Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U CZELNIA REKOMENDOWANA PRZEZ O GÓLNOPOLSKIE S TOWARZYSZENIE P RACOWNIKÓW S ŁUŻBY BHP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U CZELNIA REKOMENDOWANA PRZEZ O GÓLNOPOLSKIE S TOWARZYSZENIE P RACOWNIKÓW S ŁUŻBY BHP."— Zapis prezentacji:

1

2 U CZELNIA REKOMENDOWANA PRZEZ O GÓLNOPOLSKIE S TOWARZYSZENIE P RACOWNIKÓW S ŁUŻBY BHP

3 B AZA NAUKOWA : W YKŁADOWCY POSIADAJĄCY CERTYFIKATY C ENTRALNEGO I NSTYTUTU O CHRONY P RACY ; W YKŁADOWCY UZNANYCH POLSKICH UCZELNI : U NIWERSYTET IM. M ARII C URIE S KŁODOWSKIEJ W L UBLINIE ; P OLITECHNIKA Ś LĄSKA ; P OLITECHNIKA Ś WIĘTOKRZYSKA ; P OLITECHNIKA R ADOMSKA ; A KADEMIA R OLNICZA W K RAKOWIE ; A KADEMIA R OLNICZA W L UBLINIE ; B AZA DYDAKTYCZNA : o N OWOCZESNY SPRZĘT AUDIO - WIZUALNY ; o K OMPLEKSOWO WYPOSAŻONE LABORATORIA ; o B IBLIOTEKA, CZYTELNIA Z DOSTĘPEM DO I NTERNETU ;

4 W SPÓŁPRACA Z : CIOP-PIB W W ARSZAWIE, I NSTYTUTEM T ECHNOLOGII E KSPLOATACJI W R ADOMIU, O GÓLNOPOLSKIM S TOWARZYSZENIEM P RACOWNIKÓW S ŁUŻB BHP, P OLSKIM S TOWARZYSZENIEM P RACOWNIKÓW S ŁUŻB BHP W W ARSZAWIE. U CZELNIA Z K ARTĄ E RASMUSA B IURO K ARIER A KADEMICKI I NKUBATOR P RZEDSIĘBIORCZOŚCI

5 STUDIA WYŻSZE INŻYNIERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKOLENIA I STUDIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE

6 I NŻYNIERIA Ś RODOWISKA K IERUNEK I NŻYNIERIA Ś RODOWISKA W SPECJALNOŚCI : o I NSTALACJE SANITARNE o A LTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII o E NERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY GRZEWCZE o Z AOPATRZENIE W WODĘ I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW o A UDYTING ENERGETYCZNY S TACJONARNE ORAZ NIESTACJONARNE C ZAS TRWANIA : 3,5 ROKU PO PIERWSZYM ROKU - MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA NA WAT

7 BUDOWNICTWO K IERUNEK BUDOWNICTWO W ZAKRESACH DYPLOMOWANIA : BUDOWNICTWO DROGOWE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE TECHNICZNA EKSPLOATACJA BUDYNKÓW KONSTRUKCJE BUDOWLANE G WARANTUJEMY B RAK EGZAMINÓW WSTĘPNYCH B EZPŁATNE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI I FIZYKI B EZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE B EZPŁATNE SZKOLENIA MENADŻERSKIE S TYPENDIA NAUKOWE I SOCJALNE P ROFESJONALNE LABORATORIA C ZAS TRWANIA : 3,5 ROKU

8 INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA K IERUNEK INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA W SPECJALNOŚCI : B EZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY O CHRONA PRZECIWPOŻAROWA Z ARZĄDZANIE KRYZYSOWE C ZAS TRWANIA : 3,5 ROKU

9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - DLA NAUCZYCIELI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – DLA PRACODAWCÓW OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZARZĄDZANIE KRYSYSOWE BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

10 AUDYTOR ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW AUDYTOR ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLANOWANIE ENERGETYCZNE PLANOWANIE ENERGETYCZNE KALKULACJA CEN ENERGII KALKULACJA CEN ENERGII AUDYTOR ENERGETYCZNY AUDYTOR ENERGETYCZNY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

11 C EL : C EL : POMOC STUDENTOM I ABSOLWENTOM WYŻSZYCH UCZELNI W ZAŁOŻENIU I PROWADZENIU FIRMY M ISJA : M ISJA : STWORZENIE WARUNKÓW DLA POWSTANIA NOWYCH MIEJSC PRACY WSPIERANIE FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NOWYCH MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW F ORMA : F ORMA : DOSTARCZANIE POWIERZCHNI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOSTARCZANIE USŁUG BIUROWYCH DOSTARCZANIE USŁUG DORADCZYCH POMOC W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

12 SKUTECZNY MENADŻER PROJEKT 1. SKUTECZNY MENADŻER – SZKOLENIA BHP I DLA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH PROJEKT 2. STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE BHP I DLA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH AUDYTOR PROJEKT 3. AUDYTOR - ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ - AUDYTORZY ENERGETYCZNI PROJEKT 4. NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA - PROGRAM ROZWOJOWY WISBIOP W RADOMIU (ETAP I - AUDYTORZY ENERGETYCZNI) BEZPŁATNE

