Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cechy rynku usług spedycyjnych (ogólne)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cechy rynku usług spedycyjnych (ogólne)"— Zapis prezentacji:

1 Cechy rynku usług spedycyjnych (ogólne)
Podaż występuje w postaci oferowanej zdolności przewozowej; Usługobiorcy wybierają usługodawców a nie same usługi; Niskie bariery wejścia na rynek Rynek użytkownika Znaczny stopień specjalizacji małych i średnich firm Niski stopień standaryzacji usług

2 Koncesja na prowadzenie agencji celnej
Warunki lokalowe, środki łączności, wyposażenie techniczne Zabezpieczenie pokrycia roszczeń Niekaralność (korzyści materialne) Kwalifikacje – egzamin

3 Cechy rynku usług spedycyjnych
specyficzny charakter marketingu, np. mniejsze znaczenie konwencjonalnej reklamy w stosunku do innych form komunikacji i ceny; większe w stosunku do innych usług oddzielenie procesu konsumpcji od produkcji ze względu na niewielką potrzebę osobistego kontaktu z klientem; możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania części operacji;

4 Cechy rynku usług spedycyjnych
stosunkowo mniejsze znaczenie lokalizacji, dostępności, stanu zakładu produkcyjnego i jego wyposażenia; kanały dystrybucji są krótkie, a sprzedawcy usług są jednocześnie ich wytwórcami; konieczne jest stałe podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie doświadczenia; spedytor ma większy kontakt z ładunkiem niż z klientem; koszty niewykorzystanego potencjału w okresach wzmożonego popytu mogą wystąpić trudności związane z ich zaspokojeniem

5 Popyt - charakterystyka
Wtórny i komplementarny w stosunku do popytu na usługi przewozowe Zróżnicowanie czas, przestrzeń, podatność transportowa Elastyczność popytu

6 źródło nieracjonalności
Zróżnicowanie popytu źródło nieracjonalności

7 Racjonalizacja popytu
Strona popytowa – konsolidacja ładunków w większe partie przesyłek Strona podażowa - konsolidacja, racjonalizacja dróg przewozu, specjalizacja środków transportu

8 Rodzaje firm spedycji międzynarodowej
firmy spedycyjne typu operatorskiego firmy spedycyjne związane głównie z jedną gałęzią transportu, z jednym miejscem działania i wykonujące określone tym czynności firmy spedycyjne typu konsultacyjno - doradczego

9 Rynek TSL w Polsce

10 Do roku 1990 Międzynarodowy trasnport samochodowy – PEKAES SA
Krajowy transport samochodowy – PKS Międzynarodowy spedytor – C. Hartwig Krajowy spedytor - PSK

11 Przyczyny zmniejszania się popytu na usługi spedycyjne firm polskich na początku lat 90 tych
Zmniejszenie produkcji i konsumpcji. Pojawienie się konkurencji liberalizacja rynku, Wymienialność walut Klienci będą wybierali te porty, z którymi mają stałe, regularne połączenia (słaba kondycja PŻM - mało przewozów, portów); Konkurencyjność firm polskich - słaby marketing; Gestia transportowa. w imporcie - zachodni kontrahent oferuje kredyt kupiecki; w eksporcie korzystniejsze jest Ex-work.    

12 Przyczyny trudności w ustaleniu wielkości rynku usług spedycyjnych
wykonywanie spedycji obok innych rodzajów działalności faktyczne niezajmowanie się spedycją; spedycja własna, firm transportowych i innych; usługa firmy spedycyjnej, która faktycznie jest usługą przewozową; spedytor może być klientem innego spedytora; przewoźnik może być dla spedytora zarówno zleceniobiorcą jak i zleceniodawca (konsolidowanie przesyłek);  

13 Rynek usług spedycyjnych Struktura
Firmy małe – kilka osób Średnie – do 50 osób Duże – do 100 Operatorzy – kilka tysięcy Schenker – 11200 Danzas – 10300 Kuhne und Nagel – 8000 Panalpina

14 Rynek usług spedycyjnych w Polsce - – dane – lata 90 -te
70 tys. Zarejestrowanych firm 300 – 500 firmy odgrywające znaczącą rolę w obrotach polskiego handlu zagranicznego Ok. 80 % ładunków przewożonych jest transportem drogowym.

