Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Gruzja, wrzesień 2013 PROJEKT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Gruzja, wrzesień 2013 PROJEKT."— Zapis prezentacji:

1 1 PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Gruzja, wrzesień 2013 PROJEKT Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. www.polskapomoc.gov.pl Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

2 2 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Mieczysław ŁAGOWSKI Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie Gruzja, wrzesień 2013 r. www.iph.rzeszow.pl

3 3 POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ 1952 - państwa założycielskie: Belgia, Francja, 1952 - państwa założycielskie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy powołały Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy powołały Europejską Wspólnotę Węgla i Stali Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

4 4 1 listopada 1993 r. FORMALNE POWSTANIE FORMALNE POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

5 5 Flaga Europejska pierwszy raz została wywieszona 29 maja 1986 roku przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli przy dźwiękach hymnu Europy, którym jest ODA DO RADOŚCI – finałowa kantata IX symfonii Ludwiga van Beethovena

6 6 1 lipca 2013 Unię Europejską tworzy następujących 28 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta,Polska,Słowacja,Słowenia,Węgry Bułgaria, Rumunia, Chorwacja

7 7 EURO nazwa przyjęta w grudniu 1995 r. w formie gotówkowej została wprowadzona do obiegu 1 stycznia 2002 r. jest prawnym środkiem płatniczym w 18 krajach Unii Europejskiej /Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy/ w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej euro wprowadziły: Andora, Monako, San Marino i Watykan wprowadziły: Andora, Monako, San Marino i Watykan w Czarnogórze i Kosowie euro jest walutą bez członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej

8 8 Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce Każda forma prawna przedsiębiorstwa regulowana jest w innym akcie prawnym. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej jest określona w Ustawie o Swobodzie Działalności Gospodarczej Spółki prawa handlowego uregulowane w kodeksie spółek handlowych obejmują: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółki kapitałowe spółka akcyjna  spółki osobowe spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna

9 9 SPÓŁKI OSOBOWE cechy brak osobowości prawnej wspólnicy reprezentują spółkę istnieje stała więź miedzy wspólnikami wspólnicy muszą być ujawnieni wspólnicy wnoszą wkłady nieograniczona i solidarna odpowiedzialność majątkiem wspólników za zobowiązania spółki wspólnicy pracują na rzecz spółki uproszczona księgowość brak kapitału początkowego /wyjątek s.k.a.-kapitał zakładowy min. 50 000 zł tj. około 12 000 Euro/

10 10 SPÓŁKA JAWNA jest spółką, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową jest spółką, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką Spółka jest wpisana do KRS jako przedsiębiorca

11 11 SPÓŁKA PARTNERSKA celem spółki jest wykonywanie wolnego zawodu odpowiedzialność wspólników jest ograniczona działa pod własną firmą firma powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego wspólnika,dodatkowe oznaczenie „i partner/rzy” albo”spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu podlega wpisowi do KRS

12 12 SPÓŁKA KOMANDYTOWA prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą za zobowiązania spółki odpowiada wobec wierzycieli w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik /komplementariusz/,który prowadzi sprawy spółki komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona /komandytarisz/ do tzw. sumy komandytowej spółka podlega wpisowi do KRS

13 13 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia /komplementariusz/ co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem /akcjonariusz/ akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki kapitał zakładowy wynosi min. 50 000 zł/ok.12 000 Euro/ podlega wpisowi do KRS

14 14 SPÓŁKI KAPITAŁOWE cechy posiadanie kapitału zakładowego posiadanie osobowości prawnej posiadanie zgromadzonego majątku odrębnego ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania przez spółkę całym swym majątkiem całym swym majątkiem wyłączenie / z pewnymi wyjątkami/ odpowiedzialności udziałowców/ akcjonariuszy za zobowiązania spółki akcjonariuszy za zobowiązania spółki wyłączenie co do zasady, udziałowców/akcjonariuszy z bezpośredniego prowadzenia spraw spółki z bezpośredniego prowadzenia spraw spółki prawa i obowiązki udziałowców/akcjonariuszy reguluje, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących norm prawa, umowa/statut spółki

15 15 SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna lub więcej osó fizycznych lub prawnych posiada osobowość prawną po wpisaniu do KRS wymagany kapitał zakładowy –min.5 000 zł/1200 Euro/ wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być w formie gotówki lub aportów minimalna wartość udziału to 50 zł /12 Euro/ organami spółki są: zgromadzenie współników, zarząd,nieobowiązkowo- rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna

