Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szko ł a organizuje konkursy, a uczniowie uczestnicz ą w konkursach, w których komputer i sie ć Internet jest elementem zada ń konkursowych lub ich rozwi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szko ł a organizuje konkursy, a uczniowie uczestnicz ą w konkursach, w których komputer i sie ć Internet jest elementem zada ń konkursowych lub ich rozwi."— Zapis prezentacji:

1 Szko ł a organizuje konkursy, a uczniowie uczestnicz ą w konkursach, w których komputer i sie ć Internet jest elementem zada ń konkursowych lub ich rozwi ą za ń. Szko ł a organizuje konkursy, a uczniowie uczestnicz ą w konkursach, w których komputer i sie ć Internet jest elementem zada ń konkursowych lub ich rozwi ą za ń.

2 KONKURSY organizowane przez szkołę szkolnepowiatowe pozaszkolne, w których uczniowie naszej szkoły brali udział

3 POWIATOWE V POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY VI POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY VII POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY NAJ Ł ADNIEJSZA KATRKA BO Ż ONARODZENIOWANAJ Ł ADNIEJSZA KATRKA BO Ż ONARODZENIOWA SZKOLNE ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE HISTORIA KSI ĄŻ KIHISTORIA KSI ĄŻ KI SZKOLNE KONKURSY INFORMATYCZNE PLAKAT O CZYSTO Ś CIPLAKAT O CZYSTO Ś CI WIRUS I PIRAT KOMPUTEROWY PREZENTACJA O KRAJACH NIEMIECKOJ Ę ZYCZNYCHPREZENTACJA O KRAJACH NIEMIECKOJ Ę ZYCZNYCH CHOINKA Ś WI Ą TECZNACHOINKA Ś WI Ą TECZNA KALENDARZ NA ROK 2009 TRADYCJE BO Ż ONARODZENIOWE W POLSCETRADYCJE BO Ż ONARODZENIOWE W POLSCE KARTKA BO Ż ONARODZENIOWAKARTKA BO Ż ONARODZENIOWA

4 WYSOKIE LOTY WIKING ODKRYWCA DER, DIE, DAS - KENNER M Ł ODY EUROPEJCZYKM Ł ODY EUROPEJCZYK KARTKA WIELKANOCNA PROJEKT TAPETY Z HENRYKIEM SIENKIEWICZEM ZNAK GRAFICZNY (Bezpieczny Internet, Bezpieczny telefon, Uczciwy transfer) dla Certyfikatu UKE WIRTUALNY Ś WIAT TWORZYSZ TAK Ż E TY

5 OPIS OSIĄGNIĘCIA W konkursie uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych z Gajewa, Śmieszkowa, Sarbii i Czarnkowa. Zgodnie z regulaminem konkursu każda szkoła wystawiła dwóch reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań oraz wykonywali zadania przy komputerze. Konkurs został przygotowany przez informatyczki – A. Stróżyńską i K. Ratajczak. Najlepsi okazali się: I miejsce – Krzysztof Patalas – klasa V c III miejsce – Piotr Woźniak – klasa V c OPISOSIĄGNIĘCIA

6 OPIS OSIĄGNIĘCIA W konkursie przygotowanym przez A.Stróżyńską i K. Ratajczak uczestniczyło 7 szkół z naszego powiatu: SP Lubasz, SP Huta, SP Sarbia, SP Gębice, SP Krucz, SP Śmieszkowo, SP Czarnków. Każda szkoła wystawiła dwóch reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Konkurs składał się z części teoretycznej – testu, oraz części praktycznej - zadań przy komputerze. Naszą szkołę reprezentowali Katarzyna Karpińska z kl. VI c oraz Piotr Woźniak z kl. VI c. Lepszą okazała się zajmując II miejsce – Katarzyna Karpińska. OPISOSIĄGNIĘCIA

