Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość i finanse Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość i finanse Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji."— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość i finanse Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

2 Program wykładów Semestr pierwszy: Rachunkowość Wprowadzenie do rachunkowości Sprawozdania finansowe i ich wstępna analiza: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych Analiza wskaźnikowa Istota i funkcje rachunkowości zarządczej Rachunek kosztów: pełnych, zmiennych, ABC Analiza i zastosowanie progu rentowności Wyzwania stojące współcześnie przed systemem rachunkowości i sprawozdawczości przedsiębiorstw Zaliczenie semestru: wstępna analiza finansowa wybranej spółki Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

3 Program wykładów Semestr drugi: Finanse Wprowadzenie do finansów – podstawowe pojęcia i funkcje Finanse systemu bankowego: bank centralny i banki komercyjne Finanse ubezpieczeń System finansów publicznych: dochody i wydatki publiczne, budżet państwa, deficyt budżetowy i dług publiczny Rynki finansowe: rynek pieniężny i walutowy, rynek kapitałowy i terminowy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Finanse UE Zaliczenie semestru: egzamin testowy Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

4 Wprowadzenie do rachunkowości Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

5 Pojęcie rachunkowość jest terminem wieloznacznym. System informacyjny stanowiący podstawę działań analitycznych, przekazujący użytkownikom informacje niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem Sztuka pomiaru, opisu i interpretacji działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa System opisujący wielkości ekonomiczne charakteryzujące działalność podmiotu gospodarczego – liczbowy obraz przedsiębiorstwa Rachunkowość – definicja i funkcje Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

6 Tradycyjnie w rachunkowości wyodrębnia się następujące jej części składowe: Księgowość – rejestracyjna część rachunkowości Sprawozdawczość finansową – zaspokaja potrzeby informacyjne szerokiego kręgu odbiorców Rachunek kosztów – ewidencja kosztów w różnych przekrojach, nowoczesne metody ich kalkulacji, analizy i planowania Rachunkowość – zakres Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

7 Rachunkowość – funkcje Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Rachunkowości przypisuje się następujące funkcje : Funkcję informacyjnąFunkcję informacyjną – dostarczanie informacji różnym jej użytkownikom i wykorzystywanie przez nich informacji dla różnych celów. Funkcję zarządcząFunkcję zarządczą – wykorzystywanie dostarczanych przez rachunkowość informacji dla potrzeb zarządzania i podejmowania decyzji Funkcję kontrolnąFunkcję kontrolną - kontrolowanie danych zawartych w dokumentach, księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych, co ma zapewnić przedsiębiorstwu uporządkowane i sprawne prowadzenie działalności gospodarczej Funkcję analitycznąFunkcję analityczną – dokonywanie analizy finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Funkcję planistycznąFunkcję planistyczną – wykorzystywanie informacji generowanych przez rachunkowość na potrzeby planowania przyszłego rozwoju firmy Funkcję statystycznąFunkcję statystyczną – formalne obowiązki składania sprawozdań do organów statystycznych

8 Rachunkowość –funkcje i cechy informacji księgowych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji funkcja informacyjna We współczesnym świecie najważniejszą funkcją rachunkowości jest funkcja informacyjna, polegająca na przekazywaniu użytkownikom informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem i rozliczania menedżerów z osiąganych wyników finansowych Cechy informacji księgowych Zrozumiałość Użyteczność Wartość prognostycznaTerminowość Porównywalność Kompleksowość

9 Użytkownicy informacji Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji INFORMACJE KSIĘGOWE KONKURENCI MIĘDZYNARODOWI ORGANA ADMINISTRACJI RZĄDWOEJ I SAMORZĄDOWEJ KLIENCI PRACOWNICY I ZWIĄZKI ZAWODOWE KONKURENCI KRAJOWI DOSTAWCY KADRA ZARZĄDZAJĄCA WŁAŚCICIELE/ AKCJONARIUSZE WIERZYCIELE

