Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko kredytowe istota, elementy, rodzaje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko kredytowe istota, elementy, rodzaje."— Zapis prezentacji:

1 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko kredytowe istota, elementy, rodzaje

2 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 2ZDOLNOŚĆ: kredytowa klienta banku wg ustawy; zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty wg ustawy; zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty zależy o wielu czynników, niezależnych od banku zależy o wielu czynników, niezależnych od banku mówi jak wiele środków może jeszcze, przy zachowaniu określonego poziomu bezpieczeństwa, klient wypożyczyć z banku mówi jak wiele środków może jeszcze, przy zachowaniu określonego poziomu bezpieczeństwa, klient wypożyczyć z banku kredytowa banku kredytowa banku jest to wielkość hipotetyczna możliwa do określenia po uwzględnieniu wysokości kapitałów własnych banku, wymogów kapitałowych nadzoru bankowego jest to wielkość hipotetyczna możliwa do określenia po uwzględnieniu wysokości kapitałów własnych banku, wymogów kapitałowych nadzoru bankowego oznacza jak wiele środków pieniężnych bank może jeszcze przeznaczyć na udzielenie kredytu przy zachowaniu ryzyka na określonym poziomie oznacza jak wiele środków pieniężnych bank może jeszcze przeznaczyć na udzielenie kredytu przy zachowaniu ryzyka na określonym poziomie jest angażowana nie tylko przez kredyty ale także przez operacje z rynku pienieżnego. jest angażowana nie tylko przez kredyty ale także przez operacje z rynku pienieżnego.

3 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 3 Ryzyko kredytowe – podstawowe pojęcia ryzyko pojedynczego kredytu – oznacza ryzyko związane z konkretną umową kredytową ryzyko pojedynczego kredytu – oznacza ryzyko związane z konkretną umową kredytową ryzyko kontrahenta (pojedynczego kredytobiorcy) – oznacza ryzyko związane z konkretnym kontrahentem banku i jest uzależnione od stopnia jego zadłużenia (np..: w innych bankach, czy u dostawców) ryzyko kontrahenta (pojedynczego kredytobiorcy) – oznacza ryzyko związane z konkretnym kontrahentem banku i jest uzależnione od stopnia jego zadłużenia (np..: w innych bankach, czy u dostawców) ryzyko portfela kredytowego – ryzyko portfela kredytowego – to wypadkowa ryzyka, związanego z każdą pojedynczą umową kredytową wchodzącą w skład danego portfela kredytowego zależy od wartości pojedynczych kredytów prawdopodobieństwa ich niespłacenia i współzależności pomiędzy pojedynczymi kredytami ryzyko kredytowe banku – to suma ryzyka ponoszonego przez bank w związku z udzielonymi i obsługiwanymi kredytami, jego poziom ogranicza się wymogami kapitałowymi ryzyko kredytowe banku – to suma ryzyka ponoszonego przez bank w związku z udzielonymi i obsługiwanymi kredytami, jego poziom ogranicza się wymogami kapitałowymi

4 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 4 Ryzyko kredytowe banku – analiza pojęcia struktura portfela kredytów struktura portfela kredytów ryzyko pojedynczych kredytów ryzyko pojedynczych kredytów poziom kompensacji ryzyka poszczególnych kredytów poziom kompensacji ryzyka poszczególnych kredytów B A N K ryzyko kredytu 1 ryzyko kredytu 2 ryzyko kredytu 4 ryzyko kredytu 3 ryzyko kredytu n ryzyko kredytu …

5 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 5 Ryzyko kredytu – analiza pojęcia ryzyko konkretnego kredytobiorcy (ryzyko kontrahenta i kondycji ekonomiczno-finansowej rodzaje stosowanych zabezpieczeń spłaty kredytu rodzaj transakcji kredytowej (ryzyko transakcji) ryzyko związane z transakcją w trakcie jej trwania – monitoring kredytu: malejące obroty na rachunkumalejące obroty na rachunku przekroczenia salda rachunku, zwrot czeków,przekroczenia salda rachunku, zwrot czeków, otwieranie nowych rachunków w innych bankachotwieranie nowych rachunków w innych bankach brak środków na płacebrak środków na płace spadek sprzedaży albo stosowanie bardziej liberalnych warunków sprzedażyspadek sprzedaży albo stosowanie bardziej liberalnych warunków sprzedaży pogorszenie jakości wyrobówpogorszenie jakości wyrobów inne, jakie? ………….. Ryzyko pojedyn czego kredytu

