Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niezawodność systemów i sieci informatycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niezawodność systemów i sieci informatycznych"— Zapis prezentacji:

1 Niezawodność systemów i sieci informatycznych

2 Plan wykładu Wprowadzenie Niezawodność sieci komputerowych
Bezpieczeństwo danych Sieci SAN Bezpieczne zasilanie Inne aspekty niezawodności Podsumowanie

3 Plan wykładu Wprowadzenie Niezawodność sieci komputerowych
Bezpieczeństwo danych Sieci SAN Bezpieczne zasilanie Inne aspekty niezawodności Podsumowanie

4 Niezawodność Zagadnienie niezawodności systemów i sieci komputerowych wiążą się z potrzebą zapewnienia usług dyspozycyjności oraz integralności Dyspozycyjność (ang. availability) - usługa zapewnia uprawnionym osobom możliwość ciągłego korzystania z zasobów systemu w dowolnym czasie Integralność (ang. integrity)- usługa zapewnia, że dane zawarte w systemie lub przesyłane przez sieć nie będą zmienione lub przekłamane

5 Zagrożenia dyspozycyjności w systemach i sieciach
Zagrożenia pasywne związane z kataklizmami oraz awariami niezależnymi od działań człowieka (np. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, awaria zasilania, awaria sprzętu) Zagrożenia aktywne powodowane przez świadome działanie człowieka mające na celu zniszczenie lub spowodowanie awarii (np. wirusy, terroryzm, wandalizm, inżynieria społeczna) Ataki typu DoS (ang. Denial of Service) i DDoS (ang. Distributed DOS)

6 Plan wykładu Wprowadzenie Niezawodność sieci komputerowych
Bezpieczeństwo danych Sieci SAN Bezpieczne zasilanie Inne aspekty niezawodności Podsumowanie

7 Powody awarii kabli optycznych
[Dan Crawford. "Fiber optic cable dig-ups - causes and cures". Network Reliability and Interoperability Council website /pubs/nric1/sections/abody.pdf.]

8 Mechanizmy obrony sieci przed awariami
Budowanie sieci z elementów odpornych na awarie, mających jak najmniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia, czyli parametry związane z niezawodnością, np. MTBF Jednak, ponieważ nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania prawdopodobieństwa awarii, należy w procesie projektowania sieci uwzględnić także kryteria związane z przeżywalnością (ang. survivability) sieci Podstawowym mechanizmem w celu zapewnienia niezawodności jest redundancja (nadmiarowość) elementów sieci LAN

9 Podstawowe pojęcia Mianem przeżywalnych (ang. survivable) sieci komputerowych określamy sieci, które są odpowiednio przygotowane (topologia sieci, przepływy, reguły sterowania przepływem) na wystąpienie uszkodzenia i umożliwiają pracę sieci pomimo awarii Mianem samonaprawialnych (ang. self-healing) sieci komputerowych określamy sieci, które posiadają zdolność do samodzielnego wykrycia uszkodzenia i przekonfigurowania własnych zasobów w ten sposób, aby uszkodzenie w jak najmniejszym stopniu wpłynęło na jakość działania sieci

10 Koncepcje reakcji na awarię w sieciach przeżywalnych
Protekcja (ang. protection). Stosowana zazwyczaj w sposób rozproszony, bez centralnego sterowania. Zakłada, że zapasowe zasoby sieci przygotowane na wypadek awarii są przydzielane przed wystąpieniem awarii. W momencie awarii następuje tylko przełączenie ruchu sieciowego na wcześniej przygotowane zapasowe zasoby, metoda działa bardzo szybko Odtworzenie (ang. restoration). Stosowany w sposób rozproszony lub scentralizowany. Cechuje się brakiem wstępnie rezerwowanych zasobów zapasowych. Po wystąpieniu awarii dynamicznie próbuje odzyskać łączność w sieci wykorzystując wolne zasoby sieci. Czas działania jest dość duży, ale brak wstępnej rezerwacji zapewnia elastyczność

11 Rodzaje redundacji Sprzętowa – duplikowane są urządzenia sieciowe, serwery, zasilanie itd. Połączeń – dodawane są nadmiarowe łącza w sieci w celu zapewnienia alternatywnych tras przesyłania danych Programowa – dodawane są mechanizmy wspomagania procesu powrotu sieci do normalnej pracy po awarii