15 Rynek usług spedycyjnych w Polsce – firmy spedycyjne
Czysta spedycja – mniejszość Spedycyjno – transportowe (składowanie, przeładunek) Działalność – dodatkowa – agenci, pośrednicy handlowi, biura podróży

16 Cechy rynku spedycyjnego w Polsce
rozdrobniony dominują firmy mające jeden środek transportu; brak kapitału do PSiL należą spedytorzy międzynarodowi mający siedzibę w portach; konkurencja cenowa; tylko kilka firm może być operatorami; niechęć do współdziałania i koncentracji Słaba organizacja świadczenia usług (brak oddziałów i przedstawicielstw w UE) Brak wiedzy, strategicznego myślenia, przygotowania do zmian podspedycja.

17 Problemy firm z branży TSL
Popyt na usługi Wysoki poziom konkurencji Kursy walutowe Koszty funkcjonowania firm Polityka transportowa

18 Zachowania przedsiębiorstw
Bierne oczekiwanie, walka cenowa Aktywna postawa – szukanie możliwości obniżki kosztów, wprowadzanie nowych usług, metody nowoczesnego zarządzania

19 Rozwój rynku usług spedycyjnych

20 Procesy mające wpływ na rozwój spedycji
koncentracja, kooperacja, specjalizacja, stabilizacja ciągów ładunkowych, integracja, wzrost średniej wielkości jednostkowej partii towarów, wzrost obrotów ładunkami masowymi, wzrost znaczenia konteneryzacji, ujednolicanie i upraszczanie dokumentów, ułatwienia formalności i procedury realizacji międzynarodowej wymiany towarowej.

21 Tendencje na rynku usług tr - sped.
łączenie się dużych podmiotów dotychczasowych konkurentów (BTL i Schenker); powstawanie korporacji międzynarodowych, w których trudno określić pochodzenie kapitału pozbywanie się „zbędnej działalności (outsourcing); tworzenie łańcuchów logistycznych, w których podmiotem zarządzania nie jest jedno przedsiębiorstwo ale cały łańcuch;

22 Tendencje na rynku usług tr - sped.
powstawanie joint ventures o kapitale mieszanym oraz o pełnym kapitale zagranicznym (Spedpol, Schenker, Danzas, Kunhe und Nagel, Raben, DHL, UPS, TNT); rozszerzania działalności polskch przewoźników zarówno w układzie terytorialnym, jak też szerokości asortymentu świadczonych usług (Wtedy, gdy polskie przedsiębiorstwa tworzą spółki, przedstawicielstwa lub wiążą się z firmami zachodnimi - PSM Hartwig - częśc udziałów w C. Hartwig Gdańsk wykupił podmiot zzagraniczny, PeKaes Group); tworzenia operatorów przewozów multimodalnych, najczęściej w układzie szyna - droga (Operator Przewozów Kombinowanych - Polkombi, współpracujący z operatorami zagranicznymi);

23 Tendencje Od początku lat 90 -tych działalność spedycyjna i transportowa coraz bardziej się przenikają: zakup taboru przez firmy spedycyjne; Łączenie się firm wyodrębnienie działalności spedycyjnej w firmach transportowych. Specjalizacja kierunkowa i towarowa połączona z dywersyfikacją. Odchodzenie od spedycji krajowej na rzecz międzynarodowej Dalsza racjonalizacja, eliminowanie usługodawców nie potrafiących obsłużyć dużej masy towarowej

24 Wymogi rynku wymuszają konsolidację
Integratorzy – FedEx, UPS, Spedytorzy Przewoźnicy i przedsiębiorstwa składowe

25 Duże firmy się konsolidują
RABEN, SHENKER, VOS LOGISTICS, DHL, MASTERLINK

26 Zwyciężą ci, którzy dysponują odpowiednim potencjałem finansowym
Euroad Deutsche Post Stolica

27 Firmy państwowe tracą rynek
Pekaes Multi – spedytor C. Hartwig Katowice

28 Sytuacja firm tradycyjnej spedycji
Duża konkurencja Wysoki stopień powiązania z sytuacją makroekonomiczną

29 Przyszły kształt rynku
Firmy kurierskie Duże firmy spedycyjne świadczące usługi systemowe i logistyczne Średnie i małe firmy spedycyjne, niszowe Spedytorzy graniczni Agencje celne

30 Dynamika udziałów rynkowych 2001- 2002
JAS – FBG FM Logistic Raben Schenker Euroad Spedpol Servisco 48,6% 29,5% 24,4% 23,5% 21,0% 17,3% 10,8%

