Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polecenia wykonania pomiaru ( grupa MEASure )

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polecenia wykonania pomiaru ( grupa MEASure )"— Zapis prezentacji:

1 Polecenia wykonania pomiaru ( grupa MEASure )
Standaryzacja poleceń urządzeniowych

2 Sterowanie niskopoziomowe :
Wykonanie pomiaru za pomocą sterowanego zdalnie przyrządu wymaga ustawienia szeregu jego zasobów funkcjonalnych : funkcji pomiarowej; podzakresu pomiarowego; filtru wejściowego, rodzaju sprzężenia, impedancji wejściowej; sposobu sterowania akwizycją; rodzaju obliczeń realizowanych na uzyskanych danych itp. Po ustawieniu zasobów funkcjonalnych można zainicjować akwizycję i po jej zakończeniu odczytać z przyrządu rezultaty. Operacje te wymagają od programisty dobrej znajomości możliwości przyrządu, jego działania, sposobu jego obsługi oraz poleceń programujących. SCPI formalnie ułatwia opanowanie programowania różnorodnych urządzeń, ale dalej : Opracowanie aplikacji z niskopoziomowym sterowaniem jest poważnym wyzwaniem projektowym; Aplikację charakteryzuje mały stopień zamienności urządzeń oraz możliwości modernizacji sprzętowej.

3 Sterowanie nisko-poziomowe:
Aplikacja wykorzystująca programowanie elementarnych zasobów funkcjonalnych urządzeń jest związana z szczególnymi rozwiązaniami sprzętowymi urządzeń. Zakres jej przenośności obejmuje zasadniczo urządzenia o identycznych zasobach funkcjonalnych. Dwa urządzenia mierzące różnymi metodami częstotliwość sygnału: Metoda zliczania okresów sygnału w jednostce czasu. Obliczenie na podstawie zbioru próbek sygnału. Wykonanie pomiaru realizuje się w obu przypadkach zupełnie innymi poleceniami, ponieważ dotyczą zupełnie odmiennych zasobów funkcjonalnych. Program obsługi częstościomierza wykorzystujący polecenia SCPI będzie miał cechy przenośności tylko w stosunku do urządzeń stosujących tę samą metodę pomiaru, np. zliczania okresów.

4 Sterowanie wysoko-poziomowe:
SCPI definiuje specjalną grupę poleceń MEASure określaną jako zadaniowo lub sygnałowo zorientowane polecenia pomiarowe. Polecenia te uniezależniają aplikacje od rozwiązań sprzętowych (w obszarze sprzętu funkcjonalnie zgodnego), ponieważ nie odwołują się do jego podsystemów funkcjonalnych . Polecenie jest formułowane w kategoriach parametrów mierzonego sygnału lub realizowanych zadań. Przekazane w poleceniu określenia opisujące: rodzaj sygnału (wielkości fizycznej) wykorzystywanego do pomiaru, rodzaj mierzonego parametru, spodziewanej wartości oraz pożądanej rozdzielczości pomiaru pozwalają skonfigurować przyrząd do wykonania zadania, niezależnie od stosowanej przez przyrząd metody pomiarowej: MEASure:VOLTage:AC? 5.0, 0.001 Za konfigurację przyrządu odpowiada jego wewnętrzny algorytm. Urządzenie samo ustala konfigurację swoich zasobów z uwzględnieniem dostarczonych danych.

5 Grupa poleceń MEASure :
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 1: Polecenia bardzo łatwe w użyciu, ale realizujące tylko typowe i niezbyt zaawansowane procedury pomiarowe. Poziom 2: Bardziej skomplikowane w zastosowaniu, ale udostępniające dodatkowe możliwości kształtowania procedur pomiarowych. Poziom 3: Jeszcze bardziej złożone w zastosowaniach, ale udostępniające bardzo duże możliwości kształtowania procedur pomiarowych.

