Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Warszawa, 1 lipca 2013 r.

2 Co zrobiono – w liczbach
Przeprowadzono diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa (desk research). Zorganizowano: 2 spotkania konsultacyjne – ogólne, 5 spotkań konsultacyjnych otwartych z przedstawicielami kluczowych sektorów gospodarki, 5 spotkań konsultacyjnych otwartych w ośrodkach subregionalnych województwa konsultacje robocze jednostkowe, analiza otrzymanych propozycji i opinii. Otrzymano około 30 odpowiedzi na ankietę internetową. Wytypowano 4 potencjalne obszary inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Opracowano wstępny projekt załącznika do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Mazowieckiego. Warszawa, 1 lipca 2013 r.

3 Inteligentne specjalizacje w Polsce – poziom krajowy i regionalny warsztaty w MRR – 28 czerwca 2013 r. Przewidywany termin wypracowania przez Ministerstwo Gospodarki ram strategicznych dla inteligentnej specjalizacji – koniec 2013 roku. W prezentacji przedstawiciela DG Regio pojawiło się pojęcie krajowej Regionalnej Strategii Innowacji (RIS3) oraz regionalnych RIS3. Możliwe scenariusze: jedna RIS3 dla całego kraju, jedna RIS3 dla całego kraju z rozdziałami regionalnymi, RIS3 dla całego kraju oraz równolegle regionalne RIS3, tylko regionalne RIS3. Podkreślono rolę przywództwa w określeniu inteligentnej specjalizacji. Istotne jest uwzględnienie aspiracji Zarządu dla kształtowania przyszłej polityki innowacyjności. Warszawa, 1 lipca 2013 r.

4 Inteligentne specjalizacje w Polsce – poziom krajowy i regionalny warsztaty w MRR – 28 czerwca 2013 r. Funkcjonują dwie skrajne interpretacje pojęcia inteligentnej specjalizacji: podejście procesowe, zgodne z Przewodnikiem Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), zgodnie z którym inteligentna specjalizacja koncentruje się na powiązaniach i sprzyja dywersyfikacji poprzez specjalizację, podejście branżowe, sprowadzające się do określenia katalogu branż stanowiących inteligentną specjalizację, oznaczające zawężenie wsparcia do kilku zdefiniowanych obszarów działalności. Oba podejścia były przez prelegentów traktowane zamiennie. Nie można wykluczyć, że przed zakończeniem procesu negocjacyjnego nastąpi ujednolicenie rozumienia inteligentnej specjalizacji zgodnie z podejściem branżowym. Zgodnie z prezentacją przedstawiciela KE nacisk na to że inteligentna specjalizacja jest procesem transformacji gospodarczej poprzez przedsiębiorcze odkrywanie – nie jest to lista wytypowanych zza biurka sektorów lub technologii. Wynikiem przedsiębiorczego odkrywania nie jest po prostu innowacja, czy badanie naukowe, ale zmiany strukturalne w gospodarce w kierunku rozwijania sektorów wiedzochłonnych, produktów wysokoprzetworzonych. Inne prezentowane definicje – produkt lub usługa, która w przyszłości będzie konkurencyjna na rynku globalnym . (proces, który doprowadzi do powstania takiego produktu lub usługi) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

5 Współpraca MRR z Bankiem Światowym:
Inteligentne specjalizacje w Polsce – poziom krajowy i regionalny warsztaty w MRR – 28 czerwca 2013 r. Współpraca MRR z Bankiem Światowym: niejasna demarkacja, komplementarność, synergia pomiędzy poziomami, brak spójności konieczne określenie relacji administracyjnych konieczne wzmocnienie argumentacji za konkretnym wyborem specjalizacji zapewnienie elastyczności systemu smartów smart jako narzędzie a nie cel brak struktury/ systemu określającego dostępne środki budżetowe na badania i innowacje orientacyjny wieloletni plan budżetowania i finansowania i priorytetyzacji inwestycji Zgodnie z prezentacją przedstawiciela KE nacisk na to że inteligentna specjalizacja jest procesem transformacji gospodarczej poprzez przedsiębiorcze odkrywanie – nie jest to lista wytypowanych zza biurka sektorów lub technologii. Wynikiem przedsiębiorczego odkrywania nie jest po prostu innowacja, czy badanie naukowe, ale zmiany strukturalne w gospodarce w kierunku rozwijania sektorów wiedzochłonnych, produktów wysokoprzetworzonych. Inne prezentowane definicje – produkt lub usługa, która w przyszłości będzie konkurencyjna na rynku globalnym . (proces, który doprowadzi do powstania takiego produktu lub usługi) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

