Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Polski system bankowy Konkurenci i konkurencja rynkowa Czyli jaka jest sytuacja na rynku usług.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Polski system bankowy Konkurenci i konkurencja rynkowa Czyli jaka jest sytuacja na rynku usług."— Zapis prezentacji:

1 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Polski system bankowy Konkurenci i konkurencja rynkowa Czyli jaka jest sytuacja na rynku usług bankowych w połowie 2003 roku?

2 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 2 PKB a sektor bankowy W 1995 r. Aktywa s.b./PKB=48,5% W 1995 r. Aktywa s.b./PKB=48,5% W 2001 Aktywa s.b./PKB=65,1% W 2001 Aktywa s.b./PKB=65,1% Na koniec 2002 Aktywa s.b./PKB=60,71% Na koniec 2002 Aktywa s.b./PKB=60,71% 2002/1995 to wzrost o 25,2% 2002/1995 to wzrost o 25,2%

3 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 3 Struktura własnościowa sektora bankowego w Polsce na koniec 2002 r. ciągły wzrost udziału inwestorów zagranicznych, choć w 2002 roku miał miejsce spadek udziału kapitału zagranicznego w polskim systemie bankowym ciągły wzrost udziału inwestorów zagranicznych, choć w 2002 roku miał miejsce spadek udziału kapitału zagranicznego w polskim systemie bankowym czy może odżyć dyskusja o roli kapitału zagranicznego? czy może odżyć dyskusja o roli kapitału zagranicznego?

4 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 4 Struktura kapitału zagranicznego wg kraju pochodzenia (siedzib banków ) niepostrzeżenie na pierwsze miejsce wśród inwestorów zagranicznych wybił się kapitał niemiecki z kwotą 1 776,7 mln zł. niepostrzeżenie na pierwsze miejsce wśród inwestorów zagranicznych wybił się kapitał niemiecki z kwotą 1 776,7 mln zł.

5 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 5 Stopień koncentracji polskiego systemu bankowego aktywa aktywa 2 największych banków komercyjnych przekraczały 65 mld zł, kolejnych 2 były wyższe niż 30 mld zł, a dalszych 4 wyższe niż 20 mld zł. do 10 największych banków (o aktywach wyższych niż 18 mld zł) należało łącznie prawie 76,8% aktywów sektora bankowego (80,8% kapitałów banków komercyjnych). niewiele ponad 23% aktywów przypada na pozostałe banki komercyjne (49) i spółdzielcze (605)

6 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 6 Zawężanie marży odsetkowej główną przyczyną spadku rentowności sektora jest zawężanie marży odsetkowej przy równoczesnym braku redukcji kosztów główną przyczyną spadku rentowności sektora jest zawężanie marży odsetkowej przy równoczesnym braku redukcji kosztów

7 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 7 Marża odsetkowa definiowana jako relacja wyniku z odsetek do średnich aktywów netto (pomniejszonych o odsetki zapadłe od należności zagrożonych) po znacznym spadku w I kwartale (o 0,47 pkt proc.), w następnych systematycznie rosła i w końcu roku osiągnęła poziom 3,2%, niższy jednak (o 0,3 pkt proc.) od ubiegłorocznego w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2001 r. kształtowała się ona na poziomie: 2,0% w Czechach, 2,3% na Słowacji, 3,6% w Słowenii i 4,1% na Węgrzech, a w krajach UE poniżej 2,0% marża odsetkowa w bankach komercyjnych w Polsce zbliża się więc stopniowo do poziomu obserwowanego w krajach Unii Europejskiej.

8 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 8 Koszty działania i wynagrodzenia wyniki finansowy/pracownika spada ale przeciętne wynagrodzenie wzrasta wyniki finansowy/pracownika spada ale przeciętne wynagrodzenie wzrasta

9 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 9 Elementy podziału wyniku działalności bankowej banków komercyjnych

10 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 10 A liczba placówek?

11 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 11 Struktura wyniku działalności bankowej w latach 1998-2002 polskie banki stają się bankami rozliczeniowymi, relacja między dochodami pozaodsetkowymi a odsetkowymi zbliża się do relacji 1:1, choć w roku 2002 relacja ta zmniejszyła się na niekorzyść dochodów pozaodsetkowych – jest to efekt konkurencji bankowej polskie banki stają się bankami rozliczeniowymi, relacja między dochodami pozaodsetkowymi a odsetkowymi zbliża się do relacji 1:1, choć w roku 2002 relacja ta zmniejszyła się na niekorzyść dochodów pozaodsetkowych – jest to efekt konkurencji bankowej

12 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 12 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym liczba zatrudnionych w bankach maleje liczba zatrudnionych w bankach maleje liczba zatrudnionych w bankach spółdzielczych rośnie liczba zatrudnionych w bankach spółdzielczych rośnie

