Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Łódź, r. 1

2 WPR po 2013 r. – plan prac PREZ PL
12 października 2011 r. – publikacja pakietu rozporządzeń dot. WPR po 2013 r. wraz z Oceną Wpływu 20 października 2011 r. – prezentacja pakietu (Rada AGRIFISH) rozpoczęcie dyskusji na poziomie Rady, SCA (Ocena Wpływu) i grup roboczych PREZ DK i CY kontynuacja prac nad pakietem legislacyjnym, negocjacje 2012 lub 2013 r. – przyjęcie ostatecznych tekstów aktów prawnych 1 stycznia 2014 r. – wejście w życie zreformowanej WPR 2

3 Pakiet 7 rozporządzeń dotyczących WPR
Rozporządzenia PE i Rady dotyczące: płatności bezpośrednich; jednolitej wspólnej organizacji rynków; wsparcia rozwoju obszarów wiejskich; finansowania, zarządzania i monitorowania WPR („horyzontalne”); stosowania środków przejściowych za rok 2013; systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli. Rozporządzenie Rady dotyczące niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych. 3

4 Budżet WPR utrzymanie obecnego poziomu budżetu WPR w wymiarze nominalnym (spadek realny) utrzymanie obecnych proporcji finansowania między filarami na poziomie UE możliwość przesunięć do 10% kwot z filaru I do II (wszystkie PCz) możliwość przesunięć do 5% kwot z filaru II na podniesienie stawek płatności bezpośrednich (PCz o stawce płatności bezpośrednich poniżej 90% średniej UE: BG, EE, FI, LV, LT, PL, PT, RO, SK, ES, SE, UK) 4

5 Podział środków WPR stopniowe zmniejszanie dysproporcji w wysokości płatności bezpośrednich pomiędzy poszczególnymi państwami dla PCz o najniższych stawkach redukcja 1/3 różnicy między obecnym poziomem a 90% średniej UE (do r.) PL - wzrost stawki o 2,71% zrównanie jedynie na poziomie regionów/państw członkowskich (do końca 2019 r.) koperty PCz w ramach II filaru określone na podstawie nowych obiektywnych kryteriów 5

6 1/3 różnicy pomiędzy obecnym poziomem a 90% średniej UE
Redystrybucja płatności bezpośrednich 1/3 różnicy pomiędzy obecnym poziomem a 90% średniej UE Źródło: Komisja Europejska 6 6

7 Płatności bezpośrednie - uprawnienia
wycofanie SAPS w nowych PCz wprowadzenie systemu opartego na uprawnieniach: przydzielenie uprawnień – złożenie wniosku do r. uprawnienia do płatności będą mogły zostać przyznane rolnikom, którzy otrzymywali płatności bezpośrednie w 2011 r. w ramach SPS lub SAPS rolnicy rozpoczynający działalność po 2011 r. mogą nabyć uprawnienia wraz z zakupem gospodarstwa albo z rezerwy krajowej, jeżeli spełniają warunki przewidziane dla młodych rolników (nie więcej niż 40 lat) liczba przydzielonych uprawnień zależna od liczby kwalifikujących się (i zadeklarowanych w 2014 r.) hektarów 7

8 Aktywny rolnik przyznawanie płatności tylko aktywnym rolnikom:
wysokość płatności bezpośrednich rocznie >= 5% łącznej sumy przychodów z działalności pozarolniczej lub na gruntach rolnych składających się na gospodarstwo prowadzona jest minimalna działalność określona przez państwo członkowskie nie dotyczy rolników < 5 tys. euro (w PL 94% beneficjentów) 8

9 Capping o 20% w przypadku kwot z przedziału 150 tys. - 200 tys. euro
mechanizm redukcji płatności powyżej 150 tys. euro rocznie: o 20% w przypadku kwot z przedziału 150 tys tys. euro o 40% w przypadku kwot z przedziału 200 tys. – 250 tys. euro o 70% w przypadku kwot z przedziału 250 tys. – 300 tys. euro niewypłacanie kwot pow. 300 tys. euro redukowana kwota płatności obliczana po uwzględnieniu ponoszonych przez rolnika kosztów zatrudnienia (wynagrodzenia, podatki, świadczenia socjalne) oraz z wyłączeniem płatności za działania prośrodowiskowe uzyskane środki przeznaczone będą na realizację działań PROW 802 beneficjentów PB w PL uzyskało > 150 tys. EURO 9