6 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 6 Ryzyko kontrahenta struktura zadłużenia u innych kredytodawców struktura zadłużenia u innych kredytodawców rzetelność kupiecka rzetelność kupiecka RYZYKO KONTRA HENTA Kredyt w banku A Niespłacone zobowiązanie B Weksel dla dostawcy K Specyfika działowo-gałęziowa Ocena jakościowa-klienta Powiązania personalne, kapitałowe i organizacyjne

7 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 7 Przesłanki powstawania ryzyka operacyjnego związanego z udzielanymi kredytami duża liczba umów kredytowych duża liczba umów kredytowych kredyty są odtwarzane (reinkarnacja środków) kredyty są odtwarzane (reinkarnacja środków) obsługa kredytu – w trakcie jego cyklu życia obejmuje konieczność przeprowadzenia kilkunastu operacji obsługa kredytu – w trakcie jego cyklu życia obejmuje konieczność przeprowadzenia kilkunastu operacji w banku pierwszej dziesiątki – około 40 – 60 tysięcy indywidualnych umów kredytowych + linie w ROR w banku pierwszej dziesiątki – około 40 – 60 tysięcy indywidualnych umów kredytowych + linie w ROR w przykładowym banku – około 10.000 tys. umów rocznie w przykładowym banku – około 10.000 tys. umów rocznie operacje te obejmują czynności o różnorodnym charakterze, finansowym, ewidencyjnym, prawnym operacje te obejmują czynności o różnorodnym charakterze, finansowym, ewidencyjnym, prawnym

8 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 8 Przepływy finansowe wywołane kredytem BANKKLIENT 1) uruchomienie kredytu 2) prowizja za uruchomienie kredytu 3) naliczanie odsetek 4) zapłata odsetek 5) spłata raty kapitału kredytu 6) naliczanie rezerw 8) pozyskanie środków z windykacji kredytu( kapitał+odsetki + koszty) 7) koszty windykacji kredytu 9) zwrot środków ponad kwotę należną bankowi) KOMORNIK

9 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 9 Zagrożenia i szanse działalności kredytowej – sfera operacyjna ZagrożeniaSzanse Unieruchomienie posiadanych zasobów środków pieniężnych (oznacza potencjalną możliwość poniesienia strat z tytułu ich zaangażowania w inną działalność) Unieruchomienie posiadanych zasobów środków pieniężnych (oznacza potencjalną możliwość poniesienia strat z tytułu ich zaangażowania w inną działalność) Utrata klientów w przypadku odmowy udzielenia kredytów Utrata klientów w przypadku odmowy udzielenia kredytów Długotrwałe związanie banku z kredytowanymi branżami i gałęziami gospodarki Długotrwałe związanie banku z kredytowanymi branżami i gałęziami gospodarki Możliwość podniesienia dochodowości aktywów – przy założeniu udzielania prawidłowych kredytów Możliwość podniesienia dochodowości aktywów – przy założeniu udzielania prawidłowych kredytów Zwiększenie liczby obsługiwanych klientów Zwiększenie liczby obsługiwanych klientów Silniejsze związanie klientów z bankiem – stwarza możliwość oferowania im innych usług bankowych Silniejsze związanie klientów z bankiem – stwarza możliwość oferowania im innych usług bankowych Dywersyfikacja ryzyka między różne atrakcyjne branże Dywersyfikacja ryzyka między różne atrakcyjne branże