6 Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim
Narzędzie zwiększające efektywność działań Załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji Poddawany przeglądowi co 2-3 lata Ewentualna aktualizacja w procesie analogicznym do określenia, niezależna od aktualizacji RSI Określona na podstawie powiązań i sprzężeń zwrotnych między: – poszczególnymi obszarami gospodarczymi, – poszczególnymi technologiami wiodącymi, – obszarami gospodarczymi a technologiami wiodącymi. Pomaga ukierunkować wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego na zaspokojenie najistotniejszych potrzeb regionu. Warszawa, 1 lipca 2013 r.

7 Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim
Obszary gospodarcze sektor rolno-spożywczy sektor chemiczny sektor medyczny sektor energetyczny sektor IT Technologie wiodące biotechnologia technologie informacyjno-komunikacyjne nanotechnologie elektronika fotonika Procesy usługowe usługi B2B, w tym usługi finansowe usługi B+R Warszawa, 1 lipca 2013 r.

8 Zidentyfikowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Bezpieczna żywność Bezpieczna żywność to produkty spożywcze wysokiej jakości, wytworzone zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpieczne zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym cyklu produkcji i dystrybucji. Warszawa, 1 lipca 2013 r.

9 Proponowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Bezpieczna żywność - powiązania żywność wysokiej jakości: opakowania (sektor rolno-spożywczy, sektor chemiczny, nanotechnologie), oprzyrządowanie do zapewniania i weryfikacji jakości (sektor rolno-spożywczy, sektor chemiczny, sektor medyczny, nanotechnologie, fotonika, elektronika), produkty biologicznie aktywne wykorzystywane w procesie produkcji (sektor rolno-spożywczy, biotechnologia), minimalizowanie wpływu na środowisko (zrównoważony rozwój): środki i techniki ochrony upraw, środki weterynaryjne (sektor rolno-spożywczy, sektor chemiczny, sektor medyczny, biotechnologia), zagospodarowanie odpadów produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego (sektor rolno-spożywczy, sektor energetyczny, sektor chemiczny, biotechnologia, nanotechnologie, usługi B2B), Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

10 Proponowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Bezpieczna żywność - powiązania bezpieczeństwo odbiorcy: substancje aktywne biologicznie, żywność funkcjonalna (sektor rolno-spożywczy, sektor medyczny, sektor chemiczny, biotechnologia), cykl produkcji: systemy monitorowania upraw (sektor rolno-spożywczy, sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika), automatyzacja produkcji (sektor rolno-spożywczy, sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika), dystrybucja: logistyka, zarządzanie cyklem dostaw (sektor rolno-spożywczy, sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B2B). Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

11 Proponowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Inteligentne systemy zarządzania Zarządzanie jest procesem gromadzenia, dystrybucji i wykorzystania zasobów dla realizacji założonych celów. Budowanie inteligentnych systemów zarządzania opiera się na zapewnieniu ich adaptacyjności i może być wsparte poprzez udostępnienie zaawansowanych rozwiązań infrastrukturalnych oraz narzędzi wspomagających proces decyzyjny, umożliwiających w szczególności zwiększanie efektywności surowcowej i energetycznej. Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

12 Proponowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Inteligentne systemy zarządzania - powiązania rozwiązania infrastrukturalne: sieci inteligentne (sektor energetyczny, sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika), systemy zarządzania i sterowania infrastrukturą (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika), narzędzia wspomagające proces decyzyjny: systemy ERP, CRM (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B2B), internet obiektów (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika, usługi B+R), Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

13 Proponowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Inteligentne systemy zarządzania - powiązania efektywność surowcowa: systemy utylizacji odpadów przemysłowych i recyklingu (sektor chemiczny, biotechnologia, nanotechnologie, usługi B2B), efektywność energetyczna: magazynowanie energii (sektor energetyczny). Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

14 Proponowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Nowoczesne usługi dla biznesu Specjalizacja usługowa Warszawy skłania do koncentracji na obszarach działalności zapewniających kapitał, infrastrukturę i zasoby wiedzy dla usprawniania procesów realizowanych przez podmioty funkcjonujące na terenie województwa. Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