10 Komponenty PB – udział w kopercie krajowej
10

11 Płatność podstawowa min. 43% koperty
na podstawie posiadanych przez rolnika uprawnień rezerwa krajowa (do 3% puli środków przeznaczonej na płatność podstawową), z której uprawnienia rozdzielane młodym rolnikom rozpoczynającym działalność, rolnikom na obszarach podlegających restrukturyzacji lub objętych programami rozwoju 11

12 Płatność podstawowa Do płatności kwalifikują się:
UR wykorzystywane rolniczo, UR uprawnione do płatności (SAPS i SPS) w 2008 r., które po tym okresie zostały zalesione. konieczność utrzymania przez rolnika warunków kwalifikowalności gruntu przez cały rok kalendarzowy 12

13 Płatność za działania prośrodowiskowe
30% koperty obowiązek spełniania działań mających korzystny wpływ na klimat i środowisko: dywersyfikacja upraw utrzymanie trwałych użytków zielonych obszary prośrodowiskowe (ecological focus area) gospodarstwa ekologiczne automatycznie włączone do płatności prośrodowiskowej gospodarstwa w całości lub w części położone na obszarach Natura uprawnione do tej płatności pod warunkiem, że będą przestrzegane wymogi z dyrektyw ptasiej i siedliskowej Z uwagi na wysoki poziom norm DKR w PL i dużą liczbę działek/gospodarstw „zielony” komponent PB nie musi okazać się bardzo wymagającym. 13

14 Dywersyfikacja upraw gospodarstwa, których powierzchnia gruntów ornych przekracza 3 ha, zobowiązanie do uprawy co najmniej trzech upraw (crops), z których każda zajmowałby nie mniej niż 5% gruntu ornego, a plon główny nie więcej niż 70 %. wyłączone byłyby gospodarstwa, które w całości są wykorzystywane jako łąki, czy pastwiska, w całości są pozostawione jako grunty ugorowane, lub w których uprawiane gatunki przez większość część roku znajdują się pod wodą; 14

15 Trwałe użytki zielone utrzymanie trwałych użytków zielonych na ustalonym poziomie w oparciu o rok referencyjny 2014 r. dopuszcza się zmniejszenie powierzchni trwałych użytków zielonych, ale nie więcej niż o 5 %. 15

16 Obszary prośrodowiskowe (ecological focus area)
w ramach gospodarstwa rolnicy byliby zobowiązani do przeznaczenia na nie co najmniej 7 % gruntów kwalifikowalnych z wyłączeniem TUZ, na obszary ukierunkowane na działania prośrodowiskowe, takie jak: grunty ugorowane, elementy krajobrazu, tarasy, strefy buforowe oraz obszary zalesione. 16

17 Płatności dla młodych rolników
do 2% koperty młody rolnik – rolnik rozpoczynający lub który rozpoczął działalność w przeciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie płatności podstawowej, mający poniżej 40 lat oraz posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności rolniczej. Wsparcie przyznawane na okres nie dłuższy niż 5 lat płatność w wysokości 25% średniej wartości uprawnienia rolnika pomnożonej przez liczbę uprawnień 17

18 mechanizm dobrowolny dla PCz do 5% koperty
Płatność dla obszarów o ograniczeniach naturalnych mechanizm dobrowolny dla PCz do 5% koperty dodatkowe wsparcie dla rolników, których gospodarstwa są częściowo lub w całości położone na obszarach o naturalnych utrudnieniach wyznaczonych przez PCz zgodnie z projektowanymi przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (na podstawie nowych, obiektywnych kryteriów biofizycznych) PL - prawdopodobne zmniejszenie pow. ONW (nowe kryteria delimitacji bez kryterium społecznego) 18