7 OPIS OSIĄGNIĘCIA Konkurs, który przygotowały i przeprowadziły K. Jęśko i A. Stróżyńska miał na celu popularyzację techniki komputerowej i wiedzy informatycznej wśród uczniów naszego powiatu. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów ze szkół w: Sarbii, Jędrzejewie, Połajewie, Śmieszkowie, Kruczu i Czarnkowie. Uczniowie musieli wykazać się znajomością pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint), Internetu oraz ogólnych wiadomości z informatyki. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Najpierw uczestnicy rozwiązywali test, a następnie zmagali się z zadaniami przy komputerze. Komisję oceniającą stanowili opiekunowie z poszczególnych szkół. Najlepsi uczniowie reprezentujący naszą szkołę to: Maciej Kmiotek – I miejsce – klasa VI b Maciej Pilecki – III miejsce - klasa Vd OPISOSIĄGNIĘCIA

8 OPIS OSIĄGNIĘCIA Konkurs przeprowadzony by ł w grudniu 2008 r. w 2 etapach: szkolnym i powiatowym. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne by ł y Komisje Szkolne. Skierowany by ł do wszystkich uczniów klas - 6, a polega ł na wykonaniu w programie Paint, kartek ś wi ą tecznych, które odzwierciedlaj ą prawd ę historyczn ą i autentyczn ą symbolik ę zwi ą zan ą ze ś wi ę tami Bo ż ego Narodzenia. Projekty kartek ś wi ą tecznych wykonywane by ł y przez uczniów w obecno ś ci nauczyciela (na zaj ę ciach i kó ł kach informatycznych), aby rozproszy ć w ą tpliwo ś ci co do autorstwa pracy. Kartki nie mog ł y zawiera ć ż adnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu szkolnego i powiatowego to Krystyna J ęś ko i Anna Stró ż y ń ska. Do konkursu zg ł oszono 18 prac uczniów z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Komisja w sk ł adzie: Krystyna J ęś ko, Anna Stró ż y ń ska, Beata Kwiczak, Katarzyna Mleczko, wy ł oni ł a nast ę puj ą ce miejsca: oraz wyró ż ni ł a dyplomami prace: Edyta Klawek kl. 5, SP Lubasz Martyna Ziuziakowska, SP Rychlik Agata Wojtkowiak kl. 5a, SP Czarnków Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe (pendrive 8GB) wraz z dyplomami za I, II, III miejsce. OPISOSIĄGNIĘCIA III miejsce - Agata Nowak kl. 5 SP Drawsko II miejsce - Miriam Kryjewska kl. 5f SP Czarnków I miejsce - Blanka Mikołajewska kl. 5 SP Krucz a b c c b a http://www.jedynka.czarnkow.pl/

9 OSIĄGNIĘCIA Konkurs przeprowadzony zosta ł w lutym 2008r. Pod patronatem Bezpiecznej Szko ł y, a polega ł na wykonaniu pracy przy pomocy techniki komputerowej w nast ę puj ą cych formach: 1. W programie PowerPoint – prezentacje multimedialne. 2. W programie Word – plakaty. 3. W programie Paint – rysunki Zobacz wi ę cej: http://zintegrowane9.republika.pl/bezpieczna_szkola.htm http://www.jedynka.czarnkow.pl/samorzad/wydarzenia.htm http://www.jedynka.czarnkow.pl/index.php?akt=208 http://www.jedynka.czarnkow.pl/index.php?str=16&pstr=1 Konkurs by ł przeznaczony dla wszystkich uczniów naszej szko ł y. Dzieci w wi ę kszo ś ci wykonywa ł y prace na zaj ę ciach kó ł ek komputerowych klas IV - VI i I - III. Do konkursu zg ł oszono 14 prezentacji multimedialnych, 25 plakatów oraz 5 rysunków. Prezentacja Plakat Rysunek I miejsce – Maciej Pilecki – V d Wyróżnienie – Michał Szuta – I b Wyróżnienie – Anna Golik – VI f OPISOSIĄGNIĘCIA Prezentacja.ppsx

