Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada z dyrektorami szkół oraz podmiotami prowadzącymi szkoły stowarzyszeniowe na terenie województwa opolskiego – luty 2012 WSPOMAGANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada z dyrektorami szkół oraz podmiotami prowadzącymi szkoły stowarzyszeniowe na terenie województwa opolskiego – luty 2012 WSPOMAGANIE."— Zapis prezentacji:

1 Narada z dyrektorami szkół oraz podmiotami prowadzącymi szkoły stowarzyszeniowe na terenie województwa opolskiego – luty 2012 WSPOMAGANIE

2 PROGRAM I WOJEWÓDZKIEGO FORUM SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIA
Wprowadzenie Podstawy prawne funkcjonowania szkół i placówek prowadzonych przez stowarzyszenia Usytuowanie geograficzne placówek w województwie opolskim Wyniki egzaminów zewnętrznych Nadzór pedagogiczny prowadzony przez Opolskiego Kuratora Oświaty i jego wyniki (ewaluacja, kontrola) Problemy wynikające ze skarg na działalność szkół i placówek prowadzonych przez stowarzyszenia Przerwa Wspomaganie szkół prowadzonych przez jednostki inne niż JST nadzorowane Przez Opolskiego Kuratora Oświaty Dyskusja Zebranie wniosków oraz zakończenie Forum

3 Usytuowanie geograficzne placówek stowarzyszeniowych w województwie opolskim

4 WSPOMAGANIE i SPRAWY RÓŻNE
Porządek narady Nadzór pedagogiczny - wspomaganie Formy WSPOMAGANIA szkół i placówek w świetle rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z grudnia 2009 r. (z uwzględnieniem szkół stowarzyszeniowych) Najważniejsze elementy realizacji zadań z zakresu WSPOMAGANIA szkół i placówek przez KO w Opolu do 2011 Informacje bieżące

5 Pojęcie wspomagania Wspomaganie (zgodnie z obowiązującym rozp. MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego) – to działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków.

6 Formy wspomagania Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez: przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli; upowszechnianie przykładów dobrych praktyk; promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek.

7 Wspomaganie realizowane w latach 2009-2011 /najważniejsze dane/
Promowania wykorzystania ewaluacji Narady OKO z dyrektorami szkół i organami prowadzącymi szkoły /w tym stowarzyszenia/ nt.: „Sprawozdanie OKO za okres IX-XII 2010r., ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym” Upowszechnianie uwag i wniosków z przeprowadzonych ewaluacji podczas sierpniowych oraz lutowych narad z dyrektorami szkół i placówek, każdorazowo około uczestników.

8 Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk
Zakres działań w tym obszarze: organizacja procesu nadsyłania dobrych praktyk do KO na formularzu „dobrej praktyki”, weryfikacja propozycji nadsyłanych przez szkoły/placówki przez zespół wizytatorów ds. wspomagania, zamieszczanie przykładów dobrych praktyk na stronie internetowej KO, promowanie na konferencjach tematycznych/naradach przykładów ciekawych rozwiązań i ich upowszechnianie w innych formach, gromadzenie informacji zwrotnych o przydatności prezentowanych materiałów

9 Wspomaganie realizowane w latach 2009-2011
Dobre praktyki: Opracowanie i zamieszczenie na stronie KO 24 przykładów dobrej praktyki. przedszkola – 2 szkoły podstawowe – 12 gimnazja – 4 ponadgimnazjalne – 4 pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 2 Systematyczne Informowanie o „dobrych praktykach” za pośrednictwem Biuletynu „Oświata Opolska” /ponadto jeden numer pisma został poświęcony tej tematyce w całości/ 6.104 – wejścia na stronę internetową w zakładkę „Dobre praktyki”

10 WSPOMAGANIE Promowanie pracy szkół i placówek oświatowych „dobre praktyki”
Oto przykłady dobrych praktyk opracowane od lipca do grudnia 2011 r. : Firma ,,Stokrotka” - szkolne ogrody w gogolińskiej dwójce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie, Działania promujące czytelnictwo wśród uczniów kształcenia zintegrowanego, świetlicy socjoterapeutycznej oraz dzieci przedszkolnych - Zespół Szkół Miejskich nr 4, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu. Sławięcice - moja mała ojczyzna - program autorski edukacji regionalnej - Zespół Szkół Miejskich nr 4, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach „W zdrowym ciele zdrowy duch” – PSP nr 5 w Opolu we współpraca z Agencją Rynku Rolnego