6 Składnia polecenia MEASure :
MEASure [:<function>]?    <function_parameters> [,<source_list>] :<function> = [:<presentation layer>] [:<fundamental measurement layer>] :<measurement function> <presentation layer> - wybiera pomiar jednopunktowy lub wielopunktowy; <fundamental measurement layer> - określa rodzaj sygnału na podstawie, którego będzie wykonana funkcja pomiarowa; <measuremet function> - wybiera obowiązującą funkcję pomiarową; <function_parameters> - parametry dotyczące konfiguracji pomiaru; <source_list> - lista wejść (kanałów). Np.: MEASure:SCALar:VOLTage:FREQuency? – zmierz częstotliwość sygnału napięciowego. MEASure:SCALar:CURRent:FREQuency? – zmierz częstotliwość sygnału prądowego. MEASure:SCALar:VOLTage:AC? – zmierz VRMS sygnału napięciowego.

7 Warstwa prezentacji : presentation_layer
Parametr Opis [:SCALar] brak Pomiar jednopunktowy :ARRay <size> Pomiar wielopunktowy :SCALar – wynik pomiaru w postaci pojedynczej wartości; :ARRay – wynik pomiaru w postaci tablicy wartości; odpowiedź jest listą wartości separowanych przecinkiem. Deklaracja ARRay wymaga podania liczby pomiarów; Określenie SCALar jest domyślnym; może być pominięte i jest bez argumentu. Np.: MEASure? – Polecenie wykonania pojedynczego pomiaru. Węzeł SCALar jest domyślnym, zatem polecenie jest równoważne poleceniu MEASure:SCALar? MEASure:ARRay? – Polecenie wykonania 200 pomiarów w jednej akcji pomiarowej i dostarczenia 200-stu elementowej tablicy wyników. Uwaga: W obu przykładach założono, że pozostałe węzły polecenia są domyślne.

8 Parametr polecenia – lista źródeł :
MEASure [:<function>]?    <function_parameters> [,<source_list>] <source_list> - parametr specyfikuje listę kanałów, w których należy wykonać pomiary. Domyślną listą kanałów jest lista z kanałem pierwszym – Taką listę kanałów można pominąć. <presentation layer> określa liczbę pomiarów dla każdego wyspecyfikowanego kanału. Np.: MEASure? – Pojedynczy pomiar w kanale 1, domyślnym. MEASure? – Pojedyncze pomiary w kanałach 3, 4 i 5; odpowiedź zawiera trzy wyniki (przecinek jest separatorem danych). MEASure:ARRay? 200, – Polecenie wykonania serii 200 pomiarów kolejno w kanale 3 i 5. Przyrząd wykonuje 2*200 pomiarów i dostarcza odpowiedź z czterystu danymi (przecinek jest separatorem danych). Uwaga: W obu przykładach założono, że pozostałe węzły polecenia są domyślne. <source_list> oraz <presentation layer> decyduje o tym ile pomiarów realizuje polecenie.

9 Warstwa podstawy pomiaru :
MEASure [:<presentation layer>] [:<fundamental measurement layer>]:<measurement function> Warstwa specyfikuje podstawowy rodzaj sygnału na podstawie, którego jest realizowany pomiar. Jest to wielkość fizyczna , np. napięcie, prąd, temperatura itd., np. : napięcie, którego czas narostu należy zmierzyć; prąd, którego amplitudę lub częstotliwość należy zmierzyć. Zdefiniowano 6 podstawowych wielkości fizycznych na podstawie, których realizuje się różne rodzaje pomiarów. fundamental measurement layer Parametry :VOLTage [<expected_value>[,<resolution>]] :CURRent  :POWer :RESistance :FRESistance   :TEMPerature [<transducer>[,type>[,expected value>[,<resolution>]]]]

10 Domyślne funkcje pomiarowe urządzeń :
Przyrząd pomiarowy najczęściej wykorzystuje ściśle określony typ wielkości fizycznej na podstawie , której wykonuje pomiar wybieranego parametru. Przyrządy takie jak woltomierze, liczniki, oscyloskopy wykorzystują sygnał napięciowy do pomiaru wybranych parametrów. Dla takich przyrządów <fundamental measurement layer>:=VOLTage jest określeniem domyślnym, które można pominąć. To samo dotyczy konkretnej funkcji pomiarowej przyrządu, np. dla multimetrów jest to pomiar napięcia stałego (DC). Przykłady: MEASure? – skierowane do przyrządu, który domyślnie mierzy sygnał napięciowy, zwróci wynik pomiaru napięcia. Polecenie jest wtedy równoważne poleceniu MEASure:VOLTage?. MEASure? – skierowane do przyrządu, który domyślnie mierzy temperaturę, zwróci wynik pomiaru temperatury. Polecenie w tej formie odnosi się do domyślnych ustawień przyrządu. MEASure:CURRent? – skierowane do przyrządu, który między innymi mierzy sygnał prądowy, zwróci wynik pomiaru natężenia prądu. Jeśli jest to przyrząd mierzący domyślnie natężenie prądu wówczas te same funkcje uzyska się poleceniem MEASure?. MEASure? – zwraca jako wynik domyślnie mierzony parametr (napięcie, prąd, temperatura). MEASure:VOLTage? – zwraca wynik pomiaru napięcia, jeśli urządzenie ma funkcję pomiaru napięcia lub operacja skończy się błędem.