19 Wsparcie związane z produkcją
mechanizm dobrowolny dla PCz do 5% koperty a w niektórych przypadkach (m.in. gdy w 2013 r. PCz stosowały system SAPS) do 10% koperty brak obecnie funkcjonujących odrębnych instrumentów pomocowych, np. płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do owoców miękkich czy płatności do krów mamek (wyjątek - pomoc do bawełny) Objęte sektory: zbóż, roślin białkowych i oleistych, ryżu, orzechów, skrobi ziemniaczanej, mleka i produktów mlecznych, nasion, roślin uprawnych, owiec, kóz, wołowiny, roślin strączkowych, oliwy z oliwek, jedwabników, lnu i konopi, suszu paszowego, chmielu, buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii, owoców i warzyw oraz zagajników o krótkiej rotacji. wśród objętych sektorów brak uprawy tytoniu 19

20 System wsparcia dla małych gospodarstw
do 10% koperty alternatywa wobec pozostałych komponentów płatności – decyzja rolnika wyłączenie z obowiązku spełniania wymogów wzajemnej zgodności oraz obowiązku kontroli; Wyłączenie nie dotyczy obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów i podlegania kontrolom urzędowym oraz związanych z nimi sankcjami. płatność w przedziale euro PCz - wybór sposobu określenia wysokości pomocy dla małych rolników: wielkość nieprzekraczająca 15% średniego wsparcia na gospodarstwo w danym PCz (PL 335 euro  500 euro), albo średnia wartość uprawnienia w danym PCz pomnożona przez max. 3 hektary (PL 670 euro) 1/3 gospodarstw w PL < 3 ha (śr. wzrost stawki na ha w tej grupie o %) 20

21 Zmiany w zakresie cross-compliance
uproszczenie listy wymogów i norm możliwość redukcji ilości kontroli „na miejscu” w przypadku dobrze i sprawnie funkcjonującego systemu kontroli przy małym wskaźniku błędu ułatwienia dla małych gospodarstw Uproszczenie listy wymogów i norm wzajemnej zgodności Zniesiono kontrole następcze w przypadku drobnych niezgodności, a kontrole w przypadku zastosowania zasady Euro - ograniczono do próby beneficjentów. 21

22 Zmiany w zakresie GAEC dodano nowe normy:
zniesienie podziału na normy obowiązkowe i dobrowolne, dodano nowe normy: utrzymanie poziomu materii organicznej w glebie włączając w to zakaz wypalania rżyska, oraz ochrona terenów podmokłych i gleb zasobnych w węgiel włączając w to zakaz orania. rozszerzony zakres normy odnoszącej się do zachowania elementów krajobrazu o zakaz przycinania żywopłotów i drzew w czasie okresu lęgowego ptaków oraz obowiązek zachowania możliwych działań w celu uniknięcia gatunków inwazyjnych i szkodników. 22

23 Zmiany w zakresie GAEC Usunięto następujące normy:
przeciwdziałanie wkraczaniu niepożądanej roślinności na grunty rolne; zachowanie tarasów (włączone do komponentu prośrodowiskowego PB); stosowanie odpowiednich maszyn; utrzymanie gajów oliwnych; tworzenie lub utrzymanie siedlisk; zakaz karczowania drzew oliwnych; minimalne wymogi dotyczące obsady zwierząt lub odpowiednie systemy; zmianowanie (włączone do komponentu prośrodowiskowego PB). 23

24 Zmiany w zakresie GAEC Wyłączono z zasady wzajemnej zgodności następujące wymogi: normy z dyrektywy ptasiej i siedliskowej, które były trudne do zweryfikowania, tzn: zakaz zrywania, niszczenia roślin objętych ochroną, zakaz chwytania, zabijania ptaków objętych ochroną; stosowanie osadów ściekowych; zgłaszanie chorób zakaźnych. 24