15 Proponowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Nowoczesne usługi dla biznesu - powiązania wsparcie kapitałowe i infrastrukturalne: rozwój i zwiększanie adekwatności, profesjonalizacja usług instytucji otoczenia biznesu (usługi B2B), zasób wiedzy: profesjonalizacja usług badawczych (usługi B+R, usługi B2B, kluczowe technologie wspomagające), rozwój rynku usług sektora kreatywnego (usługi B2B), zamawiane kierunki kształcenia (usługi B2B), usprawnianie procesów: konsolidacja i rozwój struktur sieciowych (usługi B2B). Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

16 Proponowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Wysoka jakość życia Polaryzacja rozwojowa województwa oraz zdiagnozowany niski potencjał kapitału społecznego wymaga interwencji systemowej zorientowanej na podniesienie jakości życia i aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców województwa. Wykorzystanie potencjału sektora usług w połączeniu z instrumentami stymulowania innowacji społecznych umożliwi działania zwiększające dostępność i adekwatność specyficznej grupy usług społecznych, w szczególności w zakresie edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, pracy i spędzania czasu wolnego. Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

17 Proponowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Wysoka jakość życia - powiązania zdrowie: telemedycyna (sektor medyczny, sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, biotechnologia, nanotechnologie, fotonika, elektronika), tworzywa specjalne (sektor chemiczny, sektor medyczny, biotechnologia, nanotechnologie, fotonika, elektronika), farby hipoalergiczne i inne substancje obojętne dla na organizmów żywych i środowiska (sektor chemiczny, sektor medyczny, biotechnologia, nanotechnologie), bezpieczeństwo: systemy monitoringu i ochrony (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika), bezpieczeństwo cyfrowe (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne), Warszawa, 1 lipca 2013 r.

18 Proponowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Wysoka jakość życia - powiązania edukacja: programy kształcenia i rozwoju umiejętności stymulujące kreatywność oraz przedsiębiorczość (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B+R), praca: telepraca (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne), rozwiązania organizacyjne zmniejszające pozasłużbowe obciążenia pracowników (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B2B), czas wolny: zaawansowane systemy rozrywki (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, elektronika, fotonika, sektor kreatywny), rozwój i zwiększanie dostępności usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów transmisji danych (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne). Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

19 Kluczowe Technologie Wspomagające
Zgodnie z Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE” (KOM(2009) 512), do KET zaliczono: nanotechnologię, mikro- i nanoelektronikę, w tym półprzewodniki, fotonikę, materiały zaawansowane, biotechnologię. Rozwój i upowszechnienie rozwiązań opartych na tych technologiach ma horyzontalny, wieloaspektowy wpływ na gospodarkę. Z tego powodu, implementacja kluczowych technologii wspomagających powinna być traktowana priorytetowo, w szczególności w ramach określonych obszarów inteligentnej specjalizacji regionu. Warszawa, 1 lipca 2013 r.

20 Polityka klastrowa na Mazowszu
W projekcie aktualizowanej RSI, klastry zostały wskazane jako narzędzie do realizacji celu strategicznego Zwiększenia i wzmocnienia współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności, w tym poprzez realizacje następujących celów operacyjnych: Rozwój form współpracy w relacjach biznes – nauka – otoczenie, które gwarantują wymierne efekty dla gospodarki regionu; Wzrost aktywności małych i średnich podmiotów gospodarczych w sieciach kooperacji z najbardziej innowacyjnymi firmami krajowymi i zagranicznymi; Rozwój struktur sieciowych (w tym klastrów, grup producenckich); Intensyfikacja badań naukowych, których wyniki odpowiadają potrzebom przedsiębiorców oraz przyczyniają się do współpracy i rozwoju powiązań sieciowych w regionie i w relacjach z otoczeniem. Warszawa, 1 lipca 2013 r.