10 Agnieszka Dreczka – VI b Prezentacja 2.pptPrezentacja 2.ppt OPIS OSIĄGNIĘCIA W konkursie wzi ęł o udzia ł 22 uczniów. Prace by ł y wykonane w programie Power Point. Ka ż da prezentacja zawiera ł a 10 – 15 slajdów wykonanych na komputerach szkolnych w bibliotece lub pracowni szkolnej. Powinny one zawiera ć ilustracje rodzajów ksi ąż ek z krótkim komentarzem od czasów najdawniejszych do wspó ł czesno ś ci. Konkurs trwa ł przez ca ł y miesi ą c kwiecie ń 2008 r. Przygotowa ł a i przeprowadzi ł a Monika Biskup. Małgorzata Rzysko – VI b Prezentacja 3.pptPrezentacja 3.ppt OPISOSIĄGNIĘCIA Paweł Drapik – VI b Prezentacja1.pptPrezentacja1.ppt Nagrodzone prace:

11 OPIS OSIĄGNIĘCIA Celem tych konkursów by ł o upowszechnianie wiedzy informatycznej, rozwijanie zainteresowa ń uczniów, jak równie ż danie im mo ż liwo ś ci sprawdzenia wiedzy przez wspó ł zawodnictwo i odporno ś ci na stres. Ka ż dy konkurs powiatowy poprzedzany by ł eliminacjami szkolnymi, które przeprowadzane by ł y w miesi ą cu, którym odbywa ł si ę w szkole Tydzie ń Bezpiecznego Internetu. http://www.jedynka.czarnkow.pl/samorzad /wydarzenia.htm http://www.jedynka.czarnkow.pl/index.php ?str=16&pstr=1 Po nim nast ę powa ł Powiatowy Konkurs Informatyczny z udzia ł em najlepszych naszych uczniów. W szkolnych konkursach informatycznych zwyci ęż yli: 2006 I miejsce – Krzysztof Patalas – V c II miejsce – Piotr Wo ź niak – V c III miejsce – Daniel Bednarek – V c 2007 I miejsce - Katarzyna Karpi ń ska – VI c II miejsce - Piotr Wo ź niak i Marcin Drab –VI c III miejsce - Maciej Kmiotek – V b 2008 I miejsce - Maciej Kmiotek - VI b II miejsce - Maciej Pilecki – V d III miejsce - Mateusz Czarnecki – VI f OPISOSIĄGNIĘCIA

12 OPIS OSIĄGNIĘCIA Zadaniem uczniów by ł o wykonanie plakatu z has ł em o zachowaniu czysto ś ci w toalecie. Konkurs zorganizowany by ł przez ś wietlic ę Szkoln ą. Prace wykonywane by ł y na zaj ę ciach kó ł ka "Dzieciaki - Sieciaki" i na kó ł ku Informatycznym. Przeprowadzany zosta ł dwa razy - w roku 2007 i 2008. Prace wykonanie konkursowe by ł y porozwieszane w toaletach w ca ł ej szkole. OPISOSIĄGNIĘCIA

13 OPIS OSIĄGNIĘCIA Konkurs "Wirus komputerowy" (klasy I-III) i "Pirat komputerowy" (klasy IV-VI) przeprowadzony zosta ł przez nauczycielki informatyki z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który przypada ł na dzie ń 12 lutego 2008r. Celem konkursu by ł o zapoznanie z zagro ż eniami wyst ę puj ą cymi w Internecie, zasadami bezpiecze ń stwa, a tak ż e internetowymi zasadami dobrego zachowania. Podczas prowadzenia zaj ęć z informatyki nauczyciele wskazywali sposoby zabezpieczania komputera przed zagro ż eniami z sieci, przestrzegali przed zakupem i rozprowadzaniem nielegalnego oprogramowania. Celem konkursu by ł o równie ż rozbudzanie zainteresowa ń informatyk ą i komputeryzacj ą. Uczniowie w ramach zaj ęć z techniki, informatyki i zaj ęć ś wietlicowych wykonywali prace konkursowe. Do konkursu zg ł oszono ponad 100 prac. Najciekawsze prace wybra ł y i nagrodzi ł y: K. J ęś ko i A. Stró ż y ń ska. w kategorii kl. I – III Pirat komputerowy: I miejsce - Antonina Zajda - II e II miejsce - Wiktoria Stachowicz – II e III miejsce - Patryk Dymek – III f w kategorii kl. IV – VI Wirus komputerowy: I miejsce - Katarzyna Kornobis - VI a II miejsce - Miriam Kryjewska - IV f III miejsce - Magdalena Zagórska – IV e OPISOSIĄGNIĘCIA

