Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwość pozyskiwania kapitału Zbigniew Jusis Dział Doradztwa Transakcyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwość pozyskiwania kapitału Zbigniew Jusis Dział Doradztwa Transakcyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Możliwość pozyskiwania kapitału Zbigniew Jusis Dział Doradztwa Transakcyjnego

2 Page 2 Możliwość pozyskiwania kapitału Plan prezentacji Zapotrzebowanie na finansowanie 1 Źródła finansowania 2 Porównanie źródeł finansowania 3 Dostępność finansowania 4

3 Page 3 Możliwość pozyskiwania kapitału Zapotrzebowanie na finansowanie Źródła finansowania Porównanie źródeł finansowania Dostępność finansowania Potencjalne przesłanki dla pozyskania finansowania sukces rynkowy, ambicje dalszego dynamicznego wzrostu pokonanie kolejnej bariery wzrostu, realizacja strategii rozwoju nasilenie konkurencji, konsolidacja rynku obrona przed przejęciem, ucieczka w przód kapitalizacja doświadczeń, dotychczasowej pozycji sukcesja władzy dywersyfikacja aktywów reinwestycja o wyższej stopie zwrotu restrukturyzacja optymalizacja kosztu kapitału MOTYWYCELE

4 Page 4 Możliwość pozyskiwania kapitału Zapotrzebowanie na finansowanie Źródła finansowania Porównanie źródeł finansowania Dostępność finansowania Znaczenie finansowania w poszczególnych fazach rozwoju FAZA START-UPROZWÓJDOJRZAŁOŚĆSCHYŁEK KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU POMYSŁ ORAZ FUNDUSZE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWANIE ROZWOJU i ROZBUDOWY FIRMY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA KONTROLA KOSZTÓW ROLA ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FINANSOWANIE ZAKUPU AKTYWÓW (środki własne, fundusze VC, inwestorzy strategiczni) INWESTYCJE ROZWOJOWE, FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO (fundusze VC/PE, kredyty, inwestor strategiczny, IPO, fundusze UE) OPTYMALIZACJA STRUKTURY FINANSOWEJ, FINANSOWANIE AKWIZYCJI (finansowanie wewnętrzne, inwestor strategiczny, IPO, kredyty) RESTRUKTURYZACJA FINANSOWANIE REINWESTYCJI (środki własne,

5 Page 5 Możliwość pozyskiwania kapitału Zapotrzebowanie na finansowanie Źródła finansowania Porównanie źródeł finansowania Dostępność finansowania Źródła finansowania Finansowanie długiem 1 Fundusz PE/VC 2 Inwestor strategiczny 3 Emisja publiczna 4 Inne formy finansowania 5

6 Page 6 Możliwość pozyskiwania kapitału Zapotrzebowanie na finansowanie Źródła finansowania Porównanie źródeł finansowania Dostępność finansowania Finansowanie długiem ZaletyWady Zachowanie kontroli na Spółką Stosunkowo łatwy dostęp (posiadając zabezpieczenia) Przejrzysty i krótki proces pozyskania Brak konieczności dzielenia się zyskiem Wyższy wskaźnik ROE dla zyskownych projektów Efekt tarczy podatkowej Cash flow lending – zabezpieczeniem kredytu bankowego są przyszłe wolne strumienie pieniężne generowane przez kredytobiorcę Asset based financing - Zabezpieczeniem kredytu bankowego jest majątek, na którego zakup przeznaczony jest kredyt Możliwość maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa - WACC Negatywny wpływ na przepływy finansowe Cykl biznesowy może być dłuższy od okresu kredytowania Nie przyjmowanie przez banki wysokiego ryzyka Wymogi dotyczące zabezpieczeń Pogorszenie wskaźników finansowych (D/E, ROA) Pogorszenie zdolności kredytowej (kolejne kredyty droższe) Niewielka liczba instytucji finansowych oferujących cash flow lending na rynku polskim Cash flow lending może okazać się droższą formą finansowania inwestycji od klasycznego kredytu, z uwagi na niepewność związaną z przyszłymi wolnymi strumieniami pieniężnymi przedsiębiorstwa.

