Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wartość spółki w transakcjach z funduszami Private Equity i Venture Capital Zbigniew Jusis Dział Doradztwa Transakcyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wartość spółki w transakcjach z funduszami Private Equity i Venture Capital Zbigniew Jusis Dział Doradztwa Transakcyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Wartość spółki w transakcjach z funduszami Private Equity i Venture Capital Zbigniew Jusis Dział Doradztwa Transakcyjnego

2 Page 2 Wartość spółki w transakcjach z funduszami PE/VC Plan prezentacji Wycena w procesie transakcyjnym 1 Metodologia wyceny 2 Determinanty wartości 3 System zarządzania wartością 4

3 Page 3 Wartość spółki w transakcjach z funduszami PE/VC Wycena w procesie transakcyjnym Metodologia wyceny Determinanty wartości System zarządzania wartością Potrzeby stron transakcji Strona kupująca Do podstawowych potrzeb kupującego należą m.in.: Cena zakupu - oszacowanie rynkowej ceny nabywanego przedsiębiorstwa oraz zrozumienie kluczowych czynników oraz uwarunkowań zewnętrznych decydujących o jego wartości; Efekty synergii - oszacowanie wartości potencjalnych efektów synergii wynikających z realizowanej transakcji; Ryzyka - analiza oraz kwantyfikacja ryzyk związanych z niepewnością dotyczącą oczekiwanych przyszłych korzyści związanych z zakupem spółki, jej otoczeniem biznesowym oraz czynnikami makroekonomicznymi; Due diligence - oszacowanie wpływu wyników badania due diligence na wartość spółki; Pozostałe - wykorzystanie wyceny na potrzeby podatkowe oraz w procesie pozyskania finansowania. Strona sprzedająca Do podstawowych potrzeb sprzedającego należą m.in.: Cena sprzedaży - oszacowanie wartości rynkowej sprzedawanego przedsiębiorstwa oraz kluczowych czynników oraz uwarunkowań zewnętrznych decydujących o jego wartości; Data transakcji - optymalizacja momentu transakcji z punktu widzenia budowy wartości przedsiębiorstwa;

4 Page 4 Wartość spółki w transakcjach z funduszami PE/VC Korzyści wynikające z wykorzystania wyceny Wycena w procesie transakcyjnym Metodologia wyceny Determinanty wartości System zarządzania wartością Niezależnie od fazy rozwoju przedsiębiorstwa oraz przesłanek do podjęcia decyzji o rozpoczęciu transakcji, przeprowadzenie wyceny niesie uniwersalne korzyści Wybór optymalnego momentu na dokonanie sprzedaży lub zakupu przedsiębiorstwa Wsparcie w wyborze lub odrzuceniu strategii biznesowych Identyfikacja kluczowych czynników wartości spółki Optymalizacja procesów biznesowych przyczyniających się do kreacji wartości przedsiębiorstwa Wsparcie przy budowaniu oczekiwań cenowych Ustalenie szacunkowej wartości spółki

5 Page 5 Wartość spółki w transakcjach z funduszami PE/VC Metody wyceny wykorzystywane w procesie transakcyjnym Wycena w procesie transakcyjnym Metodologia wyceny Determinanty wartości System zarządzania wartością Metody dochodowe Metody dochodowe polegają na ustaleniu wartości przedmiotu wyceny na podstawie oczekiwanych, przyszłych korzyści ekonomicznych wynikających z posiadania przedmiotu wyceny. Korzyści te są wyrażone jako strumień dochodów. Metody rynkowe Metody rynkowe (porównawcze) mogą być oparte na mnożnikach wartości porównywalnych spółek publicznych lub transakcji kupna/ sprzedaży przedsiębiorstw podobnych do przedmiotu wyceny, dokonanych w okresie zbliżonym do daty wyceny. Metody majątkowe Metody majątkowe pozwalają na oszacowanie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o jego majątek poprzez analizę aktywów i pasywów. Ze względu na typowe przesłanki wyceny na potrzeby procesu transakcyjnego, do najczęściej wykorzystywanych metod zaliczyć należy metody rynkowe oraz metody dochodowe. Niezależnie od doboru metodologii, dla celów zachowania wiarygodności otrzymanych wyników należy przeprowadzić wycenę dwoma metodami.