11 Funkcja pomiarowa : Funkcja pomiarowa
MEASure [:<presentation layer>] [:<fundamental measurement layer>] :<measurement function> <measurement function> - specyfikuje rodzaj mierzonego parametru sygnału określonego w <fundamental measurement layer>. <measurement function> jest najczęściej używanym słowem dodatkowym w poleceniu MEASure i generalnie nie może być domyślnym określeniem. Funkcja pomiarowa Opis :AC Pomiar RMS sygnału AC. [:DC] Pomiar składowej DC; funkcja domyślna.  :FREQuency Pomiar częstotliwości sygnału. :BURSt Pomiar częstotliwości sygnału BURST. :PRF Pomiar repetycji częstotliwości w sygnale BURST.   :PERiod Pomiar okresu sygnału. :PHASe Pomiar fazy sygnału w stosunku do sygnału odniesienia. :RATio Dodany do dowolnej funkcji pomiarowej oznacza wyznaczenie stosunku do wartości odniesienia.

12 Funkcja pomiarowa (przykłady 1):
Opis :AC Pomiar RMS sygnału AC. [:DC] Pomiar składowej DC; funkcja domyślna.  :FREQuency Pomiar częstotliwości sygnału. :AMPLitude Różnica pomiędzy wartościami HIGH oraz LOW sygnału ! MEASure :FREQuency? Polecenie używa domyślnych wartości dla warstwy prezentacji i podstawy pomiaru. Przy założeniu , że urządzenie domyślnie stosuje VOLTage jako warstwę podstawy pomiaru, polecenie zwróci wynik pomiaru częstotliwości. Polecenie MEASure:SCALar:VOLTage:FREQuency? jest identyczne dla takiego urządzenia pod względem funkcjonalnym z poleceniem MEASure :FREQuency? MEASure :AC? Polecenie wykona pojedynczy pomiar wartości RMS sygnału AC pod warunkiem, że urządzenie domyślnie stosuje VOLTage jako warstwę podstawy pomiaru.

13 Funkcja pomiarowa (przykłady 2):
Opis  :FREQuency Pomiar częstotliwości sygnału.   :PERiod Pomiar okresu sygnału. :PHASe Pomiar fazy sygnału w stosunku do sygnału odniesienia. :RATio Oznacza wyznaczenie stosunku do wartości odniesienia. Polecenie z węzłem PHASe lub RATio określa relację pomiędzy sygnałem mierzonym oraz odniesienia. Sygnałem odniesienia może być wewnętrznie generowany sygnał (internal reference) lub sygnał zewnętrzny doprowadzony do jednego z dodatkowych wejść przyrządu (external reference). Przy referencji zewnętrznej polecenie musi podać dwie listy kanałów pomiarowych. Druga specyfikuje kanał z sygnałem odniesienia. Przykłady: MEASure:FREQuency:RATio? 2) – stosunek częstotliwości sygnałów z kanału 1 do sygnału z kanału 2. MEASure:PHASe? 3,4) – przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałami 1 i 3 oraz 2 i 4. Polecenie zwraca dwie wartości. MEASure:PHASe? – przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałem z kanału 1 a wewnętrznym sygnałem odniesienia.

