Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawy różne Białystok, 30 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawy różne Białystok, 30 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawy różne Białystok, 30 listopada 2009 r.
Projekt realizowany jest przez zespół powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 1

2 Działania realizowane w ramach projektu „Matura z matematyki”
Projekt realizowany jest przez zespół powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 2

3 METODOLOGIA BADAŃ W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Diagnoza stanu przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki – badania ankietowe uczniów/słuchaczy (OKE Łomża) Diagnoza stanu przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki – badania na podstawie arkusza diagnostycznego (KO Białystok) Przeprowadzenie testu diagnostycznego w dniu 3 czerwca 2009r. Planowane działania w 2009r.: Przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli matematyki (jesień 2009r.) Opracowanie materiału pomocniczego dla nauczycieli matematyki (grudzień 2009r.) Badanie przeprowadzono w ramach projektu „Matura z matematyki”, którego celem było wsparcie: uczniów w osiągnięciu sukcesu na egzaminie; nauczycieli matematyki w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu; dyrektorów w zakresie organizacji procesu kształcenia i prowadzenia nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

4 METODOLOGIA BADAŃ Metody i techniki badawcze:
Analiza dokumentów, rozmowa z dyrektorem szkoły, rozmowa z nauczycielami matematyki Arkusz diagnostyczny (dyrektorzy szkół i nauczyciele) Sondaż diagnostyczny (uczniowie/słuchacze). Próba badawcza: Badaniem objęto 30% losowo wybranych szkół publicznych i niepublicznych, których absolwenci mają prawo przystąpić do egzaminu Próba badawcza:wśród wybranych szkół w równym stopniu znalazły się szkoły funkcjonujące w dużych miastach, małych miejscowościach, a także na terenach wiejskich. Arkusz diagnozy składał się z dwóch części skierowanych do dyrektora szkoły oraz nauczycieli matematyki. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

5 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Matematyka jest dla uczniów ważna, ponieważ stała się przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Nie oznacza to jednak, że uczniowie poświęcają jej dużo czasu. Do lekcji przygotowują się częściowo, tak jak do każdego przedmiotu. Odrabiają przeważnie tylko pracę pisemną i uczą się przed zapowiedzianymi klasówkami oraz wtedy gdy spodziewają się, że będą pytani. Często nie potrafią odrobić pracy domowej, bo nie wszystko rozumieją. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

6 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Na lekcjach matematyki uczniowie przeważnie mają okazję do samodzielnego rozwiązywania zadań zamkniętych, ale nie zawsze z tego korzystają. Nie wszyscy ćwiczą rozwiązywanie zadań zamkniętych, których dotychczas nie stosowano w arkuszach maturalnych z matematyki. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

7 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Do egzaminu uczniowie przygotowują się uczestnicząc głównie w lekcjach matematyki w szkole. Nieliczni mogą skorzystać z dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę. Część uczniów korzysta z korepetycji. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

8 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Przyszli maturzyści będą przystępowali głównie do obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym. Tylko nieliczni planują zdawać matematykę jako przedmiot dodatkowy. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

9 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Zdaniem nauczycieli, znaczna część młodzieży, mimo podejmowanych przez szkołę różnorodnych działań, wykazuje słabe zainteresowanie tym przedmiotem, posiada bardzo niski stopień motywacji, brakuje jej również poczucia odpowiedzialności za własne wyniki w nauce matematyki. Znamienny jest fakt spadku zainteresowania rodziców procesem uczenia i nauczania. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

10 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Nauczyciele uważają, że właściwie przygotowują się i młodzież do egzaminu z matematyki, ale są pełni obaw o jego końcowy wynik. Wskazują szereg okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na wynik egzaminu w 2010 roku. Nauczyciele oczekują wsparcia oraz pomocy w zakresie szkoleń i materiałów ćwiczeniowych (przykładowe zadania i arkusze, zbiory zadań, próbna matura). Kuratorium Oświaty w Białymstoku

