Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.funduszesoleckie.pl Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Podkarpacki Urząd Wojewódzki Rzeszów, 25 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.funduszesoleckie.pl Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Podkarpacki Urząd Wojewódzki Rzeszów, 25 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 www.funduszesoleckie.pl Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Podkarpacki Urząd Wojewódzki Rzeszów, 25 czerwca 2012 r.

2 Fundusz sołecki w Województwie Podkarpackim

3 Uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gmin środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 r. W 2012 r. o 5 gmin więcej niż w 2011 r. zdecydowało się wyodrębnić fundusz, tj. 75% gmin w województwie.

4 Fundusz sołecki w Województwie Podkarpackim

5 Fundusz sołecki – procedura w praktyce Podjęcie uchwały stanowi obowiązek Rady Gminy. Termin 31 marca jest terminem nieprzekraczalnym. Fundusz wyodrębniany jest dla wszystkich sołectw w gminie. Wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: I SA/Kr 1526/09, I SA/Bd 951/09. Uchwały Kolegium RIO w Rzeszowie: - Uchwała Nr XII/ 2326/2010 z dnia 1czerwca 2010 r. - Uchwała Nr XVIII/3348/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.

6 Fundusz sołecki – procedura w praktyce Stanowisko MSWiA (MAiC) dotyczące kwestii związanej z obligatoryjnością podejmowania przez rady gmin uchwał w sprawie wyrażenia (albo nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego z 22 lipca 2011 r. Uchwała RIO w Rzeszowie nr XXI/6975/2009 z dnia 6 października 2009 r.: Termin wskazany w cytowanej ustawie o funduszu sołeckim ma charakter terminu zawitego, prekluzyjnego, który charakteryzuje się szczególnym rygoryzmem prawnym. Po upływie określonego ustawowo terminu do wykonania określonego uprawnienia następuje wygaśnięcie uprawnienia przysługującego określonemu podmiotowi. Liczba gmin nie podejmujących żadnych uchwał w sprawie funduszu sołeckiego w województwie podkarpackim zmniejsza się. W 2012 r. 5 gmin nie dopełniło ustawowego obowiązku: CZARNA FRYSZTAK HORYNIEC-ZDRÓJ ROKIETNICA WIĄZOWNICA

7 Fundusz sołecki – procedura w praktyce 1. Znaczenie roli organu wykonawczego gminy dla wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 2. Dyskusje o funduszu sołeckim na forum Rad Gmin i zmiany charakteru dyskusji w latach 2009 – 2011. Wpływ decyzji z 2009 roku na uchwały w kolejnych latach. 3. Fundusz sołecki a funkcjonowanie sołectwa: czy podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego wyklucza inne formy finansowania działalności sołectw? ad. 3 -A co z wykaszaniem poboczy i zimowym utrzymaniem dróg? -Wójt: na to będą zabezpieczone inne środki (Grodzisko Dolne). Wszystkie rozliczenia nadal będą odbywać się w gminie (Czudec). (Stary Dzików).

8 Fundusz sołecki – procedura w praktyce Zgodzić się należy też ze skarżącą, że nie ma również przesłanek do uznania, iż wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego wyklucza inne formy finansowania działalności sołectw. Ustawa o funduszu sołeckim nie uchyla ani nie zmienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących prowadzenia przez jednostki pomocnicze (w tym sołectwa) gospodarki finansowej. Wyodrębnienie środków funduszu służy wykonywaniu konkretnych ściśle określonych przedsięwzięć opisanych we wniosku sołectwa, a nie zadań przekazanych sołectwu w statucie czy korzystaniu z mienia przekazanego sołectwu. Biorąc pod uwagę treść przepisu art. 48 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym "Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie" należało stwierdzić, że prawo do zarządzania tym mieniem, korzystania zeń i rozporządzania dochodami z tego mienia wynika z zakresu określonego w statucie tej jednostki. WSA w Bydgoszczy, wyrok z 20 stycznia 2010, sygn. I SA/Bd 951/09

9 Fundusz sołecki – procedura w praktyce Jaką informację o funduszu sołeckim otrzymują mieszkańcy, sołtysi i radni? Co wiemy o funduszu? Czy od razu wszystko się udało? Czy warto mieć fundusz? Co to w ogóle jest? Fundusz funkcjonuje od 2009 r. ale nadal istnieje duża potrzeba informacji wśród wszystkich, którzy tworzą wspólnotę samorządową. Także wśród samorządów posiadających fundusz. Dobra praktyka: Organizacja otwartego spotkania informacyjnego dla mieszkańców, sołtysów, radnych odnośnie funduszu sołeckiego, np. z udziałem przedstawicieli gmin, w których fundusz funkcjonuje.

10 Fundusz sołecki – procedura w praktyce Wykonanie funduszu sołeckiego w gm. Brwinów 2010 r. 2011 r. Źródło: Prezentacja Mariusza Baranowskiego, Radnego gm. Brwinów

11 Fundusz sołecki – procedura w praktyce W latach 2009-2011 podkarpackie gminy nie decydowały się zwiększać kwoty funduszu sołeckiego. Źródło: KRRIO

12 Fundusz sołecki – procedura w praktyce Art. 2 ust. 2 Ustawy o funduszu sołeckim Prosty zapis ustawy, ale…

13 Fundusz sołecki – procedura w praktyce: kontrola Kontrola funduszu sołeckiego: 1. Komisja rewizyjna gminy 2. Regionalna Izba Obrachunkowa 3. Najwyższa Izba Kontroli W 2012 roku zapowiadana jest koordynowana kontrola KRRIO Kontrole NIK: 2010 - 2011 r. nr. R/11/010/LGD Kontrola w UG Cedry Wielkie, Morzeszczyn, Kępice, Pszczółki Na co należy zwrócić uwagę: 1. Obliczanie wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo. 2. Sprawowanie kontroli zarządczej w urzędzie w kontekście realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. 3. Problem: realizacja przedsięwzięć nie ujętych we wnioskach lub zmiana przedsięwzięć przyjętych przez mieszkańców na zebraniu wiejskim.