13 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 13 Aktywa systemu bankowego i ich relacja do PKB aktywa po raz pierwszy od 1993 roku, zmniejszyły się w ujęciu realnym o 1,4% aktywa po raz pierwszy od 1993 roku, zmniejszyły się w ujęciu realnym o 1,4% w w 2001 r. wynosiła ona we Francji 273%, w Niemczech 206%, we Włoszech 136%, w Czechach 129,7%, a w Słowacji i na Węgrzech odpowiednio 94,4% i 70%

14 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 14 Udział w sektorze bankowym 15 największych (pod względem aktywów) banków oraz wskaźnik HH) wyraźnie widoczna jest większa koncentracja w depozytach niż w kredytach, ale koncentracja w depozytach w 2002 się zwiększyła, a w kredytach zmniejszyła wyraźnie widoczna jest większa koncentracja w depozytach niż w kredytach, ale koncentracja w depozytach w 2002 się zwiększyła, a w kredytach zmniejszyła ocenia się koncentrację jako niską, jeżeli indeks Herfindahla-Hirschmana (HH) nie przekracza 0,10, jako umiarkowaną, jeżeli przyjmuje wartość z przedziału 0,11.0,18, a wysoką, jeżeli przekracza 0,18

15 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 15 Wskaźnik ROA i ROE spadek ROA i ROE jest najlepszym dowodem na głębokość zapaści polskiej gospodarki spadek ROA i ROE jest najlepszym dowodem na głębokość zapaści polskiej gospodarki

16 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 16 Wskaźnik kosztów operacyjnych Koszty operacyjne nie maleją, ciekawe jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? Koszty operacyjne nie maleją, ciekawe jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy?

17 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 17 Wdrożenie reżimu adekwatności kapitałowej polskie banki duża uwagę zwracają na ryzyko związane z działalnością kredytową, koncentracją wierzytelności oraz ryzyko walutowe polskie banki duża uwagę zwracają na ryzyko związane z działalnością kredytową, koncentracją wierzytelności oraz ryzyko walutowe

18 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 18 Sytuacja na rynku kart bankowych na koniec 2002 r. w posiadaniu klientów znajdowało się 16 916,4 tys. kart bankowych, w większości (97,0%) płatniczych z funkcją wypłaty z bankomatu rosła liczba transakcji do 108,8 mln, 114,8 mln, 118,7 mln i 123,6 mln w poszczególnych kwartałach 2002 r., łącznie 465,9 mln łączna wartość transakcji przekroczyła 109,3 mld zł średnia wartość transakcji wyniosła 234, 5 zł przeciętnie na jedną kartę wykonano transakcje na kwotę 6 461 zł

19 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 19Oszczędności Spada dynamika wzrostu oszczędności (na koniec roku 2002 spadła także wartość oszczędności) Spada dynamika wzrostu oszczędności (na koniec roku 2002 spadła także wartość oszczędności)

20 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 20Oszczędności Ekonomiści uważają, że mamy do czynienia ze znanym w teorii zjawiskiem tzw. wygładzania konsumpcyjnego. Polega ono na tym, że gdy pogarsza się nasza sytuacja materialna, to jeszcze przez jakiś czas chcemy utrzymać standard życia i przejadamy oszczędności. To zjawisko wygasające, bo w pewnym momencie kończą się oszczędności, a poza tym do nas samych dociera wreszcie świadomość, że nie zarabiamy już tyle co kiedyś. I że lepiej odkładać trochę pieniędzy na jeszcze gorsze czasy. Przy tak niskiej stopie oszczędności, jaką mamy w Polsce, nawet krótkookresowy spadek skłonności do oszczędzania jest niepokojący.

21 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 21Oszczędności Spadek stóp procentowych wywołanych decyzjami RPP powoduje także spadek oszczędności Spadek stóp procentowych wywołanych decyzjami RPP powoduje także spadek oszczędności

22 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 22 Konkurenci banków w kolejce do oszczędności Rosną nowi konkurenci SKOK Rosną nowi konkurenci SKOK

23 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 23 tempo wzrostu depozytów zgromadzonych w SKOK-ach zwiększa się tempo wzrostu depozytów zgromadzonych w SKOK-ach zwiększa się Konkurenci banków w kolejce do oszczędności

24 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 24 Udział największych banków w aktywach sektora bankowego P. Jabłoński, Sektor coraz bardziej skoncentrowany, Rzeczpospolita, 28. 02. 2002 r.

25 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 25 Udział 10 największych banków w aktywach sektora P. Jabłoński, Sektor coraz bardziej skoncentrowany, Rzeczpospolita, 28. 02. 2002 r.

26 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 26 Przyrost wartości aktywów w wybranych bankach P. Jabłoński, Sektor coraz bardziej skoncentrowany, Rzeczpospolita, 28. 02. 2002 r.