25 Rozwój obszarów wiejskich
25

26 Wspólne ramy strategiczne (WRS)
Strategia Europa 2020 Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE Wspólne ramy strategiczne (WRS) Obejmuje EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR i odzwierciedla strategię EU2020 poprzez wspólne cele tematyczne realizowane przez poszczególne fundusze Umowy partnerstwa Dokument krajowy określający planowaną alokację środków na realizację celów EU2020 PROW Pozostałe fundusze WRS (Regionalny, Społeczny, Spójności i Rybołówstwa) Włączenie społeczne, walka z ubóstwem i rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich Wzrost konkurencyjności i rentowności gospodarstw Sprawne funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem Odnowa, wspieranie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa Efektywne gospodarowanie zasobami, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatyczne Przyspieszony transfer Wiedzy i innowacyjność Priorytety Programy PROW Innowacyjność, ochrona środowiska i zmiany klimatyczne jako tematy wiodące Źródło: MRiRW na podstawie materiałów KE 26 26 26

27 Wspólne Ramy Strategiczne
Realizacja strategii Europa 2020 poprzez Wspólne Ramy Strategiczne (UE) i Umowy Partnerstwa (PCz) Silniejsze powiązanie WPR z innymi politykami, w tym z Polityką Spójności Szczegółowe priorytety inwestycyjne, obszary wsparcia, wyzwania terytorialne, mechanizmy koordynacji obejmujące zintegrowany rozwój lokalny w ramach funduszy WRS Odejście od osi i ukierunkowanie pomocy na realizację z góry określonych mierzalnych celów programu Nacisk na systematyczne badanie efektów realizacji programów 27

28 Umowa Partnerstwa Przygotowana przez PCz w ścisłej współpracy z właściwymi organami regionalnymi lub lokalnymi, parterami społeczno- ekonomicznymi itd. Opis głównych nierówności i potrzeb rozwojowych ze wskazaniem na cele tematyczne, szczegółowe priorytety w zakresie inwestycji i obszarów, Opis oczekiwanych rezultatów dla każdego z celów tematycznych priorytetów w zakresie ROW. 28

29 Cele i priorytety ROW Cele II filaru WPR: konkurencyjność rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Cele mają być realizowane przez 6 priorytetów: Wzmocnienie transferu wiedzy w rolnictwie i leśnictwie, Wspieranie konkurencyjności rolnictwa i żywotności gospodarstw rolnych, Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Ochrona i poprawa stanu ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Wspieranie efektywnego wykorzystywania surowców i wsparcie dla przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze rolno-spożywczym i leśnym, Potencjał miejsc pracy i rozwój obszarów wiejskich. 29

30 ROW - obszary interwencji
25% alokacji EFRROW na działania środowiskowe Program rolno-środowiskowy, ONW, rolnictwo ekologiczne cele przekrojowe: innowacyjność, środowisko, klimat odejście od osi na rzecz 6 priorytetów nawiązujących do celów Europa 2020 (priorytety wpływają na osiągnięcie celów przekrojowych) w tym 2 priorytety środowiskowe obowiązkowy program rolno-środowiskowy 30

31 Rozporządzenie ROW Możliwość uwzględnienia w PROW tematycznych podprogramów, np. młodzi rolnicy, małe gospodarstwa, obszary górskie, stworzenie krótkiego łańcucha dostaw, Europejskie Partnerstwo Innowacji (EIP), Pozorne zmniejszenie zestawu działań (z ok. 40 do ok. 20), Nowe działania PROW: instrumenty zarządzania ryzykiem, w tym: ubezpieczenia plonów, zwierząt i roślin (obecnie dostępne w ramach koperty PB), fundusze wzajemne oraz nowe narzędzie stabilizacji dochodu; 31

32 Rozporządzenie ROW brak premii zalesieniowej,
brak rent strukturalnych, wielofunduszowy Leader, program rolno-środowiskowo-klimatyczny, wydzielenie rolnictwa ekologicznego jako oddzielnego działania. 32