14 Pomiary parametrów kształtu sygnału :
Funkcja pomiarowa Opis  :AMPLitude Amplitude= HIGH - LOW :PWIDth Czas trwania części dodatniej okresu sygnału   :LOW Min. ustalona wartość sygnału :PDUTycycle Współ. wypełnienia dodatniego :HIGH Max. ustalona wartość sygnału :NDUTycycle Współ. wypełnienia ujemnego :RISE | :FALL Narost lub opadanie :TMAXimum Czas wystąpienia pierwszego maksimum sygnału :TIME Czas narostu lub opadania :TMINimum Czas wystąpienia pierwszego minimum sygnału :OVERshoot Wyskok kończący :MAXimum Maksymalna wartość sygnału :PREShoot Wyskok poprzedzający :MINimum Minimalna wartość sygnału :NWIDth Czas trwania części ujemnej okresu sygnału :PTPeak PTPeak=MAXimum-MINimum MEASure:PWIDth? – zwraca czas trwania części dodatniej okresu  sygnału z kanału 1. MEASure:RISE:TIME? – zwraca czas narostu sygnału z kanału 4; MEASure:PDUTycycle? – zwraca współczynnik wypełnienia dodatniego ( (PWIDth/PERiod) *100%)

15 Definicje parametrów sygnałów impulsowych :

16 Składnia nagłówka polecenia MEASure - podsumowanie :
[:<presentation layer>] [:<fundamental measurement layer>] :<measurement function>? <function_parameters> [,<source_list>] <presentation layer> - określenie obowiązkowe tylko, gdy pomiary wielopunktowe (ARRay); <fundamental measurement layer> - można opuścić tylko w poleceniach dotyczących domyślnych pomiarów dla danego urządzenia; <measurement function> - można opuścić tylko dla domyślnych pomiarów dla danego urządzenia lub dla urządzeń wielofunkcyjnych przy pomiarach składowej stałej sygnału (DC).

17 Parametry polecenia MEASure:
Warstwy polecenia MEASure rozszerzają jego nagłówek o dodatkowe słowa kluczowe specyfikujące dokładnie typ pomiaru, który ma wykonać urządzenie. Argumenty polecenia dostarczają dodatkowych informacji dotyczących sposobu wykonania pomiaru przez urządzenie. MEASure  [<source_list>] [:<presentation layer>] [<size>] [:<fundamental measurement layer>] [<expected_value>[,<resolution>]] :<measurement function layer >? [<expected_value>[,<resolution>]] Argument <source_list> specyfikujący kanały pomiarowe jest związany z całym poleceniem . Pozostałe argumenty są związane z konkretnymi warstwami. Mogą występować tylko wtedy, gdy w nagłówku znajduje się słowo kluczowe dotyczące danej warstwy. Brak specyfikacji warstwy oznacza zastosowanie domyślnej dla danego urządzenia wraz z domyślnymi argumentami. Brak specyfikacji argumentów zastosowanej warstwy oznacza stosowanie domyślnych wartości. Argumenty warstwy podstawy i funkcji są wyrażane w podstawowych jednostkach fizycznych odpowiadających wybranej wielkości fizycznej lub parametrowi.

18 Parametry polecenia MEASure (2):
MEASure  [<source_list>] [:<presentation layer>] [<size>] [:<fundamental measurement layer>] [<expected_value>[,<resolution>]] :<measurement function layer >? [<expected_value>[,<resolution>]] Argumenty <expected_value> oraz <resolution> są najczęściej stosowanymi w poleceniach MEASure. Wpływają na wydajność procesu pomiarowego. Jeśli argument wartości spodziewanej jest domyślny (brak lub DEFault) wówczas urządzenie pracuje w trybie automatycznego doboru podzakresu, który zawsze zwiększa czas pomiaru. Jeśli jest podany, urządzenie ustawia odpowiedni podzakres i wykonuje pomiar z wyłączoną funkcją AutoRange. Argument rozdzielczości definiuje pożądaną rozdzielczość wyniku i pośrednio decyduje o czasie pomiaru. Wartość domyślna oznacza ustawienie dobierane przez urządzenie stosownie do aktualnego podzakresu. MEASure:VOLTage? 10.0, 0.01 – Pomiar składowej stałej napięcia. Urządzenie w ustawieniach uwzględni wyspecyfikowane argumenty.