11 WSPOMAGANIE Promowanie pracy szkół i placówek oświatowych „dobre praktyki”
Zgłoszone do tej pory „dobre praktyki” w szczególności dotyczyły realizacji: wprowadzania innowacyjnych form pracy z uczniem edukacji proekologicznej edukacji regionalnej/patriotycznej działalności na rzecz środowiska lokalnego pracy z uczniem zdolnym Sposoby wykorzystania dobrych praktyk w działaniach wspomagających: promowanie efektów realizowanych zadań i podjętych działań przez nauczycieli – autorów „dobrej praktyki”, pokazanie wpływu dobrych praktyk na wzrost jakości pracy szkoły, promowanie „Szkół i Placówek Dobrych Praktyk” podczas konferencji i uroczystości organizowanych przez kuratorium

12 WSPOMAGANIE Promowanie pracy szkół i placówek oświatowych „dobre praktyki”
Wnioski wynikające ze wspomagania metodą „dobrych praktyk” Rozwijając tego rodzaju współpracę – dostrzegamy potrzebę: zorganizowania konferencji dla nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie pragmatyki stosowania „dobrych praktyk”. pozyskiwania informacji od szkół, które przesłały przykładowe dobre praktyki o ich wpływie na jakość pracy szkoły, po wdrożeniu praktyki do realizacji. stworzenia warunków i odpowiedniej motywacji dyrektorom szkół zarówno samorządowych i stowarzyszeniowych oraz innych placówek do dzielenia się przykładami dobrych praktyk w obszarze zarządzania szkołą. uaktywniania szkół, które uzyskały place zabaw z programu „Radosna Szkoła” do dzielenia się dobrymi praktykami w wykorzystaniu nowych możliwości w różnych obszarach pracy szkoły.

13 Uwagi końcowe w zakresie dobrych praktyk:
WSPOMAGANIE Uwagi końcowe w zakresie dobrych praktyk: Zauważalne jest zdecydowanie większe zainteresowanie szkół dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem oraz osiągnięciami w pracy organizacyjnej, dydaktycznej czy opiekuńczo-wychowawczej dzięki wymianie w ramach „dobrych praktyk” Zachęcamy wszystkie szkoły prowadzone przez stowarzyszenia do dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz do korzystania posiadanych przez KO banku „dobrych praktyk” Oferujemy możliwość promocji szkół stowarzyszeniowych na łamach Biuletynu „Oświata Opolska”, gdzie prezentujemy najciekawsze przykłady dobrych praktyk.

14 Organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Zakres działań w tym obszarze obejmuje: opracowanie tematyki i harmonogramu konferencji i narad w oparciu o założenia polityki oświatowej państwa, realizowane programy rządowe czy wytyczne kuratora oświaty, współpraca z uczelniami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu centralnym w celu organizacji konferencji oraz udziału w nich wykładowców o uznanym dorobku naukowym, przygotowane konferencje/narady uwzględniają problematykę zgłaszaną przez dyrektorów, a ponadto: wyniki badania potrzeb dyrektorów oraz nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, szczegółowe omówienie zagadnień, które wypadły niezadowalająco podczas kontroli czy ewaluacji zewnętrznych, wnioski ze sprawowanego nadzoru oraz prowadzonej diagnozy potrzeb doskonalenia nauczycieli, wspomaganie organów prowadzących szkoły, w tym stowarzyszenia realizujące zadania oświatowe

15 WSPOMAGANIE Konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek województwa opolskiego
Organizowane konferencje /wybór/ 2009 I Opolska Konferencja Informatyczna – Nowe Technologie w Edukacji Organizacja debaty na temat: „Zmiany systemowe i programowe oraz kwestie związane z nowym nadzorem pedagogicznym” Organizacja wojewódzkiej konferencji na zlecenie MEN dot. wielodyscyplinarnej współpracy na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Lokalna polityka edukacyjna, a stan realizowanych zadań oświatowych w szkołach/placówkach prowadzonych przez samorząd z uwzględnieniem osiągniętych wyników na egzaminach zewnętrznych”

16 WSPOMAGANIE Konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek województwa opolskiego
Organizowane konferencje /wybór/ 2010 Konferencja w ramach współpracy międzynarodowej i programy Regio: „Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji”- promocja kształcenia zawodowego, „Szkoła – centrum działań proekologicznych”- upowszechnianie działań proekologicznych możliwych do realizacji w szkołach. Diagnoza skali problemu tzw. „eurosieroctwa w województwie opolskim Realizacja II etapu Programu przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i Młodzieży w województwie opolskim - Wady i zalety profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami Bezpieczeństwo w Internecie a prawa dziecka, cyberprzemoc, zagrożenia płynące z sieci Coroczne konferencje w ramach Wojewódzkiego Forum Edukacji Regionalnej