33 ONW ONW zostanie zastąpione płatnościami dla obszarów z naturalnymi lub innymi specyficznymi utrudnieniami w II filarze, ONW - również w I filarze, powiązane z PB, Obszary ONW będą wyznaczane na podstawie nowych, obiektywnych kryteriów biofizycznych, Nowe kryteria delimitacji dotyczą wyłącznie obszarów innych niż górskie o specyficznych utrudnieniach naturalnych. Sposób wyznaczania obszarów górskich i o specyficznych utrudnieniach pozostaje bez zmian. Możliwość objęcia tym wsparciem innych obszarów objętych specyficznymi trudnościami, na których jest potrzeba utrzymania działalności rolniczej (np. ze względu na utrzymanie krajobrazu, ochronę środowiska lub walory turystyczne), przy czym nie mogą one stanowić więcej niż 10% powierzchni PCz. 33

34 Wspólna organizacja rynków rolnych
34

35 Jednolita wspólna organizacja rynku
Programy „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole” Budowanie więzi z konsumentem Zwiększenie dofinansowania Możliwość współfinansowania ze środków prywatnych Wspólne działania dla poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym Ułatwione uznawanie przez państwa: organizacji producenckich (OP), zrzeszeń OP, organizacji międzybranżowych Większa przejrzystość zasad konkurencji Dostęp do funduszy PROW (działania dot. rozpoczynania działalności i współpracy) Współpraca w zakresie ekonomii i ekologii Forum Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego Zwiększenie środków na badania i rozwój Kontynuacja polityki prorynkowej Koniec wsparcia dla OMP na paszę i kazeinę, chmiel, jedwabniki Koniec kwot (cukier) Konkurencyjność gospodarstw rolnych Siatka bezpieczeństwa Działania nadzwyczajne – większy zasięg i elastyczność Interwencja/magazynowanie – uproszczone, szybsza reakcja na kryzys Rezerwa kryzysowa Źródło: Komisja Europejska 35 35

36 Rozporządzenie WOR publiczna interwencja, dopłaty do prywatnego przechowywania i refundacje wywozowe będą także finansowane z „rezerwy uruchamianej w nagłych wypadkach” na lata (oraz z I filara), uproszczenie i rozszerzenie na inne sektory mechanizmów rynkowych, wsparcie współpracy w ramach organizacji producentów i międzybranżowych, 36

37 Interwencja publiczna
dostępna: w określonych okresach w roku (w zależności od sektora), stale (pszenica zwykła, masło, odtłuszczone mleko w proszku), uruchamiana w zależności od sytuacji rynkowej (jęczmień, kukurydza, ryż, wołowina i cielęcina). dopłaty do prywatnego przechowywania dotyczyć będą m.in.: cukru, masła, odtłuszczonego mleka w proszku, wołowiny, wieprzowiny, usunięto niektóre sektorowe mechanizmy wsparcia, dotyczące m.in. mleka odtłuszczonego, OMP. 37

38 Rozporządzenie WOR kwotowanie mleka wygasa od 1 kwietnia 2015 r.
możliwość stosowania przez państwa członkowskie obowiązkowych umów kontraktacyjnych na dostawy mleka do mleczarni (z wyłączeniem spółdzielni) - negocjowania cen przez organizacje producentów i ich zrzeszenia (przy ograniczeniach ilościowych). kwoty cukrowe - likwidacja do 30 września 2015 r. rozszerzenie na wszystkie sektory ujęte w obecnej WOR uznawania przez PCz organizacji producentów, ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych (ujednolicenie i uproszczone przepisów). 38

39 Rozporządzenie WOR ogólna klauzula „kryzysowa”, rozszerzona na wszystkie sektory ujęte w obecnej Wspólnej Organizacji Rynku (WOR), mechanizm wsparcia rynku związany z wystąpieniem chorób zwierzęcych będzie dotyczyć: wołowiny i cielęciny, mleka i jego produktów, wieprzowiny, baraniny i mięsa koziego, jaj, mięsa drobiowego, mechanizm wsparcia związany z utratą zaufania konsumentów dotyczyć będzie również pozostałych produktów objętych WOR. 39

