Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata"— Zapis prezentacji:

1 Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich na lata Departament Współpracy Terytorialnej w MIiR

2 Specyfika współpracy terytorialnej
Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) – oddzielny cel polityki spójności. Szeroki zakres działań możliwych do finansowania w EWT – jednak brak wyodrębnionych działań dotyczących obszarów wiejskich. Ograniczone budżety programów EWT w porównaniu do programów krajowych i regionalnych.

3 Specyfika współpracy terytorialnej
Projekty realizowane jedynie w partnerstwie międzynarodowym – z partnerami z innych państw uczestniczących w danym programie (zasada partnera wiodącego). Konieczna współpraca na etapie przygotowania i realizacji projektu oraz alternatywnie posiadanie wspólnego personelu projektu lub wspólne jego finansowanie. Beneficjentami podmioty sektora finansów publicznych, MŚP, podmioty z „trzeciego sektora”. Osoby fizyczne niekwalifikowalne.

4 Polska zaangażowana w realizację: 7 programów transgranicznych,
Programy EWT z udziałem Polski Polska zaangażowana w realizację: 7 programów transgranicznych, 2 programów transnarodowych, 1 programu międzyregionalnego.

5 Programy transgraniczne EWT 2014-2020
z udziałem Polski

6 Programy transgraniczne EWT 2014-2020
z udziałem Polski Tematyczny zakres programów transgranicznych zróżnicowany – najczęściej wybierane obszary: wsparcie dla dziedzictwa naturalnego i kulturowego, promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników, wsparcie dla wspólnego kształcenia, promowanie współpracy między obywatelami i instytucjami, projekty drogowe – jedynie łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnym;

7 Programy transgraniczne EWT 2014-2020
z udziałem Polski Działania inwestycyjne możliwe tylko w celu rozwiązania wspólnego transgranicznego problemu i/lub rozwijania potencjału pogranicza, Fundusz mikroprojektów – projekty dot. współpracy społeczności lokalnych.

8 Region Morza Bałtyckiego
Programy transnarodowe EWT z udziałem Polski Region Morza Bałtyckiego Europa Środkowa

9 Tematyczny zakres programów transnarodowych:
Programy transnarodowe EWT z udziałem Polski Tematyczny zakres programów transnarodowych: głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty, możliwa realizacja inwestycji ale o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym, przeważa współpraca w zakresie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności, działania o charakterze badawczo-rozwojowym, planistycznym.

10 Program międzyregionalny EWT 2014-2020
z udziałem Polski INTERREG EUROPA

11 Program międzyregionalny EWT 2014-2020 z udziałem Polski
Program INTERREG EUROPA: celem jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie wybranych celów tematycznych, transfer dobrych praktyk głównie do krajowych i regionalnych programów operacyjnych, tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.

12 Programy EWT Podsumowanie Możliwość uzyskania wsparcia dla projektów realizowanych np. przez jednostki samorządów, lokalne stowarzyszenia i fundacje. Projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów na szczeblu lokalnym – niewielkie działania inwestycyjne (np. ścieżki rowerowe), aktywizacja zawodowa, wymiana doświadczeń między instytucjami lokalnymi, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wsparcie w nauce języka sąsiadów. Możliwość realizacji działań o niewielkim budżecie (w ramach funduszy mikroprojektów). Wszystkie projekty bez względu na tematykę realizowane w partnerstwie ponadgranicznym.

13 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 Warszawa


Pobierz ppt "Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google