Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakub Komorowski kl. IB Adam Śmiałkowski kl. IB O czym mówi Czerwona Księga ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakub Komorowski kl. IB Adam Śmiałkowski kl. IB O czym mówi Czerwona Księga ?"— Zapis prezentacji:

1 Jakub Komorowski kl. IB Adam Śmiałkowski kl. IB O czym mówi Czerwona Księga ?

2 Co to jest Czerwona Ksi ę ga Gatunków Zagro ż onych? Czerwona Ksi ę ga Gatunków Zagro ż onych jest rejestrem zagro ż onych wygini ę ciem gatunków organizmów. Publikowana jest przez Mi ę dzynarodow ą Uni ę Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Po raz pierwszy ukazała si ę w roku 1963 r. Do IUCN nale ż y 81 pa ń stw, 113 organizacji publicznych, ponad 850 organizacji pozarz ą dowych i około 10 000 naukowców i ekspertów ze 181 krajów. Dane z 2007 roku są alarmujące: Ż ycie na Ziemi znika w coraz szybszym tempie i b ę dzie si ę tak działo, dopóki nie zostan ą podj ę te pilne działania" - ostrzega IUCN.

3 Kategorie zagro ż enia gatunków Informacje gromadzone w systemie IUCN s ą grupowane w kategoriach okre ś laj ą cych stopie ń zagro ż enia wygini ę ciem danego gatunku. Kryteria zaliczenia gatunku do danej kategorii w roku 2001 okre ś lono w dokumencie 2001 Categories & Criteria (version 3.1). oszacowane rozpoznane EX całkowicie wymarłe (extinct), oznaczane znakiem EW wymarłe na wolno ś ci (extinct in the wild) - wymarłe w stanie dzikim - klasyfikuje si ę jako wymarłe na wolno ś ci, co oznacza, ż e pojedyncze okazy, czy nawet populacje mog ą ż y ć jeszcze w hodowlach i ogrodach zoologicznych Zagrożone wyginięciem CR krytycznie zagro ż one (critically endangered) - najbardziej zagro ż one gatunki EN zagro ż one (endangered) - przypisuje si ę im wysokie ryzyko wymarcia w niedalekiej przyszło ś ci VU nara ż one (vulnerable) - gatunki, które mog ą wymrze ć stosunkowo niedługo, cho ć nie tak szybko jak zagro ż one NT podwy ż szonego ryzyka (near threatened - bliskie zagro ż enia) - gatunki bliskie zaliczenia do poprzedniej kategorii, ale jeszcze si ę do niej nie kwalifikuj ą ce LC ni ż szego ryzyka (least concern - najmniejszej troski) niedostatecznie rozpoznane DD (data deficient) - taksony o nieokre ś lonym stopniu zagro ż enia, wymagaj ą cym dokładniejszych danych nie oszacowane według kryteriów IUCNNE (not evaluated)

4 Co mówi ą dane (rok 2007) z czerwonej listy gatunków zagro ż onych? Wymarcie grozi: 6 306 gatunkom na 41 415 monitorowanym przez IUCNI to o 188 gatunków zagro ż onych wymarciem wi ę cej ni ż rok wcze ś niej. Zagro ż ony wygini ę ciem jest: co czwarty gatunek ssaków, co pi ą ty ptaków, co trzeci płazów 70 % ro ś lin. Wygin ę ło ju ż : 785 gatunków, 65 ż yje obecnie jedynie w niewoli - stwierdza IUCN, która działa od 1948 roku.

5 Co mówi ą dane z czerwonej listy gatunków zagro ż onych? W "krytycznym niebezpiecze ń stwie" jest te ż orangutan sumatrza ń ski (Pongo abelii), a jego kuzyn z Borneo (Pongo pygmaeus) - "w niebezpiecze ń stwie". Oba gatunki cz ę sto s ą ofiar ą wylesiania. W ś ród ssaków z kategorii "w niebezpiecze ń stwie" do kategorii "w krytycznym niebezpiecze ń stwie" awansował goryl równinny (Gorilla gorilla). Jego populacja została zdziesi ą tkowana wirusem ebola o ponad 60 procent w ci ą gu 25 lat. Pongo abelli Gorilla gorilla

6 Co mówi ą dane z czerwonej listy gatunków zagro ż onych? Biały delfin z Jangcy, "baiji" (Lipotes vexillifer), jeden z najstarszych gatunków zwierz ę cych, zdziesi ą tkowany przez zanieczyszczenia, kłusownictwo i ruch na rzece, znajduje si ę w "krytycznym niebezpiecze ń stwie". By ć mo ż e ju ż wygin ą ł, ale chi ń scy naukowcy w sierpniu na nowo wzbudzili nadziej ę, ż e jednak widziano baiji w prowincji Anhui. Podobnie jest z krokodylem z Gangesu - gawialem gangesowym, któremu wygini ę cie grozi z powodu degradacji jego naturalnego ś rodowiska. Populacja gawiali z 436 dorosłych osobników w 1997 roku zmalała do 182 w 2006 roku.