10 Rachunkowość finansowa – opisuje stan majątkowo-kapitałowy przedsiębiorstwa oraz informuje o wygenerowanym wyniku finansowym. Informacje przekazywane są głównie na zewnątrz i służą osobom spoza firmy: kredytodawcom, wierzycielom, agendom rządowym, akcjonariuszom, prezentując wyniki przeszłych zdarzeń. Rachunkowość finansowa podlega regulacji prawnej (m.in.. Ustawa o Rachunkowości), a emitowane przez przedsiębiorstwo sprawozdania finansowe mają jednolity format i muszą być ujawniane Rachunkowość zarządcza – informacje przeznaczone głównie dla kierownictwa niezbędne do oceny efektywności i skuteczności działania oraz podejmowania decyzji. Raporty przedstawiają jakiś wycinek działalności bądź wydzieloną część firmy. Opiera się ona miernikach, relacjach, modelach finansowych bazujących na informacjach rachunkowości finansowej oraz innych. Rachunkowość zarządcza nie jest regulowana prawnie, a sprawozdania wewnętrzne zależą od potrzeb i preferencji kierownictwa Controlling – obejmuje zagadnienia planowania, prognozowania, kontroli i kierowania. Jest on postrzegany jako instrument zarządzania służący do optymalizacji realizacji działań. Rachunkowość finansowa i zarządcza Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

11 Regulacje prawne systemu rachunkowości: Ustawa o rachunkowości Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Dyrektywy Unii Europejskiej Wymagania GUS i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Ustawa o rachunkowości identyfikuje podmioty, w stosunku do których mają zastosowania jej przepisy, określa zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również strukturę i zawartość poszczególnych sprawozdań finansowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz wszelkich operacji gospodarczych Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych ciąży na: –Bankach i zakładach ubezpieczeń –Jednostkach działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, funduszach powierniczych i funduszach inwestycyjnych –Spółkach akcyjnych –Pozostałych jednostkach Rachunkowość – regulacje prawne Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

12 Zasady rachunkowości Zasada wiernego obrazu - jasne przedstawienie rzeczywistości, bez wybiegów, upiększania, zaciemniania, czy przemilczania niektórych informacji; Zasada memoriałowa - rejestrowanie w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń powodujących zmiany w sytuacji finansowo- rzeczowej przedsiębiorstwa; Zasada współmierności - zachowanie merytorycznej i czasowej zgodności kosztów, strat i podobnych kategorii wynikowych uwzględnianych przy obliczaniu wyniku finansowego osiągniętego w danym okresie ; Zasada ostrożnej wyceny - generalnie możliwie wysokie (zawsze wiarygodne) wycenianie kosztów, strat i zobowiązań przedsiębiorstwa wobec jego otoczenia oraz na ostrożne, realne wycenianie przychodów, zysków i końcowego stanu aktywów przedsiębiorstwa. Zasada kontynuacji działania Reguły rachunkowości Reguła istotności - przekazywanie informacji ważnych dla podejmowania decyzji i oceny przeszłych, teraźniejszych i przyszłych zdarzeń ekonomicznych Reguła porównywalności - stosowanie w kolejnych okresach obrotowych stałych rozwiązań w zakresie wyceny, kryteriów klasyfikacji oraz struktury sprawozdań finansowych Reguła kompletności - obowiązek przekazywania wszelkich informacjach o zmianach w stanie majątku przedsiębiorstwa spowodowanych przez konkretne pojedyncze operacje gospodarcze Reguła neutralności - bezstronność informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych Zrozumiałość - informacje powinny być jasne i czytelne dla ich użytkowników Rachunkowość – zasady i reguły Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

13 Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa składająca się z wprowadzenia oraz dodatkowych informacji i objaśnień Zestawienie zmian w kapitale własnym/funduszu własnym (sporządzają go jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają corocznemu badaniu) Rachunek przepływów pieniężnych (obowiązuje jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega corocznemu badaniu) Sprawozdanie z działalności (obowiązuje spółki kapitałowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe oraz jednostki zobligowane odrębnymi przepisami) Sprawozdania finansowe Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

14 Rachunkowość i finanse Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Sposoby dotarcia do informacji finansowych Internet jako źródło informacji finansowych strony internetowe spółek

15 Rachunkowość i finanse Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Sposoby dotarcia do informacji finansowych

16 Rachunkowość i finanse Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Inwestorzy Relacje inwestorskie IR Investor relations