10 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 10 Zagrożenia i szanse związane z działalnością kredytową – inne sfery (płynność, koszty, kapitały) Możliwość pogorszenia płynności finansowej banku – poprzez opóźnienia w spłacie kapitału kredytów i odsetek Możliwość pogorszenia płynności finansowej banku – poprzez opóźnienia w spłacie kapitału kredytów i odsetek Poprawa płynności finansowej banku - ? Poprawa płynności finansowej banku - ? Wcześniejsza spłata kredytów - ? Wcześniejsza spłata kredytów - ? Możliwość poniesienia dodatkowych kosztów na ściąganie należności (dodatkowe zabezpieczenia, windykacja) Możliwość poniesienia dodatkowych kosztów na ściąganie należności (dodatkowe zabezpieczenia, windykacja) Pozyskanie łatwo zbywalnego majątku stanowiącego zabezpieczenie kredytów Pozyskanie łatwo zbywalnego majątku stanowiącego zabezpieczenie kredytów Wejście w posiadanie udziałów w restrukturyzowanych firmach Wejście w posiadanie udziałów w restrukturyzowanych firmach Pogorszenie wskaźnika wypłacalności – spadek poniżej 8 % Pogorszenie wskaźnika wypłacalności – spadek poniżej 8 % Podwyższenie wskaźnika wypłacalności Podwyższenie wskaźnika wypłacalności Poniesienie strat bilansowych wskutek utraty kredytu – uszczuplenie kapitałów własnych Poniesienie strat bilansowych wskutek utraty kredytu – uszczuplenie kapitałów własnych Podniesienie rentowności aktywów – i całego banku Podniesienie rentowności aktywów – i całego banku

11 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 11 Metodologia tworzenia klas ryzyka kredytowego jako instrument zarządzania ryzykiem umożliwia: Umożliwia dokładne określenie warunków kredytu: premii za ryzyko, elementu stopy procentowej – dla klas wysokiego ryzyka – na przykład 5 %, dla niskiego ryzyka – 0,5 %, Umożliwia dokładne określenie warunków kredytu: premii za ryzyko, elementu stopy procentowej – dla klas wysokiego ryzyka – na przykład 5 %, dla niskiego ryzyka – 0,5 %, Daje możliwość wyboru odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia kredytu (wysokie ryzyko gwarancja bankowa, niskie – poręczenia), Daje możliwość wyboru odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia kredytu (wysokie ryzyko gwarancja bankowa, niskie – poręczenia), Określa maksymalną kwotę kredytu (w stosunku do klasy ryzyka), Określa maksymalną kwotę kredytu (w stosunku do klasy ryzyka), Określa zakres i dokładność analiz przeprowadzanych w trakcie oceny wniosku kredytowego, Określa zakres i dokładność analiz przeprowadzanych w trakcie oceny wniosku kredytowego, Wyznacza zakres i głębokość przeprowadzanej analizy kredytowej, Wyznacza zakres i głębokość przeprowadzanej analizy kredytowej, Wyznacza zakres i częstotliwość monitoringu kredytowego w odpowiednich klasach ryzyka, Wyznacza zakres i częstotliwość monitoringu kredytowego w odpowiednich klasach ryzyka,

12 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 12 Praktyczny zestaw metod służących do zarządzania ryzykiem w bankach Metody, których skutki mają wpływ na wielkość i strukturę portfela kredytowego (stosowane ex ante) Metody tworzenia klas ryzyka kredytowego (credit scoring) Staranna kontrola zdolności kredytowej i sytuacji finansowej kredytobiorcy Ustanawianie i przejmowanie prawnych form zabezpieczeń spłaty kredytu PORTFEL KREDYTOWY BANKU KOMERCYJNEGO PORTFEL KREDYTOWY BANKU KOMERCYJNEGO Metody, których istota sprowadza się do niwelowania skutków złych decyzji kredytowych, niekorzystnie wpływających na strukturę portfela kredytowego (stosowane ex post) Dywersyfikacja struktury portfela kredytowego Wymiana kredytów z równoczesną zmianą struktury ryzyka portfela kredytowego Sprzedaż kredytów (sekurytyzacja poszczególnych grup kredytów w portfelu kredytowym) Tworzenie rezerw celowych na niespłacone należności Monitoring ryzyka przy wykorzystaniu systemu credit scoringu