14 Konkurs zorganizowany zosta ł przez nauczycielk ę j. niemieckiego - p. Mari ę Micha ł ek oraz nauczycielki informatyki - Ann ę Stró ż y ń sk ą i Krystyn ę J ęś ko. Przeznaczony by ł do uczniów klas VI. Realizowany na prze ł omie pa ź dziernika i listopada 2008 r. Celem konkursu by ł o: zach ę cenie do pog łę biania zainteresowa ń dotycz ą cych realiów krajów niemieckoj ę zycznych, którego j ę zyka dzieci ucz ą si ę w szkole podstawowej. podzielenie si ę zdobytymi g ł ównie z Internetu informacjami z innymi uczniami naszej szko ł y i nie tylko (prezentacje te b ę d ą wykorzystywane na lekcjach j ę zyka niemieckiego). Nale ż a ł o wykona ć prezentacj ę w j ę zyku polskim (w j ę zyku niemieckim mog ą by ć nazwy w ł asne i ł atwiejsze kluczowe s ł owa i zwroty) o wybranym kraju niemieckoj ę zycznym: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein, Luxemburg Konkurs og ł oszony by ł w trzech klasach szóstych, do oceny wp ł yn ęł o 12 prezentacji w programie Power Point. Zwyci ę zcami konkursu zostali: I miejsce Dawid Dezor VI d (Szwajcaria) II miejsce Zofia Augustyniak VI d (Austria) III miejsce Kamila Górze ń ska VI d (Niemcy) Wyró ż nienia otrzymali: Malwina Flasi ń ska VI d (Austria), Pola Janc VI d (Luxembug), Emilia Jurczy ń ska VI d (Liechtenstein) OSIĄGNIĘCIAOPIS Prezentacja 6.ppt Prezentacja 3.ppt Prezentacja 4.pptx Prezentacja 1.pptPrezentacja 5.ppt Prezentacja 2.ppt

15 OPIS OSIĄGNIĘCIA Ś wietlica szkolnazaprosi ł a w grudniu 2008 r. uczniów wraz z rodzicami do udzia ł u w konkursie informatycznym. Konkurs polega ł na wykonaniu pracy komputerowej w programie Paint przedstawiaj ą cej choink ę ś wi ą teczn ą ustrojon ą pi ę knymi kolorowymi ozdobami i lampkami. Praca nad rysunkiem mia ł a by ć okazj ą do ś wietnej zabawy w gronie rodzinnym, a gotowe rysunki by ł y doskona łą dekoracj ą bo ż onarodzeniow ą naszej szkolnej ś wietlicy. Niedozwolone by ł o kopiowanie gotowych elementów z Internetu! OPISOSIĄGNIĘCIA Wystawa w świetlicy szkolnej A oto nagrodzeni uczniowie: I miejsce – Michał Szuta – II b ( + tata Jacek) II miejsce – Joanna i Klaudia Bakota – III b (+ mama Iwona) III miejsce – Konrad Gryziński – III d ( + mama Ewa) II miejsce I miejsce III miejsce