7 Co mówi ą dane z czerwonej listy gatunków zagro ż onych? Po raz pierwszy na li ś cie znalazły si ę korale - ofiary ocieplenia klimatu i zjawiska El Ninio. Zagro ż onych jest 10 gatunków z Archipelagu Galapagos, z których jednego (Rhizopsammia wellington) najprawdopodobniej ju ż nie ma. Zagro ż onych jest 1 217 ptasich gatunków spo ś ród istniej ą cych 9 956, zwłaszcza czerwony s ę p azjatycki (Sarcogyps calvus) i egipski (Neophron percnopterus), zdziesi ą tkowane przez przeciwzapalny lek diklofenak, podawany bydłu.

8 Co mówi ą dane z czerwonej listy gatunków zagro ż onych? W królestwie ro ś linnym sytuacja równie ż nie napawa rado ś ci ą : na 12 043 gatunki zagro ż onych wymarciem jest 8 447. W ś ród gatunków "w niebezpiecze ń stwie" znalazła si ę dzika morela (Armeniaca vulgaris) z Azji Ś rodkowej, protoplastka odmian hodowanych dzisiaj w wielu krajach..

9 Polska Czerwona Ksi ę ga Ro ś lin Polska Czerwona Ksi ę ga Ro ś lin (1993, 2001); powstała w Instytucie Botaniki PAN i Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie pod redakcj ą doc. dr hab. Ró ż y Ka ź mierczakowej i prof. dr hab. Kazimierza Zarzyckiego (w I wyd. kolejno ść nazwisk odwrotna). Ksi ę ga ta obejmuje paprotniki i ro ś liny kwiatowe. Jej głównym celem jest: zwrócenie uwagi na zagro ż one taksony, wykazanie stopnia ubo ż enia rodzimej flory konieczno ś ci podj ę cia szczegółowych bada ń nad konkretnymi taksonami przedsi ę wzi ę cie niezb ę dnych zabiegów ochronnych. Ksi ę ga zawiera opisy: 31 gatunków całkowicie wymarłych (kategoria EX), 7 gatunków wymarłych w stanie dzikim (kategoria EW), 74 gatunki krytycznie zagro ż one (kategoria CR), 59 zagro ż onych wygini ę ciem (kategoria EN), 102 nara ż onych na wygini ę cie (kategoria VU), 21 gatunków w kategorii ni ż szego ryzyka (kategoria LR) 2 gatunki o nieznanym stopniu zagro ż enia (kategoria DD).

10 Wybrane ro ś liny z Polskiej Czerwonej Ksi ę gi Ro ś lin Zanokcica serpentynowa - mała papro ć naskalna rosn ą ca w zwartych, regularnych k ę pkach. Jej zamieraj ą ce na zim ę li ś cie podzielone s ą na zaokr ą glone, wachlarzowate, delikatnie karbowane na brzegach odcinki. Zanokcica serpentynowa jest spotykana wył ą cznie na Dolnym Ś l ą sku (jako jedynym obszarze wyst ę powania skał serpentynitowych). Dzi ś istnieje jedena ś cie jej stanowisk aktualnych. Jednym ze stanowisk wyst ę powanie zanokcicy jest teren gminy Pieszyce (Kamionki). Obuwik pospolity – narażony na wyginięcie

11 Wybrane ro ś liny z Polskiej Czerwonej Ksi ę gi Ro ś lin Fiołek bagienny Krytycznie zagro ż ony Gr ąż el północny Nara ż ony na wygini ę cie Kruszczyk drobnolistny Zagro ż ony wygini ę ciem

12 Wybrane ro ś liny z Polskiej Czerwonej Ksi ę gi Ro ś lin Brzoza niska (Betula humilis Schrank) Wyst ę puje w Europie i Azji. W Polsce ro ś lina bardzo rzadka, wyst ę puj ą ca na rozproszonych stanowiskach na ni ż u. Storczyk samiczy (Orchis morio L.) W Polsce jest jednym z rzadszych gatunków storczyków.W skali kraju w przewa ż aj ą cej cz ęś ci wyst ę puje na południu kraju. Bulwy storczyka samiczego u ż ywano dawniej w ziołolecznictwie, jako ź ródło ś luzu oraz stosowano przy leczeniu zaburze ń ż oł ą dkowo- jelitowych.