17 BILANS Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Sprawozdania finansowe

18 Bilans to podstawowe sprawozdanie finansowe informujące o sytuacji majątkowo- kapitałowej przedsiębiorstwa. Bilans stanowi zestawienie posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku (aktywów) oraz źródeł jego finansowania (kapitałów). Sprawozdania finansowe - bilans Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji PASYWAAKTYWA Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa trwałe Aktywa obrotowe

19 AKTYWA TRWAŁE Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Nieruchomości, maszyny, urządzenia Bilans – charakterystyka aktywów Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Inwestycje długoterminowe Należności długoterminowe Środki trwałeNależności, których termin płatności jest dłuższy niż 1 rok Nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe aktywa finansowe, które firma posiada z zamiarem uzyskiwania dochodów finansowych w długim okresie Prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, np. patenty, licencje, itp Nie rozliczone nakłady przyszłych okresów

20 AKTYWA OBROTOWE Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Inwestycje krótkoterminowe Należności o terminie wymagalności krótszym niż 1 rok oraz wszystkie należności z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowe aktywa finansowe: akcje, obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne innych przedsiębiorstw, czeki, weksle oraz środki pieniężne materiały, półprodukty, produkty w toku, produkty gotowe, towary, zaliczki na dostawy Koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w danym roku albo w latach poprzedzających, przypadające do rozliczenia w latach następnych, np. czynsze płacone z góry Bilans – charakterystyka aktywów

21 KAPITAŁ WŁASNY Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Bilans – charakterystyka pasywa Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Wynik finansowy netto danego okresu Kapitał rezerwowy Powstaje z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, z dopłat wspólników, lub jest tworzony zgodnie z przepisami zawartymi w umowie lub statucie spółki, może być także tworzony ustawowo W zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa fundusz założycielski, kapitał zakładowy, fundusz udziałowy Nie podzielony zysk lub strata z okresów poprzednich

22 KAPITAŁY OBCE Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Bilans – charakterystyka aktywów Kapitały obce Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Długoterminowe pożyczki Długoterminowe kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwy tworzone na ściśle określone cele, np. rezerwa na odroczony podatek dochodowy, rezerwy na świadczenia emerytalne, itp.. Krótkoterminowe pożyczki Krótkoterminowe kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania, których termin płatności jest krótszy niż 1 rok

23 AKTYWA A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne 4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe 1.Środki trwałe 2.Środki trwałe w budowie 3.Zaliczki na środki trwałe w budowie III.Należności długoterminowe IV.Inwestycje długoterminowe 1.Nieruchomości 2.Wartości niematerialne i prawne 3.Długoterminowe aktywa finansowe 4.Inne inwestycje długoterminowe V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.Inne rozliczenia długookresowe PASYWA A.Kapitał (fundusz) własny I.Kapitał (fundusz) podstawowy II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV.Kapitał (fundusz) zapasowy V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII.Zysk (strata) netto IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Bilans – układ i struktura dokumentu

24 B.Aktywa obrotowe I.Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II.Należności krótkoterminowe III.Inwestycje krótkoterminowe 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe 2.Inne inwestycje krótkoterminowe IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I.Rezerwy na zobowiązania 1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3.Pozostałe rezerwy II.Zobowiązania długoterminowe III.Zobowiązania krótkoterminowe IV.Rozliczenia międzyokresowe 1.Ujemna wartość firmy 2.Inne rozliczenia międzyokresowe Bilans – układ i struktura dokumentu Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

25 A 1 – wartość danego składnika aktywów w roku badanym A 0 – wartość danego składnika aktywów w roku bazowym Wstępna analiza aktywów bilansu obejmuje: analizę poziomą aktywów– ustalenie dynamiki zmian w poszczególnych pozycjach aktywów –Największą wartość poznawczą w zakresie zmian wielkości aktywów przypisuje się wskaźnikowi dynamiki wzrostu. –Wielkość dodatnia tego wskaźnika oznacza, iż w czasie, którego dotyczy bilans nastąpił rozwój spółki, potencjalnie wzrosły jej możliwości kreowania dochodów analizę pionową aktywów – ustalenie udziału poszczególnych pozycji aktywów w aktywach ogółem –Podstawowym miernikiem jest w tym zakresie wskaźnik struktury aktywów Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Bilans – wstępna analiza aktywów A T – aktywa trwałe A 0 – aktywa obrotowe

26 Firma Mieszko S.A. od 1993 roku produkuje znane i lubiane słodycze. Od 1997 roku Firma jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Obecnie zajmuje jedną z czołowych pozycji na rynku.