11 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Zdaniem uczniów i dyrektorów nauczyciel jest najważniejszym ogniwem w procesie przygotowania do matury. Dyrektorzy w ponad 60% szkół inicjatywę w zakresie wspomagania uczniów pozostawili nauczycielom matematyki. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

12 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Mimo dużego zaangażowania dyrektorów szkół i nauczycieli matematyki w proces przygotowania uczniów do odniesienia sukcesu na maturze, wyniki testu diagnostycznego wskazują, że działania szkoły nie przynoszą spodziewanych efektów. Szkoły podejmują wiele działań, ale nie zbierają informacji zwrotnych i nie analizują informacji zwrotnych. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

13 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wskazują na potrzebę zwiększenia tygodniowego wymiaru liczby godzin matematyki. Aktualny stan prawny pozwala na racjonalną organizację dodatkowych zajęć. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

14 Zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych 2012 - 2015

15 Kalendarz wdrażania zmian programowych
rok szkolny zreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 I SP I Gimnazjum 2010/2011 II SP II Gimnazjum 2011/2012 III SP III Gimnazjum EGZAMIN GIMNAZJALNY DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 2012/1013 IV SP I L I T I ZSZ 2013/2014 V SP II L II T II ZSZ 2014/2015 VI SP SPRAWDZIAN DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ III L EGZAMIN MATURALNY DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ III T III ZSZ 2015/2016 IV T I LU 2016/2017 II LU

16 Stopniowe rozszerzanie zakresu egzaminowania
SPRAWDZIAN od 2015 roku składa się ze sprawdzianu polonistyczno- matematycznego oraz ze sprawdzianu z języka obcego nauczanego w szkole EGZAMIN GIMNAZJALNY od 2012 roku składa się z trzech części pisemnych (humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, języka obcego) oraz z wewnętrznej części ustnej CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA MATURY od 2015 roku aby uzyskać świadectwo dojrzałości trzeba: zdać 2 egzaminy ustne, zdać 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym, przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z przynajmniej dwóch wybranych przedmiotów.

17 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Sprawdzian polonistyczno-matematyczny ma trzy części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane uczniom jednocześnie: zadania polonistyczne i matematyczne, wypowiedź pisemna na podany temat, zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania. Sprawdzian z języka obcego nauczanego w szkole składa się z zadań zamkniętych. Wyniki ze sprawdzianu podaje się w podziale na wyniki częściowe: polonistyczny, matematyczny, z języka obcego.

18 EGZAMIN GIMNAZJALNY Części pisemne to:
Egzamin humanistyczny ma dwie części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane uczniom jednocześnie: zadania polonistyczne i historyczno - społeczne zamknięte, wypowiedź pisemna na podany temat. Egzamin matematyczno-przyrodniczy ma dwie części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane uczniom jednocześnie: zadania matematyczne i przyrodnicze zamknięte, zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania. Egzamin z języka obcego pisany jest z języka wybranego przez ucznia. Egzamin ten ma dwie wyraźnie zaznaczone części: podstawową (odnoszącą się do wymagań na poziomie III.0), rozszerzoną (odnoszącą się do wymagań na poziomie III.1).

19 EGZAMIN GIMNAZJALNY c.d.
Część ustna: Każdy uczeń będzie miał obowiązek aktywnego uczestnictwa w zaplanowaniu i zrealizowaniu zespołowego projektu – pod kierunkiem nauczyciela – oraz w publicznym przedstawieniu jego rezultatów. Wyniki: podaje się w podziale na wyniki częściowe: polonistyczny, historyczno-społeczny, matematyczny, przyrodniczy, z języka obcego (poziom podstawowy), podaje się także wynik egzaminu z języka obcego – poziom rozszerzony (dla tych, którzy przystąpili do tej części egzaminu), temat projektu i opis wkładu ucznia w projekt przygotowany zespołowo i przedstawiony publicznie.