12 Redundancja sprzętowa
Należy w sieci instalować nadmiarowe elementy zabezpieczające najważniejsze funkcje sieci: Zewnętrzne nośniki informacji (archiwizacja, streamery, sieci SAN) Dyski w serwerze (mirroring, duplexing, macierze RAID) Serwery (klastry serwerów) Przełączniki Routery Zasilacze

13 Redundancja połączeń Połączenia redundancyjne to dodatkowe połączenia fizyczne względem połączeń podstawowych Oznacza to, że w sieci istnieją co najmniej dwie trasy między parą węzłów Gorący backup (ang. Hot Backup) - mechanizm działa w warstwie 2 i do uaktywnienia zapasowych połączeń używa protokołu STP (ang. Spanning Tree Protocol) Równoległość (paralelizm)- mechanizm używa protokołów routingu działających w warstwie 3 (np. RIP, OSPF)

14 Redundancja połączeń cd.

15 Samonaprawialne pierścienie
Metoda polega na utworzeniu sieci o topologii pierścienia składającej się ze specjalnie skonstruowanych urządzeń (przełączników) Zazwyczaj istnieją dwa pierścienie łączące wszystkie węzły, każdy z tych pierścieni transportuje dane w przeciwnym kierunku W razie awarii węzła lub odcinka pierścienia, przełączniki przekierowują przepływ z uszkodzonego pierścienia na drugi pierścień Odtworzenie dla tej metody jest bardzo szybkie, główna wada to narzucona topologia sieci i ograniczona skalowalność Przykład: technologia FDDI

16 FDDI – przykład sieci

17 Niezawodność FDDI Optyczny układ obejścia (ang. optical bypass)
Układ dodatkowego łącza (ang. Dual Homing)

18 Niezawodność FDDI cd.

19 Niezawodność FDDI cd.

20 Redundancja połączenia z Internetem
Ponieważ w wielu przypadkach działalność przedsiębiorstwa/instytucji zależy od łączności z Internetem należy zapewnić wysoką niezawodność tego połączenia W tym celu można wykorzystać łącza od dwóch operatorów (ang. dual homing) Aby zapewnić jak największa niezawodność należy sprawdzić czy obydwa podłączenia do Internet są rozłączne (nie mają wspólnych elementów) Można zastosować równoważenie obciążenia (ang. load balancing) w celu równomiernego wykorzystania obu łączy

21 Redundancja programowa
Protokół drzewa opinającego STP (ang. Spanning Tree Protocol) umożliwia tworzenie w warstwie 2 nadmiarowych łączy, które są nieaktywne w celu uniknięcia pętli w sieci Protokoły routingu w warstwie 3 zapewniają wyznaczenie nowych tras w przypadku awarii sieci Ochrona mechanizmu domyślnej bramy (ang. default gateway) w protokole IP

22 Spanning Tree Protocol
Mechanizm Spanning Tree Protocol (STP) jest sprecyzowany w standardzie IEEE 802.1d i ma na celu przeciwdziałania powstawaniu pętli w sieci oraz rekonfiguracji sieci po awarii połączenia W tym celu budowany jest graf (topologię sieci) i wyznaczane jest minimalne drzewo opinające ten graf Wszystkie nieaktywne połączenia, które nie weszły w skład drzewa opinającego są używane tylko jako połączenia rezerwowe, aktywowane po awarii połączenia podstawowego Obecnie aktualny jest standard Rapid STP IEEE 802.1w, który zapewnia szybszą konwergencję

23 Działanie STP Mosty (przełączniki) wybierają spośród siebie korzeń drzewa (ang. root bridge) Następnie każdy most wyznacza najkrótszą trasę do korzenia oraz port związany z tą trasą, do którego będą wysyłane ramki Ruch danych jest zablokowany na portach, które nie zostały włączone do drzewa opinającego. Algorytm pozwala na równoległe (redundantne) połączenia, które normalnie są nieaktywne, ale po uszkodzeniu sieci są aktywowane po czasie krótszym od minuty