21 Kierunki i założenia polityki klastrowej
w Polsce do 2020 roku Głównym celem przyszłej polityki klastrowej powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych (klastrów kluczowych) Dwa kierunki oddziaływania na realizację celu Zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju (wsparcie centralne) i poszczególnych regionów (wsparcie regionalne), wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne. Szerokie wspieranie istniejących i tworzących się klastrów poprzez dofinansowanie (głównie z poziomu regionalnego) koordynatorów klastrów, w tym prowadzonych przez nich inicjatyw klastrowych. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej- dokument jest efektem ponad rocznej działalności Grupy roboczej ds. polityki klastrowej oraz szerokiej dyskusji. Zalecenia wypracowane przez Grupę tworzą szerszy model Warszawa, 1 lipca 2013 r.

22 Kierunki i założenia polityki klastrowej
w Polsce do 2020 roku Rekomenduje się aby dokonać wyboru regionalnych klastrów kluczowych, w oparciu o procedury określone decyzjami samorządu województwa. Region winien dokonać priorytetyzacji swojej polityki rozwojowej w oparciu o regionalne klastry kluczowe – wyznaczające lub wpisujące się w inteligentną specjalizację regionu. Propozycja kryteriów wyboru regionalnych klastrów kluczowych: masa krytyczna klastra; potencjał rozwojowy i innowacyjny; dotychczasowa i planowana współpraca; doświadczenie i potencjał koordynatora. Co suderowaloby wspieranie klastrów wyłącznie już istniejących Warszawa, 1 lipca 2013 r.

23 Wsparcie klastrów na Mazowszu w latach 2007 – 2013
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020; b) Regionalnej Strategii Innowacyjności ; Koncepcja wspierania klastrów w RSI wskazywała inicjatywy klastrowe jako narzędzia do realizacji celów polityki innowacji, w tym celu strategicznemu 1 Zwiększenie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności. Wspierane były działania polegające na tworzeniu oddolnych inicjatyw tzw. gron przedsiębiorczości. Ukierunkowane na wymianę doświadczeń, budowę wzajemnego zaufania oraz współpracę aktorów klastra. Warszawa, 1 lipca 2013 r.

24 Wsparcie klastrów na Mazowszu w latach 2007 – 2013
Wsparcie klastrów w ramach RPO WM, Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” W ramach przedmiotowych konkursów z RPO WM, beneficjentami (koordynatorami klastrów) mogły zostać osoby prawne - przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu prowadzące powiązania kooperacyjne. Elementy oceny: 1. Konsolidacja klastra 2. Poziom zaawansowania branży, w której działa klaster 3. Zwiększenie liczby podmiotów wchodzących w skład klastra 4. Liczba wdrożonych lub udoskonalonych produktów/usług w ramach klastra oraz wdrożonych nowych technologii kryteria szczegółowe wyboru finansowanych operacji prezentowały się następująco (za wyjątkiem schematu JESSICA) wg SzOP RPO WM , Warszawa, 1 lipca 2013 r.

25 Wsparcie klastrów na Mazowszu w latach 2007 – 2013
Wsparcie finansowe RPO WM dedykowane realizacji poniższych działań: przygotowanie wspólnego produktu oraz/lub usługi i ich wprowadzenia na rynek; zakup środków trwałych na rzecz wspólnych działań klastrowych; budowa infrastruktury badawczo – rozwojowej na potrzeby działalności klastra; przeprowadzenie badań wykorzystywanych przez członków klastra; doradztwo z zakresu opracowania planów i strategii rozwoju klastra; organizowanie konferencji, seminariów, spotkań mających na celu promocję klastra oraz branży, w której działa klaster; działań promocyjnych klastra w celu pozyskania nowych podmiotów, m.in. poprzez udział w targach oraz misjach biznesowych zarówno o charakterze krajowym, jak i zagranicznym; budowania wspólnej marki umożliwiającej wprowadzenie technologii oraz produktów na rynek; wymiany wiedzy oraz technologii w ramach klastra. Warszawa, 1 lipca 2013 r.