20 Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba będzie:
EGZAMIN MATURALNY Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba będzie: zdać dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego, zdać trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: język polski (zadania zamknięte i wypowiedź pisemna), matematyka (zadania zamknięte i zadania wymagające prezentacji toku rozumowania), wybrany język obcy (zadania zamknięte i wypowiedź pisemna), przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z przynajmniej z dwóch wybranych przedmiotów; lista przedmiotów do wyboru zawiera także język polski, matematykę i język obcy zdawany jako obowiązkowy na poziomie podstawowym.

21 Sposób punktowania oraz prezentowania wyników
Szerokiej opinii publicznej prezentowane są co roku: średnie wyniki poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – na tle średnich wyników ogólnopolskich, średnie wyniki wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w poszczególnych gminach , powiatach i województwach, średnie wyniki szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych powiatach i województwach, EWD dla wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dane o tym, jaka część zdających maturę wybierała który przedmiot i jakie zanotowano średnie wyniki oraz główne trudności przy poszczególnych przedmiotach.

22 Sposób punktowania oraz prezentowania wyników c.d.
Organom prowadzącym szkoły i organom nadzoru pedagogicznego przedstawia się: średnie wyniki uzyskane za każde zadanie przez uczniów w prowadzonych / nadzorowanych szkołach (również na tle średnich wyników w powiecie, województwie i kraju). Szkołom przedstawia się: Wyniki za każde zadanie dla poszczególnych uczniów (na tle średnich wyników w powiecie, województwie i kraju).

23 Sposób punktowania oraz prezentowania wyników c.d.
Uczniowi i jego rodzicowi wynik z każdego egzaminu przedstawia się następująco: Uczeń otrzymał „a” na „c” punktów możliwych do uzyskania. Wynik taki sam lub niższy uzyskało „b%” wszystkich zdających.

24 WAŻNE !!! W roku 2010 częściowo – ale w planowanym na 2015 rok kierunku – zmieni się matura, poza tym w 2010 i 2011 roku system egzaminacyjny będzie działał podobnie jak dotychczas; istotne zmiany rozpoczną się w roku 2012.

25 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2008/2009 w województwie podlaskim

26 Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej
W województwie podlaskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej przystąpiły 1394 osoby. Dyplom otrzymało 1010 zdających, to jest 72,5%, w kraju 87,0%.

27 Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych w województwie podlaskim przystąpiło 6617 absolwentów. Egzamin zdało 3537 osób, co stanowi 53,5%, a w kraju 56,3%.

28 Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych była wyższa, niż w szkołach zasadniczych. Na 58 zawodów objętych egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych w 24 zawodach zdawalność w województwie była wyższa od zdawalności w kraju. Z zawodów, gdzie zdawało więcej niż jedna osoba, najlepiej wypadli absolwenci w zawodach: poligraf, handlowiec, opiekunka środowiskowa, technicy urządzeń sanitarnych i technicy telekomunikacji. W 34 zawodach zdawalność była niższa od zdawalności w kraju. Najniższe wyniki uzyskali: technicy inżynierii środowiska, technicy drogownictwa, technicy prac biurowych i opiekunka dziecięca.

29 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe szkół niepublicznych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2008/2009 Zawód Liczba absolwentów tegor. (wskaźnik procentowy w stosunku do otrzymanych dyplomów) Liczba osób przystępujących do egzaminu Liczba osób, które otrzymały dyplom (wskaźnik procentowy) technik hotelarstwa 28 (18%) 17 5 (29%) technik organizacji usług gastronomicznych 17 (29%) 10 5 (50%) technik obsługi turystycznej 39 (0%) 13 0 (0%) technik usług fryzjerskich 129 (39%) 87 50 (57 %) technik masażysta 34 (41%) 33 14 (42%) technik usług kosmetycznych 182 (34%) 135 62 (46%) technik administracji 154 (30%) 68 46 (68%) technik spedytor 42 (24%) 16 10 (63%) technik ochrony fizycznej osób i mienia 143 (8%) 46 11 (24%) technik usług pocztowych i telekom. 4 (0%) 3

