Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument promocji integracji społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny jako instrument promocji integracji społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny jako instrument promocji integracji społecznej

2 Co to jest Europejski Fundusz Społeczny?

3 Europejski Fundusz Społeczny – EFS (ang. European Social Fund - ESF) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia. Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy.

4 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) utworzono w 1957 roku, na podstawie artykułu 123 Traktatu o EWG, jako pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich. Po raz pierwszy zastosowano go w praktyce już w roku 1960. EFS od lat 60-tych do dnia dzisiejszego ewoluował wielokrotnie w celu dostosowania się do szybko zmieniającej się sytuacji polityczno- gospodarczej Europy, jak i do nowych wyzwań polityki zatrudnia.

5 Ponadto Część środków z EFS przeznaczona zostanie na udział Polski w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL, która służy przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji i nierówności na rynku pracy., która służy przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

6 Obszary wsparcia określają zakres działań, które mogą otrzymać wsparcie ze strony EFS (ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Obszary wsparcia EFS obejmują):

7 1.Aktywną politykę rynku pracy 2.Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego 3.Kształcenie ustawiczne 4.Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości 5.Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy

8 Ponadto, w ramach EFS wspierane są: kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego równości szans rozwoju społeczeństwa informacyjnego zrównoważonego rozwoju

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO-KL) Jest on jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i zajmuje się całością interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

10 Cele i ogólne obszary wsparcia PO KL

11 Program odpowiada na wyzwania Strategii Lizbońskiej uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy rozwijanie wiedzy i innowacji tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki swoje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie edukacja integracja społeczna rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli wdrażanie zasady dobrego rządzenia

13 Celem głównym PO KL jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczyni się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej.

14 Wdrażanie PO KL 10 Priorytetów na poziomie centralnym jak i regionalnym środki komponentu centralnego - wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych środki komponentu regionalnego - głównie wsparcie dla osób i grup społecznych

15 Priorytety realizowane centralnie to: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie

16 Priorytety realizowane regionalnie to: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc techniczna

17 Finansowanie PO KL 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) 15 proc. ze środków krajowych Całość kwoty na realizację Programu 11,5 mld euro: wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro pozostała część - środki krajowe 1,8 mld euro

18 Realizacja projektów: Dwa główne tryby: systemowy (beneficjenci imiennie wskazani w Programie) konkursowy (wszystkie podmioty): instytucje rynku pracy instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, inne podmioty.

19 Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL dokumentem krajowy uzupełniający Program Operacyjny Kapitał Ludzki (na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przygotowany został przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z instytucjami pośredniczącymi PO KL zarówno szczebla centralnego jak i regionalnego w latach 2004-2006 jego celem było uszczegółowianie zapisów Programów ` Operacyjnych kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów

20 Inne dokumenty systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SR PO KL) - zestaw zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wytyczne horyzontalne Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013 wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wdrażania projektów innowacyjnych, współpracy ponadnarodowej, kwalifikowania wydatków)

21 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Cele: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

22 Cel szczegółowy 1. jest realizowany w szczególności poprzez:

23 rozwój form zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i miejsc pracy dla osób z dysfunkcjami utrudniającymi integrację (w tym alternatywne formy zatrudnienia); zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji, poprzez szersze zastosowanie kontraktów socjalnych oraz wdrażanie instrumentów i programów aktywizacji społeczno-zawodowej (w szczególności dla długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych); upowszechnianie form aktywnej integracji i pracy socjalnej; wsparcie i promocję wolontariatu jako formy integracji osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspieranie działań innowacyjnych zorientowanych na poszukiwanie nowych form i metod zapobiegania wykluczeniu społecznemu; rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, umożliwiających zwiększenie szans na rynku pracy (w szczególności dla osób niepełnosprawnych), jak również usług opiekuńczych umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym; wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich; wzmacnianie i rozwój instytucji pomocy i integracji społecznej (m.in. poprzez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej, szkolenia, doradztwo, rozwój współpracy).

24 Cel szczegółowy 2: Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

25 wsparcie tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym; dostarczanie finansowego i organizacyjnego wsparcia podmiotów i instytucji zamierzających utworzyć jednostkę ekonomii społecznej oraz wspieranie instytucji oferujących pomoc jednostkom ekonomii społecznej; wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób biernych zawodowo wykluczonych społecznie, w celu ich reintegracji z rynkiem pracy; promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

26 Budżet Priorytetu VII Łącznie - 1 552 906 053 EUR EFS - 1 319 970 145 EUR Środki krajowe - 232 935 908 EUR (13,5 %)

27 Działania 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ 7.3. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

28 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej –projekty systemowe

29 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe

30 Budżet Działanie 7.1 - ogółem 1 009 388 934 euro Działanie 7.2 - ogółem 434 813 695 euro w tym Poddziałanie 7.2.1 - 271 758 559 euro Działanie 7.3 - 108 703 424 euro

31 Środki PO KL dla województwa pomorskiego ok. 280 092 000 EUR

32 Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008 (Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.) Typy projektów. w ramach podziałania 7.2.1 możliwa będzie realizacja następujących projektów: rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie. Grupy odbiorców. w ramach realizacji typu projektu rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, wsparciem mogą zostać objęte: instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, partnerzy społeczni i gospodarczy

33 Grupy docelowe: instytucje pomocy i integracji społecznej, partnerzy społeczni i gospodarczy.


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny jako instrument promocji integracji społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google