16 OPIS OSIĄGNIĘCIA W grudniu 2008 r. przeprowadzony został szkolny konkurs Moje zachowanie, moją wizytówką. To hasło stało się punktem wyjścia do wykonania kalendarzy na rok 2009. Prace wykonały dzieci na zajęciach kółka informatycznego pod kierunkiem p. A. Stróżyńskiej, K. Jęśko oraz W. Pileckiej w dwóch grupach wiekowych: kl. I-III oraz IV-VI. W kalendarzach wykorzystano prace wyróżnione w konkursie o tym samym tytule. Autorzy wszystkich prac otrzymali wyróżnienie. Konkurs organizowany został przez koordynatorów programu Bezpiecznej Jedynki. Prace wykonywały dzieci na zajęciach kółka komputerowego wykorzystując program Publisher i Word. Na początku roku 2009 odbyła się wystawa prac laureatów. Dzieci miały bardzo ciekawe pomysły i rozwiązania. http://www.jedynka.czarnkow.pl/bezpi eczna%5Fszkola/akt_12_08.htm OPISOSIĄGNIĘCIA Wszystkie prace mo ż na zobaczy ć na stronie: W związku z żywym zainteresowaniem rodziców zakupem wykonanych przez uczniów kalendarzy postanowiono wyjść naprzeciw ich prośbom. Dochód z kalendarzy będzie przeznaczony na zakup akcesoriów na Dzień Szkoły bez przemocy organizowany w szkole. W aukcji kalendarzy wyróżniono autorów najbardziej popularnych prac. Miriam Kryjewska, Marta Szulc, Michał Pawlusiński otrzymali dyplomy oraz kalendarze.

17 OPIS OSIĄGNIĘCIA Konkurs odby ł si ę w grudniu 2008r. Przeprowadzony zosta ł przez bibliotek ę szkoln ą. Wzi ęł o w nim udzia ł 23 uczniów klas IV – VI. Zadaniem dzieci by ł o wykonanie prezentacji w programie Power Point przy wykorzystaniu 12 – 15 slajdów. Tre ść prezentacji musia ł a ś ci ś le odpowiada ć tematowi (tradycje dotycz ą ce tylko Bo ż ego Narodzenia w Polsce). Praca mia ł a by ć czytelna i przejrzysta. Jednej tradycji mo ż na by ł o po ś wi ę ci ć 1-2 slajdów. Powy ż szy konkurs przygotowa ł a i przeprowadzi ł a M. Biskup. Nagrodzone zosta ł y prace nast ę puj ą cych osób: Agata Iwanicka – kl. VId Prezentacja1.ppt Agnieszka Horoszkiewicz – kl. Vid Prezentacja 2.ppt Dawid Pertek – kl. Vf Prezentacja 3.ppt Gustaw D ł u ż ak – kl. Vf Prezentacja 4.ppt OPISOSIĄGNIĘCIA

18 Konkurs przeprowadzony by ł w grudniu 2008 r. Etap powiatowy poprzedza ł y eliminacje na szczeblu szkolnym. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne by ł y Komisje Szkolne. Skierowany by ł do wszystkich uczniów klas 1-6, a polega ł na wykonaniu w programie Paint, kartek ś wi ą tecznych, które odzwierciedlaj ą prawd ę historyczn ą i autentyczn ą symbolik ę zwi ą zan ą ze ś wi ę tami Bo ż ego Narodzenia. Projekty kartek ś wi ą tecznych wykonywane by ł y przez uczniów w obecno ś ci nauczyciela (na zaj ę ciach i kó ł kach informatycznych), aby rozproszy ć w ą tpliwo ś ci co do autorstwa pracy. Kartki nie mog ł y zawiera ć ż adnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu szkolnego i powiatowego Krystyna J ęś ko i Anna Stró ż y ń ska. Nagrodzeni uczniowie klas starszych to: I miejsce: Miriam Kryjewska Vf II miejsce: Agata Wojtkowiak Va III miejsce: Gustaw Dłużak Vf Wyró ż nienia w kategorii kl. I – III otrzymali: Julia Biskup Ib, Laura Nowakowska kl. IIIb, Julia Dymek IIe Wyró ż nienia w kategorii kl. IV – VI otrzymali: Jagoda Ni ż y ń ska 5b, Hubert Madry 5f, Kamil Krauz 5f, Zosia Augustyniak 6d OSIĄGNIĘCIAOPIS

