Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolne Koła Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolne Koła Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej"— Zapis prezentacji:

1 Szkolne Koła Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej
„Trzeba otworzyć młodym perspektywy wolontariatu miłości, który zastąpi niespójną i tymczasową spontaniczność funkcjonalnością i ciągłością mądrze zorganizowanej służby” Jan Paweł II

2 Szkolne Koła Caritas Istotnym aspektem pracy Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej było formowanie i promowanie wolontariatu chrześcijańskiego. Za główny cel stawialiśmy sobie zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodych ludzi poprzez kształtowanie w nich wrażliwości charytatywnej.

3 wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
CZYM JEST SKC? jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność: charytatywną opiekuńczą wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

4 Wolontariat Wolontariat to ruch społeczny, który opiera sie na służeniu innym ludziom i służba ta jest bezinteresowna. Zaangażowanie wolontariusza jest dobrowolne, a zatem wynika z jego dobrej wolnej woli. Wolontariat zakłada pewna ciągłość, systematyczność w działaniach, podejmowanych na rzecz najbardziej potrzebujących. Wolontariat nie jest jedynie „służba dla dobra ludzkości” ani też „praca ofiarowana dobrowolnie najbardziej potrzebującym”.

5 Wolontariat Jan Paweł II tak mówił do przedstawicieli wolontariatu międzynarodowego w styczniu 1981 roku: „Jakże można nie zachwycać sie tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają sie grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego - darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza najuboższym i potrzebujacym (...)”.

6 Wolontariat Wolontariat jest uznawany w Kościele również jako oryginalna, a przede wszystkim wiarygodna forma apostolstwa świeckich.

7 MIEJSCE DZIAŁANIA SKC SKC mogą powstawać w: szkołach podstawowych
gimnazjach szkołach średnich na uczelniach wyższych.

8 STRUKTURA Opiekun Koła (katecheta, pedagog szkolny, wychowawca) –sprawuje opiekę nad kołem w sprawach wychowawczych i organizacyjnych Asystent Koła (zazwyczaj ks. Proboszcz parafii, katecheta)- sprawuje opiekę duchową nad Kołem

9 CEL DZIAŁAŃ SKC Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

10 ZADANIA SKC płaszczyzna formacyjna
pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym, dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań, kształtowanie osobowości katolika i Polaka, budowania postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św., troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej, uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy, krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego, podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,

11 ZADANIA SKC płaszczyzna działania
rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie, organizowanie pomocy potrzebującym uczniom w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w sytuacjach losowych.

12 JAK ZAŁOŻYĆ SKC? Uczniowie chcący działać w Szkolnym Kole Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej zwracają się do Dyrektora Szkoły, aby wystąpił do Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej o powołanie Koła. Dyrektor Szkoły występuje do Dyrektora Caritas z prośbą o powołanie SKC oraz informuje, kto będzie Opiekunem Koła, a także proponuje Asystenta kościelnego. Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej powołuje Szkolne Koło Caritas i nadaje mu regulamin. Uroczyste powołanie Koła, połączone z wręczeniem jego członkom legitymacji członkowskich, następuje podczas diecezjalnych obchodów Święta Caritas (w sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia Bożego) lub w inny dzień ustalony z Dyrektorem Caritas.

13 TO NIE TAKIE TRUDNE  Krok 1. Uczniowie -> Dyrektor Szkoły
Krok 2. Dyrektor Szkoły -> Dyrektor Caritas Krok 3. Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej powołuje Szkolne Koło Caritas i nadaje mu regulamin. Krok 4. Uroczyste powołanie Koła. Wręczenie legitymacji członkowskich

14 SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ
Szkolne Koło Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez: organizowanie spotkań, zjazdów, dyskusji, kursów, szkoleń, organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko - muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów, udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach. prowadzenie kroniki raportowanie corocznych sprawozdań z działań SKC w Caritas DZG

15 Foto 

16 Kilka fot

17 Fot kilka 

18 Prezentacja działań SKC Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

19 DZIAŁANIA CARITAS 2010 luty „Zakochani dla chorych” marzec
Rekolekcje „Bądźmy świadkami Miłości” Rokitno kwiecień Jałmużna Wielkopostna Zbiórka darów dla ubogich na święta

20 DZIAŁANIA CARITAS 2010 Czerwiec
Kolonia polsko- niemiecka w Annahute (Niemcy) Czerwiec/lipiec Szkolenia dla katechetów - opiekunów SKC (Paradyż) Wrzesień- październik Szkolenia nt. „Wolontariat – przyszłością” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w celu zaprezentowania SKC, założenia SKC i zachęcenia do działań w SKC  Listopad Rekolekcje Adwentowe dla SKC (Paradyż? Rokitno? Żary?) Grudzień Dni Wolontariatu „Życzliwa Dłoń”- zbiórka darów (prezentów) dla dzieci z ubogich rodzin

21 KORZYŚCI Z DZIAŁAŃ W SKC 
Możliwość umiejętnego gospodarowania wolnym czasem Rozwój umiejętności społecznych Możliwość rozwoju duchowego Współpraca uczeń- nauczyciel- szkoła- środowisko lokalne Pomoc drugiemu człowiekowi Świadectwo miłości

22 KORZYŚCI Z DZIAŁAŃ W SKC 
Możliwość umiejętnego gospodarowania wolnym czasem Rozwój umiejętności społecznych Możliwość rozwoju duchowego Współpraca nauczyciel- uczeń- szkoła-środowisko lokalne Możliwość rozwoju umiejętności pedagogicznych Bycie autorytetem Awans zawodowy Pomoc drugiemu człowiekowi Świadectwo miłości

23 STRATY  Żadnych  Ewentualnie: coraz mniej czasu

24 PODSUMOWANIE „Wolontariusze odpowiednio przygotowani, będą naturalnymi animatorami procesu przywracania odpowiedzialności społecznej, co pozwoli przeanalizować struktury prowadzące do odsunięcia człowieka na margines, promować sprawiedliwe prawa i tworzyć bardziej zadowalające relacje międzyludzkie.” Jan Paweł II

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

26 Mail: awalkowiak@caritas.pl
Kontakt: Aleksandra Walkowiak Mail: Tel: Centrum Wolontariatu Ul. Bema , Zielona Góra


Pobierz ppt "Szkolne Koła Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google