17 WSPOMAGANIE Konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek województwa opolskiego
2011 Narady inaugurujące nowy rok szkolny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego Konferencja otwierająca Rok Szkoły z Pasją Narada podsumowująca letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 Realizacja praw dziecka, praw człowieka i praw obywatela w szkole. Założenia i przykłady dobrych praktyk.” „Profilaktyka szkolna w zakresie zachowań destruktywnych dzieci i młodzieży” „Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach” Narzędzia i środki technologii informacyjnej w procesie nowoczesnej edukacji „Uczeń z pasją – Nauczyciel z pasją”

18 Wspomaganie realizowane w latach 2009-2011 /Biuletyn
Wspomaganie realizowane w latach /Biuletyn. Materiały przydatne dla szkół stowarzyszeniowych/ Opublikowano 9 numerów Biuletynu Informacyjnego „Oświata Opolska” Zanotowano około 2640 wejść na tę stronę internetową Propagując Biuletyn, zachęcamy również szkoły stowarzyszeniowe do korzystania z zamieszczanych tam materiałów oraz proponowania interesującej Państwa tematyki. Oto wybór materiałów, które ukazały się dotychczas w ramach wspomagania szkół i placówek:

19 Wspomaganie realizowane w latach 2009-2011 /Biuletyn
Wspomaganie realizowane w latach /Biuletyn. Materiały przydatne dla szkół stowarzyszeniowych/ 1/2010 J. Jaworek, Ewaluacja zewnętrzna szansą na rozwój szkoły M. Pawlicka, A. Kania, G. Kobaka, Kontrola jako forma nadzoru pedagogicznego M. Szałagan, Zmiany w prawie oświatowym w roku 2009 J. Olechnowicz, Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego bezpieczeństwa L. Bisowska, Program na wagę zdrowia

20 Wspomaganie realizowane w latach 2009-2011 /Biuletyn
Wspomaganie realizowane w latach /Biuletyn. Materiały przydatne dla szkół stowarzyszeniowych/ 2/2010 Alicja Skubacz, Doskonalenie nauczycieli w kontekście nowego rozporządzenia o placówkach doskonalenia nauczycieli. Piotr Dańkowski, Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w świetle nowego rozporządzenia o jego organizowaniu i nadzorowaniu. Iwona Tkacz, Projekty unijne POKL szansą dla edukacji . Ireneusz Podolak, System Informacji Oświatowej (założenia do nowej wersji programu).

21 Wspomaganie realizowane w latach 2009-2011 /Biuletyn
Wspomaganie realizowane w latach /Biuletyn. Materiały przydatne dla szkół stowarzyszeniowych/ 3/2010 Jadwiga Szramiak, Kierunki zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Liliana Bisowska, Prawa dziecka w cyberprzestrzeni. Izabela Breguła, O edukacji inaczej – kształcenie z kredą i pilotem w dłoni. Zofia Godlewska, Marek Wąsowski, Centrum Nauk Przyrodniczych - od koncepcji do projektu.

22 Wspomaganie realizowane w latach 2009-2011 /Biuletyn
Wspomaganie realizowane w latach /Biuletyn. Materiały przydatne dla szkół stowarzyszeniowych/ 4/2010 Iwona Polewska, Wspomaganie jako forma nadzoru pedagogicznego. Olimpia Matys, Edukacyjne sukcesy szkół holenderskich . Izabela Breguła, Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Mariusz Mueller, Rok Powstań Śląskich . Ireneusz Podolak, Uwagi o realizacji zadań w zakresie Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. Anna Bereźnicka, Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?

23 Wspomaganie realizowane w latach 2009-2011 /Biuletyn
Wspomaganie realizowane w latach /Biuletyn. Materiały przydatne dla szkół stowarzyszeniowych/ 5-6/2011 Teodozja Świderska, Realizacja prawa do edukacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej na Opolszczyźnie. Renata Scheit, „ROMOWIE - przyszłość bez uprzedzeń” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Teodozja Świderska, Rok szkolny 2010/ Rokiem Odkrywania Talentów.