19 Parametry polecenia MEASure (3):
Fundamental measurement layer Parametry :VOLTage [<expected_value>[,<resolution>]] :CURRent   :TEMPerature [<transducer>[,type>[,expected value>[,<resolution>]]]] Measurement function layer Parametry :AC brak [:DC]  :FREQuency [<expected_value>[,<resolution>]]   :PERiod :RISE:TIME [<low_ref>[,<high_ref>[,<expected_value>[,<resolution>]]]] Jeśli mierzony parametr jest wyrażany w innych jednostkach fizycznych niż wielkość stanowiąca podstawę pomiaru, wówczas obie warstwy mogą używać odrębnych argumentów spodziewanych wartości oraz wymaganej rozdzielczości, np.: MEASure:VOLTage:FREQuency? (2.0) , 1.0E+6 , 100 Funkcje pomiarowe typu AC, DC, AMPLitude, PTPeak itp. nie mają argumentów, ponieważ odnoszą się bezpośrednio do jednostek fizycznych określonych dla podstawy pomiaru: MEASure:VOLTage:AC? , 0.001

20 Argumenty domyślne polecenia MEASure:
Fundamental measurement layer Parametry :VOLTage [<expected_value>[,<resolution>]]   :TEMPerature [<transducer>[,type>[,expected value>[,<resolution>]]]] Measurement function layer Parametry :AC brak  :FREQuency [<expected_value>[,<resolution>]] MEASure:VOLTage:AC? [ <expected_value> [ ,<resolution> ]] Pominąć można argumenty domyślne poczynając od prawej pozycji do pierwszej specyfikowanej. Argument <resolution> można zatem zawsze pominąć. Wartość spodziewaną tylko wtedy , gdy nie specyfikuje się rozdzielczości. Można pominąć potrzebę konkretnego specyfikowania wartości spodziewanej deklarując ją jako DEFault. MEASure:VOLTage:AC? - Pomiar RMS sygnału AC z domyślnymi wartościami argumentów. MEASure:VOLTage:AC? – Pomiar RMS sygnału AC. Wartość oczekiwana 1mV. MEASure:VOLTage:AC? DEFault , Pomiar RMS sygnału AC. Wartość spodziewana jest domyślna (AutoRange) a wymagana rozdzielczość równa 1mV.

21 Warstwy domyślne i argumenty polecenia MEASure:
Fundamental measurement layer Parametry :VOLTage [<expected_value>[,<resolution>]]   :TEMPerature [<transducer>[,type>[,expected value>[,<resolution>]]]] Measurement function layer Parametry [:DC] brak  :FREQuency [<expected_value>[,<resolution>]] MEASure:VOLTage:AC? [ <expected_value> [ ,<resolution> ]] Argumenty związane z warstwą mogą być specyfikowane w poleceniu tylko wtedy, gdy warstwa ta jest wymieniona w nagłówku polecenia. Polecenia MEASure:VOLTage:DC? oraz MEASure? Są funkcjonalnie identyczne dla urządzenia, które stosuje warstwę VOLTage jako domyślną. MEASure:VOLTage:DC? – Pomiar składowej stałej sygnału napięciowego o wartości oczekiwanej 1mV. MEASure? – Polecenie wygeneruje błąd, ponieważ bez wyszczególnienia warstwy nie można specyfikować argumentów.

22 Wiązanie parametrów z warstwami polecenia MEASure:
Fundamental measurement layer Parametry :VOLTage [<expected_value>[,<resolution>]]   :TEMPerature [<transducer>[,type>[,expected value>[,<resolution>]]]] Measurement function layer Parametry :AC brak :RISE:TIME [<low_ref>[,<high_ref>[,<expected_value>[,<resolution>]]]] Polecenie może wykorzystywać do trzech warstw i każda z nich może mieć argumenty (nawet kilka, np. TEMPerature , RISE:TIME ). MEASure:<pres_layer>:<fund_layer><func_layer>? arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, .... Aby ułatwić formułowanie i interpretację polecenia stosuje się nawiasy grupujące argumenty dla kolejnych warstw: MEASure:<pres_layer>:<fund_layer><func_layer>? (arg1) , (arg2, arg3) , (arg4, arg5) Wewnątrz grup można stosować pomijanie domyślnych argumentów (upraszcza zapis polecenia). Nawiasy ostatniej grupy można pominąć. Wiązanie odbywa się poczynając od prawej strony, czyli w poleceniu MEASure:<pres_layer>:<fund_layer><func_layer>? arg argument jest wiązany z pierwszą warstwą od prawej strony posiadającą argumenty.