26 Wsparcie klastrów na Mazowszu w latach 2007 – 2013
W ramach 1.6 RPO WM wsparciem zostało objętych 16 inicjatyw, m.in.: Klaster Innowacji w Agrobiznesie Budowa centrum outsourcingowego i usług wspólnych alternatywnego klastra teleinformatycznego Tworzenie Mazowieckiego Klastra Peptydowego Rozwój powiązania kooperacyjnego w ramach Mazowieckiego Sojuszu Energetycznego Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy przedsiębiorcami na Mazowszu dzięki utworzeniu Polsko – Bułgarskiego Klastra Doradczego (dalej PBKD) Rozwój klastra komunikacji marketingowej regionu mazowieckiego SAR poprzez realizację badań oraz promocję Klaster ECO-TECH Tworzenie klastra leczenia bólu Rozwój Mazowieckiego Klastra Peptydowego Utworzenie Klastra Warzywno - Owocowego Województwa Mazowieckiego Tworzenie Mazowieckiego Klastra Audytu i Consultingu Klaster Medyczne Centrum Naukowe Stworzenie Klastra Budowlanego na Mazowszu Klaster innowacyjnych produktów mącznych i wprowadzenia ich na rynek Stworzenie powiązania kooperacyjnego "Mazowiecki Klaster - Małe Kina Społecznościowe"   Warszawa, 1 lipca 2013 r.

27 Wsparcie klastrów na Mazowszu w latach 2007 – 2013
W ramach inicjatywy JESSICA udzielane jest wsparcie zwrotne w formie preferencyjnych pożyczek na realizację inwestycji zgodnych z zakresem interwencji Działania 1.6. Jego głównym celem jest wsparcie finansowe projektów, które przyczynią się do trwałego i zrównoważonego podniesienia jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej. W nawiązaniu do systematyki zastosowanej w kryteriach RPO w odniesieniu do klastrów, na wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA mogą liczyć w szczególności projekty w następujących obszarach: tworzenie i rozwój klastrów o charakterze regionalnym, wspieranie działalności podmiotów prowadzących klaster, wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych. Inicjatywa JESSICA – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas) to zwrotny instrument inżynierii finansowej Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Warszawa, 1 lipca 2013 r.

28 Polityka klastrowa na Mazowszu 2014 - 2020
Czy Samorząd Województwa Mazowieckiego powinien wspierać tylko te klastry, które są zgodne z wytypowaną inteligentną specjalizacją regionu? Czy też status regionalnego klastra kluczowego mogą otrzymać inicjatywy spoza obszaru inteligentnej specjalizacji? Wariant A Wsparcie jedynie kluczowych klastrów zgodnych z inteligentną specjalizacją Korzyści: koncentracja wsparcia zgodnie z ideą inteligentnej specjalizacji; Ryzyka: ograniczenie dostępu do wsparcia inicjatyw, których rozwój mógłby korzystnie wpłynąć na ewolucję specjalizacji regionu Wariant B Dopuszczenie wsparcia klastrów funkcjonujących poza obszarem inteligentnej specjalizacji Korzyści: objęcie wsparciem szerokiego zakresu inicjatyw, zgodnie z ideą równego dostępu Ryzyka: rozproszenie wsparcia zagrażającego jego efektywności W kontekście kształtowania kierunków i założeń polityki klastrowej na Mazowszu, będącej narzędziem do realizacji polityki innowacyjności, niezbędne jest wyjaśnieni poniższych kwestii: Warszawa, 1 lipca 2013 r.

29 Polityka klastrowa na Mazowszu 2014 - 2020
Czy oferowane wsparcie powinno się różnić w zależności od statusu klastra? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Wariant A Powiązanie instrumentów wsparcia ze statusem klastra Korzyści: profilowanie instrumentów wsparcia umożliwiające maksymalizację efektywności wdrażania polityki regionalnej; możliwość wystąpienia efektu motywacyjnego poprzez faworyzowanie liderów; Ryzyka: faworyzowanie ograniczonej grupy odbiorców; ryzyko błędnej identyfikacji kluczowych klastrów regionalnych, zamykające dostęp innym inicjatywom do najkorzystniejszych instrumentów wsparcia. Wariant B Brak powiązania instrumentów wsparcia ze statusem klastra Korzyści: równe podejście w stosunku do każdej z inicjatyw, zwiększające elastyczność wdrażania polityki klastrowej w regionie; możliwość wpływu na dalszy rozwój sektora gospodarki w którym funkcjonuje dana inicjatywa Ryzyka: rozproszenie wsparcia; objęcie wsparciem inicjatyw o niskiej zgodności z inteligentną specjalizacją . Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

