentacje


Reklamy Google