7 Page 7 Możliwość pozyskiwania kapitału Zapotrzebowanie na finansowanie Źródła finansowania Porównanie źródeł finansowania Dostępność finansowania Fundusze PE/VC ZaletyWady Fundusz private equity, w przeciwieństwie do banku, zwraca uwagę głównie na perspektywy wzrostu (budowa wartości przedsiębiorstwa) Elastyczne podejście do ryzyka - fundusz, jako współwłaściciel (pozycja funduszu jest właściwie taka sama jak przedsiębiorcy), często poszukuje rozwiązań niekonwencjonalnych oraz podejmuje decyzje dotyczące przyszłości przedsiębiorstwa. Nie ma konieczności stosowania zabezpieczeń. Przedsiębiorca nadal posiada duży wpływ na zarządzanie Wzrost wiarygodności Wsparcie przedsiębiorstwa specjalistycznym know- how oraz kontaktami branżowymi Wsparcie przy określaniu długookresowej strategii wzrostu Brak konieczności dokonywania regularnych wypłat gotówkowych z przedsiębiorstwa na rzecz funduszu Powiększa zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Biznes plan, due diligence, negocjacje (wejście – wyjście) Wysoki koszt pozyskania środków kapitałowych Ograniczenie swobody działania przedsiębiorcy Wprowadzenie dodatkowych obowiązków - konieczność przygotowywania okresowych raportów, zwoływania regularnych posiedzeń rady nadzorczej itp. Konieczność podziału wypracowanych zysków z funduszem - bank wymaga jedynie odsetek niezależnie od wysokości zysków Relatywnie słabe wsparcie branżowe - strategiczny inwestor branżowy może efektywniej wpłynąć na wzrost przedsiębiorstwa Okresowy charakter inwestycji - w przeciwieństwie do inwestora branżowego, fundusz od momentu inwestycji deklaruje "wyjście" z inwestycji po upływie kilku lat

8 Page 8 Możliwość pozyskiwania kapitału Zapotrzebowanie na finansowanie Źródła finansowania Porównanie źródeł finansowania Dostępność finansowania Inwestor strategiczny ZaletyWady Horyzont inwestycyjny inwestora strategicznego jest nieograniczony. Wynika to z charakteru samej inwestycji - przejmowana spółka wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju inwestora, stąd też nigdy nie określa on horyzontu inwestycyjnego. Metoda wyceny wartości firmy jaką stosuje inwestor strategiczny w znaczący sposób odbiega od techniki wycen dokonywanych przez inwestorów finansowych. Inwestor strategiczny zazwyczaj bazuje na wycenie metodą wartości wewnętrznej firmy, mierzonej jakością zatrudnionych specjalistów, posiadanego know-how, a przede wszystkim technologii i udziału w rynku. Obecny właściciel może uzyskać wyższą wycenę za udziały. Efekt synergii (hipotetycznie nie uwzględniony w wycenie) Obniżenie ryzyka dla założycieli Spółki Wzrost kapitałów własnych Zwiększenie zdolności kredytowej – poprawa wskaźników finansowych Inwestor strategiczny dąży do przejęcia pełnej kontroli nad przejmowanym przedsiębiorstwem. Wartość dodana dla inwestora branżowego wynika z asymilacji majątku i kluczowych zasobów firmy przejmowanej przy jednoczesnym wprowadzeniu własnego systemu zarządzania, technologii oraz często marki (rebranding). (kwestia: wycena efektów synergii) Inwestor strategiczny z reguły wprowadza własną koncepcję przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa. Dotychczasowy właściciel może wpływać na ogólną strategię, jeśli pozostaje częściowym akcjonariuszem. Inwestor strategiczny może dążyć do zmiany kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Podmiot dominujący przejmuje korzyści związane ze wzrostem wartości firmy Obciążenie kosztami nieprodukcyjnymi inwestora (IT, know-how)

9 Page 9 Możliwość pozyskiwania kapitału Zapotrzebowanie na finansowanie Źródła finansowania Porównanie źródeł finansowania Dostępność finansowania Emisja publiczna ZaletyWady Prestiż i wiarygodność Łatwy dostęp do kapitału w przyszłości poprzez kolejne emisje Zwiększenie zdolności kredytowej – poprawa wskaźników finansowych Dostęp do alternatywnych metod finansowania, np. emisji obligacji Przejrzysta wycena spółki / płynność obrotu akcjami Możliwe zachowanie kontroli (rozdrobniony akcjonariat) Poprawa struktury kapitałowej i wskaźników finansowych Niższe koszty dla większych transakcji Obowiązki informacyjne - wobec inwestorów, władz giełdy i jednocześnie wobec konkurencji Ryzyko koniunktury rynków kapitałowych Ograniczenie kontroli oraz możliwość całkowitej utraty kontroli w wyniku wrogiego przejęcia Relatywnie wysokie koszty przeprowadzenia IPO oraz bieżących obowiązków informacyjnych Koszty związane z dostosowaniem się do wymogów giełdowych Ryzyko prawne związane dostosowaniem się do regulacji giełdowych Długotrwałość procesu Istotne warunki brzegowe i konieczność umiejętnego sprzedania rynkowi pomysłu na biznes