23 Wiązanie parametrów – przykłady :
MEASure:VOLTage:FREQuency? (2.0), 1.0E+6, 100 Pomiar częstotliwości sygnału napięciowego. Argument 2.0 dotyczy warstwy VOLTage i specyfikuje spodziewaną wartość napięcia (2V). Dwa ostatnie argumenty odnoszą się do FREQuency i specyfikują spodziewaną wartość częstotliwości (1MHz) oraz żądaną rozdzielczość pomiaru (100Hz). MEASure:ARRay:VOLTage:FREQuency? (100), (2.0), 1.0E+6, 100, Pomiar częstotliwości sygnału napięciowego. Podobnie jak wyżej, ale argument 100 dotyczy warstwy prezentacji ARRay (wykonanie 100 pomiarów). Ostatni argument określa kanał pomiarowy i odnosi się do całego polecenia. MEASure:VOLTage:FREQuency? 1.0E+6, 100 Wykonuje taki sam pomiar jak polecenie pierwsze, ale stosuje domyślną wartość dla warstwy VOLTage. Pod względem działania jest identyczne z MEASure:FREQuency? 1.0E+6, 100. MEASure:VOLTage:FREQuency? (2.0), DEFault Wykonuje taki sam pomiar jak polecenie pierwsze, ale stosuje domyślną wartość dla wartości oczekiwanej. Argument 2.0 dotyczy warstwy VOLTage i specyfikuje spodziewaną wartość napięcia (2V). Słowa DEFault nie można pominąć. Jeśli zostanie pominięte, argument 2.0 będzie dotyczył oczekiwanej częstotliwości a nie napięcia.

24 Nietypowe procedury pomiarowe :
Polecenie MEASure składa się z dwóch części : ustawienia zasobów przyrządu i wykonania pomiaru. Pomiary są inicjowane wewnętrznie w trybie natychmiastowym, bezpośrednio po skonfigurowaniu urządzenia. Udostępnienie operacji składowych jako osobnych poleceń CONFigure (ustawienie zasobów funkcjonalnych) i READ? (wykonanie pomiaru) umożliwia uzyskanie większych możliwości kształtowania sposobu i warunków wykonania pomiarów. Po poleceniu CONFigure można użyć dodatkowe polecenia programujące niskiego poziomu, które ustawiają przyrząd stosownie do aktualnych potrzeb. W ten sposób można uzyskać ustawienia inne niż dostępne przy użyciu poleceń MEASure?

25 Składnia poleceń CONFigure i READ? :
CONFigure [:<function>]    <function_parameters> [,<source_list>] CONFigure? READ [:<function>]?    <function_parameters> [,<source_list>] Oba polecenia stosują identyczne warstwy składnika <function> jak polecenie MEASure? oraz parametry z nimi związane. Polecenie CONFigure ustawia przyrząd do wykonania żądanego typu pomiaru. Zasada formułowania polecenia jest identyczna jak polecenia MEASure? Polecenie pytające CONFigure? zwraca informację o ustawieniach przyrządu wynikających z ostatnio wykonanego polecenia nastawczego CONFigure lub pytającego MEASure? Zmiana ustawień przyrządu zrealizowana innymi poleceniami może nie znaleźć odzwierciedlenia w odpowiedzi na zapytanie o konfigurację (CONFigure?). Odpowiedź jest daną stringową o budowie: ”<function> <parameters>” , np. : CONFigure:VOLTage:AC 5, polecenie ustawiające CONFigure? odpowiedź: ”VOLT:AC 5.0, 0.001”

26 Polecenie READ? : READ [:<function>]?    <function_parameters> [,<source_list>] Polecenie READ? inicjuje pomiar w istniejącej konfiguracji przyrządu i wstawia żądany wynik pomiaru do kolejki wyjściowej odpowiedzi urządzenia. Polecenie może stosować dodatkowe elementy nagłówka oraz związane z nimi argumenty. Przykład 1: CONFigure:AC - polecenie ustawia przyrząd do pomiaru wartości RMS sygnału AC. INPut:IMPedance 1.0E+6 - ustawia impedancję wejściową 1Mohm (dodatek). READ:VOLTage:AC? – Inicjuje pomiar i zwraca wartość RMS sygnału napięciowego. Przykład 2: CONFigure:RISE:TIME - polecenie ustawia przyrząd do pomiaru czasu narostu sygnału. INPut:COUPling AC - ustawia sprzężenie AC wejścia (dodatek). READ:RISE:TIME? – Inicjuje pomiar i zwraca wartość czasu narostu sygnału napięciowego. Najczęściej są stosowane identyczne rozszerzenia nagłówków i parametry dla poleceń CONFigure i READ realizujących dany pomiar.

