Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawy różne Białystok, 30 listopada 2009 r.. 2 Działania realizowane w ramach projektu Matura z matematyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawy różne Białystok, 30 listopada 2009 r.. 2 Działania realizowane w ramach projektu Matura z matematyki."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawy różne Białystok, 30 listopada 2009 r.

2 2 Działania realizowane w ramach projektu Matura z matematyki

3 3 METODOLOGIA BADAŃ Kuratorium Oświaty w Białymstoku W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1.Diagnoza stanu przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki – badania ankietowe uczniów/słuchaczy (OKE Łomża) 2.Diagnoza stanu przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki – badania na podstawie arkusza diagnostycznego (KO Białystok) 3.Przeprowadzenie testu diagnostycznego w dniu 3 czerwca 2009r. Planowane działania w 2009r.: 1.Przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli matematyki (jesień 2009r.) 2.Opracowanie materiału pomocniczego dla nauczycieli matematyki (grudzień 2009r.)

4 4 METODOLOGIA BADAŃ Kuratorium Oświaty w Białymstoku Metody i techniki badawcze: 1.Analiza dokumentów, rozmowa z dyrektorem szkoły, rozmowa z nauczycielami matematyki 2.Arkusz diagnostyczny (dyrektorzy szkół i nauczyciele) 3.Sondaż diagnostyczny (uczniowie/słuchacze). Próba badawcza: 1.Badaniem objęto 30% losowo wybranych szkół publicznych i niepublicznych, których absolwenci mają prawo przystąpić do egzaminu

5 5 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Matematyka jest dla uczniów ważna, ponieważ stała się przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Nie oznacza to jednak, że uczniowie poświęcają jej dużo czasu. Do lekcji przygotowują się częściowo, tak jak do każdego przedmiotu. Odrabiają przeważnie tylko pracę pisemną i uczą się przed zapowiedzianymi klasówkami oraz wtedy gdy spodziewają się, że będą pytani. Często nie potrafią odrobić pracy domowej, bo nie wszystko rozumieją.

6 6 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na lekcjach matematyki uczniowie przeważnie mają okazję do samodzielnego rozwiązywania zadań zamkniętych, ale nie zawsze z tego korzystają. Nie wszyscy ćwiczą rozwiązywanie zadań zamkniętych, których dotychczas nie stosowano w arkuszach maturalnych z matematyki.

7 7 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Do egzaminu uczniowie przygotowują się uczestnicząc głównie w lekcjach matematyki w szkole. Nieliczni mogą skorzystać z dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę. Część uczniów korzysta z korepetycji.

8 8 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Przyszli maturzyści będą przystępowali głównie do obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym. Tylko nieliczni planują zdawać matematykę jako przedmiot dodatkowy.

9 9 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zdaniem nauczycieli, znaczna część młodzieży, mimo podejmowanych przez szkołę różnorodnych działań, wykazuje słabe zainteresowanie tym przedmiotem, posiada bardzo niski stopień motywacji, brakuje jej również poczucia odpowiedzialności za własne wyniki w nauce matematyki. Znamienny jest fakt spadku zainteresowania rodziców procesem uczenia i nauczania.

10 10 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nauczyciele uważają, że właściwie przygotowują się i młodzież do egzaminu z matematyki, ale są pełni obaw o jego końcowy wynik. Wskazują szereg okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na wynik egzaminu w 2010 roku. Nauczyciele oczekują wsparcia oraz pomocy w zakresie szkoleń i materiałów ćwiczeniowych (przykładowe zadania i arkusze, zbiory zadań, próbna matura).

11 11 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zdaniem uczniów i dyrektorów nauczyciel jest najważniejszym ogniwem w procesie przygotowania do matury. Dyrektorzy w ponad 60% szkół inicjatywę w zakresie wspomagania uczniów pozostawili nauczycielom matematyki.

12 12 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Mimo dużego zaangażowania dyrektorów szkół i nauczycieli matematyki w proces przygotowania uczniów do odniesienia sukcesu na maturze, wyniki testu diagnostycznego wskazują, że działania szkoły nie przynoszą spodziewanych efektów. Szkoły podejmują wiele działań, ale nie zbierają informacji zwrotnych i nie analizują informacji zwrotnych.