10 Page 10 Możliwość pozyskiwania kapitału Zapotrzebowanie na finansowanie Źródła finansowania Porównanie źródeł finansowania Dostępność finansowania Porównanie źródeł finansowania Finansowanie długiem Venture Capital / Private Equity Inwestor strategicznyOferta publiczna Zachowanie kontroli na Spółką Łatwy dostęp Krótkotrwałość procesu Brak konieczności dzielenia się zyskiem Wyższy wskaźnik ROE dla zyskownych projektów Efekt tarczy podatkowej Negatywny wpływ na przepływy finansowe Koszt finansowania Cykl biznesowy może być dłuższy od okresu kredytowania Nie przyjmowanie przez banki wysokiego ryzyka Wymogi dotyczące zabezpieczeń Pogorszenie wskaźników finansowych oraz zdolności kredytowej Wsparcie finansowe oraz strategiczne w rozwoju biznesu Niskie ryzyko dla założycieli Spółki Wzrost wiarygodności Podwyższenie kapitałów własnych Zwiększenie zdolności kredytowej – poprawa wskaźników finansowych Możliwość utraty kontroli nad Spółką Długotrwałość procesu Konieczność dzielenia się zyskiem Wysoki koszt finansowania poprzez fundusz VC/PE Dostęp do rynków zbytu, dostawców, klientów oraz know-how inwestora Efekt synergii Obniżenie ryzyka dla założycieli Spółki Wzrost kapitałów własnych Zwiększenie zdolności kredytowej – poprawa wskaźników finansowych Utrata tożsamości biznesowej Utrata kontroli nad Spółką Długotrwałość procesu Całkowite uzależnienie od inwestora Podmiot dominujący przejmuje korzyści związane ze wzrostem wartości firmy Obciążenie kosztami nieprodukcyjnymi inwestora Rozmyta struktura udziałowa Prestiż związany z wejściem na giełdę Wzrost kapitałów własnych Zwiększenie zdolności kredytowej – poprawa wskaźników finansowych Przejrzystość wyceny Dostęp do alternatywnych metod finansowania, np. emisji obligacji Konieczność ujawniania istotnych informacji Koszty emisji Koszty związane z dostosowaniem się do wymogów giełdowych Ryzyko prawne związane z koniecznością dostosowania się do regulacji giełdowych Długotrwałość procesu Zalety Wady

11 Page 11 Możliwość pozyskiwania kapitału Zapotrzebowanie na finansowanie Źródła finansowania Porównanie źródeł finansowania Dostępność finansowania Wzrost inflacji w Polsce, zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych spowodowane kryzysem na rynku kredytów hipotecznych oraz bessa na rynkach kapitałowych negatywnie wpływa na koszt oraz dostępność źródeł finansowania polskich firm w ostatnim okresie. Istotny wzrost kosztów finansowania Od początku 2007 r. rosną stawki polskiego rynku międzybankowego (wzrost WIBOR 3M o 62%) stanowiące bazę dla kosztu finansowania pochodzącego z różnych źródeł Wzrost awersji do ryzyka (wzrost marż) Załamanie na światowych rynkach finansowych doprowadziło do wzrostu awersji do ryzyka oraz ograniczenia dostępności źródeł finansowania dla przedsiębiorstw. Nastąpił także istotny wzrost marż kredytowych w stosunku do udzielanego finansowania dłużnego Spadek zaufania do systemu bankowego (ograniczona płynność) Załamanie w światowym systemie finansowym wpłynęło na spadek płynności także na polskim rynku międzybankowym w związku z ograniczonym zaufaniem między bankami Bessa na rynkach kapitałowych Znaczące spadki na giełdach doprowadziły do zaburzenia efektywnej alokacji kapitału. Wzrost kosztów pozyskania kapitału oraz ograniczenie jego dostępności Luka kapitałowa W dalszym ciągu istnieją ograniczenia w dostępie do finansowania dla stosunkowo małych projektów inwestycyjnych

12 Zbigniew Jusis Dyrektor Tel:+48 22 557 66 42 Fax:+48 22 557 70 01 e-mail:Zbigniew.Jusis@pl.ey.com Ernst & Young Assurance | Tax | Transactions | Advisory Informacje o Ernst & Young Ernst & Young jest globalnym liderem w zakresie usług audytorskich, podatkowych, transakcyjnych i doradczych. Na całym świecie 130 000 naszych pracowników jednoczą wspólne wartości i świadczenie wysokiej jakości usług. Zmieniamy rzeczywistość, pomagając naszym pracownikom, naszym klientom oraz naszej coraz szerszej społeczności w wykorzystaniu ich potencjału. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.ey.com/pl. Kontakt Dział Doradztwa Transakcyjnego Dziękuję za uwagę Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Tel: + 48 22 557 70 00 Fax: + 48 22 557 70 01 Page 12 Możliwość pozyskiwania kapitału Michał Chlebowski Analityk Tel: +48 22 557 66 76 Fax:+48 22 557 70 01 e-mail:Michal.Chlebowski1@pl.ey.com


Pobierz ppt "Możliwość pozyskiwania kapitału Zbigniew Jusis Dział Doradztwa Transakcyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google