24 Wspomaganie realizowane w latach 2009-2011 /Biuletyn
Wspomaganie realizowane w latach /Biuletyn. Materiały przydatne dla szkół stowarzyszeniowych/ 7/2011 Teodozja Świderska Szkoły z Opolszczyzny laureatami III edycji ogólnopolskiego konkursu „Otwarta szkoła”. Jolanta Jaworek Międzynarodowa konferencja w Krakowie „Jakość edukacji czyli/i jakość ewaluacji”. Stanisława Pamuła Jak podnosić jakość edukacji? Wyniki badań PISA ” Konferencja Regionalna.

25 Wspomaganie realizowane w latach 2009-2011 /Biuletyn
Wspomaganie realizowane w latach /Biuletyn. Materiały przydatne dla szkół stowarzyszeniowych/ 8-9/2011 Marek Białokur Warto być sobą i wierzyć w siebie. Maria Skłodowska-Curie ( ) – szkic do biografii. Iwona Polewska Dobre praktyki — materiały ze szkół i placówek woj. opolskiego. „Radosna szkoła” - program rządowy przewidziany do realizacji w latach Moje Boisko – Orlik 2012. Ireneusz Podolak „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”. Jolanta Chwastowska XVII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej” Magdalena Kruk-Kuchcińska, Oferta edukacyjna Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach

26 WSPOMAGANIE Granty Opolskiego Kuratora Oświaty
W ramach Edycji Grantów Edukacyjnych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego zorganizowano i przeprowadzono wiele różnych form szkoleniowych. Na przykład w 2011 roku zorganizowano: 21 kursów doskonalących, 4 konferencje i warsztaty. W szkoleniach uczestniczyło 1206 nauczycieli z terenu województwa opolskiego, co stanowi 102% zaplanowanych miejsc (na szkolenia przewidziano 1180 miejsc).

27 WSPOMAGANIE Granty Opolskiego Kuratora Oświaty
Tematyka najpopularniejszych form doskonalenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej realizowanych w ramach grantów OKO: PRACA Z DZIECKIEM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kurs: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z dysfunkcjami. Kurs: Stymulowanie rozwoju ucznia szczególnie uzdolnionego i indywidualizacja procesu jego nauczania.

28 WSPOMAGANIE Granty Opolskiego Kuratora Oświaty
Tematyka najpopularniejszych form doskonalenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej realizowanych w ramach grantów OKO: DOSKONALENIE KONPETENCJI NAUCZYCIELI W ZAKRESIE POSŁUGIWANIA SIĘ TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ. Kurs: Zastosowanie szkolnej platformy edukacyjnej we wspomaganiu procesu nauczania (e-learning) Kurs: Obsługa programu Publisher - tworzenie oraz edycja gazety szkolnej. Kurs: Prowadzenie zajęć komputerowych w klasach I-III szkoły podstawowej.

29 WSPOMAGANIE Granty Opolskiego Kuratora Oświaty
Tematyka najpopularniejszych form doskonalenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej realizowanych w ramach grantów OKO: PLANOWANIE PROCESU KSZTACENIA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Kurs: Sporządzanie nauczycielskich planów nauczania, dobór materiału i metod do zakładanych celów w świetle nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kurs: Obowiązki nauczyciela przedszkola w świetle nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Kurs: Edukacja dzieci sześcioletnich w szkole.

30 WSPOMAGANIE Granty Opolskiego Kuratora Oświaty
Tematyka najpopularniejszych form doskonalenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej realizowanych w ramach grantów OKO: PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA, WSPIERANIE NAUCZYCIELI W REALIZACJI FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. Kurs: Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych. Kurs: Ewaluacja wewnątrzszkolna i monitorowanie jakości pracy szkoły/placówki. Kurs: Projekt edukacyjny jako alternatywna metoda kształcenia i samokształcenia. Kurs: Rozwijanie zdolności twórczych i kształcenie poprzez formy teatralne.

31 WSPOMAGANIE Granty Opolskiego Kuratora Oświaty
Tematyka najpopularniejszych form doskonalenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej realizowanych w ramach grantów OKO: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ/PLACÓWKA Kurs: Prawo oświatowe, KPA w pracy dyrektora szkoły/placówki. Kurs: Konstruowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki w świetle zmian w prawie oświatowym. Kurs: Rola dyrektora we wspieraniu rozwoju zawodowego nauczycieli. Trzydniowe szkolenie dla kadry kierowniczej w oświacie w Niwkach.