40 Kwestie przeniesione do II filara
Zestaw narzędzi zarządzania ryzykiem, obejmujący ubezpieczenia upraw i zwierząt, fundusze wzajemne, instrument stabilizacji dochodów włączono do II filara WPR. Wsparcie dla tworzenia grup producentów w sektorze owoców i warzyw zostanie przeniesione do II filara WPR (rozwój obszarów wiejskich). 40

41 Nowy kształt działań rynkowych
dalsze ograniczenie klasycznej interwencji (kwoty cukrowe i mleczne, skup interwencyjny), większy udział działań „miękkich” i nowych (klauzula kryzysowa, brak zaufania konsumentów, wsparcie grup i organizacji, rynki lokalne, krótkie łańcuchy, ubezpieczenia, instrument stabilizacji dochodów). 41

42 Wstępna ocena propozycji Komisji Europejskiej
42

43 Oczekiwania Polski Zasadnicza reforma WPR:
polityka rozwojowa i konkurencyjna w skali globalnej, odpowiadająca na rosnące potrzeby żywnościowe Europy i świata, uwzględniająca finansowanie nowych zadań nałożonych na WPR po jej przeglądzie w 2008 roku. Uproszczenie - propozycji WPR prostych, zrozumiałych dla beneficjentów i podatników. WPR sprawiedliwa i wyrównana - zrównanie płatności bezpośrednich w całej UE. 43

44 Ocena ogólna – kwestie pozytywne
poprawa dystrybucji wsparcia bezpośredniego pomiędzy gospodarstwami o różnych wielkościach poprzez: capping, wzrost stawek wsparcia jednostkowego dla małych gospodarstw (efekt zryczałtowanej płatności dla małych gospodarstw); wyeksponowanie roli małych gospodarstw w europejskim modelu rolnictwa i dla realizacji celów strategii Europa 2020; rozszerzenie zakresu instrumentarium WPR o działania nowe, wychodzące naprzeciw nowym wyzwaniom (np.: nowe instrumenty zarządzania ryzykiem, rozszerzenie zakresu działań: wsparcie dla grup producentów, rozszerzenie niektórych działań rynkowych na wszystkie produkty). 44

45 Ocena ogólna – kwestie negatywne
nowe, dodatkowe zadania dla WPR (w tym ograniczenia dla praktyk produkcyjnych) z pozostawieniem dotychczasowego poziomu budżetu; niewielki zakres wyrównania wsparcia bezpośredniego pomiędzy państwami członkowskimi odejście od wzmacniania finansowego filaru II, wzrost złożoności WPR, szczególnie w ramach filaru I, objęcie aktami delegowanymi bardzo wielu istotnych kwestii, co oznacza istotne zwiększenie uprawnień KE i ograniczenie roli Rady w procesie stanowienia prawa rolnego UE; 45

46 Płatności bezpośrednie – ocena negatywna
Wprowadzenie systemu płatności opartego na uprawnieniach, wycofanie SAPS w nowych PCz; możliwość kontynuowania do 2018 częściowego (do 60% koperty krajowej) zróżnicowania wsparcia bezpośredniego między gospodarstwami utworzenie komponentu prośrodowiskowego w ramach płatności bezpośrednich z przeznaczeniem 30% koperty krajowej na ten cel; definicja aktywnego rolnika, brak możliwości stosowania płatności powiązanych z produkcją w sektorze tytoniu; 46

47 Płatności bezpośrednie – ocena pozytywna
możliwość zwiększenia wsparcia dla ONW poprzez dodatkowy, dobrowolny komponent płatności w filarze I (do 5% koperty, fakultatywnie dla PCz); odejście od podziału norm dobrej kultury rolnej GAEC na dobrowolne i obowiązkowe, co jest jednym z warunków ujednolicenia tych wymogów między państwami członkowskimi; utrzymanie i rozszerzenie na inne produkty możliwości powiązania wsparcia z produkcją, do 5% koperty z możliwością zwiększenia do 10% dla państw stosujących SAPS w 2013 r. lub innych uzasadnionych przypadkach; niemniej jednak projekt nie daje możliwości takiego wsparcia dla sektora tytoniu. 47