14 Fundusz sołecki – procedura w praktyce Art. 2 ust. 2 Ustawy o funduszu sołeckim Do 31 lipca przekazanie informacji sołtysom o kwocie funduszu przypadającej na sołectwo. Między 31 lipca a 30 września czas na organizację zebrań wiejskich. Dobra praktyka: Organizacja spotkania mieszkańców sołectwa jeszcze przed zebraniem wiejskim tak, aby zebrać pierwsze pomysły i opracować kosztorysy przedsięwzięć. Przekazanie informacji o kwocie funduszu, o procedurze decydowania i możliwościach wydatkowania.

15 Fundusz sołecki – procedura w praktyce Wyzwania: Organizacja zebrania wiejskiego: co ma, a co powinno mieć miejsce przed, w trakcie i po zebraniu wiejskim? Co można a co finansuje się z funduszu sołeckiego? Lidera i duch prawa, zróżnicowane interpretacje RIO, problemy nazewnictwa przedsięwzięć. Jak szczegółowy powinien być wniosek składany do 30 września? Czy dopuszczalne są zmiany zadań wykonywanych z funduszu sołeckiego?

16 Fundusz sołecki – procedura w praktyce Zwrot z budżetu państwa: Kwota wyodrębniona w 2009 r. w budżetach gmin woj. podkarpackiego na fundusz sołecki: 18 083 256,39 zł Kwota wydana na przedsięwzięcia z funduszu w 2010 r.: 15 436 142,63 zł Kwota zwrotu z budżetu państwa przekazana w 2011 r.: 4 115 033,52 zł Procent wydanych środków w województwie podkarpackim: 86% Jakie jest przeznaczenie pieniędzy ze zwrotu z budżetu państwa? Źródło: Odpowiedź sekretarza stanu w MAiC z 20 stycznia 2012 r. za zapytanie poselskie nr 137

17 www.funduszesoleckie.pl Pytania, które stawialiśmy w 2010 roku: Czy fundusz sołecki się sprawdził? za rok zobaczymy jak przebiegła realizacja projektów oraz jak poszło rozliczanie i wypłacanie zwrotów najwcześniej za kilka lat będzie wiadomo, czy udało się zrealizować cel wprowadzenia funduszu – aktywizację i upodmiotowienie mieszkańców warto zapewnić gminom i osobom pracującym z FS system wsparcia Fundusz sołecki – co się udało, a co stanowi wyzwanie?

18 www.funduszesoleckie.pl Fundusz sołecki – co się udało, a co stanowi wyzwanie? Najważniejsze obszary wsparcia określone w SLLGO na podstawie praktyki w 2010 r.: 1. Przygotowania do wprowadzenia funduszu 2. Decydowanie o wydatkowaniu funduszu 3. Społeczna kontrola realizacji funduszu

19 www.funduszesoleckie.pl Wyzwania obecne w 2012 roku: Rola gmin – aktywne informowanie na wszystkich poziomach w sposób rzetelny, dostępny i zrozumiały dla wszystkich o funduszu i funkcjonowaniu urzędu, budżetu gminnego; rozliczalność wykonania funduszu sołeckiego Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców sołectw na temat własnych praw; wyjaśnienie problematycznych zapisów statutów sołectw Zapewnienie system wsparcia w realizacji funduszu w gminie oraz centralnie; usprawnienie realizacji zapisów prawa, a nie zmiana obowiązującej Ustawy o funduszu sołeckim Fundusz sołecki – co się udało, a co stanowi wyzwanie?

20 Fundusz sołecki – uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2011 TAK 2012 NIE Miasto-Gmina Brzostek Gmina Rażniów Gmina Bircza Gmina Krasiczyn Gmina Tryńcza Gmina Zarszyn 2011 NIE 2012 TAK Gmina Grębów Gmina Bojanów Gmina Niebylec Gmina Tyrawa Wołoska Gmina Borowa Miasto-Gmina Iwonicz Zdrój Gmina Dębica 2011 BRAK U. 2012 2012 TAK Gmina Roźwienica Gmina Żurawica Gmina Zarzecze Miasto-Gmina Ropczyce Gmina Trzebownisko 2011 BRAK U. 2012 2012 NIE Gmina Wielkie Oczy Gmina Jaśliska Gina Majdan Królewski Gmina Medyka 2011 BRAK U. 2012 BRAK U. Gmina Frysztak Gmina Rokietnica Źródło: na podst. danych RIO w Rzeszowie udostępnionych 1 czerwca 2012 r.

21 Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Program Budżet Obywatelski tel./fax.: 22 844 73 55 funduszesoleckie@sllgo.pl www.funduszesoleckie.pl, www.sllgo.pl

22 Fundusz sołecki – dane liczbowe Źródło: Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2011, P. Sobiesiak-Penszko (red.), ISP, Warszawa 2012

23 Fundusz sołecki – dane liczbowe Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, 2011 r. (fragment tabelarycznego zestawienia kwot zwrotu z rozbiciem na jst )

24 Fundusz sołecki – Odnowa Wsi Źródło: Ryszard Wilczyński, Dorobek 15 lat metody odnowy wsi w Polsce, prezentacja na konferencji Wiejska Polska, 26 maja 2012


Pobierz ppt "Www.funduszesoleckie.pl Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Podkarpacki Urząd Wojewódzki Rzeszów, 25 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google