Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorząd gminny. Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś okolice miasta są ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym północ kraju z południem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorząd gminny. Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś okolice miasta są ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym północ kraju z południem."— Zapis prezentacji:

1 Samorząd gminny

2 Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś okolice miasta są ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym północ kraju z południem i wschodnią część z zachodnią.

3 Nasz Samorząd Miejski od początku swojego działania podejmował wszelakie inicjatywy w takich dziedzin życia jak: Ekologia i ochrona środowiska Ekologia i ochrona środowiska Kultura i rekreacja Kultura i rekreacja Oświata Oświata Architektonika Architektonika Akcje społeczne i charytatywne. Akcje społeczne i charytatywne. Działania samorządowe nie ograniczają się jedynie do organizacji i modernizacji, lecz zawierają się również w nowych inwestycjach, dotacjach oraz rozwiązaniach społecznych.

4 3.Wybierz najważniejsze według ciebie działanie naszych samorządowców: a)Budowa przeprawy przez rzekę Wartę ze środków Unii Europejskiej b)Budowa basenu w ośrodku sportowym „Rondo”, wielu dobrze wyposażonych boisk „Orlik” itp.. c)Budowa targowiska miejskiego przy ul. 11 listopada d) Renowacja i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 2. Czy zgadzasz się z prowadzoną przez samorządowców polityką miejską? a)Tak b)nie c)Nie mam zdania 1.Czy uważasz, że nasz samorząd dobrze reprezentuje obywateli? a)tak b)nie c)Nie mam zadania

5

6 Pyt. 1 Pyt. 1 Pyt.2 Pyt. 3 Pyt. 3 Sonda przeprowadzona została przez nas na dniach Konina. Brało w niej udział 50osób.

7 To, co wydawało się niemożliwe stało się rzeczywistością. Wystarczy sobie przypomnieć jak w okresie starań władz samorządowych Konina o dofinansowanie projektu z wielu środowisk dochodziły głosy pełne sceptycyzmu, co do powodzenia całego przedsięwzięcia. Mówiono, że Konin nie ma szans na przebicie się w całej masie potrzeb. Dla naszego miasta ten most jest niezmiernie ważny z wielu względów. Służy on dobrze konińskim kierowcom oraz podróżnikom z kraju i zagranicy. Całkowite wydatki kwalifikowane wynosiły: 200 028 266,25zł, z czego unijne dofinansowanie stanowiło: 150 021 266,25zł.

8 Klub Europejski „Siódemka” przy gimnazjum nr 7 uczestniczył w uroczystościach związanych z otwarciem mostu.

9 W celu zapewnienia w ł a ś ciwej gospodarki wodno- ś ciekowej na terenie miasta Konina, w 2001 roku oddano do eksploatacji na prawym brzegu Warty nowoczesn ą oczyszczalni ę ś cieków. Po modernizacji redukcja st ęż enia zanieczyszcze ń w ś ciekach zrzucanych do rzeki Warty odpowiada wymogom prawnym. Miasto Konin jest w du ż ej cz ęś ci skanalizowane. Ograniczenie emisji zanieczyszcze ń i poprawa stanu powietrza w mie ś cie nast ę puje poprzez modernizacj ę sieci dróg, stopniow ą wymian ę taboru komunikacji miejskiej, a tak ż e po ś rednio poprzez inwestycje polegaj ą ce na termomodernizacji budynków (docieplenie budynków, wymiana okien, przebudowa w ę z ł ów cieplnych, za ł o ż enie termostatów).

10 Konin oferuje mieszka ń com nowoczesne i dobrze wyposa ż one obiekty sportowe, w których mo ż na uprawia ć wiele dyscyplin. Obok futbolu, kolarstwa i pi ł ki r ę cznej s ą tu wyj ą tkowo dobre warunki do rozwoju szermierki, koszykówki, boksu, p ł ywania. Orliki: Miasto dysponuje ju ż czterema boiskami, zrealizowanymi w oparciu o partnerstwo rz ą dowo- marsza ł kowsko-samorz ą dowe oraz boiskiem sfinansowanym w ca ł o ś ci przez bud ż et miejski - przy Gimnazjum nr 7. Basen „Rondo”: Program u ż ytkowy basenu umo ż liwia prowadzenie zaj ęć sportowych oraz rekreacyjnych dla dzieci, m ł odzie ż y i doros ł ych. Koszt inwestycji przekroczy ł 7 milionów z ł otych. Miasto uzyska ł o dofinansowanie z Urz ę du Marsza ł kowskiego w wysoko ś ci 1,5 miliona z ł otych.

11 Pierwsza impreza odbyła się w 1979 r. pod nazwą "Ogólnopolskie Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych". Co roku z okazji Festiwalu Konin odwiedza prawie 2500 małych artystów z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki (w konińskim Amfiteatrze "Na Skarpie" debiutowało też wiele obecnych gwiazd polskiego filmu i estrady). Nie sposób wymienić tu wszystkich znakomitości, które przyjęły zaproszenie do udziału w imprezie w minionym ćwierćwieczu. Od kilku lat Festiwal jest również członkiem Światowej Federacji Organizacji Festiwali FIDOF.

12 Samorząd koniński obrał sobie już w pierwszych latach swojej działalności za główny cel poprawę komfortu życia w naszym mieście. Komunikacja w mieście jest bardzo ważnym elementem komfortu funkcjonowania mieszkańców. Tak też samorządowcy sukcesywnie modernizują oraz remontują nasze ulice, te mniejsze - osiedlowe, jak i główne upłynniające ruch w mieście. Możemy pochwalić się następującymi inwestycjami : modernizacja drogi krajowej nr 25 przebudowa wielu dróg krajowych renowacja warstw zewnętrznych starszych dróg upłynnienie ruchu drogowego za pomocą rond wybudowa drogi Konin – Żychlin, dojazd do autostrady~ Konin-Poznań; Konin-Łódź

13 Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia. Pracę przygotowali uczniowie gimnazjum nr 7: Patrycja Szejna 05.04.1994r. IIIe Justyna Przygońska 08.07.1995r. IIa Marta Dzienia 02.01.1994r. IIIe Wiktor Smogór 05.09.1994r. IIIe Marcin Szczepański 02.05.1994r. IIIe Wojciech Bobrowski 07.03.1994r. IIIe pod opieką: mgr Mirosławy Wieczorkiewicz


Pobierz ppt "Samorząd gminny. Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś okolice miasta są ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym północ kraju z południem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google