13 W YKSZTAŁCENIE - GWARANCJĄ SUKCESU PROJEKT 5. W YKSZTAŁCENIE - GWARANCJĄ SUKCESU - REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.3 "U POWSZECHNIANIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I NŻYNIERIA ŚRODOWISKA PROJEKT 6. I NŻYNIERIA ŚRODOWISKA – REALIZOWANY W RAMACH PODDZIAŁANIA Z WIĘKSZENIE LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY BEZPŁATNE BEZPŁATNE SPECJALNOŚCI

14 S ZKOLENIE GWARANCJĄ AWANSU ZAWODOWEGO PROJEKT 7. S ZKOLENIE GWARANCJĄ AWANSU ZAWODOWEGO – REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 R OZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE W YKSZTAŁCONE K ADRY M AZOWSZA PROJEKT 8. W YKSZTAŁCONE K ADRY M AZOWSZA – REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 R OZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE BEZPŁATNE

15 BEZPŁATNE SZKOLENIA CZAS TRWANIA: 12 dni, 64 godz. zajęć ZAJĘCIA W GODZINACH POPOŁUDIONYCH CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA PLATFORMIE E-LEARNING Moduł I – SKUTECZNY MENADŻER SPRZEDAŻY Moduł II – SKUTECZNY MENADŻER ORGANIZACJI PRACY

16 STUDIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH CZAS TRWANIA: 2 semestry, 205 godz. zajęć ZJAZDY SOBOTNIO-NIEDZIELNE ZAJĘCIA W PIĘCIU MIASTACH: Radom Kielce Lublin Kraków Łódź ZAPEWNIAMY CATERING I MATERIAŁY

17 STUDIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH CZAS TRWANIA: 2 semestry, 199 godz. zajęć ZJAZDY SOBOTNIO-NIEDZIELNE ZAJĘCIA W PIĘCIU MIASTACH: R ADOM K IELCE L UBLIN K RAKÓW Ł ÓDŹ ZAPEWNIAMY CATERING I MATERIAŁY

18 BEZPŁATNE KURSY AUDYTOR ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW - 65 godz. AUDYTOR WEWNĘTRZNY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - 25 godz. AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZAKŁADOWYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BHP - 25 godz. AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - 25 godz. CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA PLATFORMIE E-LEARNING MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH – LUBLIN ZAPEWNIAMY CATERING I MATERIAŁY

19 BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY AUDYTOR ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO WYDAWANIA ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH C ZAS TRWANIA : 65 GODZ. BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE C ZAS TRWANIA : 2 SEMESTRY, 210 GODZ. Z JAZDY SOBOTNIO - NIEDZIELNE C ZĘŚĆ ZAJĘĆ NA PLATFORMIE E-L EARNING Z AJĘCIA W TRZECH MIASTACH : R ADOM W ARSZAWA L UBLIN

20 BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE W ZAWODACH: T ECHNIK BHP (1,5 ROKU ) T ECHNIK BUDOWNICTWA (2 LATA ) T ECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH (2 LATA ) Z JAZDY SOBOTNIO - NIEDZIELNE Z AJĘCIA W R ADOMIU B EZPŁATNE WYJAZDY NA TARGI FRYZJERSTWA, TARGI BUDOWLANE BUDMA, BHP SAWO ZAPEWNIAMY CATERING, MATERIAŁY, PROFESJONALNE LABORATORIUM JĘZYKOWE

21 BEZPŁATNE STUDIA INŻYNIERSKIE NA SPECJALNOŚCIACH : E NERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY GRZEWCZE Z AOPATRZENIE W WODĘ I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW B EZ OPŁATY WSTĘPNEJ I REKRUTACYJNEJ B EZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH C ZAS TRWANIA : 7 SEMESTRÓW Z APEWNIAMY : D ODATKOWE STYPENDIA P ŁATNE STAŻE W ZAKŁADACH PRACY W YJAZDY NA TARGI BRANŻOWE B EZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AKTYWNYCH METOD POSZUKIWANIA PRACY B EZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE M ATERIAŁY DYDAKTYCZNE I PIŚMIENNICZE

22 BEZPŁATNE SZKOLENIA : M ETODOLOGIA OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU M ETODOLOGIA OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU - 24 GODZ. P LAN BIOZ NA BUDOWIE P LAN BIOZ NA BUDOWIE – 24 GODZ. Z ASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP Z ASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP – 24 GODZ. Z AJĘCIA W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH PO 4 GODZINY DYDAKTYCZNE DZIENNIE C ZĘŚĆ ZAJĘĆ NA PLATFORMIE E - LEARNING

23 BEZPŁATNE SZKOLENIA E - LEARNINGOWE W MODUŁACH WDRAŻANIE I AUDYT Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA : BHP ISO HACCP O CHRONA ŚRODOWISKA K AŻDE 80 GODZINNE SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE W 3 KOMPONENTACH : 1. P ODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA MSP 1. P ODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA MSP – 24 GODZ. 2. W DRAŻANIE LUB AUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH 2. W DRAŻANIE LUB AUDYT ( W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO MODUŁU ) SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH – 40 GODZ. 3. D OSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 3. D OSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE – 16 GODZ.


Pobierz ppt "U CZELNIA REKOMENDOWANA PRZEZ O GÓLNOPOLSKIE S TOWARZYSZENIE P RACOWNIKÓW S ŁUŻBY BHP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google