27 Mieszko S.A. – wstępna analiza aktywów / / AKTYWA I. Aktywa trwałe ,21-7,7963,8067,3672,83 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: ,58-9,800,920,530,59 wartość firmy 0,00 2. Rzeczowe aktywa trwałe ,36-7,9259,6563,5068,76 3. Należności długoterminowe 00 0,00 4. Inwestycje długoterminowe ,79-5,310,77 0,81 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,96-4,762,462,552,67 II. Aktywa obrotowe ,6519,7736,2032,6427,17 1. Zapasy ,84-10,727,336,837,63 2. Należności krótkoterminowe ,7029,6627,9724,2118,61 3. Inwestycje krótkoterminowe ,6977,380,691,490, Krótkoterminowe aktywa finansowe ,6977,380,691,490,84 a) w jednostkach powiązanych 0 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,6977,380,691,490,84 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,1723,120,200,120,10 A k t y w a r a z e m ,90-0,30100,00 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

28 Wstępna analiza pasywów bilansu obejmuje: analizę poziomą pasywów– ustalenie dynamiki zmian w poszczególnych pozycjach pasywów –Największą wartość poznawczą w zakresie zmian wielkości pasywów przypisuje się wskaźnikowi dynamiki wzrostu. analizę pionową pasywów – ustalenie udziału poszczególnych pozycji pasywów w aktywach ogółem Bilans – wstępna analiza pasywów Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji P 1 – wartość danego składnika pasywów w roku badanym P 0 – wartość danego składnika pasywów w roku bazowym P T – poszczególne rodzaje pasywów P 0 – pasywa ogółem

29 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji PASYWA /04 04/ I. Kapitał własny ,0893,2635,0837,0819,13 1. Kapitał zakładowy ,00500,0019,6521,203,52 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0,00 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0,00 4. Kapitał zapasowy ,021,2315,4716,6916,44 5. Kapitał z aktualizacji wyceny ,23-35,070,110,120,18 6. Pozostałe kapitały rezerwowe ,00-70,222,492,688,99 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,3420,30-3,35-3,70-3,07 8. Zysk (strata) netto ,82-101,250,710,09-6,93 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 00 0,00 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,33-22,4464,9262,9280,87 1. Rezerwy na zobowiązania ,7229,160,890,570,44 2. Zobowiązania długoterminowe ,02-42,1324,5816,5728,55 3. Zobowiązania krótkoterminowe ,23-13,3233,3739,2445,13 4. Rozliczenia międzyokresowe ,34-3,456,076,536, Ujemna wartość firmy ,81-46,720,110,210, Inne rozliczenia międzyokresowe ,88-0,775,976,326,35 a) długoterminowe ,71-2,103,163,513,57 b) krótkoterminowe ,590,952,812,822,78 P a s y w a r a z e m ,90-0,30100,00 Mieszko S.A. – wstępna analiza pasywów

30 M T – majątek trwały K w – kapitał własny Analiza struktury majątkowo-kapitałowej to badanie relacji między strukturą majątku w podziale na majątek trwały i obrotowy a strukturą źródeł finansowania w podziale na kapitał stały (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) oraz krótkoterminowy kapitał obcy Analiza ta pozwala ocenić, czy sposób finansowania majątku przedsiębiorstwa sprzyja utrzymaniu równowagi finansowej oraz czy przestrzegane są zasady złotej reguły bilansowej i złotej reguły finansowej Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Bilans – analiza struktury majątkowo-kapitałowej M T – majątek trwały K s – kapitał stały (kapitał własny+zodow. dłudoterm.) Złota reguła bilansowa – majątek trwały powinien być w 100% finansowany kapitałem własnym Złota reguła finansowa – majątek trwały powinien być w 100% finansowany kapitałem stałym

31 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Mieszko S.A. – wstępna analiza struktury majątkowo-kapitaowej Aktywa trwałe Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kapitał stały złota reguła bilansowa 0,550,550,26 złota reguła finansowa 0,940,800,65


Pobierz ppt "Rachunkowość i finanse Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google