27 Polecenie READ? (2): READ [:<function>]?    <function_parameters> [,<source_list>] Jeśli z danych pomiarowych uzyskanych w danej konfiguracji przyrządu można uzyskać różne parametry, wtedy rozszerzenie nagłówka polecenia READ może być inne niż poprzedzającego polecenia CONFigure. Przykład 1: CONFigure:RISE:TIME - polecenie ustawia przyrząd do pomiaru czasu narostu sygnału. SWEep:POINts 10E ustawia przyrząd do zebrania 10kSampli (dodatek). READ:RISE:OVERshoot? – Inicjuje pomiar i żąda zwrócenia wartości przerostu sygnału. Ponieważ przyrząd próbkuje kształt sygnału dla pomiaru RISE:TIME, jest też zdolny do określenia przerostu z tych samych danych. Przykład 2: CONFigure:AC - polecenie ustawia przyrząd do pomiaru wartości RMS sygnału AC. INPut:IMPedance 1.0E+6 - ustawia impedancję wejściową 1Mohm (dodatek). READ? – Inicjuje pomiar i żąda określenia domyślnej składowej stałej. Ponieważ określenie żądanego parametru w ustawionej konfiguracji nie jest możliwe, przyrząd zgłosi błąd i nie dostarczy żadnych danych.

28 Argumenty polecenia READ? :
READ [:<function>]?    <function_parameters> [,<source_list>] Argumenty polecenia READ są pomijane, jeśli dotyczą ustawień przyrządu. Uwzględniane są tylko te, które dotyczą sposobu określenia żądanego parametru, np. określenia czasu narostu w granicach innych niż domyślne. Przykład 1: CONFigure:RISE:TIME - polecenie ustawia przyrząd do pomiaru czasu narostu sygnału liczonego domyślnie od 10% do 90% poziomu ustalonego . INPut:COUPling AC - ustawia sprzężenie AC wejścia (dodatek). READ:RISE:TIME? 20, 80 – Inicjuje pomiar i żąda zwrócenia wartości narostu sygnału liczonego od poziomu 20% do 80%. Gdy urządzenie ma możliwość spełnienia tego żądania, wymagany czas narostu zostanie obliczony i zwrócony. Jeśli nie, zwraca typowy wynik i ostrzeżenie. Przykład 2: CONFigure:VOLTage:AC 20, polecenie ustawia przyrząd do pomiaru wartości RMS sygnału AC. Oczekiwana wartość 20V i żądana rozdzielczość 1mV. INPut:IMPedance 1.0E+6 - ustawia impedancję wejściową 1Mohm (dodatek). READ:VOLTage:AC 20, 0.001? – Inicjuje pomiar wartości RMS sygnału AC. Argumenty dotyczą konfiguracji urządzenia i są ignorowane.

29 Uwagi do polecenia READ? :
Uwaga 1: Polecenie READ? inicjuje wykonanie pomiaru uaktywniając podsystem TRIGger. Moment wykonania pomiaru określa źródło wyzwolenia podsystemu TRIGger, np. sygnał zewnętrzny (EXTernal) lub wyzwolenie wewnętrzne samoczynne (IMMediate). Polecenie MEASure? ustawia źródło wyzwolenia IMM dla podsystemu TRIGger. Zastosowanie poleceń CONFigure i READ daje możliwość wykorzystania innych źródeł wyzwolenia pomiaru, np. sygnałem zewnętrznym, np. : CONFigure:VOLTage:AC 20, 0.001 TRIGger:SOURce EXTernal - ustawia źródło wyzwalania (sygnał zewnętrzny). READ:VOLTage:AC? – Aktywizuje wykonanie pomiaru , który rozpocznie się po wystąpieniu zdarzenia związanego z zmianą stanu sygnału zewnętrznego. Podczas aktywizowania pomiaru poleceniem READ nie można używać źródła wyzwolenia BUS (rozkaz GET). Przyrząd zgłosi błąd obsługi (impas trigera). Uwaga 2 : Wiele urządzeń implementuje prostą postać polecenia READ?, bez rozwinięcia nagłówka oraz argumentów. CONFigure:VOLTage:AC 20, polecenie ustawia przyrząd do pomiaru wartości RMS. INPut:IMPedance 1.0E+6 READ? – Inicjuje pomiar i zwraca wartość zmierzoną wynikającą z ostatniego polecenia konfigurującego.