13 13 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wskazują na potrzebę zwiększenia tygodniowego wymiaru liczby godzin matematyki. Aktualny stan prawny pozwala na racjonalną organizację dodatkowych zajęć.

14 14 Zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych 2012 - 2015

15 15 Kalendarz wdrażania zmian programowych rok szkolnyzreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum EGZAMIN GIMNAZJALNY DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 2012/1013IV SPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015 VI SP SPRAWDZIAN DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ III L EGZAMIN MATURALNY DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ III TIII ZSZ 2015/2016IV TI LU 2016/2017II LU

16 16 Stopniowe rozszerzanie zakresu egzaminowania SPRAWDZIAN od 2015 roku składa się ze sprawdzianu polonistyczno- matematycznego oraz ze sprawdzianu z języka obcego nauczanego w szkole EGZAMIN GIMNAZJALNY od 2012 roku składa się z trzech części pisemnych (humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej, języka obcego) oraz z wewnętrznej części ustnej CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA MATURY od 2015 roku aby uzyskać świadectwo dojrzałości trzeba: - zdać 2 egzaminy ustne, - zdać 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym, - przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z przynajmniej dwóch wybranych przedmiotów.

17 17 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ Sprawdzian polonistyczno-matematyczny ma trzy części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane uczniom jednocześnie: zadania polonistyczne i matematyczne, wypowiedź pisemna na podany temat, zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania. Sprawdzian z języka obcego nauczanego w szkole składa się z zadań zamkniętych. Wyniki ze sprawdzianu podaje się w podziale na wyniki częściowe: polonistyczny, matematyczny, z języka obcego.

18 18 EGZAMIN GIMNAZJALNY Części pisemne to: Egzamin humanistyczny ma dwie części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane uczniom jednocześnie: zadania polonistyczne i historyczno - społeczne zamknięte, wypowiedź pisemna na podany temat. Egzamin matematyczno-przyrodniczy ma dwie części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane uczniom jednocześnie: zadania matematyczne i przyrodnicze zamknięte, zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania. Egzamin z języka obcego pisany jest z języka wybranego przez ucznia. Egzamin ten ma dwie wyraźnie zaznaczone części: podstawową (odnoszącą się do wymagań na poziomie III.0), rozszerzoną (odnoszącą się do wymagań na poziomie III.1).

19 19 EGZAMIN GIMNAZJALNY c.d. Część ustna: Każdy uczeń będzie miał obowiązek aktywnego uczestnictwa w zaplanowaniu i zrealizowaniu zespołowego projektu – pod kierunkiem nauczyciela – oraz w publicznym przedstawieniu jego rezultatów. Wyniki: podaje się w podziale na wyniki częściowe: polonistyczny, historyczno- społeczny, matematyczny, przyrodniczy, z języka obcego (poziom podstawowy), podaje się także wynik egzaminu z języka obcego – poziom rozszerzony (dla tych, którzy przystąpili do tej części egzaminu), temat projektu i opis wkładu ucznia w projekt przygotowany zespołowo i przedstawiony publicznie.

20 20 EGZAMIN MATURALNY Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba będzie: zdać dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego, zdać trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: język polski (zadania zamknięte i wypowiedź pisemna), matematyka (zadania zamknięte i zadania wymagające prezentacji toku rozumowania), wybrany język obcy (zadania zamknięte i wypowiedź pisemna), przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z przynajmniej z dwóch wybranych przedmiotów; lista przedmiotów do wyboru zawiera także język polski, matematykę i język obcy zdawany jako obowiązkowy na poziomie podstawowym.

21 21 Sposób punktowania oraz prezentowania wyników Szerokiej opinii publicznej prezentowane są co roku: średnie wyniki poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – na tle średnich wyników ogólnopolskich, średnie wyniki wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w poszczególnych gminach, powiatach i województwach, średnie wyniki szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych powiatach i województwach, EWD dla wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dane o tym, jaka część zdających maturę wybierała który przedmiot i jakie zanotowano średnie wyniki oraz główne trudności przy poszczególnych przedmiotach.