31 Rynek TSL Analiza rynku

32

33

34

35 Wielkość przychodów ze sprzedaży podstawowej osiągniętej przez firmy TSL w latach 1997 – 2001 w mld zł

36 Trade Trans Sp. z o.o. spedycja kol, mas. Grupa Raben Logistyka sam. drob. DHLExpress* kurierskie Spedpol Sp. z o.o. Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. sam. mas. Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. transport Kuehne und Nagel Sp. z o.o. C.Hartwig Gdynia S.A. morski inne/ładunki Schenker Sp. z o.o. sam. przes. celne Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o.

37 JAS-FBG m spedycja sam. mas. FM Logistic k Logistyka sam. drob. JK Energy & Logistics Sp. z o.o.B transport kol, mas. Messenger Service Stolica SA kurierskie sam kur. Vos Logistics Polska Sp. z o.o. sam inne wysokoprzetw. Delta Trans sam. przes. celne M&M Militzer & Munch Polska Sp. z o.o. Wincanton Trans European Polska Sp. z o.o. Grupa Frans Maas Polska Equus Sp. z o.o.

38 Operatorzy logistyczni
Kilkunastu znaczących operatorów logistycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym Kilkudziesięciu o zasięgu lokalnym

39 Operatorzy logistyczni
Kapitał zagraniczny – największa dynamika sprzedaży Mieszany Większość – polski

40 Rynek TSL a integracja z UE

41 Odprawy celne przed integracją

42 Zagrożenia 18% dotychczasowego obrotu z zagranicą będzie podlegało standardowym odprawom celnym Administracja rządowa stoi na stanowisku, że jest to problem przedsiębiorstw UE uważa, że jest to problem wewnętrzny państw kandydujących

43 Badania – European Organization for Forwarding and Logistics CLECAT
Po poszerzeniu Unii o 10 państw pracę straci 22 tys. Osób 2 tys. – UE 10 – 13 tys. W Polsce

44 Przeciwdziałanie CLECAT - Fundusze unijne- 30 mln
PISiL – program reorientacji zawodowej agentów celnych i spedytorów Pomysły własne firm na „zagospodarowanie” swoich agentów celnych

45 Konkurencyjność polskich firm TSL
Niższe stawki Niskie obroty w handlu zagranicznym Konkurencyjność firm z krajów sąsiednich (odprawy celne, VAT)

46 Odprawy celne po integracji z UE - porównanie
Niska efektywność administracji Regulacje wspólnotowe są bardziej liberalne, administracja wspiera przedsiębiorców Podatek VAT – od razu gdy uiszczany jest dług celny (w Niemczech i Holandii w deklaracji podatkowej np. po miesiącu) Podatek akcyzowy – ustalany na poziomie Wspólnoty, ale są odstępstwa w poszczególnych krajach, z czego chętnie korzysta Polska W Polsce administracja pełni głównie rolę fiskalną. Jest dużo postępowań przeciwko importerom

47 Administracja w krajach EU
W Polsce bardzo dokładna – weryfikacja W Niemczech tylko poprawność wypełniania zgłoszeń Litwa – bardzo duży liberalizm (np. zmiana dokumentów) Konkurencja między administracjami Kontrola postimportowa w EU rzadko, w Polsce bardzo dotkliwa (do 3 lat) Niektóre administracje starają się przyciągać swoim liberalizmem, czasami za bardzo Administracja ma prawo dokonać kontroli nawet do 3 lat, a ponieważ ma ją dużo pracy to potrafią wrócić do sprawy właśnie przed upływem 3 lat.

48 Przyczyny zmniejszania się popytu na usługi spedycyjne firm polskich Agencje celne
Integracja z Unią Europejską – możliwość odpraw celnych w innych krajach (np. Niemcy, Litwa)   

49 Czynniki efektywności firm branży TSL
Koszty eksploatacyjne Kursy walut Koszty dostosowania do regulacji UE Ceny

50 Po integracji Polski z UE ceny spadły o ok. 30 %

51 Efekty pozytywne czy negatywne?
Zniesienie odpraw celnych Otwarcie rynków usług transportowych Lepsze wykorzystanie zasobów Większa podaż Większa konkurencyjność Niższe koszty Niższe stawki


Pobierz ppt "Cechy rynku usług spedycyjnych (ogólne)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google