30 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe szkół niepublicznych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2008/2009 Zawód Liczba absolwentów tegor. (wskaźnik procentowy w stosunku do otrzymanych dyplomów) Liczba osób przystępujących do egzaminu Liczba osób, które otrzymały dyplom (wskaźnik procentowy) technik informatyk 212 (17%) 108 35 (32%) technik bezpieczeństwa i higieny pracy 46 (26%) 13 12 (92%) technik organizacji reklamy 13 (46%) 9 6 (67%) technik handlowiec 21 (19%) 8 4 (50%) technik agrobiznesu 32 (6%) 4 2 (50%) technik żywienia i gosp. domowego 26 (38%) 20 10 (50%) technik budownictwa 25 (20%) 17 5 (29%) technik rachunkowości 16 (75%) 14 12 (86%) technik architektury krajobrazu 15 (40%) 11 6 (55%) technik logistyk 7 (57%) 5 4 (80%)

31 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe szkół niepublicznych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2008/2009 Zawód Liczba absolwentów tegor. (wskaźnik procentowy w stosunku do otrzymanych dyplomów) Liczba osób przystępujących do egzaminu Liczba osób, które otrzymały dyplom (wskaźnik procentowy) technik ekonomista 9 (0%) 2 0 (0%) technik rolnik 11 19 5 (26%) fototechnik 18 (67%) 16 12 (75%) opiekun w domu pomocy społecznej 38 (45%) 32 17 (53%) technik mechanik 13 (8%) 10 1 (10%) kelner 2 (50%) 1 1 (100%) fryzjer 36 (61%) 24 22 (92%) kucharz małej gastronomii 16 (63%) 10 (100%) mechanik pojazdów samochodowych 28 (14%) 7 4 (57%) sprzedawca 15 (47%) 7 (100%)

32 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe szkół niepublicznych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2008/2009 Zawód Liczba absolwentów tegor. (wskaźnik procentowy w stosunku do otrzymanych dyplomów) Liczba osób przystępujących do egzaminu Liczba osób, które otrzymały dyplom (wskaźnik procentowy) technik farmaceutyczny 35 (66%) 34 23 (68%) technik leśnik 12 (0%) 7 0 (0%) technik technologii żywności 9 (33%) 8 3 (38%) ratownik medyczny 54 (39%) 25 21 (84%) opiekun medyczny piekarz 5 (20%) 1 1 (100%) rzeźnik wędliniarz stolarz 11 (0%) monter instalacji i urządzeń sanitarnych 3 (0%) murarz 1 (0%)

33 Liczba osób przystępujących do egzaminu uzup. liceum ogólnokszt.
Wyniki egzaminu maturalnego szkół niepublicznych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2008/2009 Typ szkoły Grupa wiekowa Liczba absolwentów tegor. (wskaźnik procentowy w stosunku do otrzymanych świadectw) Liczba osób przystępujących do egzaminu Liczba osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości (wskaźnik procentowy) liceum ogólnokształcące dorośli 648 (33%) 362 213 (59%) młodzież 174 (94%) 170 163 (96%) liceum profilowane 53 (23%) 15 12 (80%) 50 (46%) 43 23 (53%) technikum 33 (0%) 0 (0%) 29 (83%) 29 24 (83%) uzup. liceum ogólnokszt. 506 (27%) 238 138 (58%) technikum uzupełniające 46 (24%) 21 11 (50%)

34 Inne informacje

35 Rok Historii Najnowszej
Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej. Zapraszamy szkoły województwa podlaskiego do podejmowania różnych działań upowszechniających ważne wydarzenia z historii najnowszej w Polsce, w województwie, w społeczności lokalnej. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku ( został uruchomiony link „Rok Historii Najnowszej”