22 22 Sposób punktowania oraz prezentowania wyników c.d. Organom prowadzącym szkoły i organom nadzoru pedagogicznego przedstawia się: średnie wyniki uzyskane za każde zadanie przez uczniów w prowadzonych / nadzorowanych szkołach (również na tle średnich wyników w powiecie, województwie i kraju). Szkołom przedstawia się: Wyniki za każde zadanie dla poszczególnych uczniów (na tle średnich wyników w powiecie, województwie i kraju).

23 23 Sposób punktowania oraz prezentowania wyników c.d. Uczniowi i jego rodzicowi wynik z każdego egzaminu przedstawia się następująco: Uczeń otrzymał a na c punktów możliwych do uzyskania. Wynik taki sam lub niższy uzyskało b% wszystkich zdających.

24 24 WAŻNE !!! W roku 2010 częściowo – ale w planowanym na 2015 rok kierunku – zmieni się matura, poza tym w 2010 i 2011 roku system egzaminacyjny będzie działał podobnie jak dotychczas; istotne zmiany rozpoczną się w roku 2012.

25 25 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2008/2009 w województwie podlaskim

26 26 Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej W województwie podlaskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej przystąpiły 1394 osoby. Dyplom otrzymało 1010 zdających, to jest 72,5%, w kraju 87,0%.

27 27 Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych w województwie podlaskim przystąpiło 6617 absolwentów. Egzamin zdało 3537 osób, co stanowi 53,5%, a w kraju 56,3%.

28 28 Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych była wyższa, niż w szkołach zasadniczych. Na 58 zawodów objętych egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych w 24 zawodach zdawalność w województwie była wyższa od zdawalności w kraju. Z zawodów, gdzie zdawało więcej niż jedna osoba, najlepiej wypadli absolwenci w zawodach: poligraf, handlowiec, opiekunka środowiskowa, technicy urządzeń sanitarnych i technicy telekomunikacji. W 34 zawodach zdawalność była niższa od zdawalności w kraju. Najniższe wyniki uzyskali: technicy inżynierii środowiska, technicy drogownictwa, technicy prac biurowych i opiekunka dziecięca.

29 29 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe szkół niepublicznych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2008/2009 Zawód Liczba absolwentów tegor. (wskaźnik procentowy w stosunku do otrzymanych dyplomów) Liczba osób przystępując ych do egzaminu Liczba osób, które otrzymały dyplom (wskaźnik procentowy) technik hotelarstwa28 (18%)175 (29%) technik organizacji usług gastronomicznych17 (29%)105 (50%) technik obsługi turystycznej39 (0%)130 (0%) technik usług fryzjerskich129 (39%)8750 (57 %) technik masażysta34 (41%)3314 (42%) technik usług kosmetycznych182 (34%)13562 (46%) technik administracji154 (30%)6846 (68%) technik spedytor42 (24%)1610 (63%) technik ochrony fizycznej osób i mienia143 (8%)4611 (24%) technik usług pocztowych i telekom.4 (0%)30 (0%)

30 30 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe szkół niepublicznych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2008/2009 Zawód Liczba absolwentów tegor. (wskaźnik procentowy w stosunku do otrzymanych dyplomów) Liczba osób przystępującyc h do egzaminu Liczba osób, które otrzymały dyplom (wskaźnik procentowy) technik informatyk212 (17%)10835 (32%) technik bezpieczeństwa i higieny pracy46 (26%)1312 (92%) technik organizacji reklamy13 (46%)96 (67%) technik handlowiec21 (19%)84 (50%) technik agrobiznesu32 (6%)42 (50%) technik żywienia i gosp. domowego26 (38%)2010 (50%) technik budownictwa25 (20%)175 (29%) technik rachunkowości16 (75%)1412 (86%) technik architektury krajobrazu15 (40%)116 (55%) technik logistyk7 (57%)54 (80%)

31 31 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe szkół niepublicznych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2008/2009 Zawód Liczba absolwentów tegor. (wskaźnik procentowy w stosunku do otrzymanych dyplomów) Liczba osób przystępującyc h do egzaminu Liczba osób, które otrzymały dyplom (wskaźnik procentowy) technik ekonomista9 (0%)20 (0%) technik rolnik11195 (26%) fototechnik18 (67%)1612 (75%) opiekun w domu pomocy społecznej38 (45%)3217 (53%) technik mechanik13 (8%)101 (10%) kelner2 (50%)11 (100%) fryzjer36 (61%)2422 (92%) kucharz małej gastronomii16 (63%)1010 (100%) mechanik pojazdów samochodowych28 (14%)74 (57%) sprzedawca15 (47%)77 (100%)