30 Polityka klastrowa na Mazowszu 2014 – 2020
Jaki rodzaj wsparcia Samorząd Województwa Mazowieckiego może zaoferować klastrom? Wariant A Wspieranie koordynatora/animatora klastra Korzyści: wsparcie koordynatora przyczyni się do rozwoju klastrów nowopowstałych i/lub z najmniejszym potencjałem; wsparcie poprzez koordynatora oddziałuje na klaster – jako całość; Ryzyka: zahamowanie procesu rozwoju (na fazie inkubacji), prowadzące do nieosiągnięcia stadium rozwoju charakteryzującego się tworzeniem nowych produktów, technologii i sieciowania inicjatyw; ryzyko zbytniej koncentracji środków na działalności administracyjnej klastra, będącej domeną koordynatora. Wariant B Wspieranie bezpośrednio aktorów klastra Korzyści: silniejsze uświadamianie potrzeb rozwojowych klastra przez jego aktorów, dalsza specjalizacja świadczonych usług; koncentracja na określonych przedsięwzięciach rozwojowych podejmowanych w obrębie klastra; Ryzyka: niedostatecznie rozwinięte procesy animacji, w tym zaufania skłonności do dialogu i współpracy wewnątrz inicjatywy; niewystarczające warunki techniczno-organizacyjne funkcjonowania inicjatywy. Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

31 Polityka klastrowa na Mazowszu 2014 – 2020
Czy Samorząd Województwa Mazowieckiego powinien się angażować w działalność klastra? Jeżeli tak, to w jakim charakterze – koordynatora, członka, animatora?  Wariant A Samorząd Województwa jako uczestnik/animator klastra Korzyści: możliwość bezpośredniego oddziaływania na proces decyzyjny, na kierunki rozwoju klastra, spojrzenie „od wewnątrz” na problemy inicjatyw klastrowych; Ryzyka: wystąpienie konfliktu interesów – Samorząd Województwa jako koordynator polityki klastrowej i równocześnie beneficjent wsparcia poprzez Klaster; subiektywne spojrzenie na klastry; ograniczone zaufanie ze strony inicjatyw, w których Samorząd nie zdecyduje się uczestniczyć; ryzyko wystąpienia „autopomocy” publicznej. Wariant B Samorząd Województwa jako podmiot koordynujący politykę, nie wchodzący w skład klastrów, a bacznie obserwujący i dopingujący Korzyści: brak ryzyka wystąpienia konfliktu interesów; równe traktowanie wszystkich stron; większa szansa na zachowanie bezstronności, budząca większe zaufanie wśród ogółu interesariuszy; Ryzyko: pozostawanie „na zewnątrz” - utrzymanie dystansu może ograniczać przepływ informacji ze strony klastrów (możliwość kompensowania np. poprzez spotkania robocze z animatorami). Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

32 Polityka klastrowa na Mazowszu 2014 – 2020
Czy rola Samorządu Województwa powinna się zmieniać w zależności od statusu klastra lub stopnia jego dojrzałości?  Wariant A Przyjęcie podejścia adaptacyjnego. Korzyści: elastyczne podejście do stymulowania klastrów, powiązanie działań z osiąganymi rezultatami, ukierunkowanie na efekty; Ryzyko: w przypadku koncentracji wysiłków na klastrach we wczesnym stadium rozwoju – efekt demotywujący do realizacji faktycznego wzrostu. Wariant B Przyjęcie podejścia zachowawczego. Korzyści: jednolite instrumentarium wsparcia – możliwość uproszczenia procedur, Ryzyko: niska efektywność spowodowana niedostosowaniem działań do specyficznej, zmieniającej się sytuacji odbiorcy. Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

33 indywidualne konsultacje z Bankiem Światowym (VII 2013 r.)
Dalsze działania: indywidualne konsultacje z Bankiem Światowym (VII 2013 r.) konsultacje wstępnej wersji projektu dokumentu RSI wraz z załącznikiem dot. inteligentnej specjalizacji (VII – VIII 2013 r.) robocze spotkania konsultacyjne – polityka klastrowa, innowacje społeczne robocze spotkania konsultacyjne z izbami branżowymi, przedsiębiorcami cd. (VII – IX 2013 r.) robocze spotkania konsultacyjne w subregionach (IX 2013 r.) konsultacje społeczne projektu dokumentu (IX – X 2013 r.) udział w warsztatach Platformy S3 (XI 2013 r.) przyjęcie RSI Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 1 lipca 2013 r.

34 Dziękuję malgorzata.rudnicka@mazovia.pl rsi@mazovia.pl
Warszawa, 1 lipca 2013 r.


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google