13 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 13 Metodologia tworzenia klas ryzyka kredytowego Baza danych banku (wewnętrzna) Informacje zewnętrzne (branżowe) 1. Dobór cech (wskaźników) diagnostycznych – wskaźników określających ryzyko 2. Umowne określenie wag wskaźników 4. Stworzenie klas ryzyka i opracowanie metod spójnych metod postępowania 5. Wdrożenie systemu i stosowanie do oceny wniosków kredytowych 6. Okresowa weryfikacja wskaźników i wag Weryfikacja wskaźników z kierunkami polityki kredytowej banku Obserwacja wskaźników w poszczególnych branżach 3. Obliczenie syntetycznego miernika ryzyka

14 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 14 Metodologia tworzenia klas ryzyka kredytowego jako instrument zarządzania ryzykiem umożliwia: Umożliwia rozgraniczenie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji kredytowej (delegowanie uprawnień do udzielania kredytów o niższych klasach ryzyka oddziałom), Umożliwia rozgraniczenie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji kredytowej (delegowanie uprawnień do udzielania kredytów o niższych klasach ryzyka oddziałom), Ułatwia identyfikację dobrych klientów banku i oferowanie im innych usług, Ułatwia identyfikację dobrych klientów banku i oferowanie im innych usług, Umożliwia wstępną selekcję kredytobiorców – wnioski kredytowe o wysokiej klasie ryzyka mogą być natychmiast relegowane z dalszego toku postępowania formalnego), Umożliwia wstępną selekcję kredytobiorców – wnioski kredytowe o wysokiej klasie ryzyka mogą być natychmiast relegowane z dalszego toku postępowania formalnego), Pozwala na bardziej elastyczne reakcje banku na potrzeby klienta (klientom z niskich klas ryzyka można oferować lepsze warunki kredytu), Pozwala na bardziej elastyczne reakcje banku na potrzeby klienta (klientom z niskich klas ryzyka można oferować lepsze warunki kredytu), Eliminuje subiektywizm oceny ryzyka kredytowego; każdy kredyt oceniany jest wedle tych samych reguł, Eliminuje subiektywizm oceny ryzyka kredytowego; każdy kredyt oceniany jest wedle tych samych reguł, Umożliwia efektywne zarządzanie całym portfelem kredytowym Umożliwia efektywne zarządzanie całym portfelem kredytowym

15 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 15 Rezerwy celowe na trudne kredyty utworzone przez banki komercyjne w latach 1999 - 2002 W. Grzegorczyk., Rezerwy mogą być mniejsze, Rzplita, 2003, nr. 91, str. B7.

16 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 16 Analiza przedsięwzięć przewidzianych do kredytowania celem jest określenie ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia finansowanego kredytem celem jest określenie ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia finansowanego kredytem ocenie podlega cała działalności podmiotu zaciągającego kredyt oraz szczegóły przedsięwzięcia zgłaszanego do kredytowania ocenie podlega cała działalności podmiotu zaciągającego kredyt oraz szczegóły przedsięwzięcia zgłaszanego do kredytowania aby określić i zbadać ryzyko związane z realizacją konkretnego projektu gospodarczego należy zanalizować przedkładany wraz z wnioskiem biznes plan – nie jest to jednak tylko formalność lecz bardzo istotny element procesu oceny ryzyka kredytowego aby określić i zbadać ryzyko związane z realizacją konkretnego projektu gospodarczego należy zanalizować przedkładany wraz z wnioskiem biznes plan – nie jest to jednak tylko formalność lecz bardzo istotny element procesu oceny ryzyka kredytowego najistotniejszy element to wykonalność techniczna projektu oraz eliminacja tzw. wąskich gardeł najistotniejszy element to wykonalność techniczna projektu oraz eliminacja tzw. wąskich gardeł

17 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 17 Ocena ryzyka przedsięwzięcia przewidzianego do kredytowania Wizjabiznesu Finansowanieprojektu PrzewagakonkurencyjnaZasoby Umiejętności Zarządzanie i marketing

18 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 18 Koniec dziękuję!!!


Pobierz ppt "Dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko kredytowe istota, elementy, rodzaje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google