24 STP - przykład

25 Ochrona domyślnej bramy
Hot Standby Router Protocol (HSRP) jest protokołem opracowanym przez firmę Cisco (RFC 2281) w celu ochrony mechanizmu domyślnej bramy (ang. default gateway) w protokole IP Podobną funkcjonalność zapewnia protokół Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) (RFC3768) Spośród grupy routerów wybierany jest jeden podstawowy, który działa jako brama, w przypadku jego awarii kolejny router przejmuje jego funkcję

26 Redundancja minimalnego poziomu
Wymagana praca sieci na jedną zmianę Przerwy pracy sieci na konserwację można planować po godzinach pracy Uszkodzenia sieci powodują minimalne straty i nieznacznie zmniejszają wydajność pracy użytkowników. Redundancja realizowana jest za pomocą nadmiarowości w sprzęcie (duplikacja urządzeń) Przykłady: szkoły, biblioteka

27 Redundancja średniego poziomu
Wymagana praca sieci przez co najmniej dwie zmiany na dobę Serwery muszą pracować przez przerwy Przerwy pracy sieci na konserwację można planować w weekendy Uszkodzenia najważniejszych elementów sieci powodują straty i zmniejszają wydajność pracy użytkowników Redundancja realizowana jest za pomocą nadmiarowości w najważniejszym sprzęcie (duplikacja routerów, przełączników), redundancji programowej, redundancji połączeń Przykłady: firmy produkcyjne, sklepy

28 Redundancja wysokiego poziomu
Wymagana praca sieci bez przerwy Przerwy pracy sieci muszą być planowane z wyprzedzeniem Uszkodzenia elementów sieci powodują duże straty i uniemożliwiają pracę użytkowników Redundancja realizowana jest za pomocą kombinacji redundancji sprzętowej, redundancji programowej, redundancji połączeń, redundancji UPS, itd. Przykłady: banki, szpitale, elektrownie

29 Plan wykładu Wprowadzenie Niezawodność sieci komputerowych
Bezpieczeństwo danych Sieci SAN Bezpieczne zasilanie Inne aspekty niezawodności Podsumowanie

30 Wartość informacji Określenie wartości informacji to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne w celu dokonania oceny inwestycyjnej porównującej koszt inwestycji związanych z zabezpieczeniem danych oraz koszt ewentualnych strat

31 Czynniki określające wartość informacji
Koszty związane z czasową jej niedostępnością Koszty wynikające z utraty informacji Koszty wynikające z zafałszowania informacji lub wystąpienia ukrytych błędów Koszty ponownego pozyskania i wprowadzenia danych Koszty korekty błędnych danych

32 Czynniki określające wartość informacji
Najczęściej stosowane metryki takich kosztów odnoszą się do godzinowych kosztów ograniczenia dostępności lub utraty danych (dane w systemach transakcyjnych i bazodanowych, konfiguracja systemów informatycznych) W przypadku systemów wspomagających decyzje, takich jak hurtownie danych, niedostępność danych lub ich zafałszowanie może owocować stratami na skutek błędnie podjętych lub nie podjętych decyzji Niedostępność informacji przesyłanych przez systemy komunikacyjne ( , WWW) przekłada się na spadek produktywności i synchronizacji działań

33 Archiwizacja Archiwizacja polega na przenoszeniu plików (migracji) na zewnętrzne nośniki informacji o dużej pojemności Archiwizowany plik jest usuwany z systemu, robiąc miejsce dla nowych danych Taśmy archiwalne są zapisywane jednorazowo Nie jest zalecana pełna archiwizacja (kopia wszystkich plików systemu), gdyż wymaga to dużo czasu, miejsca na nośniku Zazwyczaj archiwizowane są pliki, które zostały zmodyfikowane od ostatniej archiwizacji

34 Kopie bezpieczeństwa Kopie bezpieczeństwa tworzone są w celu zabezpieczenia bieżących i aktualnych danych przed przypadkowym zniszczeniem Backup jest to wierna kopia informacji z roboczej pamięci masowej systemu tworzona w sposób prawie ciągły na wypadek awarii przez z góry określony czas To umożliwia odtworzenie stanu informacji z okresu przed awarii