32 WSPOMAGANIE Granty Opolskiego Kuratora Oświaty
Tematyka najpopularniejszych form doskonalenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej realizowanych w ramach grantów OKO: INNE: Kurs: Interpretacja i zastosowanie w pracy z uczniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej . Kurs: Negocjacje skuteczną metodą rozwiązywania problemów i konfliktów w szkole. Kurs: Organizacja zajęć w świetlicy szkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy. Kurs: Sztuka emisji głosu w pracy nauczyciela.

33 Współpraca z wyższymi uczelniami
Kontynuacja współpracy Kuratorium Oświaty z wyższymi uczelniami działającymi na terenie województwa opolskiego Współpraca uczelni wyższych z KO, placówkami oświatowymi oraz szkołami na różnych poziomach edukacyjnych w zakresie realizacji wyznaczonych zadań i programów. Wspieranie KO w zakresie działań diagnostycznych, badawczych, szkoleniowych oraz podczas organizacji konferencji i seminariów. Współpraca szkół z wyższymi uczelniami – zbiorcze opracowanie monitoringu przeprowadzonego w szkołach i placówkach województwa opolskiego. Przygotowanie oferty uczelni województwa opolskiego dla szkół na rok szkolny 2011/2012 i umieszczenie informacji na stronie internetowej KO

34 WSPOMAGANIE Wnioski dotyczące wspomagania szkół i placówek
Dyrektorzy aktywnie uczestniczą w konferencjach i naradach. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi i możliwościom wymiany doświadczeń pozyskujemy wiele informacji o oczekiwaniach dyrektorów szkół i placówek. Dyrektorzy szkół i placówek chętnie wymieniają się między sobą doświadczeniami, warto więc rozwijać dodatkowe formy umożliwiające spotkania przedstawicieli kadry zarządzającej oświatą. Odnotowano wzrost liczby szkół realizujących projekty unijne w ramach wymienionych programów. Nastąpiła poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczy kadra nauczycielska. Wskazane byłoby kontynuowanie popularnych tematów szkoleń i konferencji. Dotyczą one np. potrzeb edukacyjnych dzieci ze specyficznymi problemami, w tym dziecka szczególnie uzdolnionego; czy też potrzeb doskonalenia wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji dziecka sześcioletniego.

35 WSPOMAGANIE Wnioski dotyczące wspomagania szkół i placówek
Obszary funkcjonowania systemu oświaty, które należałoby objąć monitorowaniem lub wspomaganiem: organizacja szkół prowadzonych przez stowarzyszenia dobór, zatwierdzanie i ewaluacja szkolnych przedmiotowych programów nauczania praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych monitoring tworzenia, organizacji i działania klas i szkół sportowych województwa opolskiego

36 Udział szkół stowarzyszeniowych w programie „Radosna Szkoła”
Współpraca w zakresie realizacji programów rządowych, strukturalnych UE i innych Udział szkół stowarzyszeniowych w programie „Radosna Szkoła” 2009 Miejsca zabaw: 9 Place zabaw: 0 2010 Miejsca zabaw: 4 Place zabaw: 1 2011 Miejsca zabaw: 7 2. Możliwości udziału w programie dożywiania oraz organizacji bezpłatnego/dotowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży Dzieci i młodzież ze szkół stowarzyszeniowych posiadają pełne prawo korzystania z rządowego programu pomocy w zakresie dożywiania a także możliwości organizowania bezpłatnego/dotowanego wypoczynku

37 Współpraca w zakresie realizacji programów rządowych, strukturalnych UE i innych
3. Współpraca szkół stowarzyszeniowych przy realizacji innych projektów: Wojewódzko program przeciwdziałania wadom postawy ciała wśród dzieci i młodzieży: 5 Szkoły promujące zdrowy styl życia: e twining: Rządowy program dożywiania: Dotowany wypoczynek dzieci i młodzieży:

38 WSPOMAGANIE Zapowiedź konferencji organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/12 Konferencja planowanej z myślą o szkołach podstawowych prowadzonych przez inne organy niż JST np. stowarzyszenia (ok. 90 na Opolszczyźnie) Konferencja: „Szkoły Dobrych Praktyk” w jej ramach przewidujemy - konkurs dla nauczycieli. promocję szkół dobrze przygotowanych do przyjęcia sześciolatków (dobre praktyki) Konferencja w ramach Roku Korczakowskiego.


Pobierz ppt "Narada z dyrektorami szkół oraz podmiotami prowadzącymi szkoły stowarzyszeniowe na terenie województwa opolskiego – luty 2012 WSPOMAGANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google