Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mleko. Mleko jest to produkt, który mo ż na pi ć w postaci samego płynu lub spo ż ywa ć w postaci produktów mlecznych: jogurtu, kefiru, sera, twaro ż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mleko. Mleko jest to produkt, który mo ż na pi ć w postaci samego płynu lub spo ż ywa ć w postaci produktów mlecznych: jogurtu, kefiru, sera, twaro ż"— Zapis prezentacji:

1 Mleko

2 Mleko jest to produkt, który mo ż na pi ć w postaci samego płynu lub spo ż ywa ć w postaci produktów mlecznych: jogurtu, kefiru, sera, twaro ż ku, masła... Naukowo to płynna wydzielina gruczołów mlecznych kobiet i samic ssaków, której wytwarzanie rozpoczyna si ę natychmiast po porodzie, stanowi ą ca naturalny, pełnowarto ś ciowy pokarm niemowl ą t i młodych zwierz ą t. Ż ywieniowcy na całym ś wiecie uznaj ą mleko za niezb ę dny i warto ś ciowy składnik po ż ywienia. Twierdz ą te ż, ż e mleko niezb ę dne jest do utrzymania pełnego zdrowia, urody, dobrej kondycji. Nic wi ę c dziwnego, ż e mleko i jego przetwory s ą od wieków podstaw ą diety człowieka. Jako pełnowarto ś ciowy produkt, mleko zawiera wszystkie, niezb ę dne dla organizmu składniki. Bogate jest ono w wap ń, składniki mineralne, witaminy D i A oraz z grupy B. Zaopatruje nasz organizm w białko – podstawowy budulec naszych komórek i tkanek, a tak ż e w w ę glowodany, dostarczaj ą ce nam ka ż dego dnia energii. Mleko znane jest równie ż ze swoich licznych wła ś ciwo ś ci terapeutycznych: zapobiega osteoporozie, zalecane jest w profilaktyce i leczeniu chorób metabolicznych, ma korzystne działanie w obni ż aniu złego cholesterolu i nadci ś nienia t ę tniczego. Mleko prosto od krowy, słodkie, kwa ś ne, pasteryzowane, UHT, jogurt, kefir, koktajle mleczne – nawet ten, kto mleka nie lubi, mo ż e korzysta ć z jego dobrodziejstwa, wybieraj ą c tak ą jego posta ć, jaka najbardziej mu odpowiada. W Piramidzie zdrowego ż ywienia mleko zajmuje poczesn ą pozycj ę.

3 Rodzaje mleka W zale ż no ś ci od obróbki termicznej, jakiej poddane było mleko, rozró ż nia si ę mleko pasteryzowane (w temperaturze 72-90 stopni C przez 2-25 sekund) i UHT (w temperaturze 135-150 stopni C przez 2-9 sekund). Producenci staraj ą cy si ę sprosta ć oczekiwaniom konsumentów wprowadzaj ą na rynek nowo ś ci mleczne. Coraz wi ę kszym powodzeniem cieszy si ę mleko smakowe, powstaj ą ce przez dodanie substancji: smakowo-zapachowych i słodz ą cych, stabilizatorów kwasowo ś ci i konsystencji. Jest wi ę c mleko kakaowe, waniliowe, owocowe... Prawdziw ą nowo ś ci ą jest mleko, do którego dodawane s ą składniki wzbogacaj ą ce jego warto ść od ż ywcz ą – np. wap ń czy kwasy wielonienasycone z grupy Omega 3. Powszechnie znane jest mleko krowie, mniej mleko kozie i owcze. Mało popularne w Polsce jest mleko klaczy, za ś zupełnie egzotyczne s ą : renifera, bawołu czy wielbł ą da. Oprócz zwierz ę cego, dost ę pne jest tak ż e mleko ro ś linne, np. sojowe, ry ż owe, migdałowe, kokosowe. Mleko krowie jest najpopularniejszym mlekiem spo ż ywczym. W zale ż no ś ci od zawarto ś ci tłuszczu dzieli si ę je na: odtłuszczone (0,05-0,5 proc.), cz ęś ciowo odtłuszczone (0,6-2,0 proc.) i pełne ( powy ż ej 2 proc.).