19 OSIĄGNIĘCIA Uczniowie Ko ł a Przyrodniczego, pod kierunkiem J. Go łę biewskiego, w roku szkolnym 2006/2007 wzi ę li udzia ł w dru ż ynowym ogólnopolskim konkursie internetowym Wysokie loty http://www.ptaki.infohttp://www.ptaki.info, zajmuj ą c III miejsce. Dru ż yna pod nazw ą Mi ł o ś nicy Doliny Noteci w sk ł adzie: Ł. Ka ź mierczak, J. Strawa, M. Rzysko, M. Su ł kowska, J. Magdziarz, P. Kurlapski, A. Kubi ś, W. Szymczak, M. Furman i C. Szpotek rozwi ą zywali okre ś lone przez regulamin zadania dotycz ą ce rozpoznawania ptaków, pisali relacje. OPISOSIĄGNIĘCIA

20 OPIS OSIĄGNIĘCIA W 2006r. w II i III edycji ogólnopolskiego konkursu internetowego Wiking odkrywca brali udzia ł uczniowie Ko ł a Przyrodniczego pod kierunkiem J. Go łę biewskiego. http://www.wiking.com.pl Konkurs polega ł na opisaniu i prezentacji najciekawszych miejsc przyrodniczo – historycznych w okolicach szko ł y tworz ą c nast ę puj ą ce prace: Wycieczka rowerowa na ś cie ż k ę dydaktyczn ą Czarnków – miasto mi ę dzy wzgórzami. OPISOSIĄGNIĘCIA

21 Szko ł a ju ż po raz drugi wzi ęł a udzia ł w KONKURSIE J Ę ZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓ Ł PODSTAWOWYCH (bra ł a udzia ł IV i V edycji). Koordynatorem obu konkursów by ł a nauczycielka j ę zyka niemieckiego - Maria Micha ł ek Celem konkursu jest wspieranie uczniów szkó ł podstawowych w rozwijaniu kompetencji j ę zykowych i zach ę cenie do pog łę biania zainteresowa ń dotycz ą cych realiów krajów niemieckoj ę zycznych. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Szkolne PWN. Warunkiem wzi ę cia udzia ł u w konkursie jest zg ł oszenie szko ł y na podany na stronie internetowej www.wszpwn.com.pl na adreswww.wszpwn.com.pl poczty elektronicznej (e-mail) odpowiadaj ą cy danemu województwu. Na adres mailowy, z którego wys ł ano zg ł oszenie szko ł y do konkursu, zwrotn ą poczt ą elektroniczn ą przes ł any zostaje dla szko ł y opis przebiegu etapu I - szkolnego oraz test konkursowy wraz ze wzorem arkusza sprawozdawczego. Wyniki konkursów: W roku szkolnym 2007/2008 odby ł si ę w dniu 22.11.2007 etap szkolny IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu J ę zyka Niemieckiego der, die, das Kenner, Do etapu wojewódzkiego, który odby ł si ę w marcu 2008 r. w Poznaniu zakwalifikowa ł y si ę nast ę puj ą ce osoby ze Szko ł y Podstawowej nr 1: Maria Zarzycka i Jagoda Magdziarz I miejsce Zarzycka Maria 5d - 84 pkt. II miejsce Jagoda Magdziarz 5a - 80 pkt. III miejsce Izabela Wyrwa 6c - 75 pkt. *(maksymalna ilo ść punktów -100) W roku szkolnym 2008/2009 etap szkolny V edycji Ogólnopolskiego Konkursu J ę zyka Niemieckiego der, die, das Kenner, odby ł si ę 4 grudnia 2008 r. Do etapu wojewódzkiego, który odb ę dzie si ę 12. marca 2009 r. w Poznaniu zakwalifikowa ł y si ę nast ę puj ą ce osoby: I miejsce Miriam Kryjewska 5f - 93 pkt. II miejsce Zarzycka Maria 6d - 88 pkt. III miejsce Monika Jacek 6c - 77 pkt. * (maksymalna ilo ść punktów -100) OPISOSIĄGNIĘCIA