35 Rozwiązania dla tworzenia kopii zapasowych
Backup pełny - kopiowane są wszystkie dane na jeden nośnik, daje to najkrótszy czas odtworzenia, ale wydłuża czas archiwizacji Różnicowy backup tygodniowy - kopiowane są wszystkie dane, które uległy zmianie od ostatniej pełnej archiwizacji, przyspiesza proces archiwizacji, wymaga większej liczby nośników danych Backup przyrostowy - kopiowane są wszystkie dane, które uległy zmianie od ostatniej archiwizacji lub nowe pliki, jest to najszybsza metoda archiwizacji, wymaga większej liczby nośników danych, czas odtwarzania najdłuższy

36 Macierze dyskowe Wady kopii zapasowych powodują, że do składowanie danych stosowane są macierze dyskowe typu RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks) Zasada działania w systemie RAID polega na zapisywaniu danych na wielu dyskach, co zmniejsza ryzyko utraty danych ze względu na awarię dysku Macierze RAID mogą być realizowane programowo (przez system operacyjny) lub sprzętowo (odpowiedni kotroler dysku)

37 Poziomy metody RAID RAID 0 polega na porcjowaniu (ang. stripping) danych podczas zapisu, ale nie zapewnia odporności na błędy RAID 1 polega na lustrzanym odbijaniu (ang. mirroring) dysków (przechowywaniu tych samych danych na wielu dyskach), zapewnia odporność na błędy RAID 3/4 dzieli dane między poszczególne dyski i wykorzystuje oddzielny dysk do przechowywania sum parytetów, która umożliwia odtworzenie danych po awarii RAID 5 dzieli dane między poszczególne dyski na poziomie bloków, ale zapisuje dane parytetu na wszystkich dyskach RAID 6 działa jak RAID 5, ale zapewnia ochronę przed awarią dwóch dysków

38 Plan wykładu Wprowadzenie Niezawodność sieci komputerowych
Bezpieczeństwo danych Sieci SAN Bezpieczne zasilanie Inne aspekty niezawodności Podsumowanie

39 Sieci SAN W związku z przyrostem danych przechowywanych w systemach informatycznych i rosnącym znaczeniem informacji niezbędna jest realizacja elastycznych i skalowalnych metod składowania danych Sieci SAN (ang. Storage Area Network) są budowane z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanej infrastruktury sieciowej wykorzystując technologię Fibre Channel Sieci SAN mogą być budowane z wykorzystaniem łączy światłowodowych oraz łączy miedzianych

40 Czynniki wpływające na rozwój SAN
Konsolidacja pamięci masowych i centralne zarządzanie Współdzielenie danych Bezpieczeństwo inwestycji Zdalna dystrybucja danych Wymagania wydajnościowe

41 Realizacje sieci SAN Źródło:

42 Komponenty sieci SAN Serwery (wymagana karta sieciowa HBA do Fibre Channel oraz odpowiednie oprogramowanie) Infrastruktura SAN (przełączniki Fibre Channel, okablowanie) Macierz dyskowa RAID Biblioteki taśmowe, optyczne i magnetooptyczne (służą do archiwizacji danych i backupu) Oprogramowanie zarządzające

43 Bezpieczeństwo pamięci masowych
Wprowadzenie technologii SAN rozwiązało szereg problemów związanych z urządzeniami podłączanymi bezpośrednio do serwerów, jednak istotnym problemem jest bezpieczeństwo pamięci masowych (ang. storage security) Najważniejsza zagrożenia dla sieci SAN to: podsłuch, ataki DoS, ataki IP, fizyczny dostęp do urządzeń Możliwe zabezpieczenia to: szyfrowanie, uwierzytelnianie i kontrola dostępu

44 Zalety sieci SAN Przyspieszenie dostępu do danych i ich transmisji
Współdzielenie zasobów między różnymi platformami Wykorzystanie wcześniej posiadanych zasobów Zwiększenie odległości do 10 km (Fibre Channel ) Ułatwienie zabezpieczania danych Uproszczone skalowanie pojemności i wydajności Szybki i wydajny backup

45 Plan wykładu Wprowadzenie Niezawodność sieci komputerowych
Bezpieczeństwo danych Sieci SAN Bezpieczne zasilanie Inne aspekty niezawodności Podsumowanie