30 Jednoczesny pomiar kilku parametrów :
Pomiar kilku parametrów tego samego sygnału: Kilka sekwencyjnych wywołań polecenia MEASure? w różnych konfiguracjach. Polecenie konfiguracji CONFigure oraz kilka wywołań READ? o różnej konfiguracji. Otrzymane dane dotyczą żądanych parametrów ale uzyskanych z oddzielnych akwizycji. Jest to niewłaściwa metoda pomiaru , jeśli każdy z parametrów ma być pozyskany z tej samej akwizycji, czyli ma być określony na podstawie stanu sygnału w tej samej chwili. Podzielenie operacji READ na oddzielne operacje INITiate i FETCh? jest niezmiernie przydatne, jeśli na podstawie zebranych danych można określić szereg parametrów sygnału. INITiate startuje akwizycję danych. Dane są lokowane w wewnętrznej pamięci urządzenia. FETCh? wykonuje żądane przetworzenie danych a wynik umieszcza w kolejce wyjściowej odpowiedzi urządzenia. FETCh może wykonywać operacje na raz zgromadzonych danych wielokrotnie, dopóki dane są ważne. W ten sposób można uzyskać różne parametry z tej samej akwizycji.

31 Ważność danych z akwizycji :
FETCh może wykonywać operacje na raz zgromadzonych danych wielokrotnie, dopóki są one ważne. Dane tracą ważność : Po wykonaniu polecenia zerowania *RST; Po wykonaniu polecenia INITiate; Po rekonfiguracji podsystemu ROUTe, TRIGger oraz funkcji pomiarowej. Polecenia FETCh? skierowane do przyrządu , którego dane utraciły ważność, spowoduje błąd obsługi urządzenia i żadne dane nie zostaną dostarczone.

32 Składnia poleceń INITiate i FETCh? :
Pobranie danych pomiarowych: FETCh [:<function>] ?    <function_parameters> [,<source_list>] Polecenie FETCh? stosuje identyczne warstwy składnika <function> oraz parametry z nimi związane jak polecenie MEASure? . Inicjalizacja podsystemu TRIGger urządzenia: INITiate Przykład: CONFigure:VOLTage:RISE:TIME - polecenie ustawia przyrząd do pomiaru czasu narostu sygnału. INPut:COUPling AC - ustawia sprzężenie AC wejścia (dodatek). INITiate – Start pomiaru (moment akwizycji wyznacza podsystem TRIGger). FETCh:VOLTage:AC? – zwraca RMS składowej zmiennej sygnału. FETCh:VOLTage:PERiod? – zwraca okres sygnału. FETCh:VOLTage:RISE:TIME? – zwraca czas narostu sygnału.

33 Trigger z magistrali : Trzeci najniższy poziom poleceń grupy MEASure pozwala na wykorzystanie synchronizacji wyzwalania pomiarów z magistrali interfejsu (źródło BUS , czyli rozkaz GET lub polecenie *TRG). Jest to możliwe dzięki rozdzieleniu operacji aktywizacji podsystemu TRIGger od przetwarzania zgromadzonych danych. CONFigure:VOLTage:AC – polecenie ustawia przyrząd do pomiaru RMS sygnału. TRIGger:SOURce BUS – ustawia wyzwolenie akwizycji rozkazem GET lub poleceniem *TRG. INITiate – Start procesu pomiarowego. *TRG – Start akwizycji. FETCh:VOLTage:AC? – Zwraca wartość RMS składowej zmiennej sygnału.


Pobierz ppt "Polecenia wykonania pomiaru ( grupa MEASure )"

Podobne prezentacje


Reklamy Google