22 Centrum Edukacji Szkolnej og ł asza drugi ogólnopolski konkurs tematyczny M ł ody Europejczyk z wiedzy na temat Unii Europejskiej. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o Unii Europejskiej i integracji europejskiej w ś ród m ł odzie ż y z ca ł ej Polski. Konkurs skierowany jest do uczniów szkó ł podstawowych (od klasy IV) i gimnazjalnych. Zostanie przeprowadzony w szko ł ach na podstawie przes ł anych gotowych materia ł ów konkursowych. Przewidywany termin przeprowadzenia konkursu to: 13 III 2009 r. Nasza szko ł a mog ł y zg ł asza ł a uczestnictwo swoich uczniów w konkursie do dnia 23 II 2009 r. poprzez wype ł nienie i wys ł anie karty zg ł oszeniowej znajduj ą cej si ę na specjalnej stronie konkursowej www.ces.edu.pl/me.www.ces.edu.pl/me Koordynator konkursu: opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego- Pani Maria Micha ł ek OPISOSIĄGNIĘCIA W roku szkolnym 2007/08 odby ł a w pracowni komputerowej 3 zaj ę cia po ś wi ę cone przygotowaniom uczniów do pierwszej edycji Konkursu M ł ody Europejczyk. Dzieci rozwi ą zywa ł y próbne testy konkursowe, a odpowiedzi szuka ł y w Internecie. Konkurs ten odby ł si ę w dniu 17 marca 2008r. wzi ęł o w nim udzia ł 9 uczniów naszej szko ł y. I miejsce w naszej szkole, a XV miejsce Ł ukasz Ka ź mierczak z VI b w Polsce zdoby ł Ł ukasz Ka ź mierczak z VI b. W pracowni komputerowej zainstalowane zosta ł y programy ze strony internetowej www.meridian.com.pl Ć wiczeniowy Atlas Historyczny UE oraz Ć wiczeniowy Atlas Historyczny UE- Schengen, dzi ę ki którym dzieci mog ł y ś ledzi ć procesy integracyjne zachodz ą ce w Europie, a przede wszystkim poznawa ć kolejne kraje nale żą ce do strefy Schengen.

23 OPIS OSIĄGNIĘCIA W 2008 roku uczniowie naszej szko ł y mogli wzi ąć udzia ł w ogólnopolskim konkursie na Kartk ę Wielkanocn ą. Konkurs zorganizowany zosta ł przez Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osi ę cinach Celem konkursu by ł o: - wykorzystanie Technologii Informacyjnej do piel ę gnowania tradycji oraz okre ś lenia znaczenia Ś wi ą t Wielkanocnych w naszym regionie; - popularyzacja TI w ś ród uczniów; - rozwijanie zainteresowa ń i uzdolnie ń informatycznych uczniów. Konkurs przebiega ł na trzech poziomach: · I szko ł y podstawowe (1-3), · II szko ł y podstawowe (4-6), · III gimnazja Ka ż da ze szkó ł mog ł a zg ł osi ć swoich reprezentantów, w celu ich wy ł onienia przeprowadza ł a we w ł asnym zakresie etap szkolny konkursu. Uczniowie wykorzystywali do stworzenia kartek edytor grafiki Paint. Kartki musia ł y zawiera ć elementy zwi ą zane ze Ś wi ę tami Wielkiej Nocy. Nie wolno korzysta ć przy tworzeniu kartki z gotowych elementów tj. zeskanowane ilustracje, zdj ę cia, cliparty. OPISOSIĄGNIĘCIA Prace wykonane pod opieką K. Jęśko

24 OPIS OSIĄGNIĘCIA W kwietniu 2008 r. rozstrzygni ę ty zosta ł Ogólnopolski Konkurs Informatyczny pt. Projekt tapety (jako t ł o Pulpitu) odwo ł uj ą cej si ę do twórczo ś ci Henryka Sienkiewicza zorganizowany w zwi ą zku z XVI Zlotem Sienkiewiczowskim w Olecku. Wzi ę li udzia ł w nim uczniowie kl. IV – VI. Nale ż a ł o wykorzysta ć grafik ę komputerow ą, a prace zapisa ć w formacie, do wyboru: JPEG, GIF, BMP. http://www.jedynka.czarnkow.pl/index.php?str=8&p str=1&oper=1&from2=0&from=0&galery=128 Z prac wys ł anych konkurs dwie prace uzyska ł y III miejsce w kategorii szkó ł podstawowych. OPISOSIĄGNIĘCIA nagrodzeni Agnieszka Dreczka - klasa VI b ( opiekun: Anna Stróżyńska ) Katarzyna Sułkowska - klasa VI b ( opiekun: Krystyna Jęśko ) Autorami nagrodzonych prac s ą :