27 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 27 Podział rynku usług bankowości spółdzielczej_2002

28 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 28 Rynek usług bankowych 2002 wg BPS Pozycja banków w obsłudze osób o wysokich dochodach Pozycja banków w obsłudze osób o wysokich dochodach

29 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 29 Spontaniczna znajomość marki banku wg B. P. S.

30 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 30 Przyrost aktywów w wybranych bankach w latach 1996-2001 P. Jabłoński, Sektor coraz bardziej skoncentrowany, Rzeczpospolita, 28. 02. 2002 r.

31 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 31 Przyrost aktywów w wybranych bankach w 2001 r. P. Jabłoński, Sektor coraz bardziej skoncentrowany, Rzeczpospolita, 28. 02. 2002 r.

32 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 32 ROR wybranych banków w POLSCE Ogólna liczba ROR w polskich bankach – 13 132 000

33 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 33 Udział w rynku ROR wybranych banków w POLSCE Ogólna liczba ROR w polskich bankach – 13 132 000

34 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 34 Banki internetowe w Polsce na koniec marca 2001 liderem na rynku bankowości elektronicznej był WBK liderem na rynku bankowości elektronicznej był WBK

35 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 35 Banki internetowe w Polsce na koniec marca 2003 liderem na rynku bankowości elektronicznej jest mBank liderem na rynku bankowości elektronicznej jest mBank

36 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 36Podsumowanie…. Z porównania danych z 10 lat wynika, że bankiem, który najwięcej stracił, jest Bank Handlowy SA. Kiedyś był to bank o aktywach podobnych do PKO BP SA. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas był on państwową kasą rozliczeniową. Drugim bankiem, który cały czas traci udziały w rynku, jest BGŻ SA, który stracił w tym czasie ponad 6 pkt. proc. i z 4. miejsca spadł na 10. Najwięcej zyskały BPH SA (dzięki fuzji z PBK SA) oraz Kredyt Bank SA (wskutek fuzji z PBI SA oraz żelaznej konsekwencji). Trzecie miejsce pod względem przyrostu aktywów zajmuje BRE Bank SA. Warto wspomnieć, że po tych 10 latach braku koncentracji na rynku powstała grupa 10 banków o aktywach co najmniej 18 mld zł. Kolejne banki mają sumy bilansowe poniżej 6 mld zł. P. Jabłoński, Sektor coraz bardziej skoncentrowany, Rzeczpospolita, 28. 02. 2002 r.

37 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 37 POZYCJA RYNKOWA POZYCJA RYNKOWA KONKURENCJA KONKURENCJA KONDYCJA I POZYCJA FINANSOWA BANKU KONDYCJA I POZYCJA FINANSOWA BANKU ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA INFORMATYKA I BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA INFORMATYKA I BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OFERTA USŁUG OFERTA USŁUG PERSONEL PERSONEL INNE, JAKIE? INNE, JAKIE? Analiza SWOT polskiego systemu bankowego

38 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 38 Silne i słabe strony systemu bankowego w Polsce proszę zapisać własne propozycje (min 6) proszę zapisać własne propozycje (min 6) proszę zapisać własne propozycje (min tyle co silnych stron) proszę zapisać własne propozycje (min tyle co silnych stron)

39 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 39 Szanse i zagrożenia rozwoju systemu bankowego w Polsce rozwój działalności w formie outsourcingu rozwój działalności w formie outsourcingu rozwój instytucji okołobankowych, które przejmują zadania banków pod warunkiem że będą należały do banków rozwój instytucji okołobankowych, które przejmują zadania banków pod warunkiem że będą należały do banków przyłączenie do UE da szanse do szerszych kontaktów z innymi sektorami bankowymi przyłączenie do UE da szanse do szerszych kontaktów z innymi sektorami bankowymi rozwój nowoczesnych technik śwaidzenia usług rozwój nowoczesnych technik śwaidzenia usług rozwój instytucji parabankowych (nienależących do banków), które mogą zagrozić pozycji rynkowej banków rozwój instytucji parabankowych (nienależących do banków), które mogą zagrozić pozycji rynkowej banków zła i pogarszająca się kondycja gospodarki zła i pogarszająca się kondycja gospodarki rozwój alternatywnych form rozwój alternatywnych form uzależnienie sytuacji gospodarczej banków od sytuacji w sektorach sąsiednich państw uzależnienie sytuacji gospodarczej banków od sytuacji w sektorach sąsiednich państw kryzysy ogólnoeuropejskie kryzysy ogólnoeuropejskie

40 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 40KONIEC


Pobierz ppt "Dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Polski system bankowy Konkurenci i konkurencja rynkowa Czyli jaka jest sytuacja na rynku usług."

Podobne prezentacje


Reklamy Google