16 16 SPÓŁKA AKCYJNA posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców minimalny kapitał zakładowy to 100 000 zł /około 22 000 Euro/ akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki,ponoszą ryzyko do wys. wniesionego kapitału oraz czerpią zyski/ np.. W postaci dywidendy akcje są: imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, zwykłe,uprzywilejowane –są niepodzielne akcje mogą być notowane /kupowane i sprzedawane/ na giełdzie cena emisyjna nie możę być niższa od nominalnej zysk dzielony jest proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów organy spółki: walne zgromadzenie, zarząd,rada nadzorcza

17 17 Kodeks cywilny reguluje działalność następujących form prawnych przedsiębiorstw:  spółka cywilna - nie posiada osobowości prawnej, to wspólnicy są przedsiębiorcami i podlegają rejestracji w CEiIoDG  przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej - z formy tej nie mogą korzystać osoby prawne, - rozpoczęcie działalności od momentu zgłoszenia wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce c.d.

18 18 Pozostałe formy prawne uregulowane są w poszczególnych aktach prawnych – ustawach. Inne spotykane podmioty gospodarcze w polskim ustawodawstwie to:  fundacja  przedsiębiorstwo państwowe  stowarzyszenie  spółdzielnia Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce c.d.

19 19 Od 1 maja 2004 roku w Polsce można również zawiązywać tzw. spółki paneuropejskie, które są uregulowane zarówno w ustawodawstwie wspólnotowym, jak i krajowym. Obejmują one takie formy prawne jak:  przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe Paneuropejskie formy prawne przedsiębiorstw  spółka europejska  europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych  spółdzielnia europejska  europejska spółka prywatna  europejska spółka wzajemna  stowarzyszenie europejskie

20 20 SPÓŁKA EUROPEJSKA Spółka może powstać tylko poprzez: Spółka może powstać tylko poprzez: - transgraniczną fuzję spółek akcyjnych mających siedziby na obszarze UE - transgraniczną fuzję spółek akcyjnych mających siedziby na obszarze UE - co najmniej dwie podlegają prawu różnych państw członkowskich - co najmniej dwie podlegają prawu różnych państw członkowskich - utworzenie grupy kapitałowej spółek eurpejskich przez spółki S.A. i - utworzenie grupy kapitałowej spółek eurpejskich przez spółki S.A. i Sp. z o.o. Sp. z o.o. - utworzenie spółkim zależnej p[rzez co najmniej dwie spółki - utworzenie spółkim zależnej p[rzez co najmniej dwie spółki - przekształcenie S.A. podlegającej wyłącznie prawu krajowemu - przekształcenie S.A. podlegającej wyłącznie prawu krajowemu - utworzenie przez spółkę europejską innej jednoosobowej Sp.z o.o. - utworzenie przez spółkę europejską innej jednoosobowej Sp.z o.o. - kapitał zakładowy-min. 120 000 euro - kapitał zakładowy-min. 120 000 euro

21 21 EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH forma prawna o charakterze ponadnarodowym,łącząca cechy spółki jawnej i konsorcjum ułatwienie działalności gospodarczej jego uczestników działalność EZIG musi być powiązana z działalnością gospodarczą jego uczestników EZIG nie sprawujekontroli nad uczestnikami,nmie jest ich właścicielem, nie udziela im pożyczek nie realizuje inwestycji publicznych zatrudnia max. 500 osób Do EZIG mającego siedzibę w Polsce mają zastosowanie przepisy o spółce jawnej

22 22 SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA ułatwienie prowadzenia działalności spółdzielczej w wymiarze transgranicznym posiada osobowość prawną z chwlą wpisu dorejestrujednego z państw członkowskich /w Polsce KRS/ poże założyć min. 5 osób fizycznych, zamieszkałych w min. 2-ch państwach Unii lub 2 osoby prawneprawa publicznego lub prywatnego może powstać z połączenia istniejących spółdzielni kapitał zakładowy wynosi min.30 000 euro

23 23 EUROPEJSKA SPÓŁKA PRYWATNA EUROPEJSKA SPÓŁKA WZAJEMNA STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE obecnie trwają dopiero prace legislacyjne nad ich wprowadzeniem do prawa wspólnotowego

24 24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 PODKARPACKIE WSPOMAGA ROZWÓJ REGIONALNY REGIONU KACHETIA POPRZEZ WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE KACHETIA Gruzja, wrzesień 2013 PROJEKT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google