25 OPIS Prezes we wspó ł pracy z Sieciakami i Fundacj ą Kidprotect og ł osi ł w listopadzie 2008r. konkurs ogólnopolski dla u ż ytkowników us ł ug telekomunikacyjnych na stworzenie znaku graficznego Certyfikatu UKE. W konkursie mog ł y wzi ąć udzia ł dzieci i m ł odzie ż do 18 roku ż ycia. Zadaniem dzieci by ł o wymy ś lenie znaku graficznego (logotypu, symbolu) dla poni ż szych kategorii: "Uczciwy transfer" Z takim znaczkiem domowy Internet zawsze b ę dzie ś miga ł, jak szalony i nigdy nie zerwie po łą czenia. OPISOSIĄGNIĘCIA "Bezpieczny telefon" Dzi ę ki temu symbolowi rodzice b ę d ą wiedzieli, ż e nowiusie ń ki telefon, który chc ą kupi ć dziecku jest wprost idealny! "Bezpieczny Internet" Jak może wyglądać znaczek świadczący o tym, że usługa z której korzystają dzieci jest bezpieczna? Opiekunkami uczniów i jednocześnie jury na szczeblu szkolnym były – K. Jęśko, A. Stróżyńska

26 OPIS Projekty s ą dost ę pne na naszej stronie w dziale publikacje: http://www.jedynka.czarnkow.pl/pliki/Komorki8mb.wmv Galeria wszystkich projektów znajduje si ę na stronie www.saferinternet.org www.saferinternet.org http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/sid/sid_2008_project_gallery.cfm OPIS Uczniowie naszej szko ł y w styczniu 2008 r. przyst ą pili do konkursu mi ę dzynarodowego pt. Wirtualny ś wiat tworzysz tak ż e TY z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2008. Konkurs zosta ł zorganizowany przez europejsk ą sie ć Insafe zrzeszaj ą c ą narodowe punkty Awareness dzia ł aj ą ce na rzecz bezpiecze ń stwa w Internecie. Celem konkursu by ł o stworzenie zbiorowego projektu w jednej z trzech grup wiekowych. Uczniowie na zaj ę ciach kó ł ka komputerowego pod kierunkiem nauczycielki Anny Stró ż y ń skiej wykonali dwa filmy w programie Movie Maker: Czy Internet jest pozytywnym, czy negatywnym elementem wspó ł czesnego ś wiata? Czy telefony komórkowe nios ą za sob ą jedynie mo ż liwo ść komunikacji?. Tematem pierwszego filmu jest zaprezentowanie naszej szko ł y, pokazanie problemu uzale ż nienia dzieci od komputera, oraz zagro ż e ń na jakie mog ą napotka ć w sieci. Dowiadujemy si ę jak komputer wp ł ywa na nasze ż ycie, oraz jakie s ą zalety i wady korzystania z Internetu. Celem projektu jest pokazanie komputera jako ciekawej, lecz jednej z wielu, form sp ę dzania wolnego czasu. Praca druga przedstawia pierwsze aparaty telefoniczne oraz te wspó ł czesne, nowoczesne telefony komórkowe. Z projektu dowiadujemy si ę, czy telefony komórkowe nios ą za sob ą jedynie mo ż liwo ść komunikacji. OSIĄGNIĘCIA


Pobierz ppt "Szko ł a organizuje konkursy, a uczniowie uczestnicz ą w konkursach, w których komputer i sie ć Internet jest elementem zada ń konkursowych lub ich rozwi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google