48 Rozwój obszarów wiejskich – ocena negatywna
większe obciążenia administracyjne w zakresie wdrażania II filara WPR - bardzo napiętym i trudnym do realizacji harmonogramem programowania wsparcia obszarów wiejskich; pozorne uproszczenie dotyczące zmniejszenia liczby działań; wzrost wymagań względem działań rolno- środowiskowych i skomplikowanie całego systemu w związku z wprowadzeniem komponentu zielonego w I filarze; nowe, wyłącznie biofizyczne kryteria wyznaczania ONW; 48

49 Rozwój obszarów wiejskich – ocena pozytywna
utrzymanie zakresu mechanizmów wsparcia finansowego II filara, z pozostawieniem dużej autonomii dla państw członkowskich, uwzględnienie kryterium spójnościowego w sposobie alokacji budżetu II filara WPR pomiędzy krajami członkowskimi; priorytety ROW zgodne z obecnie obowiązującymi, przy czym znaczny nacisk położono na kwestie klimatu i innowacyjności; wzmocnienie roli programowania strategicznego, dążenie do ukierunkowania pomocy w sposób zapewniający realizację celów; możliwość opracowania tematycznych pod-programów w ramach PROW ukierunkowanych na wybrane zagadnienia (młodzi rolnicy, małe gospodarstwa, obszary górskie, skrócenie łańcucha dostaw); poszerzenie instrumentarium ROW o instrumenty zarządzania ryzykiem w tym o instrument stabilizacji dochodów (zrekompensowanie rolnikowi poważnych strat w dochodach); 49

50 WORR – ocena negatywna likwidacja kwotowania mleka (od 1 kwietnia 2015 r.) i cukru (do 30 września 2015 r.), przy zapewnieniu możliwości stosowania obowiązkowych umów kontraktacyjnych i negocjowania cen przez organizacje producentów i ich zrzeszenia (mleko) i utrzymanie obowiązku podpisywania porozumień branżowych (cukier); zmiana mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania masła z obligatoryjnego na fakultatywny; likwidacja mechanizmu dopłat do odtłuszczonego mleka w proszku, wykorzystywanego w produkcji pasz oraz do mleka odtłuszczonego wykorzystywanego w produkcji kazeiny i kazeinianów; brak aktualizacji (podniesienia), ze względu na rosnące koszty produkcji, poziomu cen referencyjnych mięsa i zbóż; przeniesienie wsparcia organizowania się w grupy producentów sektora owoców i warzyw do II filara i pozostawienie wsparcia organizacji producentów w I filarze komplikuje system wsparcia tego sektora; 50

51 WORR – ocena pozytywna utrzymanie publicznej interwencji i dopłat do prywatnego przechowywania; wprowadzenie fakultatywnego mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku; rozszerzenie stosowania: ogólnej klauzuli „kryzysowej” w przypadku ryzyka wystąpienia zakłóceń rynkowych, spowodowanych znacznymi wzrostami / spadkami cen na rynku wewnętrznym lub rynkach zewnętrznych albo innymi czynnikami oraz mechanizmu wsparcia związanego z utratą zaufania konsumentów, na wszystkie sektory ujęte w obecnej WOR; dążenie do wzmocnienia pozycji producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym poprzez: rozszerzenie uznawania przez państwa członkowskie organizacji producentów i ich zrzeszeń, jak również organizacji międzybranżowych, na wszystkie sektory ujęte w obecnej WOR; specjalne podejście do celów WPR oraz producentów rolnych i ich związków w zakresie prawa dotyczącego konkurencji; 51

52 Strony internetowe Projekty rozporządzeń dotyczących WPR po 2013 r.
dostępne są na stronie internetowej DG AGRI: proposals/index_en.htm oraz na stronie internetowej MRiRW: legislacyjne-WPR2020 Wstępna ocena ww. projektów dostępna na stronie MRiRW: a-ocena-najwazniejszych-zalozen-pakietu-legislacyjnego- WPR2020-z-perspektywy-Polski 52

53 Dziękuję za uwagę 53


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google