36 36 OGÓLNOPOLSKI KONKURS DOBRYCH PRAKTYK „OTWARCI NA ZMIANY”.
Celem konkursu jest zebranie i upowszechnienie ciekawych rozwiązań związanych z wdrożeniem w przedszkolach i szkołach reformy programowej. Szczegóły na stronie internetowej Kuratorium - Aktualności MEN w partnerstwie z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu realizuje projekt Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W ramach projektu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu organizuje OGÓLNOPOLSKI KONKURS DOBRYCH PRAKTYK „OTWARCI NA ZMIANY”. Szczegóły na stronie internetowej Kuratorium - Aktualności

37 „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”.
Informujemy, iż na stronie internetowej dostępny jest nieodpłatnie „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”. Jest to publikacja przetłumaczona i zaadaptowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jej celem jest zaznajomienie czytelników z problemami, jakie niesie ze sobą w codziennym życiu niepełnosprawność oraz uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych. W publikacji zostały opisane sytuacje, z którymi możemy się spotkać na co dzień. Jej autorzy w jasny i przystępny sposób przedstawili, jak sobie z takimi sytuacjami radzić i jak się zachować. „Poradnik…” może posłużyć jako pomoc dydaktyczna, przydatna w kształtowaniu postaw dzieci młodzieży wobec osób niepełnosprawnych oraz zmianę postrzegania ich przez pryzmat niekorzystnych stereotypów. dostępny na stronie:

38 Zagrożenie grypą sezonową i pandemiczną wywołaną wirusem A/H1N1
Zbliżający się sezon grypowy zobowiązuje do szczególnej troski o bezpieczeństwo osób przebywających pod opieką szkół i placówek oświatowych. Zadania dla szkół

39 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6 z 2003 r. poz 69) § 2 Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce (...). § 8 § 18 Przypominamy rozporządzenie, które określa zadania dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków w szkołach i placówkach oświatowych.

40 Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek oświatowych
do wnikliwej cotygodniowej analizy absencji chorobowej. W przypadku trwania jej powyżej 5 dni rozważenia potrzeby podjęcia działań wynikających z zapisu zawartego w § 18 pkt. 2. WAŻNE

41 Ważne strony: www.pzh.gov.pl www.pis.gov.pl
- baner Grypa A/H1N1   Śledząc na bieżąco strony internetowe Państwowego Zakładu Higieny, Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, a także Kuratorium Oświaty w Białymstoku można uzyskać szczegółowe informacje o zadaniach jakie należy podjąć w celu zmniejszenia zagrożenia grypą sezonową i pandemiczną

42 Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki
za powiadomienie organów ścigania po ujawnieniu popełnienia czynu przestępczego.

43 „Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom
Honorowy certyfikat „Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom 2009/2010” Kolejna sprawa: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zaprasza szkoły naszego województwa do działań w celu uzyskania honorowego certyfikatu „Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom 2009/2010”

44 Niezbędna jest realizacja przez szkoły i placówki
art. 4a ustawy o systemie oświaty: „Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.” Dwa kolejne slajdy przedstawiają najistotniejsze wnioski, jakie zostały sformułowane po wystąpieniach wielu mówców, którzy przedstawili problem bezpieczeństwa dziecka w internecie w swoich krajach. W polskich szkołach należy rozpocząć od realizacji zapisu art.. 4a ustawy o systemie oświaty.

45 23 kwietnia – Światowy Dzień Książki
W związku ze Światowy Dniem Książki Podlaski Kurator Oświaty ogłasza konkursy plastyczne i literackie dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa podlaskiego. Regulaminy wszystkich konkursów znajdują się na stronie internetowej Kuratorium.

46 Przypominamy ważne strony
Przypominamy adresy stron, na których można znaleźć wiele cennych dla dyrektora informacji.

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Sprawy różne Białystok, 30 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google