4 Miejsce mleka w piramidzie zdrowego ż ywienia We wszystkich zaleceniach ż ywieniowych mleko zajmuje bardzo wa ż ne miejsce. W piramidzie zdrowego ż ywienia oraz w Złotej Karcie Prawidłowego Ż ywienia zaleca si ę, aby codziennie spo ż ywa ć co najmniej 2 pełne szklanki mleka lub tyle samo kefiru i jogurtu oraz 1-2 plasterki serów.

5 Mleko a zdrowie Zastosowanie mleka w zapobieganiu osteoporozie Ryzyko wyst ą pienia osteoporozy zale ż ne jest od wielu czynników, takich jak np. palenie papierosów, nadu ż ywanie alkoholu, cz ę ste diety odchudzaj ą ce, niska aktywno ść fizyczna i siedz ą cy tryb ż ycia. Najbardziej jednak na rozwój tej choroby wpływa niedobór wapnia w organizmie. W profilaktyce osteoporozy wa ż ne jest spo ż ycie mleka i produktów mlecznych, które s ą najlepszym ź ródłem najłatwiej przyswajalnego wapnia w diecie człowieka. Oprócz wapnia, w mleku znajduje si ę odpowiednia ilo ść fosforu, którego obecno ść jest niezb ę dna do gromadzenia wapnia w ko ś ciach. Mleko zmniejsza ryzyko raka piersi Mleko jest bezpiecznym i niezb ę dnym składnikiem codziennej diety kobiet, bez wzgl ę du na ich wiek. Natomiast wielko ść spo ż ycia niskotłuszczowych produktów mlecznych, szczególnie niskotłuszczowego mleka obni ż a ryzyko wyst ą pienia raka piersi u kobiet przed menopauz ą. Mleko pomaga w leczeniu chorób metabolicznych Produkty mleczne zalecane s ą w profilaktyce i leczeniu takich dolegliwo ś ci, jak schorzenia układu pokarmowego i zaburzenia metaboliczne: otyło ść, nadci ś nienie t ę tnicze, zmiany mia ż d ż ycowe. Odpowiednia kombinacja owoców i produktów białkowych w diecie zmniejsza ryzyko wyst ą pienia mia ż d ż ycy, a tak ż e obni ż a mas ę ciała, zwłaszcza u osób otyłych. Wysokie spo ż ycie wapnia przez dzieci w wieku szkolnym redukuje nadwag ę i otyło ść, co w przyszło ś ci zmniejsza ryzyko zmian mia ż d ż ycowych.

6 Metody pasteryzacji Klasyczna metoda pasteryzacji polega na ogrzewaniu produktu do temperatury powy ż ej 60°C, jednak nie wi ę kszej ni ż 100°C. Obecnie stosuje si ę dwa zasadnicze procesy pasteryzacji: Wysoka krótkotrwała (HTST - ang. High Temperature Short Time) polegaj ą ca na podgrzaniu mleka w temperaturze 72- 75°C przez 15-25 sekund. Wysoka momentalna (VHT – ang. Very High Temperature) polegaj ą ca na podgrzaniu mleka w temperaturze 80- 90°C przez 2-25 sekund. Pasteryzacja to zapocz ą tkowana przez Ludwika Pasteura technika obróbki cieplnej produktów spo ż ywczych przy pomocy odpowiednio dobranego ich podgrzewania, tak aby zniszczy ć lub zahamowa ć wzrost drobnoustrojów lub enzymów przy jednoczesnym zachowaniu smaku produktu i unikni ę ciu obni ż enia jego warto ś ci od ż ywczych. Pasteryzacja