32 32 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe szkół niepublicznych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2008/2009 Zawód Liczba absolwentów tegor. (wskaźnik procentowy w stosunku do otrzymanych dyplomów) Liczba osób przystępujących do egzaminu Liczba osób, które otrzymały dyplom (wskaźnik procentowy) technik farmaceutyczny35 (66%)3423 (68%) technik leśnik12 (0%)70 (0%) technik technologii żywności9 (33%)83 (38%) ratownik medyczny54 (39%)2521 (84%) opiekun medyczny083 (38%) piekarz5 (20%)11 (100%) rzeźnik wędliniarz5 (20%)11 (100%) stolarz11 (0%)10 (0%) monter instalacji i urządzeń sanitarnych3 (0%)00 (0%) murarz1 (0%)00 (0%)

33 33 Wyniki egzaminu maturalnego szkół niepublicznych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2008/2009 Typ szkoły Grupa wiekowa Liczba absolwentów tegor. (wskaźnik procentowy w stosunku do otrzymanych świadectw) Liczba osób przystępujących do egzaminu Liczba osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości (wskaźnik procentowy) liceum ogólnokształcące dorośli648 (33%)362213 (59%) młodzież174 (94%)170163 (96%) liceum profilowane dorośli53 (23%)1512 (80%) młodzież50 (46%)4323 (53%) technikum dorośli33 (0%)00 (0%) młodzież29 (83%)2924 (83%) uzup. liceum ogólnokszt. dorośli506 (27%)238138 (58%) technikum uzupełniające dorośli46 (24%)2111 (50%)

34 34 Inne informacje

35 35 Rok Historii Najnowszej Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej. Zapraszamy szkoły województwa podlaskiego do podejmowania różnych działań upowszechniających ważne wydarzenia z historii najnowszej w Polsce, w województwie, w społeczności lokalnej. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (www.kuratorium.bialystok.pl) został uruchomiony link Rok Historii Najnowszejwww.kuratorium.bialystok.pl

36 36 36 OGÓLNOPOLSKI KONKURS DOBRYCH PRAKTYK OTWARCI NA ZMIANY. Celem konkursu jest zebranie i upowszechnienie ciekawych rozwiązań związanych z wdrożeniem w przedszkolach i szkołach reformy programowej. Szczegóły na stronie internetowej Kuratorium - Aktualności

37 37 Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych. dostępny na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

38 38 Zagrożenie grypą sezonową i pandemiczną wywołaną wirusem A/H1N1 Zadania dla szkół

39 39 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6 z 2003 r. poz 69) § 2 Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce (...). § 8 § 18

40 40 Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek oświatowych do wnikliwej cotygodniowej analizy absencji chorobowej. W przypadku trwania jej powyżej 5 dni rozważenia potrzeby podjęcia działań wynikających z zapisu zawartego w § 18 pkt. 2.

41 41 Ważne strony: www.pzh.gov.pl www.pis.gov.pl www.kuratorium.bialystok.pl - baner Grypa A/H1N1

42 42 Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki za powiadomienie organów ścigania po ujawnieniu popełnienia czynu przestępczego.

43 43 Honorowy certyfikat Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom 2009/2010 www.podlaska.policja.gov.pl

44 44 Niezbędna jest realizacja przez szkoły i placówki art. 4a ustawy o systemie oświaty: Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

45 45 W związku ze Światowy Dniem Książki Podlaski Kurator Oświaty ogłasza konkursy plastyczne i literackie dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa podlaskiego. Regulaminy wszystkich konkursów znajdują się na stronie internetowej Kuratorium. 23 kwietnia – Światowy Dzień Książki

46 46 Przypominamy ważne strony www.dyrektorszkoly.pl www.oskko.edu.pl

47 47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "1 Sprawy różne Białystok, 30 listopada 2009 r.. 2 Działania realizowane w ramach projektu Matura z matematyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google