6 Page 6 Wartość spółki w transakcjach z funduszami PE/VC Przesłanki do wyboru metody wyceny Wycena w procesie transakcyjnym Metodologia wyceny Determinanty wartości System zarządzania wartością Profil działalności spółki Założenia odnośnie przyszłości Cel wyceny Charaktery- styka branży Jakość i dostępność danych historycznych Najważniejsze przesłanki do wyboru metody wyceny Dobór metodologii wyceny powinien brać pod uwagę uwarunkowania rynkowe i biznesowe otoczenia przedsiębiorstwa jak również sam cel wyceny oraz dostępność danych, na bazie których jest ona przeprowadzona. Interpretacja wyników wyceny powinna zostać przeprowadzona w kontekście uwarunkowań poszczególnych metod wyceny oraz uzupełniona analizą czynników mających decydujący wpływ na wartość przedmiotu wyceny (tzw. value drivers)

7 Page 7 Wartość spółki w transakcjach z funduszami PE/VC Proces wyceny metodą dochodową oraz metodami rykowymi Wycena w procesie transakcyjnym Metodologia wyceny Determinanty wartości System zarządzania wartością Metoda DCF = Ustalenie założeń Zestawienie projekcji finansowych spółki Wyznaczenie wolnych przepływów pieniężnych Wyznaczenie dyskonta Wyznaczenie bieżącej wartości przepływów pieniężnych Wycena oraz analiza wrażliwości wyceny = Wartość spółki Wartość w okresie projekcji + Wartość rezydualna spółki Metody rynkowe Wstępna identyfikacja porównywalnych spółek giełdowych oraz transakcji Wstępny wybór mnożników Wyznaczanie mnożników (dla porównywalnych spółek giełdowych oraz transakcji) Weryfikacja porównywalności spółek oraz adekwatności wybranych mnożników Zaaplikowanie mnożników do danych finansowych oraz operacyjnych spółki Określenie zakresu wartości spółki Wartość spółki = Baza mająca związek z wartością spółki x Mnożnik

8 Page 8 Wartość spółki w transakcjach z funduszami PE/VC Porównanie metod rynkowych oraz dochodowych Wycena w procesie transakcyjnym Metodologia wyceny Determinanty wartości System zarządzania wartością Metody rynkoweMetody dochodowe Zalety Wady Pozwala na zweryfikowanie wartości spółki w ocenie rynku (bazuje na informacjach rynkowych) Umożliwia wycenę przy stosunkowo małym nakładzie pracy Powszechnie stosowana ze względu na prostotę Umożliwia oszacowanie potencjału rozwojowego spółki (bazuje na przyjętych założeniach) Pozwala na identyfikuję kluczowych czynników wartości value drivers Pozwala na ocenę różnych strategii biznesowych oraz analizę wrażliwości Brak spółek w pełni porównywalnych Może nie uwzględnić potencjału rozwojowego spółki Bazuje na przyjętych założeniach, w oderwaniu od informacji rynkowych Niepewność w stosunku do przyszłych zdarzeń

9 Page 9 Wartość spółki w transakcjach z funduszami PE/VC Kluczowe determinanty wartości Wycena w procesie transakcyjnym Metodologia wyceny Determinanty wartości System zarządzania wartością Strategy Transakcje Finanse Operacje Zarządzanie płynnością i optymalizacja struktury kapitału Generowanie dodatnich przepływów pieniężnych oraz poprawa efektywności operacyjnej Komunikacja Sformułowanie strategii biznesowej i finansowej w celu ochrony wartości firmy i pobudzania jej wzrostu Strategia Planowanie i realizowanie transakcji mających na celu wzrost wartości przedsiębiorstwa Poprawa komunikacji z inwestorami, partnerami handlowymi oraz wewnątrz firmy Zrozumienie wartości Ochrona wartościWzrost wartości

10 Page 10 Wartość spółki w transakcjach z funduszami PE/VC Etapy tworzenia systemu zarządzania wartością Wycena w procesie transakcyjnym Metodologia wyceny Determinanty wartości System zarządzania wartością Określenie źródeł tworzenia wartości dodanej oraz powiązanie ich z odpowiednimi wskaźnikami. Wartość firmy nie leży jedynie po stronie finansów, ale jej źródłem są także elementy biznesowe i strategiczne takie jak silna marka, dobrze rozwinięta sieć dystrybucji, rozpoznany rynek zbytu czy wysoko wykwalifikowana kadra. Analiza procesu tworzenia wartości Przygotowanie narzędzia w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa i przy wykorzystaniu metodologii pomiaru wartości dodanej dla akcjonariuszy. Opracowanie miar wartości oraz powiązanie ich z celami przedsiębiorstwa pozwala między innymi na monitorowanie procesu tworzenia wartości oraz określenie obszarów potencjalnych zmian. Budowa narzędzia pomiaru wartości Wdrożenie systemu zarządzania wartością Zarządzanie kosztami i poprawa efektywności kosztowej procesów Zarządzanie strukturą finansowania Zarządzanie kapitałem obrotowym Budowa systemu motywacyjnego Szkolenia pracowników Określenie potencjalnych zmian Określenie obszarów w których wskazana jest poprawa oraz opracowanie metod wdrożenia zmian. Wdrożenie systemu VBM pociąga za sobą konieczność wdrożenia szeregu zmian zarówno o charakterze strategicznym jak operacyjnym. Identyfikacja obszarów krytycznych z punktu widzenia implementacji systemu pozwala zoptymalizować realizowany proces.