46 Bezpieczne zasilanie Jedną z przyczyną strat w sieciach i systemach informatycznych są problemy z zasilaniem z sieci energetycznej Podstawowe zagrożenia to: fluktuacje częstotliwości, spadki napięcia, wyższe harmoniczne, szumy, krótkotrwałe zaniki, dłuższe przerwy czy okresowe przepięcia Bezpieczne zasilanie to bezawaryjny system dostarczania wysokiej jakości mocy elektrycznej do urządzeń sieci informacyjnej czy telekomunikacyjnej, spełniający przy tym ściśle określoną liczbę wymagań, w tym ochronę przed wspomnianymi zagrożeniami

47 Elementy bezpiecznego zasilania
Zasilacz bezprzerwowy, zasilacz awaryjny, zasilacz UPS (ang. Uninterruptible Power Supply) - urządzenie lub system, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie urządzeń elektronicznych, zasilacz jest wyposażony w akumulator oraz inne elementy służące do stabilizacji napięcia Agregat prądotwórczy, nazywany spalinowym zespołem prądotwórczym, jest stacjonarnym lub przewoźnym źródłem napięcia przemiennego o mocy wyjściowej od kilku kVA do paru MVA

48 Zasilacz true on-line [Źródło:

49 Agregaty [Źródło:

50 Warianty zabezpieczenia zasilania
Zasilania rozproszone wykorzystujące wiele zasilaczy UPS zasilających poszczególne urządzenia systemu Zasilania strefowe, w którym zasilacz UPS zabezpiecza grupę urządzeń Zasilania centralne - UPS zasila wszystkie urządzenia pracujące w ramach systemu teleinformatycznego

51 Kryteria wyboru zabezpieczenia zasilania
Prawidłowy dobór mocy zasilacza UPS do zabezpieczanego urządzenia Wybór odpowiedniej topologii zasilacza Stopień wymaganej niezawodności - redundancja Czas autonomii Prawidłowe warunki instalacji, eksploatacji i konserwacji Możliwość rozbudowy Sposób zarządzania i monitorowania Czas i sposób usunięcia ewentualnych awarii Warunki współpracy z agregatem prądotwórczym

52 Plan wykładu Wprowadzenie Niezawodność sieci komputerowych
Bezpieczeństwo danych Sieci SAN Bezpieczne zasilanie Inne aspekty niezawodności Podsumowanie

53 Rozwiązania klastrowe
Klaster to zgrupowane zasoby informatyczne (komputery/urządzenia dyskowe) połączone siecią komputerową realizowane w różnych celach: Zwiększenie dostępnej pamięci dyskowej Zwiększenie mocy obliczeniowej Skrócenie dostępu do danych Zapewnienie spójności i niezawodności systemu Przykłady systemów klastrowych to Gridy, sieci P2P

54 Disaster Recovery Wzrost zagrożenia terroryzmem uświadomił konieczność przygotowania instytucji i przedsiębiorstw do sprawnego reagowania na nieprzewidziane zagrożenia Dla zabezpieczenia systemu przed tego typu zagrożeniami niezbędne jest opracowanie planu ratunkowego DRP (ang. Disaster Recovery Plan) Ważnym mechanizmem stosowanym w DRP są centra zapasowe lub internetowe centra danych umożliwiające składowanie danych w lokalizacji odległej od siedziby firmy

55 Elementy planu ratunkowego DRP
Ocena możliwych zagrożeń Określenie które elementy struktury firmy mają kluczowy dla funkcjonowania charakter Jakie są ich wymagania niezawodnościowe, np. dopuszczalny czas niedostępności Jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami funkcjonalnymi w momencie kryzysu (efekt domina)

56 Plan wykładu Wprowadzenie Niezawodność sieci komputerowych
Bezpieczeństwo danych Sieci SAN Bezpieczne zasilanie Inne aspekty niezawodności Podsumowanie

57 Podsumowanie Dane przesyłane w sieci lub przechowywane na nośnikach danych mają często bardzo dużą wartość Utrata tych danych lub brak ich dostarczenia może mieć poważne konsekwencje (finansowe, prawne, polityczne, militarne, zdrowotne, społeczne, itd.) Zapewniania odpowiedniego poziomu niezawodności jest procesem złożonym, który powinien uwzględniać różnego rodzaju zagrożenia Podstawową zasadą jest zarządzanie ryzykiem


Pobierz ppt "Niezawodność systemów i sieci informatycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google