7 Zapotrzebowanie na wap ń w zale ż no ś ci od płci i wieku Grupy ludno ś ci (płe ć i wiek) Wap ń mg/osob ę /dzie ń Niemowl ę ta 0-0,5 roku600 Niemowl ę ta 0,5-1,0 lat800 Dzieci 1-3 lat800-1000 Dzieci 4-9 lat800 Dziewcz ę ta 10-18 lat1200 Chłopcy 10-18 lat1200 Kobiety 19-25 lat1200 Kobiety 26-60 lat900 Kobiety ci ęż arne i karmi ą ce1200-1500 Kobiety powy ż ej 60 lat1100 M ęż czy ź ni 19-25 lat1200 M ęż czy ź ni 26-60 lat900 M ęż czy ź ni powy ż ej 60 lat900

8 Zawarto ść składników od ż ywczych w 100 g mleka jest nast ę puj ą ca: Składniki od ż ywczeMleko krowie 3,2% Warto ść energetyczna - kcal61 Białko (g)3,3 Tłuszcz (g)3,2 Laktoza (g)4,6 Cholesterol (mg)13 Wap ń (mg)118 Fosfor (mg)85 Potas (mg)139 Magnez (mg)12 Cynk (mg)0,32 Witamina A ( m g)36 Witamina D ( m g)0,03 Ryboflawina B2 ( m g)0,17 Witamina B12 ( m g)0,4

9 Podział ż ywno ś ci w zale ż no ś ci od jej warto ś ci od ż ywczej Ż ywno ść o wysokiej warto ś ci od ż ywczej Ż ywno ść o niskiej warto ś ci od ż ywczej 1. Produkty mleczne (mleko, jogurt, kefir, ma ś lanka, sery, twarogi) 2. Owoce ( ś wie ż e, mro ż one, suszone, konserwowe, soki) 3. Zbo ż owe (chleb pełnoziarnisty, płatki, makarony, kasze, ry ż br ą zowy) 4. Warzywa ( ś wie ż e, mro ż one, suszone, konserwowe, soki) 5. Produkty mi ę sne i zamienniki (mi ę sa chude, drób, ryby, jajka, fasola orzechy, ziarna) 6. Tłuszcze ro ś linne (oliwa, oleje, margaryny bez kwasów trans) 1. Tłuszcze widoczne (masło, smalec, dressing, ś mietana) 2. Słodycze (cukier, syropy, cukierki, batoniki, napoje słodzone) 3. Pieczone i mleczne desery (lody, budynie, ciasta i ciasteczka) 4. Solone przek ą ski (chipsy, frytki, paluszki, itp.) 5. Rozmaito ś ci (kawa, herbata, przyprawy, itp.)

10 Rekomendacje dotycz ą ce spo ż ywania mleka Według Instytutu Ż ywno ś ci i Ż ywienia gdyby mleko było jedynym ź ródłem wapnia, dzienne spo ż ycie mleka w celu pokrycia jego dobowego zapotrzebowania powinno by ć nast ę puj ą ce: Grupy ludno ś ci (płe ć i wiek)Ilo ść mleka Dzieci 1-3 lata850 ml (3,4 szklanki) dzieci 4-6 lat900 ml (3,6 szklanki) Dzieci 7-12 lat950 ml (3,8 szklanki) Młodzie ż m ę ska 13-20 lat1150 ml (4,6 szklanki) Młodzie ż ż e ń ska 13-20 lat1100 ml (4,4 szklanki) M ęż czy ź ni 21-64 lat950 ml (3,8 szklanki) Kobiety 21-59 lat900 ml (3,6 szklanki) Ludzie w podeszłym wieku800 ml (3,2 szklanki) kobiety ci ęż arne1350 ml (5,4 szklanki) Kobiety karmi ą ce1500 ml (6 szklanki)

11 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Mleko. Mleko jest to produkt, który mo ż na pi ć w postaci samego płynu lub spo ż ywa ć w postaci produktów mlecznych: jogurtu, kefiru, sera, twaro ż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google