11 Page 11 Wartość spółki w transakcjach z funduszami PE/VC Definicja i tworzenie Ekonomicznej Wartości Dodanej Wycena w procesie transakcyjnym Metodologia wyceny Determinanty wartości System zarządzania wartością Ekonomiczna Wartość Dodana Wielkość kapitałuKoszt kapitałuRentowność NOPAT Koszt kapitału własnego i obcego Zysk operacyjny skorygowany o elementy nie będące wydatkami gotówkowymi (amortyzacja, rezerwy, podatki zapłacone) Średni ważony koszt kapitału (WACC) - oczekiwany zwrot z kapitału własnego dla właściciela oraz kapitału obcego dla inwestora. Łączna wartość inwestycji w firmę (kapitał własny i obcy) z korektami (np. rezerwy) - ( x ) Kapitał własny i obcy Maksymalizacja przychodów Kontrola kosztów Zarządzanie kapitałem

12 Page 12 Wartość spółki w transakcjach z funduszami PE/VC Znaczenie wyceny oraz modelowania finansowego Wycena w procesie transakcyjnym Metodologia wyceny Determinanty wartości System zarządzania wartością Stworzenie systemu monitorowania wartości przedsiębiorstwa Identyfikacja czynników mających największy wpływ na wartość Budowa systemu motywacyjnego dla pracowników Narzędzie zapewniające jednolitą informację na temat operacyjnych i finansowych rezultatów działalności przedsiębiorstwa i ich wpływu na jego wartość. Wynagrodzenie wybranych pracowników powiązane zostanie z poziomem zmiennych mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Pracownicy ci będą odpowiadać za kontrolę i zarządzanie czynnikiem tworzenia wartości, na który mają wpływ. Korzyści Narzędzie zapewni: możliwość szczegółowej oceny efektywności prowadzonej działalności możliwość wnikliwej analizy danych historycznych i wspomaganie przygotowania prognoz i planów operacyjnych Zarządzaniem zostaną objęte te czynniki, które najsilniej wpływają na wartość spółki, a jednocześnie istnieje możliwość wpływania na nie w procesie zarządzania. W odróżnieniu od procesu restrukturyzacji, w systemach zarządzenia wartością propozycje zmian wychodzą od samych pracowników. Pozwala to skutecznie włączyć wszystkich pracowników w proces tworzenia wartości. Zmotywowani pracownicy są dodatkowym czynnikiem powiększającym wartość przedsiębiorstwa dla potencjalnego inwestora. Przy wykorzystaniu narzędzia służącego do monitorowania wartości przeprowadzona zostanie analiza wrażliwości wartości przedsiębiorstwa na zmianę poszczególnych zmiennych operacyjnych i finansowych. W połączeniu z rozmowami z Zarządem oraz kluczowymi z pracownikami pozwoli to na zidentyfikowanie czynników, które najsilniej przekładają się na wartość przedsiębiorstwa. Efekt Wzrost wartości przedsiębiorstwa

13 Zbigniew Jusis Dyrektor Tel:+48 22 557 66 42 Fax:+48 22 557 70 01 e-mail:Zbigniew.Jusis@pl.ey.com Ernst & Young Assurance | Tax | Transactions | Advisory Informacje o Ernst & Young Ernst & Young jest globalnym liderem w zakresie usług audytorskich, podatkowych, transakcyjnych i doradczych. Na całym świecie 130 000 naszych pracowników jednoczą wspólne wartości i świadczenie wysokiej jakości usług. Zmieniamy rzeczywistość, pomagając naszym pracownikom, naszym klientom oraz naszej coraz szerszej społeczności w wykorzystaniu ich potencjału. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.ey.com/pl. Kontakt Dział Doradztwa Transakcyjnego Dziękuję za uwagę Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Tel: + 48 22 557 70 00 Fax: + 48 22 557 70 01 Page 13 Możliwość pozyskiwania kapitału Michał Chlebowski Analityk Tel:+48 22 557 66 76 Fax:+48 22 557 70 01 e-mail:Michal.Chlebowski1@pl.ey.com


Pobierz ppt "Wartość spółki w transakcjach z funduszami Private Equity i Venture Capital Zbigniew Jusis Dział Doradztwa Transakcyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google