13 Polska Czerwona Ksi ę ga Zwierz ą t Pierwsza polska czerwona lista zwierz ą t ukazała si ę w roku 1992 (Głowaci ń ski Z. Red. 1992. Czerwona lista zwierz ą t gin ą cych i zagro ż onych w Polsce. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków). Na li ś cie tej figuruje: 1 299 gatunków, w tym 49 uznanych za wymarłe. Kr ę gowce s ą reprezentowane przez 117 gatunków, w tym 12 wymarłych, bezkr ę gowce - przez 1 182 gatunki, w tym 37 wymarłych. Najliczniejsz ą grup ą bezkr ę gowców s ą owady, spo ś ród których na li ś cie zamieszczono 991 gatunków

14 Wybrane zwierz ę ta z Polskiej Czerwonej Ksi ę gi Zwierz ą t W ąż Eskulapa. W Polsce wyst ę puje jedynie w Bieszczadach, jest bardzo rzadki.

15 Wybrane zwierz ę ta z Polskiej Czerwonej Ksi ę gi Zwierz ą t Ż ubr – ssak ło ż yskowy z rodziny kr ę torogich, rz ę du parzystokopytnych. Aktualnie populacja ż ubrów na ś wiecie liczy ok. 3400 osobników, z czego 650 ż yje w Polsce na terenie Puszczy Białowieskiej, Puszczy Boreckiej, Puszczy Piskiej, Puszczy Knyszy ń skiej oraz w Bieszczadach (dalszych ok. 150 ż ubrów znajduje si ę w zamkni ę tych hodowlach).

16 Wybrane zwierz ę ta z Polskiej Czerwonej Ksi ę gi Zwierz ą t Głuszec zwyczajny Populacja krajowa liczy wg ró ż nych szacunków około 260-335 kogutów, czyli od 550 do 750 osobników. Sokół w ę drowny W latach 50. i 60. XX wieku nast ą pił drastyczny spadek jego liczebno ś ci, głównie z powodu ska ż enia ś rodowiska pestycydami Od połowy lat 80. XX wieku w ramach Programu Restytucji Populacji Sokoła W ę drownego.

17 Wybrane zwierz ę ta z Polskiej Czerwonej Ksi ę gi Zwierz ą t Minóg rzeczny ma du ż e znaczenie gospodarcze w rejonie Bałtyku. Jest tam odławiany w du ż ych ilo ś ciach, podczas migracji i jest w niektórych obszarach uwa ż any za wielki przysmak. Minóg rzeczny Europejski bez ż uchwowiec paso ż ytniczy z rodziny minogowatych, wyst ę puj ą cy na wi ę kszo ś ci europejskich wybrze ż y. W Europie minóg rzeczny jest gatunkiem zagro ż onym. W Polsce jest pod ś cisł ą ochron ą.

18 Podsumowanie: Analizuj ą c list ę organizmów zagro ż onych wygini ę ciem oraz powody tego zagro ż enia nasuwaj ą si ę pewne wnioski: Głównym zagro ż eniem dla organizmów, które wpisano do Czerwonej Ksi ę gi jest wszelka działalno ść człowieka taka jak: wylesianie, zanieczyszczenia, kłusownictwo, ruch na rzekach, ocieplanie klimatu i inna degradacja ś rodowiska naturalnego. Podchodz ą c do problemu filozoficznie: Czerwona Ksi ę ga, tworzona i aktualizowana przez specjalistów mo ż e wydawa ć si ę prób ą naprawienia całego zła, które człowiek bezmy ś lnie uczynił w przeszło ś ci lub czyni obecnie - czasem zła nieodwracalnego… Ka ż dy z nas – członek wielkiej społeczno ś ci Ziemi, aby nie powi ę ksza ć skutków bezmy ś lnego czerpania dóbr ze ś rodowiska powinien to dobro Ziemi dawa ć …. cho ć by poprzez wiedz ę i własn ą ś wiadomo ść wpływu na własne najbli ż sze cho ć otoczenie i dawanie dobrego przykładu innym.

19 Bibliografia http://turystyka.skar.pl/Foto/FloraFauna/wilk.jpg www.wikipedia.pl www.czerwonaksi ę gazwierz ą t.pl Atlas zwierz ą t www.onet.pl www.interia.pl www.biolog.pl csm.jmk.edu www.iop.krakow.pl www.przyroda.katowice.pl


Pobierz ppt "Jakub Komorowski kl. IB Adam Śmiałkowski kl. IB O czym mówi Czerwona Księga ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google